Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 27 mei 2020

“Wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Laat ons van U drinken, van Uw liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons. Laat Uw Geest ons zalven met barmhartigheid

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 mei 2020

U zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde.” Het is Uw verlangen dat wij altijd in Uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons aanvaarden door U bemind te zijn.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 6 mei 2020

Help de herders van Uw Kerk, dat zij U trouw blijven, vorm hen tot wijze, verlichte gidsen voor Uw volk. Laat ook jongeren Uw stem horen. Vorm hen tot mensen naar Uw hart die in alles Uw wil volbrengen.

Gebedsteksten “Holy Hour” 8 april 2020

Schenk ons een nederig hart, een diep geloof om U in werkelijkheid te ontvangen.
Donne-nous un cœur humble, une foi profonde pour Te recevoir en toute vérité.
Let us receive You with a humble heart and a profound faith.

Gebedsteksten “Holy Hour” 25 maart 2020

Wij bidden U op de voorspraak van Uw Moeder voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.
Nous Te prions par l’intercession de Ta Sainte Maman pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grâce de guérison, de libération, une grâce de foi. 
We pray You on the intercession of Your Holy Mother for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith.

Gebedsteksten Holy Hour 11 maart 2020

Heer, schenk ons en hen die ons dierbaar zijn het water van Uw onuitputtelijke barmhartigheid.
Donne nous cette eau vive de Ta miséricorde inépuisable.
Give us always that living water of Your inexhaustible mercy.

Gebedsteksten Holy Hour 4 maart 2020

Dank U voor de vreugde met U samen te zijn, met U op weg te gaan.
Merci pour la joie d’être avec Toi, de marcher avec Toi.
Thank You for the joy to be with You, to walk with You.

Gebedsteksten Holy Hour 26 februari ’20 Aswoensdag

Wij kijken naar U op onze weg naar Pasen. Verbonden met al onze medechristenen, willen wij strijden tegen het kwaad met de wapens van gebed, vasten en barmhartigheid.
Nous Te regardons sur notre chemin vers Pâques. …
We look at You on our way to Easter. …

Gebedsteksten Holy Hour 19 februari 2020

Maak onze ogen open om te zien hoezeer U ons liefhebt en hoe U wilt dat wij U volgen.
Ouvre aussi nos yeux pour voir comment Tu nous aimes et comment Tu veux que nous Te suivions.
Open our eyes to see how much You love us and how You want us to follow You.

Gebedsteksten Holy Hour 12 februari 2020

En nu bent hier U aanwezig in deze heilige Hostie. Dank U voor Uw lichaam vol verrijzeniskracht, vol Liefde en barmhartigheid. U wil er zijn voor ons, zoals een moeder voor haar kind. U zegt: al zou een moeder haar kind vergeten, ik vergeet u nooit.
Nous Te rendons grâce pour ce saint Pain qui est Ton Corps rempli de la puissance de Ta Résurrection, rempli de toute Ta miséricorde et de Ton amour.
We thank You for this bread that is Your body full of the power of Your Resurrection. Making Yourself broken bread for us, You shed on us all Your mercy and love to renew our heart.

Gebedsteksten Holy Hour 5 februari 2020

Dank U, Heer, voor de bescherming van Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest.
Que l’épée de Ton Esprit Saint brise tout influence négative génétique et addictive. Pardonne nous, purifie, renouvelle et protège notre être tout entier.
Through Your Name and Authority I bind any evil spirit in and around us at the foot of Your Cross. Let Your Holy Spirit, fill us with peace.

Gebedsteksten Holy Hour 29 januari 2020

U bent leven en toevlucht voor allen. U hebt de proef van het lijden doorstaan, daarom kunt U allen helpen die beproefd worden.
Tu es la vie et le refuge de tous. Tu peux secourir les personnes qui sont mises à l’épreuve, parce que Tu es passé Toi-même par l’épreuve et par la souffrance.
You are the life and the refuge of all. Because You suffered when You were tempted, You are able to help those who are being tempted.

Gebedsteksten Holy Hour 22 januari 2020

Door de Eucharistie worden wij meer en meer Uw Lichaam, Uw Bloed. U bent het ene brood, U voedt ons om eensgezind voor elkaar te zorgen.
Par l’Eucharistie nous devenons Ton Corps et Ton Sang. Tu es le pain unique, Tu es notre nourriture afin que nous prenions soin les uns des autres. 
Through the Eucharist we become Your Body and Blood. You are the one Bread, You nourish us to have equal concern for each other.

Gebedsteksten Holy Hour 15 januari 2020

Bij Uw doopsel is de hemel opengescheurd. Sindsdien woont God hier midden onder ons en kan iedereen U ontmoeten en Uw tedere, barmhartige liefde ervaren.
Tu es le Fils bien-aimé du Père. Par Toi nous aussi nous sommes Ses fils et Ses filles bien-aimé. Il n’y a rien qui peut nous séparer de Son Amour.
Help us to accept like a child to be loved in a divine way, loved above our understanding, without ever being worthy.

Gebedsteksten Holy Hour 8 januari 2020

Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat groot in de ogen van de wereld. Laat ons kiezen voor licht, eenvoud, nederigheid.
Laisse nous entendre Ta demande: Que cherchez-vous?
Follow Me and I will make you fishers of man. Help us to leave more and more behind to follow You. 

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2019-2020

We beginnen het nieuwe jaar met het hoogfeest van Uw Moeder. Zij moge ons helpen om doorheen dit nieuwe jaar Uw Naam te aanroepen met geloof en liefde. Jezus, Uw Naam is balsem, verdediging en hulp voor ieder hart.
Jésus, sois avec moi, devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, sois en moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi.
Jesus, be in every heart that thinks of me, in every mouth that speaks to me, in every eye that sees me, in every ear that hears me. Be everything in me.

Gebedsteksten Holy Hour 18 december ’19

De lege kribbe wacht op U. U komt in alle eenvoud, nederig, teder. U wordt een klein kind, een stukje brood, want U wil ons hart raken. Nooit dringt U Zich aan ons op. Altijd kijkt U naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.
La crèche vide T’attends. Tu viens en toute simplicité, humble et doux. Tu Te fais petit, un petit enfant, un petit morceau de pain.
The empty manger that awaits You reminds me that You never impose Yourself upon me. You live with simplicity, humble and meek.

Gebedsteksten Holy Hour 11 december ’19

Uw Onbevlekte Moeder heeft toegestaan dat God bezit nam van heel haar wezen. Wij prijzen U om haar zuiverheid, haar nederigheid, haar trouwe liefde.
Aide nous à grandir dans ces vertus. Apprend nous la simplicité de nous savoir aimé de Dieu et d’ être transformé par Son amour.
May God take full possession of our whole being.

Gebedsteksten Holy Hour 4 december ’19

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik Uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen.
J’ai besoin de Toi.
On You rest my deliverance, my honour; my refuge is in You.

Gebedsteksten Holy Hour 27 november 2019

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt.
Merci pour chaque parole que Tu as dites, pour chaque sacrement par laquelle Tu nous as touché de Ton amour.
Thank You for every word You spoke to us, for every sacrament that touched our heart.

Gebedsteksten Holy Hour 20 november 2019

+
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke God, ontferm U over ons en over de hele wereld.
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
+

Gebedsteksten Holy Hour 13 november 2019

Help ons het stil te maken in ons hart, Leer ons alleen zijn met U, naar U kijken, naar U luisteren, tot U spreken. U weet wat ons bezighoudt, ons bezorgd maakt, ons verwart. Spreek tot ons hart.
Aide nous à faire silence. Aide nous à être seul avec Toi. Apprends nous à Te regarder, à Te parler, à T’écouter.
Make silence in our hearts. Help us to stay alone with You. Help us to look at You, to listen to You, to speak to You.

Gebedsteksten Holy Hour 6 november 2019

Hier zijn wij, door U gezocht, door U gevonden. U zegt aan ieder van ons: Vandaag moet Ik in jouw huis te gast zijn. Als wij U bij ons weten zien wij alles met nieuwe ogen.
Nous voici, Tu nous a cherché, Tu nous a trouvé.
And now, here we are. You have searched for us, You found us.

Gebedsteksten Holy Hour 30 oktober 2019

Mijn Heer en mijn God, ontneem mij alles wat mij van U verwijdert, schenk mij alles wat mij dichter brengt bij U, ontneem mij aan mijzelf en schenk mij aan U.
Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout ce qui m’éloigne de Toi. Donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi. Détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi.
My Lord and my God, take from me everything that distances me from You. Give me everything that brings me closer to You. Detach me from myself to give my all to You.

Gebedsteksten Holy Hour 23 oktober 2019

Help mij inzien wat U in mijn leven hebt gedaan, hoe teder U mij hebt begeleid, hoe U mij hebt uitgekozen, ik zegen U om Uw vaderlijke, tedere nabijheid.
Aide moi à reconnaitre tout ce que Tu as fait pour moi dans ma vie, Ta tendresse qui m’a accompagné. C’est Toi qui m’ as choisi, je Te béni pour Ta tendre proximité paternelle.
Help me to recognize all of the things that You have done for me in my live. How tenderly You have accompanied me.

Gebedsteksten Holy Hour 16 oktober 2019

U hebt mij geschapen, mij verlost, mij verdragen, mij geroepen, U hebt zo op mij gewacht en mij behoed zodat ik niet verloren ging. Ik schenk U mijn hart, mijn lichaam, mijn ziel, mijn genegenheden.
Tu m’as créée, Tu m’as rachetée, Tu m’as supportée, Tu m’as appelée, Tu m’as attendue, Tu m’as protégée pour que je ne me perde pas. Prends mon cœur, mon corps, mon âme, mes affections.
You created me, You redeemed me, You called me, You had so much patience with me, You protected me so that I was not lost. I give You my heart, my body, my soul, my affections.

Gebedsteksten Holy Hour 9 oktober 2019

Maak ons nederig, geef dat wij ons laten leiden door Zijn tedere liefde en leer ons bidden: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.
Rends nous humble, apprends nous à nous laisser guider par Son Amour, par Sa tendresse. Apprends nous à prier: Père, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne.
Make us humble, let us be guided by His love and tenderness. Teach us to pray: Father, Hallowed be Your Name, Your Kingdom come.

Gebedsteksten Holy Hour 2 oktober 2019

Uw gelaat kan ik niet zien, Uw stem niet horen, maar ik mag leven van Uw genade en rusten aan Uw Hart.
Je ne peux voir l’éclat de Ta face, ni entendre Ta voix, mais je peux vivre de Ta grâce et me reposer sur Ton Cœur.
If I can’t see Your face, or catch the music of Your voice, I can live by Your grace and find my rest in Your Sacred Heart.

Gebedsteksten Holy Hour 25 september 2019

U staat hier voor ons, U kijkt naar ons met liefde. U kijkt naar ons zoals niemand anders naar ons kijkt. U kijkt dieper dan onze mislukkingen, onze tekorten. U ziet onze waardigheid als kind van de Vader.
Tu T’arrêtes ici pour nous regarder avec des yeux de miséricorde; Tu nous regarde comme personne ne le fait.
You are here to look at us with eyes of mercy, You look at us as no one ever did.

Gebedsteksten Holy Hour 18 september 2019

U wil dat wij bij U zijn. U neemt ons op in Uw gemeenschap, U schaamt zich niet dicht bij ons te zijn, wij mogen U aanraken, U alles zeggen wat ons beroert, U alles vragen, U kijkt ons aan
Tu nous veux avec Toi. Tu nous accueilles dans Ta communauté.
You want us to be with You. You take us up into Your community.

Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019

U hebt dorst naar ons, naar elk mensenhart. U bent onophoudend op zoek naar ons. Leer ons geloven in Uw verlangen naar ons.
Tu as soif de nous, de chaque coeur humain. Tu nous cherches continuellement. Aide nous à croire que Tu aspires à nous.
You are always thirsting for us, for every human heart. You are always in search for us. Help us to believe in Your desire for us.

Gebedsteksten Holy Hour 4 september 2019

Wij danken met U de Vader omdat Hij ons heeft ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar Uw koninkrijk.
Avec Toi nous rendons grâce au Père qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans Ton royaume.
With You we give thanks to the Father, who has rescued us from the power of darkness and transferred us into Your kingdom.

Gebedsteksten Holy Hour 28 augustus 2019

U hebt ons gemaakt voor U en ons hart blijft onrustig tot het rust vindt in U. U bent hier aanwezig in deze heilige Hostie, het groot geheim van ons geloof: God ons zo nabij, God met ons.
Tu nous as fait pour Toi et notre coeur est sans repos jusqu’à ce qu’il repose en Toi.
You have made us for Yourself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in You.

Gebedsteksten Holy Hour 21 augustus 2019

U smeekt, U bedelt om onze openheid. Wij ontvangen druppelsgewijs, maar U wil een oceaan van liefde geven.
Tu Te fais suppliant, mendiant notre accueil. Nous recevons par gouttes, lors que Tu veux donner un océan d’amour.
You are pleading, even begging us to be open. You have to give Your Love sparingly, while You could give an ocean.

Gebedsteksten Holy Hour 14 augustus 2019

Wij gedenken de grote vreugde waarmee U vandaag Uw Moeder bij U hebt opgenomen in de hemel. Zij bezat het grote vertrouwen om ondanks haar kleinheid instrument te zijn in Gods heilsplan.
Nous célébrons la grande joie de Ton Cœur quand Tu as pris chez Toi Ta Maman au ciel.
Today we celebrate the great joy of Your heart when You have token Your Mother with You in heaven.

Gebedsteksten Holy Hour 7 augustus 2019

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet mijn gedachten, U bent vertrouwd met al mijn wegen.
Seigneur, Tu m’as scruté et Tu me connais; de loin Tu discernes mes projets ; Tu surveilles ma route et mon gîte et tous mes chemins Te sont familiers.
You have searched me, Lord, and You know me. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down; You are familiar with all my ways.

Gebedsteksten Holy Hour 31 juli 2019

Dank dat wij Uw Aanwezigheid in ons leven mochten ontdekken. Dank dat wij U mochten leren kennen, ieder op een eigen wijze. Mocht Uw goedheid, waarheid en schoonheid ons altijd blijven fascineren.
Merci pour la grâce d’avoir pu découvrir Ta présence, Ta proximité dans notre vie, chacun à sa manière. Que Ta bonté, Ta vérité, Ta beauté nous fascinent notre vie entière et pour l’éternité.
We bless You for the way every one of us has discovered Your closeness and Your presence. Let us remain fascinated by Your goodness, Your truth, Your beauty, every day of our whole life.

Gebedsteksten Holy Hour 24 juli 2019

U kent ons zo goed. Ieder van ons mag zeggen: U hebt voor mij gekozen, U hebt mij ervoor bestemd dat ik U mag kennen, U mag liefhebben, voor U mag leven.
Tu nous connais si bien. Chacun peut dire: Tu m’as choisi, Tu as choisis pour moi, Tu m’as consacré, pour Te connaitre, pour T’aimer, pour que je vive pour Toi seul.
You know us so well. Every one can say: You chose me, You chose for me, You consecrated me to know You, to love You, to live for You alone.

Gebedsteksten Holy Hour 17 juli 2019

Niemand heeft meer van ons gehouden dan U. Niemand heeft meer voor ons gedaan en geleden dan U. U hebt Zichzelf tot onze naaste gemaakt. Niemand is zo dicht bij ons als U.
Personne nous a aimé comme Tu nous a aimé, personne a tant fait et tant souffert pour nous comme Toi, Tu T’es montré notre prochain. Personne ne se rapproche aussi près de nous.
Nobody has loved us so much like You. Nobody has done and suffered so much for us like You. You made Yourself a neighbour to us. Nobody is so close to us like You.

Gebedsteksten Holy Hour 10 juli 2019

U bent er niet bang voor U aan ons te hechten, U houdt van verbondenheden, die bevrijden, niet beklemmen. Laat ons de tederheid van Uw liefde smaken in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom.
Tu nous aimes avec générosité, Tu n’as pas peur de T’attacher à nous. Tu aimes les liens qui libèrent au lieu de contraindre.
You are not afraid of bonding with us. You love bonds which free, rather than constrain.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven