Kerstbrief 2022 aan de Seculiere Orde van de Karmel door Fr. Ramiro Casale OCD

Kerstbrief 2022 aan de Seculiere Orde van de Karmel door Fr. Ramiro Casale OCD, de generaal gedelegeerde voor de OCDS

Rome, 18 december 2022

Beste broeders en zusters van de Seculiere Orde van de Karmel, afgevaardigden en assistenten van de gemeenschappen van de Seculiere Karmel,
 
Het is een grote vreugde u te mogen begroeten in deze adventstijd, nu we ons voorbereiden op de viering van de Geboorte van de Heer. Zoals u weet, beleven we vanaf oktober 2021 een tijd van bezinning, waarin de Kerk ons uitnodigt om samen te wandelen in de geest van synodaliteit. Deze periode wordt afgesloten met de XVIe gewone vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2023.
 
In zijn Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium presenteert paus Franciscus een Kerk die “naar buiten is gericht” (n. 24), een missionaire en evangeliserende Kerk. En wij vragen ons af: hoe kunnen wij uitgaande van onze karmelitaanse realiteit een Kerk zijn die “naar buiten is gericht”? Hoe kunnen wij missionarissen en verkondigers zijn in de wereld van vandaag?
 
Onze persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning helpt ons om “de tekenen des tijds te doorzoeken en in het licht van het evangelie te interpreteren ” (Gaudium et Spes 4). Wat zegt God ons in wat er in de wereld en in ons eigen leven gebeurt? Hoe kunnen we getuigen van Gods liefde en die aanwezig maken in een wereld die hunkert naar een diepe geestelijke ervaring? Hoe kunnen we samen wandelen in gemeenschap met de hele Kerk en met de wereld? De antwoorden op deze vragen kunnen alleen worden gevonden door de noodzakelijke elementen van synodaliteit in praktijk te brengen, zoals gebed, lezing van de Heilige Schrift, luisteren naar elkaar, dialoog en gemeenschappelijke onderscheiding.
 
De oorsprong van de Orde van de Karmel is op zich synodaal. Het is interessant op te merken dat de stichting niet van één persoon is, maar van een gemeenschap. De heilige Albertus van Jeruzalem richt zich tot broeder B. en de andere broeders die op de berg Karmel leefden met de woorden: “omdat jullie ons vragen, dat wij aansluitend bij jullie plan jullie een levensvorm aanreiken, waaraan jullie je voortaan moeten houden,” (Regel 3). Ons gemeenschappelijk project, nl. de vereniging met God, het leven van broederlijkheid en van liefde en dienstbaarheid aan de Kerk, verenigt ons en nodigt ons uit om samen met Jezus en met onze broeders en zusters te wandelen. De heilige Teresa van Avila zegt: “Laat ons samen wandelen, Heer” (CV 26,6). Jezus is altijd aanwezig en loopt voor ons uit, Hij is het centrum van onze gemeenschappen (C = Const. OCDS 10, 24a).
 
Broeders, zusters en seculieren, wij delen hetzelfde charisma “ieder beleeft het naar zijn of haar levensstaat” (C 1), maar niet geïsoleerd, wel in gemeenschap en samenwerking met elkaar. Het is ons wandelen met Jezus en wij broeders en zusters hebben grote metgezellen op onze weg, zoals de Maagd Maria (C 4), de heilige Jozef (C 3 la), de profeet Elia (C 5), de heilige Teresa van Jezus (C 7), de heilige Jan van het Kruis (C 8), en anderen. Laten wij ons onderrichten door hen die een diepgaande geestelijke ervaring hebben gehad en samen in gemeenschap met God en met anderen hebben gewandeld. Laten we blijven bijdragen aan deze synodale bezinning terwijl de Heilige Geest ons leidt en laten we proberen “licht” (Mt 5,14) voor elkaar te zijn.
 
Op onze gezamenlijke reis nodigt onze Orde van de Ongeschoeide Karmelieten ons uit om ons voor te bereiden op de viering van de 150e verjaardag van de geboorte van de heilige Thérèse van Lisieux (2023) en de honderdste verjaardag van haar zaligverklaring (2024) en heiligverklaring (2025). Daarom is er vormingsmateriaal opgesteld dat geleidelijk zal worden gepubliceerd op de website van de Orde: www.carmelitaniscalzi.com. De eerste leesgidsen zijn al beschikbaar. Laat ons deelnemen en laat Thérèse van Lisieux ons helpen bij onze persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.
 
Ik nodig u ook uit om de brief te lezen die onze pater generaal, Miguel Márquez Calle, OCD, aan de hele Orde heeft gestuurd ter gelegenheid van het hoogfeest van Sint Jan van het Kruis. U kunt het ook vinden op de bovengenoemde website van de Orde.
 
In dit eerste jaar als Generaal Afgevaardigde voor de Seculiere Orde heb ik met velen van u bijzondere momenten mogen delen. Het is voor mij een grote vreugde te beseffen dat ik overal waar we samen zijn geweest, toegewijde, vreugdevolle en dynamische seculiere karmelieten heb aangetroffen, die hun roeping van liefde en dienstbaarheid in de Kerk liefhebben. Ik heb velen horen zeggen: “Een seculiere karmeliet zijn heeft mijn leven veranderd”. En ik kan u zeggen dat u, door seculiere karmeliet te zijn, ook het leven in uw directe omgeving en in de wereld verandert, want wie leeft in verbondenheid en gemeenschap met God maakt hem aanwezig, waar hij ook is.
 
Deel III van de OCDS Constituties is getiteld “Getuigen van de ervaring van God”. Een getuige is iemand die iets persoonlijk heeft meegemaakt, die het uit ervaring weet. Laten we samen blijven wandelen in het ervaren van Gods liefde en barmhartigheid, zodat we werkelijk getuigen van God in de wereld kunnen zijn. Ik heb nog twee vragen voor u om over na te denken. Wij worden uitgenodigd om “samen te wandelen” met alle leden van de Kerk en met de hele wereld. Dus hoe wandelen we samen in de Seculiere Orde van de Ongeschoeide Karmel? Wat heeft de Seculiere karmeliet te zeggen aan de Kerk en de wereld van vandaag?
 
Ik dank alle afgevaardigden en geestelijke assistenten die de seculiere karmelgemeenschappen begeleiden. Het doel van de geestelijke bijstand, zoals omschreven in de Gids voor de Pastorale Zorg aan de Seculiere Orde van Ongeschoeide Karmel door de broeders van de Ongeschoeide Karmelieten, is ” de verbondenheid met de Kerk en met de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten te bevorderen, door middel van het getuigenis en het delen van de karmelitaanse spiritualiteit, door samen te werken aan de initiële en de voorgezette vorming van de OCDS en uitdrukking te geven aan de relatie die bestaat tussen de religieuzen en de seculieren.” (art. 3.3). Ik wil dat u weet dat wij allen in de Orde zeer dankbaar zijn voor uw toewijding en inzet. Wij danken God voor ieder van jullie en waarderen jullie aanwezigheid in ons leven ten zeerste.
 
Ik ben ook de zusters Ongeschoeide Karmelietessen dankbaar die samenwerken met de gemeenschappen van de Seculiere Karmel en hen toestaan in hun kloosters bijeen te komen. Ik zie dat er een echte relatie van broederschap en samenwerking is, waarin de broederlijke liefde en de aanwezigheid van Jezus tot uiting komen. Dank u voor uw vrijgevigheid en toewijding die wij met heel ons hart waarderen.
 
Laten we samen op weg gaan naar Kerstmis. Laten we niet bang zijn, de Heer is nabij: “Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader, ” (Joh 1,14). Jezus leeft in ons en in de wereld en zal ons nooit verlaten.
 
Moge deze adventstijd u helpen om te groeien in uw vriendschap met Jezus en moge de vrede en de liefde van God uw harten deze Kerstmis vullen en u de kracht geven om Hem te volgen en lief te hebben alle dagen van uw leven.
 
Altijd verenigd in gebed, zeer broederlijk,
 
Fr. Ramiro Casale OCD
 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven