Uit de Karmelvlam van september 2022

Voorwoord
 
Goede zusters en broeders,
 
Traditiegetrouw was er in augustus geen Karmelvlam en ook geen maandelijkse bijeenkomst op de derde zondag. Dit werd echter gecompenseerd door twee bedevaarten, de eerste naar Oostakker, de tweede naar het Nederlandse Echt.
 
Ik hoop dat deze eendagsuitstappen iets positiefs konden losweken bij jullie, dat er iets was dat ons misschien onverwachts raakte en al was het maar even, bepaalde dingen des levens vanuit een ander perspectief liet bekijken.
 
In deze Karmelvlam blikken twee medezusters terug op Oostakker en Echt, ze laten ons toe er nog even virtueel te vertoeven. Vooral Echt blijft hangen want onze medezus Olga legde er haar Eeuwige Beloften af. Een moment om stil van te worden en heel dankbaar voor te zijn.
 
Daarnaast blikken we terug op augustus waarin Maria (niet voor het eerst) maar liefst vier keer op onze heiligenkalender prijkte : Onze Lieve Vrouw Tenhemelopgenomen (15/8), Maria Koningin (22/8), Maryam Baouardy (25/8) en Maria Middelares (31/8). Geïnspireerd door onze medebroeder Guy Lehembre gaan we op zoek naar Maria in het Oude Testament en in Apokalyps.
 
We strooien bloempjes tussen de artikelen door in de vorm van mariale gebeden van Edith Stein en Thérèse. In de “pausrubriek” laten we paus Franciscus dan weer aan het woord over Onze Lieve Vrouw Tenhemelopgenomen.
 
Tot slot kijken we uit naar onze volgende broederlijke samenkomst in september en wel op ZATERDAG (!) 17 sept met de Nederlandse karmeliet Dick Cobben op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
 
Graag tot heel binnenkort !
 
Robrecht

 

 

Bijbelteksten over Maria
 
De Maagd Maria onderscheidt zich door haar arm zijn, een absolute leegte van zichzelf te zijn. God vult die leegte, omdat Hij alleen daar kan handelen waar Hij de armoede van hart ontmoet. Nederigheid is het oordeelscriterium: zich niet verzetten tegen God. God zegt in Jesaja: ‘Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederd gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart’ (Js 57, 15). ‘Mijn ogen rusten op die mens, die deemoedig is en gebroken van hart (‘anî), en die beeft voor mijn woord’ (Js 66, 2). Men moet God God laten zijn. Men kan niet zeggen: ‘Ik en God’ en beide op hetzelfde niveau plaatsen. Hij neemt altijd en noodzakelijkerwijs de eerste plaats in en kan alleen maar daar binnenkomen waar Hij geen verzet tegenkomt. De mens moet zich geheel aan de Heer toevertrouwen. Alleen zo zal Hij in zijn leven kunnen binnentreden en hem veranderen in zijn eigen mond, zijn eigen handen, zijn eigen voeten.
 
Dat is het geloof dat wij in het Oude Testament vinden. De sleutel die de deur opent naar het begrip ervan is het Nieuwe Testament, dat Jezus als middelpunt heeft. Zonder geloof in Jezus Christus blijft de ware betekenis van het Oude Testament duister. Daarom leest de Kerk het Oude Testament, uitgaande van het Nieuwe. Het is van groot belang te zien hoe de Kerk, Bruid van Christus, bepaalde teksten van het Oude Testament interpreteert en daaraan een mariologische betekenis geeft. Een heel belangrijk voorbeeld is de tekst van Jesaja waarin gesproken wordt over een jonge vrouw, de ‘almah. ‘Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de jonge vrouw (‘almah) is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven’ (Js 7, 14). Ook al is de letterlijke vertaling van ‘almah niet ‘maagd’, toch heeft de Kerk in deze passage altijd een voorafbeelding gezien van hetgeen vervolgens zou gebeuren, toen de Maagd Maria de aankondiging zou krijgen van de geboorte van de ware en definitieve Immanuël, ‘God met ons’. Matteüs zelf (vgl. 1, 18-25) interpreteert deze tekst. Bij het overschrijven van de passage die zegt dat de ‘almah een zoon zal ontvangen en ter wereld zal brengen en hem de naam Immanuël zal geven, gebruikt de evangelist de Griekse vertaling van de Septuagint. Hier wordt het originele Hebreeuwse woord ‘almah vertaald met parthénos, dat maagd betekent.
 
