Posted in Heilige

14 december Heilige Johannes van het Kruis 1542-1591

Ook wij vandaag kunnen langs zijn geschriften om met hem in dialoog treden en zo vooruit gaan op de weg van de godsontmoeting.
Kerk zijn is vrij zijn en op die weg naar echte vrijheid is Johannes van het Kruis een magistrale gids. Ook vandaag helpt hij je om een vrij mens te worden… vrij van alle eigenbelang. Neem daarom de vraag van Johannes van het Kruis mee op je levensweg: “Waar houdt Gij U verborgen, God?”

Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 15 oktober 2019 : H. Teresa van Jezus

Teresa toont ons een weg van zelfverwerkelijking die niets te maken heeft met de huidige ‘ik-cultuur’. Het gebed is voor haar de ontmoeting met Hem om wie alles draait, de Vriend die jou bemint en bevestigt. Enkel in Hem en door Hem komen we tot volle ontplooiing. Omdat je durft neer te knielen, kun je voortaan rechtop staan. Het vraagt alleen maar de beslistheid om je aan Hem te binden. Hij alleen kan ons vrij maken. Zoals Teresa zegt aan haar broer Rodrigo: ‘para siempre: voor altijd’.

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Zalige

7 juni Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs 1549-1626

… ‘op zekere dag verscheen Jezus me, nu vrij groot geworden, als van mijn leeftijd en uiterst schoon, zoals Hij mij in mijn kinderjaren in het veld of elders verscheen. Het leek wel of Hij met mij opgroeide. Ditmaal verscheen Hij dus zoals ik gezegd heb, en sprak: ‘Ik ben degene die je liefhebt en die je huwen moet’. En Hij verdween’. Zij nam een afwijzende houding aan tegenover alle huwelijkskandidaten. En toen Jezus weer bij haar kwam, stelde zij voor: “Laten wij weggaan, Heer, gans alleen”. Hij toonde haar in een droom het kleine St. Jozefklooster in Avila, waarvan zij niet wist dat het bestond.

Posted in Zalige

12 september Zalige Maria van Jezus (Lopez de Rivas) 1560-1640

Reeds tijdens haar leven werd Maria van Jezus beschouwd als een heilige. Nog voor 1580 schreef H. Teresia van Avila, die haar zeer waardeerde: “Maria van Jezus zal niet alleen een heilige worden, ze is er nu al een”. Zij deed ook beroep op haar hulp bij het schrijven van haar eigen manuscripten. Tijdgenoten prezen Maria’s openhartigheid en buitengewone eenvoud, en getuigden van grote genaden die ze ontving tijdens het contemplatieve gebed. Geschiedschrijvers uit die tijd omschreven haar tijdens haar leven reeds eveneens als een heilige religieuze wiens populariteit die van H. Teresia evenaarde.

Posted in Heilige

15 oktober Heilige Teresia van Ávila 1515-1582

Teresia van Avila voelde zich verwant met de Samaritaanse vrouw die de Bron vond in de ontmoeting met Jezus, haar kruik achterliet en haar dorpsgenoten vertelde wat er met haar gebeurd was. Net als de Samaritaanse vrouw wilde Teresia haar medezusters doen delen in haar ervaring, en hun de weg wijzen naar de Bron van Levend Water. Dit verhaal waarin actie en contemplatie bij elkaar kwamen, was voor haar de inspiratiebron waaraan haar hervormingsactiviteiten van de Karmel ontsprongen.

Posted in Tijd

28 november 1568 Stichting te Duruelo

28 november 1568 : officiële stichting van het eerste kloostertje van de Karmelhervorming onder de karmelieten te Duruelo.
Het begint met de ascese van een vrijwillig gekozen hard leven. Het wordt de ‘dwaasheid’ van Duruelo. Het heerlijke maar harde begin van de Hervorming in de afgelegen kleine kluis: de bakermat van de Karmelhervorming bij de paters.