Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 maart 2019

Als op een hoge berg mogen wij hier bij U zijn in de intimiteit van onze stilte, onze aanbidding. U straalt van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Eens zullen wij U zien van aangezicht tot aangezicht.
Nous voici en ta présence pour la rencontre intime avec Toi, comme sur une haute montagne, immergé en prière où Tu Te transfigures irradiant d’une lumière éblouissante.
We are here as on the high mountain, the place of prayer where we are in your presence for an intimate encounter with You; You showed yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019

Leer mij heel diep begrijpen wie U voor mij wil zijn of wie U wil dat ik ben voor U.
Que je comprends au plus profond de moi-même qui Tu veux être pour moi et qui Tu veux que je sois pour Toi.
Let me understand deep inside who You want to be for me. Or who You want me to be for You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 maart 2019 : Aswoensdag

Laat ons van ganser harte terugkeren tot U, want U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Maak ons hart meer gelijk aan dat van U. Geef dat wij de genade van deze tijd niet tevergeefs ontvangen.
Laisse nous revenir à Toi de tout notre coeur, car Tu es bienveillant, miséricordieux et plein d’une bonté fidèle. Que notre cœur devient semblable au Tien. Que nous ne laissons pas sans effet la grâce de ce temps favorable.
Let us return to You with all our heart, for You are gracious, merciful and abounding in steadfast love. Make our hearts like yours. Grant us the grace not to receive this acceptable time in vain.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 27 februari 2019

Als wij diep van binnen weten dat U dorst hebt naar ons, dan kunnen wij begrijpen wie U voor ons wil zijn en wie U wil dat wij zijn voor U.
Tant que nous ne savons pas au plus profond de nous-même, que Tu as soif de nous, nous ne pouvons pas commencer à savoir qui Tu veux être pour nous. Ou qui Tu veux que nous soyons pour Toi.
Until we know deep inside that You thirst for us, we can’t begin to know who You want to be for us, or who You want us to be for You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 februari 2019

Bemint uw vijanden, bid voor wie u vervolgen, leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal je kinderen zijn van de Allerhoogste …
Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient et prêtez sans rien espérer en retour. Alors vous serez les fils du Très-Haut …
Love your enemies, pray for those who abuse you and lend, expecting nothing in return and you will be children of the Most High …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 februari 2019

U bent gestorven voor onze zonden, U bent begraven en opgestaan op de derde dag … En nu bent U aanwezig in deze heilige Hostie.
Tu es mort pour nos péchés, Tu as été enseveli, Tu es ressuscité le troisième jour … Maintenant Tu es présent dans cette sainte Hostie.
You died for our sins, You were buried, and You were raised on the third day … Now You are present in this Holy Host.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 februari 2019

U bent het Licht van de wereld, een teken van tegenspraak, U brengt de gezindheid van de harten aan het licht. …
Tu es la lumière du monde, un signe contesté. Tu dévoiles les débats de bien des coeurs. …
You are the Light of the world, a sign that is spoken against, You reveal the thoughts of many hearts. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 30 januari 2019

In de H. Hostie bent U de kleinste, de minste onder ons. U bent dienaar van allen. U bent leven en toevlucht voor allen. Het mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden, maar wordt een boom waarin de vogels kunnen nestelen. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 23 januari 2019

In de dagen van uw sterfelijk leven hebt Gij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die U uit de dood kon redden. Om uw vroomheid bent U verhoord. Door de Geest hebt U zichzelf aan God geofferd. U zuivert onze ziel van dode werken om de levende God te eren. Prent uw wet…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 16 januari 2019

Wij aanbidden U. U bent de Enige Zoon van de Vader, U bent het Lam van God, nederig en zachtmoedig. U bent een barmhartig en trouw hogepriester. U bewerkt volkomen verzoening voor ons allen. U bent in staat mee te voelen met onze zwakheden. Net als wij werd U in elk opzicht op de proef gesteld. Daarom mogen wij vrijmoedig tot U naderen en voor onszelf en voor anderen vragen om barmhartigheid en genade en tijdige hulp.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 9 januari 2019

Bij uw doopsel is de hemel opengescheurd. U bent de veelgeliefde van de Vader. Door U mogen ook wij ons goddelijk bemind weten, ook als wij dit niet goed begrijpen, ook zonder dat wij dat verdienen. Als wij liefhebben is dit omdat U ons het eerst hebt liefgehad. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons lief gehad en Zijn Zoon gezonden als offer voor onze zonden. U bent liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 2 januari 2019

Zoals Uw licht eens de herders en de wijzen naar U heeft toe geleid, laat zo ook over ons uw licht stralen, deze avond, want wij kennen U nog zo weinig. Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat voor de wereld groot is, wijs en sterk….

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2018-2019

Dank voor elk teken van uw aanwezigheid in het voorbije jaar en voor elke seconde dat U ons hebt bemind. Voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, dank voor elk jaar waarin U ons doorheen lief en leed hebt gezegend.
Merci pour chaque signe de ta présence dans nos vies durant cette année passée, pour chaque seconde que Tu nous a aimé, pour chaque jour ou Tu nous a protégé. Merci pour chaque année ou Tu nous as bénie à travers tous ce que nous avons vécu.
We thank for every sign of your presence during this past year and for every second that You have loved us, for every day that You’ve protected us, for every year that You have blessed us.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 26 dec 2018

Welkom in ons midden, in onze wereld, in ons hart, ons leven, in onze verbondenheden. Als Zoon van de Allerhoogste bent U klein geworden, arm en zwak, uit liefde voor ons. U bent hier werkelijk aanwezig. U bent niet bang voor ons. U komt ons verlossen uit onze hoogmoed, uit onze onmacht om lief te hebben, te vergeven. In Uw geboorte zien wij hoe God ons bemint, onmetelijk en heel persoonlijk en U schenkt ons die liefde. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 dec 2018

Overal ter wereld wacht de lege kribbe op U. U komt in alle eenvoud, nederigheid, tederheid. U wordt een klein kind, een stukje brood. Uw nederige goedheid wil ons raken. U dringt zich nooit met geweld aan ons op. Het beste wat ons in het leven kan overkomen is U te ontmoeten. U kijkt altijd naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 12 dec 2018

U nodigt ons altijd uit tot U te komen. U bent zachtmoedig en nederig van hart. U laat 99 schapen achter om op zoek te gaan naar het éne verdwaalde want onze Vader wil niet dat één van de kleinen verloren gaat. U brengt ons bijeen als schapen die verstrooid waren. U hebt een bijzondere aandacht voor de…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 5 dec 2018

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen. Ik heb U nodig, red mij opnieuw, neem mij…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 28 nov 2018

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden uw geboorte, uw dood en verrijzenis en de uitstorting van uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, uw zegeningen, uw tussenkomsten, voor…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 21 nov 2018

Hiertoe bent U geboren en hiertoe bent U in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. U bent het Lam op de troon, God die is, die was en die komt, trouwe getuige en de eerstgeborene van de doden. U hebt ons lief en U hebt ons van de zonden verlost door uw bloed,…