Men kan de profetie van Jesaja dus niet begrijpen zonder het evangelie van Matteüs te lezen. Op dezelfde wijze kan men de diepgang van het evangelie van Matteüs niet begrijpen zonder het Oude Testament te lezen: dit is de relatie tussen de twee Testamenten. De Kerk, die de ware interpreet is van de Schrift, vooral wanneer zij die verkondigt in de liturgie, past veel teksten van het Oude Testament op Maria toe, in het bijzonder teksten uit het boek Judit, het Hooglied en Jezus Sirach (vooral hoofdstuk 24).
 

(bron : KU Leuven Thomas Godsdienstonderwijs)
 

* * *

19 Komt tot mij, gij die naar mij verlangt, en verzadigt u met mijn vruchten, 20 want het denken aan mij is zoeter dan honing en mij bezitten is zoeter dan honingraat. 21 Wie mij eten houden nog honger naar mij en wie mij drinken wensen steeds meer. 22 Hij die mij gehoorzaamt wordt niet beschaamd en zij die in mijn geest werken mislukken niet.’
(Jezus Sirach 24, 19-22)
 
7 Je bent volmaakt schoon, mijn vriendin, zonder enig gebrek.
(Hooglied 4, 7)
 
12 Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten hof, een verzegelde bron. (Hooglied 4, 12)
 
6 Toen liep ze naar de bedstijl vlak bij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard 7 trad toe op het bed, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: ‘Heer God van Israël, geef mij nu kracht.’ 8 Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. 9 Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het muskietennet van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. 10 Deze deed het in haar levensmiddelentas. En samen begaven ze zich op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden.
(Judith 13, 6-10)

Beetje toelichting : Maria is de vrouw die in totale vijandschap leeft met Satan, zij verplettert zijn hoofd (Gen. 3, 15). De heroïsche daden van Judith ter verdediging van haar volk leidden tot het afhakken van Holofernes’ hoofd (Judith 8-15) in een andere voorafbeelding van Maria’s rol in het verpletteren van Satans hoofd. Holofernes was de legendarische legeraanvoerder die van zijn koning de opdracht kreeg de hele wereld te veroveren.
 

Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven.
(Jesaja 7, 14)
 

 

De Tempel van God in de hemel ging open, en er verscheen een indrukwekkend teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Ze was zwanger, en kreet in haar weeën en in haar barensnood.
Nog een ander teken verscheen aan de hemel. Zie : een grote rossige Draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. Zijn staart sleepte het derde deel van de sterren des hemels weg, en wierp ze op aarde.
En de Draak stelde zich op tegenover de Vrouw, die op het punt stond te baren, om zodra zij gebaard had, haar Kind te verslinden.
Ze baarde een Kind van het mannelijk geslacht, dat alle volkeren zal weiden met ijzeren staf.
En haar Kind werd weggevoerd naar God en zijn troon. Maar de Vrouw nam de vlucht naar de woestijn, waar God voor haar een plaats heeft bereid.
En ik hoorde een machtige stem in de hemel, die riep:
Nu is gekomen het heil en de macht, het koningschap van onze God, en de heerschappij van zijn Gezalfde.
 
(Openbaring van de heilige apostel Johannes 11, 19a; 12, 1-6a.10ab.)

 


Maria, moeder van de armen en de kleinen
 
Ik weet dat je in Nazareth, Moeder vol van genade,
erg arm leefde,
maar daar volledig vrede mee nam.
Geen enkele geestesverrukking, mirakel of extase smukten je leven op,
o Koningin van de uitverkorenen !…
Het aantal kleinen is heel groot hier op aarde.
Ze kunnen zonder beven hun ogen opheffen naar jou.
Het is via de gewone weg, onvergelijkbare Moeder,
dat het je behaagt te wandelen om ze (de armen en kleinen)
te leiden naar de hemel.
 
Thérèse van Lisieux

 

 

Paus Franciscus over Maria Tenhemelopneming
 
Op de plechtigheid van de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria verklaarde paus Franciscus dat de Hemelvaart van Maria in de hemel een oneindig veel grotere prestatie was dan de eerste stappen van de mens op de maan.
 
Toen de mens voet op de maan zette, sprak hij een zin uit die beroemd werd: ‘Dit is een kleine stap voor de mens, een gigantische sprong voor de mensheid.’ In wezen had de mensheid een historische mijlpaal bereikt. Maar vandaag, in de Hemelvaart van Maria, vieren we een oneindig veel grotere prestatie. Onze Lieve Vrouw heeft voet in de hemel gezet ”, zei paus Franciscus op 15 augustus.
 
“Deze stap van de kleine Maagd van Nazareth was de gigantische sprong voorwaarts van de mensheid”, voegde de paus eraan toe.
 
Sprekend vanuit het raam van het apostolisch paleis van het Vaticaan tot de pelgrims die verspreid zijn over het Sint-Pietersplein, zei paus Franciscus dat men in de veronderstelling van Maria in de hemel het uiteindelijke doel van het leven ziet: ‘verdien niet de dingen hieronder, die vluchtig zijn, maar het eerder genoemde erfgoed, dat voor altijd is. “
 
Katholieken over de hele wereld vieren op 15 augustus het feest van Maria-Tenhemelopneming. Het feest herdenkt het einde van Maria’s aardse leven toen God haar met lichaam en ziel naar de hemel nam.
 
Paus Franciscus moedigde katholieken aan om op de dag van het feest een Mariaheiligdom te bezoeken, en beval de Romeinen aan om de basiliek van Santa Maria Maggiore te bezoeken om te bidden voor het Salus Populi Romani-icoon, Maria Bescherming van het Romeinse volk.
 
Hij zei dat het getuigenis van de Maagd Maria een herinnering is om God elke dag te loven, zoals de Moeder van God deed in haar Magnificat-gebed waarin ze uitriep: “Mijn ziel verheerlijkt de Heer”.
 
‘Misschien vragen we ons af,’ zei hij. “’Herinneren we ons om God te prijzen? Bedanken we hem voor de geweldige dingen die hij voor ons doet, voor elke dag die hij ons geeft omdat hij altijd van ons houdt en ons vergeeft? “
 
“Hoe vaak laten we ons echter overweldigen door moeilijkheden en verzonken in angsten”, zei hij. “Onze Lieve Vrouw doet het niet, omdat ze God plaatst als de eerste grootheid van het leven”.
 
“Als we, net als Maria, denken aan de grote dingen die de Heer doet, als we Hem minstens één keer per dag ‘grootmaken’, verheerlijken we Hem, dan zetten we een grote stap voorwaarts … ons hart zal groter worden, onze vreugde zal toenemen”, zei paus Franciscus. .
 
De paus wenste iedereen een gelukkig feest van de Tenhemelopneming, vooral de zieke, essentiële werkers en al degenen die alleen zijn.
 
“Laten we aan Onze Lieve Vrouw, de Poort van de Hemel, vragen om de genade om elke dag te beginnen met op te zien naar de hemel, naar God, om tegen hem te zeggen: ‘Dank je wel!'”, zei hij.

 

 

De bedevaart naar Echt
 
De provinciale raad van de OCDS plande een bedevaart naar Echt op 23 augustus 2022.
Met 22 deelnemers vertrokken we met de bus, met stopplaatsen in Gent, Sint-Niklaas en Hasselt.
De trein naar Hasselt waarop vijf leden van de groep zaten had meer dan een half uur vertraging, maar we hebben gewacht op hen en de vreugde was nog zo groot toen ze veilig bij ons aankwamen.
Onze zus Olga uit Friesland kwam ook naar Echt, want ze wou haar “beloften voor het leven” uitspreken.
 

 
Wie Echt zegt, zegt Edith Stein: de Heilige Theresia Benedicta van het Kruis leefde hier vier jaar ondergedoken in het Karmelklooster van 1938-1942.
 
Bij onze aankomst hebben we eventjes moeten zoeken waar we moesten zijn, maar gelukkig heeft Guy ontdekt waar we verwacht werden nl. in het cultuurhuis Edith Stein.
Na de lunch, waarbij we nog getrakteerd werden op een lekker taartje van Olga, mochten wij Piet Vinken, onze gids, volgen.
 
Hij leidde ons naar het klooster van de Karmelietessen, gebouwd in 1875 door architect Cuypers in een zeer sobere stijl. De kapel van de Karmel (zie foto) ademt een sfeer van eenvoud, met haar houten beschilderd plafond en een mooi Mariabeeld met het scapulier. Er hing natuurlijk een grote foto van de H. Theresia Benedicta van het Kruis aan de muur als een stille aanwezigheid.
 
Daarna werden we naar de kamer geleid met al de foto’s van heel het leven van de Heilige. Hoe Gods Plan met haar, dwars door lijden en dood nu veel mensen inspireert tot inkeer en bekering.
Het kerkplein met het monument ter ere van de Heilige is een hulde van haar stadsgenoten. Ook andere joodse katholieken die werden weggevoerd, worden herdacht op het monument.
 
De kerk Sint-Landricus en Sint-Theresia heeft een bewogen geschiede- nis: de toren werd tijdens de oorlog beschadigd, later in 1954 brak er een hevige brand uit die het dak vernielde. Maar de parochianen verloren de moed niet en bouwden alles weer op. Wat opviel waren de mooie grote glasramen met het leven van Maria, de koormantel van de H. Theresia Benedicta, de beschilderde gewelven, het houtsnijwerk van het altaar.
 


 
Als apotheose van de dag droeg Pater Martin Faingnaert de H. Mis voor ons op. Het was een innig en zeer ontroerend moment toen onze Karmelzus Olga haar eeuwige Beloften uitsprak. Gods zegen moge haar vergezellen.
 
Nadien kregen we nog een rondleiding in het museum van de Stichting (cultuurhuis Edith Stein) en werden we nog een glas water aangeboden. Er was gelegenheid tot aankoop van een medaille en ook van boeken. De verering van de Heilige Theresia Benedicta van het Kruis is nog zeer levendig in Echt.
De terugreis verliep vlot, zonder al te veel file, wij baden samen de vespers in de bus uit het boekje dat Marijke voor ons gemaakt had.
Een woord van oprechte dank dat we deze bedevaart samen konden meemaken.
 
Mieke
 
(foto’s: Piet Vinken)

 


Met Maria, aan de voet van het kruis
 
Toen ik u vandaag gadesloeg aan de voet van het Kruis
heb ik dieper dan ooit gevoeld
dat het daar is en alleen daar
dat u mijn Moeder geworden bent
 
De moeders hier op aarde vervullen zelf trouw
de laatste wensen van hun zonen.
Maar u bent de dienstmaagd van de Heer geworden;
Uw leven is heel en al gewijd geweest aan het Leven
en de mensgeworden Zoon van God
 
En u heeft uw kinderen geborgen in uw hart
en een nieuw leven gekocht voor elk van hen
met het bloed van uw bittere pijnen.
U kent ons allen,
met onze innerlijke kwetsuren en onze mankementen
Maar u kent ook de hemelse schittering
waarvan de liefde van uw Zoon
ons zal omhullen hierboven.
Leid dan alstublieft aandachtig onze wankele stappen
en moge u geen prijs te hoog vinden
om ons te leiden naar de Hemel.
 
Maar diegene die u hebt gekozen als metgezellen
om samen met u rond de eeuwige troon te staan
moeten hier op aarde aan de voet van het Kruis gaan staan,
en met het bloed van hun bittere pijnen
de hemelse glorie kopen voor de zielen
die de Zoon van God hen heeft toevertrouwd
 
Theresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942)

 

 

Bedevaart naar Oostakker-Lourdes op 20 augustus 2022
 
Zaterdag 20 augustus, het had een gewone zaterdag kunnen zijn, maar het werd een zonnige en heerlijke spirituele ervaring.
Bij onze aankomst te Lourdes, voor de basiliek van Onze Lieve Vrouw werden we hartelijk en blijmoedig onthaald door Pater Martin en Lut. Eerst groetjes aan onze Karmelbroeders en -zusters van St.-Niklaas … dan een lekkere tas koffie of thee met een smakelijk gebakje en … klaar voor onze eerste stop m.n. rondleiding in de neogotische basiliek met uitgebreid commentaar door rector De Neve.
Ongelooflijk wat in deze neogotische basiliek te zien is.
(Wij verwijzen hier graag naar internet “Erfgoedprofiel Oostakker), aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes gewijd.
 
Na deze interessante historische uiteenzetting mochten we, om 11 uur, de Heer ontmoeten en innig danken voor de genade van ons Karmel-zijn.
 
De eucharistie, waar P. Martin in voorging, werd een intens beleven van ons christen-zijn en Karmelitaanse zending.
Dit alles in eenvoud, ingetogenheid en nederigheid, naar het voorbeeld van onze heilige moeder Teresa.
Dank u, pater Martin.
 
Na de mis, het was toen al 11u45 deden we onze geloofstocht naar de blokhutten met als thema “het weesgegroet”, dit in een sfeer van kinderlijke blijheid en liefde voor de Moeder Gods.
Om 12u25, alles verliep mooi op schema, lunch met meegebrachte picnic. Tijd ook om gezellig samen te zijn en te genieten van elkaars ervaring, dit in een rustige en aangename sfeer.
Om 13u30 rondgang en overweging bij de Blijde Mysteries.
Aan de grot hebben wij nog een tientje gebeden en een Marialied gezongen. Een tijdloos gebeuren.
 
Om 14u30 waren wij opnieuw in ons vergaderzaaltje.
P. Martin gaf ons een onderricht over zijn en ook onze geliefde heilige Thérèse van Lisieux. Thérèse die het altijd zo warm maakt in ons hart om, op een eenvoudige manier, ons dichter bij Jezus te brengen en Zijn barmhartigheid te mogen ervaren.
 

Na de conferentie, een stille aanbidding voor het H. Sacrament. Hier konden wij intens beleven wat de Heer in ons Karmelleven betekent en daar zijn wij allen oneindig dankbaar voor.
Na de aanbidding nog een kopje koffie, een leuke uitwisseling over deze mooie en waardevolle dag en allen blijgezind naar huis.
 
Nog een laatste woordje.
Een grote, grote kaars aan Lut voor de prachtige uitwerking van deze mooie dag.
Dank ook aan P. Martin voor zijn bereidwillige, hartelijke en blijmoedige aanwezigheid.
Het was mooi !
 
Anne

 

Onze maandelijkse vergadering gaat door op de 3e zondag van de maand.
We komen volgende maand dus samen op zondag 16 oktober om 14u30 in het Karmelklooster in de Burgstraat 46, 9000 Gent. Pater Lukas Martens, prior van de Gentse Karmel zal een conferentie geven over de heilige Thérèse van Lisieux.
 
Wie interesse heeft, is hartelijk welkom.  Gelieve wel eerst pater Lukas of Robrecht te verwittigen van uw komst. 
P. Lukas : 09/225.57.87 of lukas.martens@karmel-gent.be
Robrecht : 0473/74.61.00 of robrechtdezuttere@yahoo.com

 

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven