Homilieën

 

Foto-overzicht van de homilieën
 

Homilie Pater Paul De Bois 19 februari 2023 : 7de zondag door het jaar A

Iedereen van ons kent de films van ‘den dikke en den dunne’, van Laurel en Hardy. Ik vind het nog steeds plezant om er naar te kijken. In meerdere van die filmpjes komt steevast het moment waarop de taarten tevoorschijn komen. Liefst recht in het gezicht van … Die voelt zich dan al vlug geroepen wraak te nemen en zijn compagnon ook een taart in het gezicht te duwen. Eigenlijk heel banaal, maar toch moeten we er meestal wel om lachen. Dat spel wordt ook onder ons gespeeld. Alleen wat subtieler. Wij smijten gewoonlijk met figuurlijke taarten naar elkaar. Elk van ons kent de pijn van roddel, achterklap, verdachtmaking. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 12 februari 2023 : 6de zondag door het jaar A

Na de roeping van de eerste leerlingen, beluisteren we vandaag de Bergrede van Jezus. Het betekent een ‘statement’ bij het begin van zijn openbaar leven. Jezus laat ons daarin delen in zijn visie, in de lijn van wat geschreven staat in het bijbelse boek “De Wijsheid van Jezus Sirach”: bv. ‘Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt’. Zo leeft, werkt en bidt Jezus zélf zijn hele leven. De geboden van God vragen evenwel om een juiste toepassing in het leven van alledag. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 5 februari 2023 : 5de zondag door het jaar A

We vierden donderdag van de voorbije week “Lichtmis”. Alle aanwezigen kregen een brandende kaars in de hand. Vandaag zegt Jezus in het evangelie: “Gij zijt het licht der wereld.” En ook:” Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is”. Daar bovenop zegt Jezus ook nog: ”Gij zijt het zout der aarde”. Eerst waren er vorige zondag de zaligsprekingen. Vandaag wordt dat nog wat concreter gemaakt: gij zijt zout der aarde en licht der wereld. Niet voor jezelf, maar voor al je medemensen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 2 februari 2023 : Opdracht van de Heer ~ Maria Lichtmis

Heel zachtjes beginnen de dagen te lengen. Het licht groeit en dat is zichtbaar voor wie er op let. Uitkijken naar dat licht, is ook een accent van ons christelijk leven en van het engagement waarvoor we dagelijks kiezen: mensen die naar het Licht van Jezus dankbaar blijven uitzien. We ervaren dat medemensen ons daarbij helpen en ons bemoedigen om volwassen terug verder te gaan. In de wisselvalligheden van het leven schenkt vooral ónze ontmoeting met de Heer Jezus dat ons het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 29 januari 2023 : 4de zondag door het jaar A

Met dit stukje uit de Bergrede kunnen we het hele evangelie samenvatten. Met korte maar krachtige zinnen maakt Jezus ons duidelijk waar het in ons leven op aan komt en waar wij bijzondere aandacht voor moeten hebben in onze gemeenschappen. Dit evangelie wordt ook gelezen op Allerheiligen, het feest waarop wij die mensen gedenken die door hun navolging van Jezus getuigen waren van de Blijde Boodschap. Dit evangelie is als het ware een stafkaart waarop we ons kunnen baseren om gelukkige mensen te worden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 22 januari 2023 : 3de zondag A

Sinds tweeduizend jaar kleurt het levensverhaal van Jezus het beeld dat wij van God hebben. Want ons is overgeleverd dat heel de goede goddelijkheid in Hem woonde. Als je dus naar Hem kijkt, is God werkelijk te ervaren. Jezus ziet dat als dé grote bestemming van zijn leven, om als Zoon van God Gods wezen te laten zien. Iedere mens is normaal op zoek naar richting in zijn leven. De bijbelboeken staan ook in die zin vol roepingsverhalen. God spreekt tot de mens: God roept, lees je dan. In de praktijk gaat het vaak om een geleidelijk proces van bewustwording ... (Lees verder ...)  

Homilie Mgr. Lode Van Hecke 15 januari 2023 : Opening jubileumjaar Thérèse van Lisieux

Zusters en broeders, beste vrienden, als we goed naar de Schrift luisteren, dan leren we Jezus altijd beter kennen. Als we naar Thérèse van Lisieux luisteren, dan zijn we goed op weg naar de Schrift! De Bijbel was haar eerste inspiratiebron. Dat was het genie van Thérèse in een tijd waarin de heilige Schrift zelden gelezen werd. Zelfs religieuzen moesten zich tevredenstellen met vaak vrome en moraliserende literatuur, die meer op het gevoel speelde dan het geloof voedde. Thérèse schrijft: “Boven alles steunt mij het evangelie bij het bidden. Daar krijg ik stevig en heel zuiver voedsel. Ik vind er alles wat ik nodig heb. Ik ontdek er steeds nieuw licht, verborgen geheime betekenissen” (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 14 januari 2023 : 2de zondag A

Wij zijn hier samen als mensen die geloven in Jezus of zoals Paulus zegt: als ‘mensen die de naam van de Heer aanroepen’. De Naam van de Heer aanroepen is Hem erkennen als God. Hem erkennen als God is dan Hem aanvaarden als de Meester van ons leven, als het centrum van de wereld en van de geschiedenis. Dat is gemakkelijk gezegd, dat zijn grote woorden, maar komt dat wel overeen met de overtuiging van ons hart. Uiteindelijk blijft het een geheim dat ons denken te boven gaat: Jezus, God en mens. Het is allerminst evident om daarin te geloven. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 8 januari 2023 : Openbaring van de Heer

Ik wil vertrekken vanuit de eerste lezing die we vandaag beluisterden. Ze komt uit hoofdstuk 60 van de profeet Jesaja. Vanaf dit 60e hoofdstuk tot en met het 62e worden grote dingen beloofd aan de mensen van Jeruzalem en ze vertellen ons over de grote vreugde die de mensen zullen ervaren bij de vervulling van deze beloften. Dat precies deze lezing uit Jesaja genomen wordt op het feest van de ‘openbaring van de Heer’ heeft een grote betekenis. De Israëlieten zijn na een periode van ballingschap mogen terugkeren naar Jeruzalem. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 1 januari 2023 : Hoogfeest van Maria, Moeder van God

Deze morgen zijn we hier samen om eucharistie te vieren en het is Nieuwjaar. In de liturgie is nieuwjaarsdag de achtste dag na kerstmis, de octaafdag. Lucas vermeldt in zijn evangelie: “Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus” (Lc. 2,21). Hij wordt de Emmanuel genoemd. God met ons. Het is met Jezus dat wij het nieuwe jaar ingaan, de verdere toekomst tegemoet. Het is voor christen mensen goed om al van in de eerste uren van het nieuwe jaar heel bewust samen met andere gelovigen ons hart op Jezus Christus te richten. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstmis 2022

We luisterden naar het begin van het evangelie van Johannes. Hij brengt geen “geboorteverhaal”, maar een eerder theologische interpretatie van dat verhaal. Eigenlijk is de historische schets die het geboorte-evangelie brengt nauwelijks vol te houden. Bij de kerststal brengen wij al eeuwen ook een os en een ezel; ergens wat verder weg drie Koningen, wijzen als je dat beter vindt. Schapen en herders. In de kerststal van één van de parochies waar ik pastoor geweest ben stonden er elk jaar ook twee honden bij… (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstavond 2022

Eigenlijk is de historische schets die het geboorte-evangelie brengt nauwelijks vol te houden. Bij de kerststal brengen wij al eeuwen ook een os en een ezel; ergens wat verder weg drie Koningen, wijzen als je dat beter vindt. Schapen en herders. In de kerststal van één van de parochies waar ik pastoor geweest ben stonden er elk jaar ook twee honden bij… Analyseer je het evangelie dat we zopas samen beluisterden, dan blijft historisch alleen over dat er een kind geboren werd. Alleen, bij een louter historische benadering van de tekst doen we hem geen recht. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 18 december 2022 : 4de zondag van de Advent A-cyclus

In de cycli B en C staat op de vierde zondag van de Advent Maria centraal. Vandaag is dat anders. Vandaag wordt onze aandacht gevraagd voor S. Jozef. Er wordt weinig gesproken over S. Jozef, misschien omdat we geen enkel woord van hem vinden in het evangelie. Nochtans werd ook aan hem een belangrijke taak toegewezen. Zoals God een beroep doet op Maria om moeder van Gods Zoon te worden, zo doet Hij een beroep op Jozef om aan te tonen dat Jezus uit het geslacht van David komt opdat het woord van de Profeten in vervulling zou gaan. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2022 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Spreek je de naam Lionel Messi, of Cristiano Ronaldo of Roberto Martinez … dan weet iedereen over wie je het hebt. Spreek ik de naam Johannes van het kruis uit, dan zullen de meeste mensen me met vragende ogen aankijken. Mensen die vertrouwd zijn met de wereldliteratuur, of met christelijke mystiek zullen wél weten over wie ik het heb. Ben je vertrouwd met de spiritualiteit van de Karmel, dan is Johannes van het kruis geen onbekende voor je. Dan weet je dat hij samen met Teresa de Jesus (Avila) grondlegger is van de Hervormde Karmel. Mogelijks heb je iets van zijn gedichten gelezen en/of de commentaren bij die gedichten. (Lees verder ...)  
 

Homilie Pater Lukas Martens 11 december 2022 : 3de zondag van de Advent A-cyclus

We zijn nu in de donkerste tijd van het jaar. Voor veel mensen is dit een moeilijke periode. En daarbij leven we ook in een tijd van crisis. Zo horen we toch van verschillende kanten. Het loopt allemaal niet zoals we een tijd geleden gewoon waren. Waar gaat dit naartoe? Er is angst voor de toekomst. Zo komen we bij Johannes de Doper. Ook hij beleefde een situatie van crisis. Hij zit in de gevangenis. Tot nu toe heeft hij met vuur zijn roeping beleefd en is hij trouw gebleven aan zijn zending: de komst van de Messias aankondigen met de oproep: ‘Bekeert u want het Rijk der hemelen is nabij’. (Lees verder ...)  
 

Homilie Pater Piet Hoornaert 4 december 2022 : 2de zondag van de Advent A-cyclus

De lezingen van vandaag herinneren je aan het feest van de “Doop van de Heer”. Toen sprak Jesaja in de eerste lezing over de dienaar van Jahweh, en lazen we in het evangelie dat Jezus zich door Johannes liet dopen, dat Gods Geest over Hem neerdaalde en dat een stem sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’ De lezingen die we nu hoorden, zijn bijna een echo daarvan. Opnieuw spreekt Jesaja over de dienaar van Jahweh, die niet alleen gekomen is voor het volk van Israël, maar ook voor de heidenen. (Lees verder ...)  
 

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 27 november 2022 : 1ste zondag van de Advent A-cyclus

Vandaag is het dus de eerste zondag van de Advent. En dit jaar is het de langste Advent die mogelijk is: vier volle weken. En dat betekent ook dat we een nieuw liturgisch jaar beginnen en dat we ook een andere evangelist zullen beluisteren. Vorig jaar was dat Lukas, nu is het Mattheüs. Maar welke evangelist het ook is: hij brengt niet zijn eigen boodschap, maar de boodschap van Jezus. En vandaag luidt die boodschap: “Wees waakzaam”. Dat is de raad die Jezus ons geeft na zijn verhaal over de tijd voor de zondvloed. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn, de tekenen van de tijd te zien en de machten van de duisternis geen kans te geven. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 20 november 2022 Christus Koning

Een wat vreemde benaming voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar: “Christus Koning van het heelal”. Als wij aan koningen en koninginnen denken dan verbinden we dat spontaan met glamour. Er zijn mensen die je zowat alles kunnen vertellen over de Europese Koningshuizen. De uitvaart van Koningin Elisabeth II is door miljoenen mensen gevolgd. Elk jaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de Kerk Christus als Koning. Wat het evangelie ons vandaag vertelt heeft geen enkele gelijkenis met waar wij spontaan aan denken wanneer het over een koning gaat. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 13 november 2022 : 33ste zondag C

Naar het einde van het kerkelijk jaar krijgen we altijd lezingen uit de bijbel die eerder angstaanjagend zijn. Van die lezingen zullen we wel niet wakker liggen, maar het is toch de moeite waard om te gaan zoeken welke boodschap hier achter steekt. In de eerste lezing klinkt de profeet Maleachi zowel dreigend als troostend: hoogmoedigen en boosdoeners zullen branden als stoppels na de oogst, maar zij die geloven zullen gerechtigheid en genezing ondervinden, zegt hij. In het evangelie gaat Jezus niet in op het oordeel, Hij heeft het vooral over wat zich tussen nu en de eindtijd zal afspelen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 6 november 2022 : 32ste zondag C

In deze tijd van het jaar ademt gans de natuur én de liturgie – na Allerheiligen en Allerzielen – het mysterie van leven en sterven uit. Het is een erg belangrijk aspect van ons leven als gelovige christen. Hoe zal het leven over de dood zijn? De Bijbel blijft sober als hij spreekt over het leven na de dood – of juister – over leven over de dood heen. Mensen uit alle tijden hebben gepoogd hier meer over te weten en uit te maken of hoe het niet of wél zal zijn. Spreken over een ander leven, of over verrijzenis uit de doden, wekt ook in onze tijd tegengestelde reacties op. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 november 2022 : Allerzielen

Het voorbije weekend en gisteren was het weer druk op onze kerkhoven. Mensen hebben vooraf de graven in orde gebracht en met bloemen versierd. Even heeft men stil gestaan bij de mens die er begraven ligt. Of waarvan de as op de strooiweide is verspreid of bewaard in het columbarium. Sommigen zullen ook een klein gebedje gesproken hebben. Die eerste novemberdagen zijn dagen waarop we verbinden. Het gaat die dagen over verbondenheid over de dood heen, zowel op Allerheiligen als op Allerzielen. Verbondenheid maakt deel uit van ons geloof in God die eeuwig leven schenken wil. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 1 november 2022 : Hoogfeest van Allerheiligen

Vandaag en morgen staan we stil bij een grote werkelijkheid die buiten onze gewone waarneming staat. Waar zijn zij gebleven, onze lieve doden? Zovelen die ons zijn voorgegaan, die het goed hebben gedaan, een voorbeeld waren of veel geleden hebben, veel hebben moeten doorstaan? Jezus heeft heel duidelijk gesproken over eeuwig leven, over verrijzenis, over het Rijk der hemelen en over een verbondenheid die blijft over de dood heen. Er zijn de heiligen die teken doen, meestal heel discreet, soms een beetje meer opvallend. Zij laten ons ervaren dat zij werkzaam blijven van bij de Heer. De kerk heeft het over de gemeenschap van de heiligen als een geloofspunt zoals we dat elke zondag uitspreken in het credo. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 30 oktober 2022 : 31ste zondag C

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij is beroemd geworden door de vele wonderen die Hij doet en net voor Hij de stad binnengaat heeft Hij nog een blinde genezen. Waarschijnlijk zijn vele mensen benieuwd of Hij nog wonderen zal doen. Ook Zacheüs wil Jezus zien, waarschijnlijk niet zozeer uit interesse dan wel uit nieuwsgierigheid. Omdat hij klein van gestalte is kruipt hij in een boom om toch die beroemde Jezus te kunnen zien. Wanneer Jezus dan voorbij komt staat Hij stil en kijkt naar omhoog en nodigt zichzelf uit om bij Zacheüs binnen te komen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 23 oktober 2022 : Missiezondag

“Jullie zullen mijn getuigen zijn.” Ik ben er bijna zeker van dat jullie dit allemaal wel een mooie slogan vinden voor de oktober- missiemaand 2022. Ik vraag me daarbij wel af: hoe kleuren we die slogan in? Want de slogan die de missiemaand dit jaar meekreeg verwijst naar het allerlaatste gesprek van Jezus met zijn leerlingen. Het is opgetekend in het eerste hoofdstuk van ‘De Handelingen der Apostelen’. Wat betekent die oproep dan: “Jullie zullen mijn getuigen zijn”. Ik ga je nu zelfs een beetje uitdagen en Jezus die woorden rechtstreeks tot jou laten richten: “Jij zult mijn getuige zijn”. Voel je het verschil? (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 16 oktober 2022 : 29ste zondag C

Het is altijd goed om iets te begrijpen in zijn context. Dit geldt ook voor het evangelie van vandaag. Het stukje dat aan het evangelie van vandaag vooraf gaat was een antwoord op de vraag van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk van God zou komen. Jezus maakt duidelijk dat de komst van het Koninkrijk niet zo iets is waarvan men kan zeggen: ‘Kijk daar, kijk hier’. Nee, Hij verwijst o.a. naar Noach die de ark maakte, terwijl iedereen hem uitlachte. Maar de zondvloed kwam en alleen wie in de ark was, werd gered. Jezus verwijst ook naar Lot, de neef van Abraham, die wegtrok uit Sodom voordat die stad zou worden verwoest. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 15 oktober 2022 Heilige Teresa van Jezus

Er was in de lezingen veel sprake over wijsheid. Wijsheid als een gave van God. Wijsheid die al het andere te boven gaat in waarde en kostbaarheid. We zouden ook kunnen spreken van een levenswijsheid. Wanneer men voor het feest van de heilige Teresa deze lezingen gekozen heeft moet het zijn dat die wijsheid iets te maken heeft met gebed, want dat is toch haar specialiteit. En inderdaad: dit wijst erop dat voor Teresa gebed meer is dan iets dat we verschillende keren per dag doen. Bidden is voor haar eerder een manier van leven, een manier van zijn. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 9 oktober 2022 : 28ste zondag C

“Jezus, Meester, ontferm u over ons!” Dat vragen tien melaatsen aan Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Luidkeels roepen ze om hulp, en ze noemen Jezus uitdrukkelijk bij naam. Dat is merkwaardig, want in de vier evangelies samen wordt Jezus slechts acht keer bij naam aangesproken. Geen enkele keer zelfs bij Matteus en Johannes, drie keer bij Marcus en vijf keer bij Lukas. Slechts acht keer wordt Jezus dus bij naam aangesproken. Vandaag zijn dat melaatsen. In Jezus’ tijd waren dat levende doden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 oktober 2022 : 27ste zondag C

Ik zie het bijna letterlijk voor mijn ogen gebeuren. De leerlingen gaan mee op tocht naar Jeruzalem en bij elke halte krijgen ze een zwaar sermoen te horen: om echt leerling te zijn moet je dit en moet je dat. Ze worden er bang van. Ze voelen zich zo klein, zo machteloos. Het gaat hun allemaal te boven. Hun armen zijn te kort, hun hart te traag en hun geest te gesloten. Het Rijk Gods is niet goedkoop. Daarop volgt dan de gelijkenis met iets wat ook klein is, met een mosterdzaadje. Dat is micro-zaad met macro-groeikracht. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 1 oktober 2022 : Thérèse van Lisieux

Thérèse Martin, Thérèse van Lisieux leeft einde 19e eeuw, 1873-1897. Ze is een van de grootste heiligen van de Moderne Tijd. Zij introduceerde in de katholieke traditie een nieuwe spiritualiteit, de ‘kleine weg’, vanuit het besef dat geloof geen verdienste is maar genade. Paus Johannes Paulus II maakte haar in 1997 Kerklerares. Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren te Alençon in Frankrijk. Ze was de jongste van negen kinderen, van wie er vier jong stierven en vijf kloosterzuster werden. Als kind ervoer ze, tijdens een periode van depressiviteit en tijdens haar Eerste Communie, heel sterk de liefde van Christus. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 25 september 2022 : 26ste zondag C

Spreken over arm en rijk is delicaat. Wie is arm, wie is rijk? Geestelijk, materieel? Waarom is iemand arm, waarom is iemand rijk? Vanwaar de kloof tussen beide? Wat maakt die kloof groter of kleiner? Niet gemakkelijk om daar een moreel oordeel over te vellen. Het evangelie van Lucas neemt het wel duidelijk op voor de materieel armen met de bedoeling dat men als leerling van Jezus alles gemeenschappelijk zouden hebben, dat niemand iets zijn eigendom noemt. Dat is het ideaal van de eerste christelijke gemeenschap. De realiteit is anders. De Bijbel weet dat. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 18 september 2022 : 25ste zondag C

De parabel die Jezus in het evangelie van vandaag vertelt klinkt een beetje ongewoon in onze oren. Het verhaal van de parabel is toch wel bedenkelijk want heel duidelijk wordt met eerlijkheid een loopje genomen. Het gaat over een rentmeester die door een rijke heer ontslagen wordt omdat hij diens bezit verkwist. Hij reageert daarop door aan schuldenaars grote schulden kwijt te schelden, met de bedoeling dat zij uit dank voor hem zullen zorgen als hij ontslagen is. Maar vooral verwonderlijk is dan de reactie op dit gebeuren (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 11 september 2022 : 24ste zondag door het jaar C

Jezus gaat regelmatig om met tollenaars, zondaars, melaatsen. Hij stoort zich niet aan de joodse gewoonten en zoekt deze uitgestoten mensen op. Gevaarlijk! Hij loopt het risico er zélf het leven bij in te schieten. Hij maakt zich tot een randfiguur, die weinig of geen krediet krijgt bij de toonaangevende personen in zijn samenleving. Waarom doet Hij dit? Waarom vertelt Hij deze parabels? De inleidende verzen van Lucas geven de indruk dat Jezus zich hier verdedigt tegen de kritiek van Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij ergeren zich aan zijn gedrag (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 4 september 2022 : 23ste zondag door het jaar C

Het is 4 september, dus is de vakantie voor de meeste mensen voorbij; is voor de jongeren de school weer begonnen en zijn veel mensen weer aan het werk. Maar het blijft niet bij die normale gang van zaken. We worden in onze wereld geconfronteerd met zaken die veel meer doorwegen: de coronapandemie die niet wil stoppen, de vluchtelingen die blijven toestromen, de waanzinnige energieprijzen, de klimaatveranderingen die de wereld teisteren, en Rusland die een oorlog voert die de hele wereld treft. Vandaar dat vele mensen zich de vraag stellen wat ze moeten doen om hun leven in goede banen te leiden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 28 augustus 2022 : 22ste zondag door het jaar C

Het hoort bij ons menszijn dat wij samen aan tafel gaan, alhoewel tegenwoordig veel mensen alleen moeten eten. In het evangelie van Lucas wordt er veel getafeld. Jezus doet daar aan mee. Hij krijgt daardoor zelfs een bijnaam: ‘kijk, die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars.’ Jezus gaat aan tafel met vriend en vijand, met arm en rijk. Jezus gaat in op de uitnodiging van sommige Farizeeën om bij hen te komen eten. Hij heeft waardering voor die religieuze hervormingsbeweging van zijn tijd, maar als gast zet hij deze mensen een maaltijd voor van goed gepeperde waarheid. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 21 augustus 2022 : 21ste zondag door het jaar C

Altijd hebben mensen elkaar opgedeeld in goeden en slechten, in sterken en zwakken, in heersers en onderdanen. Het natuurlijke onderscheid in ras, taal en afkomst is dikwijls de aanleiding geweest om groepen uit te sluiten; of te bevoordeligen. Te midden van een dergelijke maatschappelijke context leeft en predikt Jezus. De joodse gemeenschap is zeer elitair uitgebouwd. Enkel zij die de Wet in al haar details naleven, worden aanzien als volwaardige leden. De anderen worden veroordeeld als zondig en onrein (goim) en horen er bijgevolg niet bij. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 15 augustus 2022 : Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Ieder van ons kent de vele schilderijen die je vertellen van Maria die als gekroonde Koningin in de hemel troont. Iets wat gelovige christenen al heel lang belijden, maar pas in 1950 werd het een geloofspunt. We vieren vandaag tegelijk de dood, de verrijzenis, het binnengaan in de hemel en de kroning van Maria in de hemel. Maria krijgt daardoor een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 14 augustus 2022 : 20ste zondag door het jaar C

In de eerste lezing wordt Jeremia in een slijkput geworpen met als doel hem te doen stikken in het slijk, en in het evangelie zegt Jezus dat hij geen vrede, maar het vuur van verdeeldheid is komen brengen. Want waarom willen de edelen Jeremia dood? Omdat hij het volk aanspoort om niet tegen de Babyloniërs te vechten. Die vallen Jeruzalem aan, en volgens Jeremia zullen ze iedereen die zich tegen hen verzet vermoorden en zal de hele stad vernietigd worden. Die woorden worden hem zeer kwalijk genomen (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 7 augustus 2022 : 19de zondag door het jaar C

‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.’ Ieder van ons weet welke sterke rol hoop speelt in je leven, maar we weten ook dat hoop maar echt sterk kan zijn als we ook geloven dat kan gebeuren wat we hopen. Wanneer het over hoop gaat moet ik altijd denken aan die mooie tekst van Charles Péguy: “Het kleine meisje hoop”. Ik citeer er even uit: “Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 31 juli 2022 : 18de zondag door het jaar C

Zoals zo dikwijls horen we in de lezingen dingen die direct op ons leven van toepassing zijn. Het begint al in de eerste lezing. ‘IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid.’, zegt Prediker, en scherper kan je het wellicht niet stellen. Het heeft geen zin dat je iets onderneemt, zegt Prediker, want het resultaat is toch waardeloos. Het leven is één lijdensweg. Wat je ook doet, het is een bron van ellende. Om de drie jaar krijgen we slechts op één zondag enkele verzen te horen uit dit kleine bijbelboek. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 24 juli 2022 : 17de zondag door het jaar C

We kennen allemaal het gezegde: “Woorden wekken, voorbeelden trekken”. Het evangelie van vandaag is daar een prachtig voorbeeld van. De leerlingen hebben gezien dat Jezus veel bad en hoe Hij bad. En ze zagen ook de vruchten van dat gebed. Zo willen ze ook bidden, en vandaar de vraag van de leerling: “Heer, leer ons bidden”. Het eerste wat Jezus dan aan zijn leerlingen zegt is dat we God ‘Vader’ mogen noemen. In het Oude Verbond werd God praktisch nooit als ‘Vader’ aangesproken. Maar in het Nieuwe Testament gebeurt het zeer dikwijls. Jezus spreekt voortdurend over God als zijn Vader. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Carlos Noyen 17 juli 2022 : 16de zondag door het jaar C

Het verhaal van Jezus’ bezoek bij Marta en Maria, de zussen van Lazarus, heeft menig schilder geïnspireerd. Telkens valt het op: Marta die rechtop staat, kijkt letterlijk en figuurlijk neer op haar zus Maria, die geknield zit aan de voeten van Jezus. De evangelietekst laat er geen twijfel over bestaan: het is duidelijk wie baas in huis is. Marta komt er een ogenblik bij staan en zegt: “Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?” Ze begint met een vraag, maar dan volgt onmiddellijk een bevel: “Zeg haar dat ze mij moet helpen.” (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 16 juli 2022 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Voor dit hoogfeest van de Karmel krijgen we een belangrijk stukje uit het lijdensverhaal. De laatste woorden van Jezus op het kruis zijn parels van diepgang en vatten zoveel samen van Zijn leven. Op het kruis neemt Hij afscheid en heeft voor ons nog een laatste geschenk: de gave van Zijn Moeder. In de persoon van de geliefde leerling mag elke mens Maria ontvangen als zijn eigen moeder. ‘Vrouw, ziedaar uw zoon’, ‘ziedaar uw moeder’. En wat is de reactie van de geliefde leerling? Vanaf dat uur neemt hij haar bij zich in huis. Niet zozeer in zijn materiële woning, maar in zijn innerlijk leven, in zijn leven als leerling van Jezus. Dat brengt ons bij de kern van de spiritualiteit van de Karmel. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 10 juli 2022 : 15de zondag door het jaar C

De wet houdt je vrij. De weg kan lang zijn, de weg tussen ons hoofd en ons hart. Met ons hoofd kunnen wij weten wat God vraagt, wat zijn geboden zijn. Maar met ons hoofd zijn we ook vindingrijk om uitvluchten te zoeken, achterpoortjes te vinden om niet te moeten doen waar we tegen op zien. Gods geboden kunnen wij zwaar vinden, ver van ons hart, of althans van ons oppervlakkig aanvoelen. Meestal hebben we de indruk dat geboden onze vrijheid beperken. Toch staan ze juist in dienst van onze vrijheid. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 juli 2022 : 14de zondag door het jaar C

De examens in het onderwijs zijn afgerond. Velen kunnen nu op vakantie gaan. Tijd om – hopelijk – van wat zon te genieten en te ontspannen. Tijd om eens andere lucht op te snuiven of andere oorden op te zoeken. Zo trekken mensen op weg of op reis. Bij de evangelist Lucas is dit op-weg-zijn een geliefd thema. Hij schetst Jezus als een reiziger, die geen vaste stek heeft om te rusten (Lc 9,58). Zijn twaalf apostelen stuurt hij ook uit, op weg (Lc 9,1-6). ‘Apostel’ betekent juist ‘gezondene’: Ze zijn missionarissen met een missie, die ze ook volbrengen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 26 juni 2022 : 13de zondag door het jaar C

‘Mensen van de weg’, zo werden christenen aanvankelijk genoemd. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zijn leven was een weg. Hij kwam van de Vader en keerde naar de Vader terug. Maar op die weg heeft Hij alles met ons, mensen, gedeeld, is Hij voor ons een wegwijzer en een Verlosser geweest, iemand die Zichzelf helemaal heeft gegeven in dienstbaarheid en solidariteit tot het uiterste. Zo heeft Hij alle menselijk kwaad op zich genomen en goed gemaakt. Dat was zijn verantwoordelijkheid, zijn zending, zijn roeping. Zo is Jezus zijn weg gegaan. En wij mogen ons geroepen weten om Jezus hierin te volgen. (Lees verder ...)  

Homilie Broeder Henrik-Maria Duenas 19 juni 2022 : 12de zondag door het jaar C

“Zie het Hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad!” Deze woorden sprak Jezus aan de visitatiezuster Marguerite Marie Alacoque, wanneer Hij haar de diepten openbaarde die te vinden zijn in Zijn Heilig Hart. Wij zijn nu in de maand van het Heilig Hart, en dan nog in de noveen voor het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, dat wij volgende vrijdag zullen vieren, en ik hoop dat het goed voor u is dat ik eventjes bij dit mysterie verblijf. Het Heilig Hart is een devotie waarover men veel heeft gehoord, in kerken is er vaak een beeld van Jezus die Zijn Hart toont ... (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 12 juni 2022 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

De leerlingen van Jezus hebben kunnen ervaren, dat er een God de Vader was! Want Jezus raakte nooit uitgepraat over zijn Vader. Als wij nu aan Jezus zouden vragen: “Heer, wat brengt dat bij voor ons, dat er een God de Vader is?” Dan zou Hij ons stomverbaasd aankijken en zeggen: “Maar beste mens, Ik heb niets anders gedaan — en ook niets anders willen doen — dan die geweldige, scheppende liefde van mijn Vader zichtbaar maken. Ik heb mijn Vader verheerlijkt. Daartoe heeft Hij mij gezonden…”. God de Vader, de Zoon en de H. Geest komen formidabel goed overeen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 5 juni 2022 : Hoogfeest van Pinksteren

Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’ over de apostelen. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met Gods Geest. Waarom precies 50 dagen na Pasen? De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord. Belangrijk lijkt in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 29 mei 2022 : 7de Paaszondag C

Onder u zijn er zeker enkelen die bij een stervende aanwezig zijn geweest terwijl deze zijn laatste adem uitblies. Dat is altijd een bijzonder intens moment. Zeker als het om iemand ging die ons dierbaar was geworden. Wij leven zolang wij ademhalen. Onze ademhaling zegt iets over het leven dat wij krijgen van God, moment voor moment. Daar staan wij doorgaans niet bij stil. Bij Jezus en bij Stefanus is hun moment van sterven helemaal bezield door overgave aan God. Hun sterven had een grote uitwerking. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 26 mei 2022 : Hemelvaart van de Heer

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat de hemelvaart van Jezus centraal: Hij wordt ten hemel geheven, de apostelen staren Hem na, en een wolk onttrekt Hem aan hun ogen. Het is zo een realistische tafereel dat we het ons heel gemakkelijk kunnen voorstellen. Dat was ook de bedoeling van de auteur. Hij weet dat de mens graag omhoog kijkt, want de hoogte trekt aan. Immers, wanneer je omhoog kijkt, zie je het onaangename niet waar de aarde, waar de wereld vol van is. Van Pasen naar Hemelvaart: van schrik naar vertrouwen (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 22 mei 2022 : 6de Paaszondag C

Waar is God? Diegenen onder ons die niet meer zo jong zijn herinneren zich misschien de vraag uit de catechismus: ‘Waar is God?’ En het antwoord: ‘God is overal, in de hemel, op aarde en op alle plaatsen.’ En in het ‘heilig, heilig, heilig’ zeggen we in elke mis: ‘Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.’ Ja, God is overal, zo liefdevol verbonden met al wat Hij maakte en toch verlangt Hij ernaar om op een meer bijzondere manier bij de mensen te zijn, in hun midden te wonen, te verblijven in hun hart. Dat komt goed tot uiting in de loop van de heilsgeschiedenis. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 15 mei 2022 : 5de Paaszondag cyclus C

De tweede lezing en het evangelie van deze paaszondag horen bij elkaar. Maar de lezing uit het boek Apokalyps komt uit een voor ons moeilijk leesbaar boek. Als je het boek zou lezen, dan merk je het meteen: dit is een taal waar wij het op vandaag moeilijk mee hebben. Het is in het Nieuwe Testament het enige boek van het profetisch genre en dan nog wel openbaringsliteratuur. Een geliefkoosd stijlmiddel in apokalyptische boeken is het visioen. Ook wemelen deze teksten van symbolen: getallen, dieren, demonen, sterren … Ondanks dat alles is de bedoeling van de schrijvers niet zozeer sensatie als wel bemoedigen en vertroosting bieden in moeilijke tijden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 8 mei 2022 : 4de Paaszondag cyclus C

Wanneer we dit evangelie lezen zouden we kunnen zeggen dat de Joden het getreuzel van Jezus moe zijn omdat ze nog niet weten wie Jezus eigenlijk is en wat Hij komt doen. “Hoe lang laat Je ons nog in het onzekere. Als Je de Messias bent, zeg het dan ronduit”. Maar Jezus gaat er niet op in. Hij geeft zelfs een eigenaardig antwoord: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij”. Voor de Joden heeft dat niets te maken met de Messias. Ze kijken zelfs neerbuigend neer op het herderschap. Voor hen is de Messias een koning die op een troon is gezeten, bekleed met macht en majesteit en die recht zal spreken. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 1 mei 2022 : 3de Paaszondag cyclus C

Ook in het laatste hoofdstuk van Johannes’ Evangelie komt het thema dat doorheen zijn hele Evangelie trekt aan bod : de liefde. In zijn afscheidsrede gaf Jezus de liefde aan als het enige gebod: ”Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad” (Joh. 15,12) Dat laatste hoofdstuk uit het Johannesevangelie heeft niets aan kracht verloren. Jezus bevraagt aan de oever van het meer van Tiberias de sterkte van de liefde van Petrus. “Simon, zoon van Johannes, heb jij mij meer lief dan dezen mij liefhebben?” (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 24 april 2022 : 2de Paaszondag C

Acht dagen na Pasen ontmoet de verrezen Heer Jezus zijn leerlingen. Hun bange hart sluit hen op in zichzelf en zondert hen af van de buitenwereld. Nu zij hun Meester verloren hebben, missen zij als groep elke bestaansreden. Jezus had hen bij elkaar gebracht. Hij was de levende band die hen bij elkaar hield, over alle verscheidenheid heen. Maar wat houdt hen nu nog samen? Een aantal herinneringen? Het verdriet? De angst? Volkomen onverwacht komt Jezus in de ruimte waar ze verblijven bij hen binnen. Hij gaat in hun midden staan. Hij spreekt met hen. Hij toont hun zijn handen en voeten. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 17 april 2022 : Paaszondag

Of je nu gaat lezen bij Matteüs, Marcus, Lukas of Johannes, alle vier de evangelisten beginnen hun paasverkondiging met een verhaal over Jezus’ graf. Telkens zijn het enkele vrouwen die in de vroege morgen van de eerste dag van de week op weg zijn naar het graf. Maar in die verhalen wordt duidelijk dat Jezus niet meer te vinden is in dat graf. Dat kun je letterlijk opvatten: het graf is leeg, Jezus’ lichaam is verdwenen. Naar de letter wordt het inderdaad zo verteld, zeker in het verhaal dat wij zojuist hoorden: Jezus’ lichaam is niet meer in het graf; er liggen alleen nog de zwachtels, en de zweetdoek afzonderlijk opgerold. Toch hadden de evangelisten een andere bedoeling met hun verhaal over het lege graf. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 16 april 2022 : Paaswake

We zijn een beetje zoals ‘Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus en Salome’. Net zoals deze drie vrouwen hebben we onze eigen voorstelling van wat er de voorbije dagen is herdacht: het avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, het verraad in de hof van Olijven, het proces, Jezus’ sterven op het kruis en de graflegging. De vrouwen gaan naar het graf. Ze hebben welriekende kruiden gekocht om Hem te gaan balsemen. Ook al spreekt dat gebaar van een liefde, het is tegelijk een vergissing! Maar ook wij hangen, net zoals de vrouwen, vast aan onze eigen voorstellingen. We hebben ons veertig dagen lang voorbereid op Pasen. De Paasnacht zelf bezorgt ons echter nog de totale verrassing. Niets zal nog zijn als vroeger. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 14 april 2022 : Witte Donderdag

De liturgie van Witte Donderdag is opgebouwd rond drie grote pijlers: de voetwassing, het avondmaal en de wake in de Hof van Olijven. Bovendien vieren we Witte Donderdag tegen de context van het gruwelijk oorlogsgebeuren in Oekraïne. Eigenlijk ontbreekt ook dit jaar één van die belangrijke pijlers in de liturgie van deze avond: de voetwassing. Dat is jammer. Want achter die symboliek van de voetwassing zit een hele levenshouding. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 april 2022 : 5de zondag van de veertigdagentijd C

Op het eerste gezicht lezen we in het evangelie van vandaag een gemakkelijk te begrijpen verhaal. Jezus vergeeft iemands fouten en zet daarmee de Farizeeën en schriftgeleerden voor schut. Wat heeft Hij het weer schitterend gedaan. Hij heeft zich niet in de val laten lokken. Integendeel, Hij heeft enkele zelfgenoegzame mannen eens klaar de les gespeld. En vooral, hij heeft een met de dood bedreigde vrouw gered. Een voorbeeld voor ons. Ook wij moeten leren door de vingers zien en nieuwe kansen geven. De barmhartige liefde tegenover de harde wetten. Simpel, we hebben onze les geleerd. Maar … is het wel zó eenvoudig? (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 27 maart 2022 : 4de zondag van de veertigdagentijd C

Wellicht verlangen vele vluchtelingen uit Oekraïne ernaar om zo vlug mogelijk weer thuis te komen in hun eigen land. Eindelijk thuis, zo was de titel van het boek dat Henry Nouwen schreef over de parabel van de verloren zoon. Eindelijk thuis: zo mochten de Israëlieten zeggen, na 40 jaar rondzwerven in de woestijn, toen zij door het water van de Jordaan, het beloofde land introkken en eten van de vruchten van eigen grond. ‘Eindelijk thuis’ mogen christenen zeggen die door het doopsel als een nieuwe schepping binnengaan in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. Thuiskomen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 20 maart 2022 : 3de zondag van de veertigdagentijd C

In de eerste lezing vandaag wordt verteld dat God zich aan Mozes laat kennen. Mozes die helemaal niet op zoek is naar God. Mozes is gewoon zijn werk aan het doen: kudden hoeden. Toch trekt een vreemd verschijnsel zijn aandacht: een doornstruik die in lichter laaie staat en toch niet verbrandt. Mozes gaat kijken. Wanneer hij naderbij komt zegt God hem wie hij is: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob”. Meteen blijkt ook dat God niet zomaar aanwezig is. “Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik daal af om mijn volk te bevrijden”, zegt God. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 13 maart 2022 : 2de zondag van de veertigdagentijd C

Jezus heeft zich afgezonderd met drie van zijn leerlingen op een hoge berg, geheel alleen, in gebed, zegt Lukas. Het is niet de eerste keer dat Lukas onze aandacht trekt op het feit dat Jezus zich terugtrekt in de stilte om te bidden. Het is alsof het gebed Hem niet loslaat. Hij wil zijn Vader ontmoeten. Zijn gebed is een liefdevolle ontmoeting waarin Hij van zijn Vader alle liefde wil ontvangen. Die ontmoeting gebeurt vandaag op een berg. En terwijl Jezus aan het bidden is, verandert zijn gezicht en worden zijn kleren stralend wit. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 6 maart 2022 : 1ste zondag van de veertigdagentijd C

Het is belangrijk wat Mozes vandaag zijn volk voorhoudt. Als je het land hebt bewerkt en het draagt vruchten, breng dan de eerste vruchten naar het altaar van de Heer, uw God en belijd jouw geloof in Hem. Getuig van je vertrouwen in God. De eerste lezing nodigt ieder van ons dus uit je eigen levensgeschiedenis onder ogen te zien, de gebeurtenissen en momenten waar je dankbaar voor bent; situaties waar naar je werd omgezien, omdat je de moeite waard bent. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 maart 2022 : Aswoensdag

Vandaag zijn we de veertigdagen voorbereiding op het Paasfeest begonnen. Is Pasen een eerder uitbundig feest, dan is de sfeer van voorbereiding op het paasfeest eerder gedragen door inkeer, boete en bezinning. Wat zich actueel in Europa voordoet, oorlog in Oekraïne, met alles wat dit aan vertwijfeling en leed meebrengt, zal de vastentijd van dit jaar sterk kleuren. Twee jaar lang heeft men moeten proberen het coronavirus onder controle te krijgen. Nu dit de goede richting uit gaat worden we geconfronteerd met oorlogsgeweld. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 27 februari 2022 : 8ste zondag door het jaar C

We kunnen ons de vraag stellen: heeft het wel zin dat we elke zondag luisteren naar woorden uit de Schrift. Zijn die niet achterhaald na zovele eeuwen? Het zijn toch telkens weer dezelfde teksten die we horen. We kennen het van buiten! Of ook deze bedenking: die woorden van Jezus zijn zo veeleisend dat het niet meer realistisch is, het is dus niet aan ons besteed, ze zijn er wellicht alleen voor een aantal mensen die uitzonderlijk begenadigd zijn. Misschien speelt ook mee dat wij kinderen zijn van onze tijd. In onze tijd moet alles vlug gaan. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 20 februari 2022 : 7de zondag door het jaar C

Het Evangelie van deze zondag is het vervolg van wat we vorige zondag hebben beluisterd. Een verder deel uit hoofdstuk 6 van het Lucasevangelie. Het vervolg van de zogenaamde vlakterede van Jezus. Ook vandaag strijkt wat we samen beluisterden tegen de haren in. Wat Jezus hier vertelt vind ik persoonlijk moeilijk. Ik begrijp wel dat Jezus aan de zaligsprekingen ook vervloekingen toevoegt om door de tegenstelling de juiste houding tegenover het Rijk Gods te benadrukken. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 13 februari 2022 : 6de zondag door het jaar C

Het evangeliefragment dat we zo pas beluisteren is één van die teksten waar we niet altijd raad mee weten. Armen en treurenden worden gefeliciteerd, rijken krijgen harde woorden te horen. Dat is het omgekeerde van wat wij dagelijks meemaken. Wie kapitaalkrachtig is, brengt het meestal ver. Wie minder begoed is, maakt minder kansen. Het ligt zeker niet in Jezus’ bedoeling een uitspraak te doen over rijk en arm. Armen, treurenden en hongerigen worden zalig geprezen, niet omdat ze in ontbering leven, maar omdat ze God ter harte gaan, omdat ze van Hem uitkomst en bevrijding mogen verwachten. Zelf is Jezus één van hen geworden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 6 februari 2022 : 5de zondag door het jaar C

Als christen word je regelmatig uitgenodigd te beseffen dat je zondaar bent. Zo bid je bv in het Weesgegroet: “Maria, bid voor ons, arme zondaars”. Zonde is een verstoring in je relatie met God, een vorm bv van nukkigheid, weerstand, tegendraadsheid, of uitingen van spijtige gehechtheden enz. Je wil je goesting doen. Je komt respect tekort. Je wil onafhankelijk handelen, los van God. Dit heeft te maken met egoïsme, met grilligheid, met je valse ik. Dit is je springplank naar Godservaring. Maar Jezus kan je de genade schenken je te bekeren, je te laten bevrijden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 30 januari 2022 : 4de zondag door het jaar C

Woensdag is het weer lichtmis, de opdracht van de Heer in de tempel. De bejaarde Simeon zal zijn profetie laten horen over het kleine Kind: ‘Dit Kind zal een teken van tegenspraak zijn. Het zal openbaren wat er in de harten omgaat’. Jezus openbaart wat er omgaat in het hart van zijn dorpsgenoten. Zij zijn jaloers. Jezus heeft in Kafarnaüm zoveel wonderen gedaan en blijkbaar wil Hij dat niet doen hier in zijn vaderstad. Maar samen met die jaloersheid is er ook ongeloof. De passage uit de profeet Jesaja, die Jezus in de synagoge voorlas en zijn commentaar daarop, toonden aan dat Jezus Zichzelf als de Messias ziet. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 23 januari 2022 : 3de zondag door het jaar C, Zondag van het Woord van God

Paus Franciscus heeft de derde zondag door het jaar uitgeroepen tot de ‘Zondag van het Woord van God’. In 2022 valt deze ‘Bijbelzondag’ op 23 januari. De dag wil de viering, bezinning en studie van de Heilige Schrift bevorderen. Ik opteerde voor mijn homilie om mijn persoonlijk verhaal met de Schrift met jullie te delen. Ik ben eigenlijk wel blij met die “zondag van het Woord van God”. Ik las al in de Bijbel toen ik humaniorastudent was. Ergens heeft de Bijbel altijd wel iets fascinerend gehad. Maar toen ik in mijn opleidingsjaren zat in de Karmel is voor mij de Bijbel steeds meer de “H.Schrift” geworden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 16 januari 2022 : 2de zondag door het jaar C

Het is een prachtig verhaal, over die bruiloft van Kana. Maar waar is de bruid en de bruidegom? Men zou hen graag feliciteren, maar ze schijnen nergens te vinden. Er is wel sprake van veel water – zes kruiken van elk 100 liter, dat is niet niks – en van veel wijn, goede en nog betere. Er worden een paar aanwezige gasten vermeld, o.a. Jezus met zijn leerlingen, en de moeder van Jezus. Maar nergens is sprake van een bruid en alleen aan het einde wordt de bruidegom even toegesproken. De aandacht gaat naar de wijn en het water, en naar Maria en Jezus. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 9 januari 2022 : Doop van de Heer

Vandaag vieren we het feest van het ‘Doopsel van Jezus’. Jezus gaat naar de Jordaan en gaat tussen de mensen staan om zich te laten dopen. Voor zichzelf heeft Jezus die doop niet nodig. De doop is alleen bestemd voor mensen die zich zondig weten en zich willen bekeren. Bij Jezus is er nergens een spoor van zonde of schuldbesef. “Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde” zal Paulus later schrijven. Toch wil Hij zich door Johannes laten dopen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 januari 2022 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Het hoogfeest van vandaag wordt gevierd op de eerste zondag na 1 januari. We gedenken de Bijbelse gebeurtenis van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17). Ook de eerste lezing vandaag, uit de profeet Jesaja, spreekt een gelijkaardige taal. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 26 december 2021 : Feest van de Heilige Familie

Een gezin, een familie, is een plaats waar je jezelf mag zijn, erbij mag horen zoals je bent, met alles wat je eigen is, waar je op verhaal kan komen, kan uitwisselen onder gelijken. Op die manier kunnen gezins- en familierelaties stabiliteit bieden en ons weerbaar maken. Gezinnen en families waar mensen goed aan elkaar hangen zijn daarom een zegen. Maar we weten dat het niet altijd zo is, dat het kort op elkaar leven in sommige gevallen oorzaak is van diep leed, van bittere pijn. Dat men zelfs genoodzaakt kan zijn afstand te houden van elkaar. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois : Hoogfeest van Kerstmis 24-25 december 2021

Laatst zei mijn moeder zo terloops: “Het is niet te geloven he, zelfs met alles wat ook dit jaar niet kon, is het jaar toch weer voorbij gevlogen”. Ik weet niet of jullie ook dat gevoel hebben … maar er is toch iets van … opnieuw vieren we Kerstmis, de geboorte van Gods Zoon. We gedenken dat Jezus een mens is geworden zoals wij. Elk jaar opnieuw vieren we dat. Toen ik deze homilie aan het voorbereiden was kwam er plots een vraag bij me binnenvallen. Ik beken eerlijk de vraag heeft me bezig gehouden en ze bleef steken. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 19 december 2021 : 4de Adventszondag C-cyclus

In deze dagen rond Kerstmis kunnen we deugd beleven aan verbondenheid en eenheid in gezin, familie, gemeenschap, vriendenkring. Maar anderzijds kunnen deze dagen ook pijnlijker zijn waar er onvrede heerst en angst, waar relaties gespannen zijn. Daarbij is er ook nog corona die ontmoetingen bemoeilijkt. Misschien ligt hierin een uitdaging, nl. dat we aandacht hebben voor de kwaliteit van onze ontmoetingen. Ontmoeten betekent letterlijk: niet moeten, het iets wat men beleeft van harte en uit vrije wil, het is iets dat altijd van God gegeven is. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2021 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

In de Karmel vieren we vandaag Johannes van het Kruis. Hij wordt ons als een model voorgehouden. Heel dikwijls echter verengt men dat model tot Johannes als de ascetische figuur. En dat is slechts een deel-interpretatie. Veel meer dan dat is Johannes+ degene die geniet van Gods schepping. Degen met een zeer grote menselijke bezorgdheid voor zijn medebroeders, voor de monialen karmelietessen. Degene die de mensen wil laten delen in een leven van intense verbondenheid met God. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 12 december 2021 : 3de Adventszondag C-cyclus

In de eerste lezing hoorden we de profeet Sefanja. En voor het grootste deel is dat geen aangename lectuur. De dreigende ondergang wordt door de profeet met verve naar voren gebracht. Hij is een boetepredikant en hij is er niet bang voor zijn toehoorders schrik in te boezemen. Maar de profetie eindigt niet met bedreigingen. Het lot van de mens is op het beslissende moment van nog iets anders afhankelijk dan van zijn eigen dwaalwegen: nl. van God. En God zal de mens nooit opgeven. (Lees verder ...)  

Homilie bij de uitvaart van Pater Theofiel Maes 11 december 2021

Het is onmogelijk om in het bestek van een homilie recht te doen aan verkondiging van onze hoop op eeuwig leven én tegelijk recht te doen aan een mensenleven van 96 jaar, 78 daarvan als kloosterling en 70 als priester. Dat is misschien ook niet nodig omdat pater Theofiel het zelf ook liever sober had. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het vers uit de bijbel bovenaan de rouwbrief: “Voor mij toch is het leven Christus! En sterven winst.” Een tekst die hij zelf heeft gekozen. Kijken we samen even naar het eerste zinnetje: “voor mij is het leven Christus”. Ik ben er zeker van dat het hele leven van onze P. Theofiel in dat zinnetje van de apostel Paulus zijn leidmotief heeft gevonden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 5 december 2021 : 2de Adventszondag C-cyclus

De evangelist Lucas laat vandaag de groten en machtigen van de toen bewoonde wereld de revue passeren: de grote keizer Augustus, zijn plaatsbekleders en de gebieden waar zij over heersten. Wij vernemen de namen van de kerkelijke overheden en daar schuilt een duidelijke bedoeling achter. Wij vernemen dus welke personen een rol hebben gespeeld in het leven van Johannes de Doper en Jezus. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 28 november 2021 : 1ste Adventszondag C

Vandaag begint een nieuw liturgisch jaar, en we zullen de volgende maanden vooral woorden horen uit het Evangelie volgens Lukas. Maar nieuw liturgisch jaar en andere evangelist of niet, het Evangelie klinkt brandend actueel en zou zo op vandaag kunnen slaan. We zijn allemaal mensen levend in een technische en geautomatiseerde wereld. We zijn langzaam gewend geraakt aan allerlei beveiligings- en bewakingssystemen: controlecamera’s en computers waken in het verkeer over onze veiligheid (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 21 november 2021 : Jezus, Koning van het heelal

Eigenlijk is het een machtig tafereel dat ons vandaag getoond wordt in het evangelie. Jezus staat tegenover Pilatus. Aan de ene kant de Romeinse bezetter; de vertegenwoordiger van de keizer. Hij staat er omringd door gewapende soldaten. Aan de andere kant Jezus, overgeleverd door de Hogepriesters, vernederd, machteloos. Het is een confrontatie tussen twee werelden: de wereld van duisternis en kwaad, tegenover de wereld van het goede en het licht. Tussen beiden ontstaat nu een gesprek over het “koningschap”. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 14 november 2021 : 33ste zondag door het jaar B

Dit is de laatste redevoering van Jezus in het evangelie van Marcus. Even situeren waar die werd uitgesproken: op de Olijfberg, met prachtig uitzicht op Jeruzalem en de tempel. Die tempel was net gerestaureerd, splinternieuw, het goud van de koepel schitterde in de zon. De leerlingen maken er Hem attent op: zie eens, Meester, hoe mooi dat is. En daarop is Jezus ingegaan door te zeggen: kijk, wat je daar ziet, er komt een tijd dat er geen steen meer op een ander zal gelaten worden, alles zal worden verwoest. Onvoorstelbaar: voor joden was de tempel de navelstreng van de wereld. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 7 november 2021 : 32ste zondag door het jaar B

Een ‘weduwe’ is in de bijbel iemand die er moederziel alleen voor staat. In de bijbelse tijd genoot ze geen enkele bescherming. Ze kon niet rekenen op een financiële ondersteuning. Zonder een vast inkomen, moest de weduwe het dus praktisch alleen maar zien te redden. Ze had geen partner meer die haar liefde, zekerheid en bijstand schonk. Zo had ze vaak ook geen kenniskring van mensen op wie ze een beroep kon doen. Kortom de weduwe was écht de arme mens, soms met kinderen ten laste, die ’s morgens nog niet weet of ze ’s avonds wel iets te eten heeft. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 1 november 2021 : Hoogfeest van Allerheiligen

Allerheiligen is een feest dat elk jaar terug komt. Het is ook een dag vrij. Morgen is een normale werkdag en dus gaan vandaag heel wat mensen naar het kerkhof. Onze gedachten zijn heel dikwijls dan al bij morgen, bij Allerzielen … bij het gedenken van onze lieve doden. Maar wat vieren we vandaag dan ? Een antwoord op die vraag hoorden we in de eerste lezing: het gaat om ‘een grote menigte, die niemand kon tellen, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.’ (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 31 oktober 2021 : 31ste zondag door het jaar B

Vandaag wordt ons verhaald in het evangelie hoe een Schriftgeleerde klaarheid wil hebben in die wirwar van geboden en verboden. En er was reden te over om naar het voornaamste gebod te vragen als we bedenken dat de Joden zo maar eventjes 613 geboden en verboden hadden toegevoegd aan de Wet die hun door Mozes was gegeven. Ze hadden het zeer ingewikkeld gemaakt. Jezus schept onmiddellijk een klare situatie: Wie God en de naaste bemint, die heeft de ganse Wet vervuld. “De Heer uw God liefhebben met heel uw wezen en de naaste als uzelf”. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 24 oktober 2021 : 30ste zondag door het jaar B

‘Om tot geloof te komen moet je blind zijn!’ Dit is een sterke uitspraak die niet direct te begrijpen is. Het evangelie toont ons dat de blinde Bartimeüs een voorbeeld is voor de leerlingen van Jezus. Jezus is nu begonnen aan zijn laatste tocht naar Jeruzalem. Hij weet dat lijden en kruis Hem daar wachten. De leerlingen zijn al zolang met Hem onderweg, hebben zoveel gezien, zoveel gehoord, zoveel meegemaakt en toch was Jezus bedroefd om hun klein geloof. Van een blinde kunnen we leren hoe we kunnen groeien naar een volwaardig geloof. Hij leert ons deze drie actiepunten: luisteren, roepen en persoonlijk contact met Jezus beleven. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 17 oktober 2021 : 29ste zondag door het jaar B

We mogen vandaag stilstaan bij deze ene, wonderbare zin uit het evangelie waar Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’. Jezus kiest voor de weg van de dienstbaarheid. Hij is dienaar van de Heer en dienaar van de mensen. We kunnen ons de vraag stellen waarom Jezus kiest voor die weg. En dit kan het antwoord zijn: alleen dienstbaarheid, vergeving, nederigheid en geweldloosheid kunnen het hart van de mens tot inkeer brengen. In het evangelie van Johannes zegt Jezus: ‘wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken’. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 15 oktober 2021 : Heilige Teresa van Jezus

Teresa had een voorkeurliefde voor het evangelie dat we daarnet hoorden. Toen zij een klein meisje was, hing er bij haar thuis een schilderij van de Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput en zo dikwijls vroeg ze dan aan de Heer: ‘geef mij ook van dat levende water’. Toen begreep zij nog niet hoe bijzonder dat water was waarover Jezus sprak. Teresa brengt ons naar het Spanje van haar tijd: een landschap met veel dorre vlakten, met waterputten, Romeinse aquaducten en kleine riviertjes. Bevloeiing van akkers en tuinen was levensnoodzakelijk. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 10 oktober 2021 : 28ste zondag door het jaar B

Bij de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling is de reactie wel eens: “Is dat wel haalbaar voor ons om zomaar alles te verkopen!” Ja, de vergelijking van de kameel die niet door het oog van de naald kan, is dan wel erg toepasselijk. Maar zo onmogelijk is het niet met die kameel. En het gaat eigenlijk niet om een stopnaald. Waarschijnlijk gaat het om een boogvormige, lage doorgang in een nauw straatje van Jeruzalem. Het werd in de volksmond ‘het oog van de naald’ genoemd. Een beladen kameel kon er niet door. Dat is waar. Je moest de pakken eerst afladen. Dan ging het wel. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2-3 oktober 2021 : Thérèse van Lisieux

Thérèse van Lisieux … karmelietes in Frankrijk, einde 19e eeuw begin 20e. Je zou je kunnen afvragen wat deze kloostervrouw ons vandaag, in een ondertussen erg veranderde samenleving nog te zeggen heeft ? Telkens wanneer ik in onze gemeenschap te Berchem kom en ik even in de “Teresiakapel” een kaarsje aansteek, valt het me op dat er telkens mensen zitten te bidden. Ook in onze kerk worden bij het Teresiabeeld bloemen gezet en kaarsjes gebrand. Maar er is meer. Sinds 1956 besteedt de UNESCO aandacht aan eminente persoonlijkheden ... (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 26 september 2021 : 26ste zondag door het jaar B. Werelddag van Migranten en Vluchtelingen

‘Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp. Mijn heer, dat moet u hen verbieden.’ ‘Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons is.’ Zo klinkt het in de eerste lezing en in het evangelie, en hoe oud die woorden ook zijn, ze zijn heel herkenbaar. Want ook vandaag worden mensen uitgestoten omdat ze niet tot een bepaalde groep behoren. Mozes en Jezus denken daar heel anders over. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 19 september 2021 : 25ste zondag door het jaar B

Het kan veel tijd kosten vooraleer men iemand echt leert kennen, zo hoorden wij vorige week. Vandaag wordt dit verder doorgetrokken. Voor sommige belangrijke waarheden sluiten wij ons af, bewust of onbewust, omdat ze té confronterend zijn. Wat niet weet, dat niet deert. We laten het niet tot ons doordringen. We zien het bij de leerlingen. Ze begrijpen de woorden niet waarmee Jezus zijn lijden voorspelt en ze schrikken ervoor terug Hem erover te ondervragen. En eigenlijk kon die boodschap van Jezus niet tot hen doordringen want ze waren bezig met geheel andere dingen, nl. met wie de grootste onder hen was. Het contrast kan niet groter zijn ... (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 12 september 2021 : 24ste zondag door het jaar B

Iemand leren kennen gaat niet van vandaag op morgen. Meestal gaan we af op uiterlijkheden, op de sterke en zwakke kanten van iemand die meer in het oog springen. Maar wat iemand ten diepste bezielt, welke beproevingen iemand heeft meegemaakt, wat iemand met zich meedraagt aan verborgen pijn, blijft voor ons een geheim. Zo was het ook voor de leerlingen die Jezus leren kennen. Vandaag zijn we aan een keerpunt gekomen in het evangelie van Marcus. De eerste 8 hoofdstukken gaan over de vraag: maar wie is die Jezus toch? (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 5 september 2021 : 23ste zondag door het jaar B

Het zou kunnen dat onze eerste reactie op dit verhaal is dat we wellicht aan andere mensen denken die doof zijn voor onze inbreng, voor onze voorstellen of argumenten; of zichzelf maar moeizaam of gebrekkig kunnen uiten. Toch is het beter ónszelf te identificeren met deze mens die doof is en gebrekkig spreekt. Dat is eerlijker. De ontmoeting van de doofstomme met Jezus vindt plaats in het hart van een heidense streek, waar men de woorden van Mozes, het verhaal van God met de mensen, de taal van de liefde, nog niet kent. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 29 augustus 2021 : 22ste zondag door het jaar B

Waaraan moeten we vasthouden om goed te leven, nu er in onze maatschappij zoveel verandert? Dat kan een vraag zijn vanuit de lezingen van vandaag. Israël gaat er fier op dat God aan hen te kennen heeft gegeven hoe mensen moeten leven om gelukkig te zijn. De 10 geboden maken hen tot een wijs en verstandig volk. Als zij doen wat God zegt, worden zij het volk van Zijn nabijheid. Het boek Deuteronomium werd geschreven vanuit de vaststelling dat het volk ontrouw is geweest aan de geboden en daardoor in ballingschap moest gaan. Vandaar de nadrukkelijke oproep: onderhoud de voorschriften en geboden die ik u geef   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 22 augustus 2021 : 21ste zondag door het jaar B

In onze streken is er een tijd geweest waarin geloven in Jezus vrij normaal was. Maar vandaag is dat niet meer zo. Geloof is een zeer persoonlijke keuze geworden. En in feite is geloof dat altijd: we kiezen voor het geloof in een bepaalde God waarvan wij overtuigd zijn dat Hij helemaal recht doet aan ons menszijn. Zo was het voor Israël. Jozua brengt het gehele volk bijeen in Sichem om het verbond met God opnieuw te bevestigen. De vraag was: ‘als je de Heer niet wil dienen, kies dan wie je wel wilt dienen.’ Hun antwoord was   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 15 augustus 2021 : Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

We zouden het feest van vandaag ook kunnen noemen: het ‘eindelijk thuis’. Het eindpunt van een lange geschiedenis, de vervulling van een eeuwenlang verlangen van God: dat mensen zou beantwoorden aan de bedoeling waartoe zij werden geschapen. Daarom delen wij vandaag in de vreugde van de hemel: eindelijk ten volle feest tussen God en mens, de bruiloft van koning en koningin, van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Gods plan is geslaagd, de vijand is overwonnen, het Magnificat dat Maria zingt is een groot overwinningslied   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 9 augustus 2021 : Edith Stein

Ik zal haar naar de woestijn leiden en spreken tot haar hart. De woestijn is de eenzaamheid waar men terecht komt bij zichzelf, waar men zoekt naar waarheid, waar men zoekt hoe men die dingen een plaats kan geven die voorlopig nog té confronterend zijn, te moeilijk om te begrijpen, om te aanvaarden. Dat zoeken vraagt eerlijke openheid, aandacht, invoelend luisteren. Het vraagt studie en uitwisseling met vrienden. We bekijken hoe Edith dit beleefde:   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 8 augustus 2021 : 19de zondag door het jaar B

Vele mensen kunnen zagen en klagen over alles en nog wat. Ook in de Bijbel kom je dat tegen, vaak op religieus belangrijke momenten. God opent bv een nieuw perspectief, een land van belofte … en – jawel – het gemor steekt weer de kop op. Op weg naar het Beloofde Land kreeg Mozes het dus te horen : “We zijn het hier beu in die dorre woestijn. Leidt ons maar terug naar Egypte. Daar hadden we tenminste te eten”. Daarmee werd het nieuwe perspectief dat God op het oog had ontkracht. Ook in onze evangelielezing beginnen de Joden te morren als Jezus even in zijn binnenste laat kijken  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 1 augustus 2021 : 18de zondag door het jaar B

Zoveel mensen hebben alles verloren door de hevige neerslag. Ik stel me voor met welke waardering zij voedsel, kledij en onderdak ontvangen van familie of hulpinstanties. Wat we anders zo gewoon vinden wordt plots bijzonder. Misschien kan ons dat helpen om het volk te begrijpen in de woestijn. Ze hadden wel nog één en ander kunnen meenemen uit Egypte, maar na maanden verblijf in de woestijn knaagt de honger. Als het nijpt wordt het vertrouwen op de proef gesteld. Men gaat morren, men twijfelt aan Gods goede bedoeling, men zoekt een zondebok en maakt verwijten  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 25 juli 2021 : 17de zondag door het jaar B

Broeders en zusters, Wat ons in het evangelie van vandaag op de eerste plaats opvalt, is de bekommernis van Jezus voor de concrete materiële noden van zijn medemens. Een grote menigte is Jezus gevolgd naar een eenzame plaats want ze hebben de tekenen gezien die Hij gedaan heeft. Wanneer Jezus die massa mensen ziet vraagt Hij zich af: “Waar zullen we brood halen om al die mensen eten te geven?” Een terechte vraag want Jezus bevindt zich in het gebergte bij het meer van Galilea. En aan de voet van dat meer strekt zich een grote onvruchtbare vlakte uit die doet denken aan de dorheid en de verlatenheid van de woestijn. Maar Jezus weet wat Hij zal doen.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 18 juli 2021 : 16de zondag door het jaar B

Broeders en zusters … het is jullie zeker ook opgevallen: het gaat in de lezingen van deze zondag duidelijk over ‘schapen en herders’. Een beeld waar wij in ons dagelijks leven niet meer zo vertrouwd zijn. Zelf ben ik opgegroeid in een stad en bijna altijd heb ik in een of andere Vlaamse stad gewoond. Daar kom je niet zo vlug schapen en herders tegen. Maar toen ik enkele jaren terug in ons klooster te Brugge woonde was ik ook pastoor in de federatie Damme. En langs de Damse vaart liepen ze …mooie schapen, soms mét de herder, soms stonden ze alleen te grazen.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 16 juli 2021 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, met voorbeden

De eerste kluizenaars op de berg Karmel kwamen in hun zoeken naar een gezaghebbende beschermer heel vlug bij Maria uit. Niet alleen hun kapel was aan O.L.Vrouw toegewijd. Ook de uitdieping van hun spiritualiteit via de lectio divina, ondersteund door de algemeen sterk bloeiende mariale godsvrucht van de late middeleeuwen, bracht hen ertoe om hun eigen levensideaal in Maria terug te vinden. In het levensverhaal van Maria herkenden zij de keuze voor het gebed in de eenzaamheid en de stilte en voor het leven in gemeenschap en in dienstbaarheid.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 11 juli 2021 : 15de zondag door het jaar B

Spreken namens God, door Hem geroepen, wat kan dat betekenen? Als wij over God spreken, doen we dat in woorden en beelden uit onze mensenwereld. Het is uitspreken wat ons ten diepste ter harte gaat. We doen dit in woorden die verwijzen naar wat groter is dan ons hart en die ons uittillen boven onze armzaligheid. “God verlangt dit”, zeggen we dan. Het zijn de liefste woorden die we kennen. Zo heeft Amos gesproken. Profeten zoals Amos, zijn mensen die protest aantekenen waar en wanneer Gods bedoelingen – de dingen die mensen ten diepste ter harte moeten gaan – worden miskend en geschonden.   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 4 juli 2021 : 14de zondag door het jaar B

We kunnen ons enkele vragen stellen: waarom heeft het geloof in God het zo moeilijk in deze wereld? Waarom wordt de Joods Christelijke boodschap naar de marge van de samenleving verwezen? Waarom gaat de christelijke verkondiging zo tegenstroom? En verder: hoe doen wij het om als christen in de wereld te leven, zonder van de wereld te zijn? En tenslotte: hoe maakt God zich kenbaar aan mensen om hen uit te nodigen naar Hem terug te keren, nieuwe verbondenheid met Hem te beleven? We weten dat het gaat om geloof en bekering.   (Lees verder ...)  

Homilie Broeder Henrik-Maria Duenas 27 juni 2021 : 13de zondag door het jaar B

Beste Broeders en Zusters, Wij komen samen om de Verrijzenis van de Heer Christus te vieren. En het is een vreugde voor mij om hier in Gent te komen en een woord te zeggen over de lezingen van de dag. Vorige zondag hebben wij gehoord in het Evangelie hoe Jezus de storm op de zee tot rust bracht, en hoe de leerlingen verbaasd stonden en zich afvroegen: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?” Jezus hief daarmee een tipje op van de sluier van zijn Goddelijkheid, door zich te tonen als de meester van de natuur. En vandaag toont Hij aan de leerlingen net als aan ons dat Hij Meester is van het leven.   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 20 juni 2021 : 12de zondag door het jaar B

In het hartje van de storm slaapt Jezus rustig achter in de boot. We kunnen ons de vraag stellen: hoe is het mogelijk te slapen in zulke barre weersomstandigheden! Alleen een kind zou het kunnen wanneer het kan rusten aan de borst van zijn moeder. Maar de leerlingen staan overeind en spannen zich in. Terwijl Jezus slaapt, zijn zij druk bezig en bijna aan de rand van de wanhoop. Ze begrijpen Jezus niet en misschien ergeren ze zich wel aan zoveel onbezorgdheid. Maar Jezus begrijpt ook zijn leerlingen niet: “Waarom zijt ge zo bang?”   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 13 juni 2021 : 11de zondag door het jaar B

Als mens ben je méér dan je verstand en je gevoelens alleen. Het leven is veel méér dan wat exacte wetenschap je kan vertellen. De gave van het geloof in God ontvang je, als je je openstelt voor de waardevolle liefde die God voor jou en onze schepping heeft. Zijn goddelijk leven in jou komt op de eerste plaats. De woorden die dit dan verduidelijken zijn uiteraard belangrijk. Maar als je probeert iets over echt menselijk leven en over God te vertellen, kan dit het beste doen in beelden en verhalen. Dat spreekt je aan. Ze roepen iets op van wat je mag beleven.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 11 juni 2021 : Heilig Hart van Jezus

Paulus buigt zijn knieën voor de Vader om voor zijn christenen te bekomen dat zij in staat mogen zijn, de breedte en lengte, de hoogte en diepte te vatten van de liefde van Christus. In Jezus zien wij de liefde van de Vader. Het is een vaderlijke, moederlijke liefde: Hij kreeg Israël lief, leerde hem lopen, vatte hem bij zijn armen, behoedde hem, mende hem met zachte leidsels en reikte hem zijn voedsel toe. Wat had God nog meer kunnen doen dat Hij niet gedaan heeft. Het zijn prachtige woorden uit het elfde hoofdstuk van de profeet Hosea nadat hij het volk 10 hoofdstukken lang oordeel en toorn had aangekondigd omwille hun ontrouw.   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 6 juni 2021 : 10de zondag door het jaar B

Doe je niet te veel, werk je niet te veel, eet je wel voldoende, slaap je wel goed? Het zijn vragen die we wel eens krijgen van bezorgde familie en vrienden. Is er zoiets van deze ongerustheid aanwezig wanneer de verwanten van Jezus naar hem toegaan? Is hij is niet te drukdoende? De mensen verlangen zoveel van hem. Kijk, hij heeft zelfs geen tijd om te eten. Is hij zich niet aan te verwaarlozen en zich aan het vergalopperen? Wat zegt Hij daar allemaal? Het beeld van “de zoete Jezus” is in het Evangelie niet te vinden.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 3 juni 2021 : Sacramentsdag

Het feest van de Drie-eenheid van vorige week en Sacramentsdag van vandaag doorbreken de reeks van zondagen, waarop we het leven, de woorden en daden van Jezus gedenken. Het zijn twee feesten, gebaseerd op een bepaalde tijdgebonden theologische opvatting. Ze zijn daardoor historisch gedateerd. Ik woonde thuis op een parochie die aan de Norbertijnen van Averbode behoorde: de parochie van het Heilig Sacrament. Eén keer herinner ik me zeker … op Sacramentsdag trok in onze parochie de sacramentsprocessie uit.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 30 mei 2021 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Wanneer we het feest van de H. Drie-eenheid vieren gaat het niet om een theologische uitleg, het zou trouwens niet mogelijk zijn. We vieren op dit feest dat we mogen thuis komen bij God. Wij, eenvoudige mensen, mogen kind aan huis zijn bij God. We mogen ons warmen aan die liefdevolle eenheid die er is tussen de Vader, de Zoon en de H. Geest. We kennen God als Vader, Zoon en H. Geest. Kennen heeft altijd met liefde te maken. God kennen betekent dan dat wij in een liefdevolle verbondenheid willen treden met God, dat we ons in Hem geborgen weten.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 23 mei 2021 : Hoogfeest van Pinksteren, met voorbeden

Pinksteren … waar gaat dat eigenlijk over? Afbeeldingen, voorstellingen van de Heilige Geest kennen we voldoende. De meest gangbare voorstelling is wel de witte duif. Ook hier in ons kerkgebouw. Kijk maar even naar het hoofdaltaar, kijk even naar boven naar de gouden stralen. In het midden zie je de witte duif … de Heilige Geest. Of de afbeeldingen van de apostelen met vurige tongen boven hun hoofden. Het kan tot je verbeelding spreken. Toch heb ik de indruk dat de Heilige Geest de Goddelijke Persoon is waar we het minst voeling mee hebben.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 16 mei 2021 : 7de Paaszondag cyclus B

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt een noveen. Het zijn vanouds dagen van gebed om een intense komst van de H. Geest met Pinksteren. Na Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en ze zochten de bovenzaal op, waarin ze het laatste avondmaal hadden gevierd. Eensgezind, als een kleine huisgemeenschap, bleven ze in het gebed bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was er ook bij. Vandaag ademt het evangelie extra gebed. Het evangelie van vandaag ademt in een sfeer van gebed.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 13 mei 2021 : Hemelvaart van de Heer

In de Handelingen van de Apostelen horen we hoe de leerlingen altijd weer in het oude denkpatroon vallen: “Gaat Gij nu voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar de Verrezen Heer maakt zijn apostelen meteen duidelijk wat ze moeten doen: ‘zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Dat is hun opdracht. Dat verwacht Jezus nu van zijn leerlingen. Een opdracht die niets met het koninkrijk van Israël te maken heeft, maar alles met het Koninkrijk van God over heel de aarde.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 9 mei 2021 : 6de Paaszondag cyclus B

De oproep van Jezus in het evangelie van deze zondag is heel duidelijk: ik moet de mensen rondom mij liefhebben. Dan denk ik daarbij natuurlijk op de eerste plaats aan mijn medebroeders en zusters in de Karmel, aan mijn familie en vrienden. Niets krijgt in het leven zoveel aandacht als “liefde”: ze wordt eindeloos bezongen en beschreven. Veel films en televisieprogramma’s vertellen ons over “de liefde”. Tot in series als “Blind getrouwd”, “Temptation Island” toe. Maar misschien is ook geen enkel ander begrip zó belast als wat we dan wel onder ‘liefde’ verstaan.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 2 mei 2021 : 5de Paaszondag cyclus B

Waar komt het in het leven op aan? Wat is de kern van ons christen zijn? Dat zijn vragen die wij ons altijd weer opnieuw mogen stellen. Misschien heeft Jezus daarop een antwoord willen geven, de laatste avond van Zijn leven, toen Hij met zijn leerlingen aan tafel was en hen sprak over de wijnstok en de ranken. Dat beeld is het hart van Jezus’ afscheidsrede, het is Zijn testament. Welk woord kan bij dat afscheid het hart van de leerlingen meer raken dan het woordje ‘blijven’, ‘Blijft in Mij’. Blijf met Mij verbonden, dan wordt je leven vruchtbaar en zal je de Vader verheerlijken.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 25 april 2021 : 4de Paaszondag cyclus B, Roepingenzondag

Zit er ook een herder(in) in jou ? Het vertrouwen dat mensen kunnen stellen in God die Herder is, ontwaakt in hen als zij ervaren hoe mensen zorg weten te dragen voor elkaar, vergevingsgezind zijn, elkaar ademruimte en vrijheid schenken. Daarom horen wij Petrus zeggen dat het in de naam van Jezus is dat een zieke mens weer genezen is. Wanneer wij doen als Jezus en in zijn voetspoor met anderen omgaan, vindt er blijkbaar nu al een aanzet tot verrijzenis plaats! Daartoe wordt je geroepen. Door je geloof in Jezus wordt je ruimte gegeven om jezelf te worden, om naar anderen om te zien, samen met God. Dat is zorgzaam zijn.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 18 april 2021 : 3de Paaszondag cyclus B

Zoals de leerlingen van Jezus hebben ook wij tijd nodig om de verrijzenis te begrijpen, te beleven, te vieren. We halen uit de schriftlezingen van vandaag enkele thema’s die ons de rijkdom van Jezus’ verrijzenis kunnen helpen begrijpen. Deze drie: verzoening, vervulling en aanwezigheid. Verzoening. Jezus toont zijn wonden en zegt: ‘vrede zij u’. Daarmee toont Hij dat kwaad en zonde overwonnen zijn. Wat Hem werd aangedaan naar lichaam en ziel, kon niet erger. En toch is Hij er niet aan ten onder gegaan. Zelfs de ergste terechtstelling, heeft Jezus niet kunnen beletten tot nieuw leven op te staan.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 11 april 2021 : 2de Paaszondag cyclus B

Ik heb dit evangeliestukje uit hoofdstuk 20 van Johannes, steeds heel inspirerend gevonden. Mijn geloof kreeg ik als kind van thuis uit mee. Geen overdreven ‘vroom’ geloof, maar het rustige geloof van een doorsnee christelijk gezin in de jaren ’60 – ’70. Toen mijn zus en ik wat ouder werden, werd er wel eens uitgewisseld over “de preek van de zondag” … ook kwamen thema’s die met geloven te maken hadden rustig ter sprake. Toen ik in de laatste jaren van de humaniora zat en aan de universiteit ging ik “mijn vanzelfsprekend geloof in Jezus, in God … en mijn vertrouwen in het instituut Kerk” toch wat meer bevragen.  (Lees verder ...)  

Zalig Pasen 2021 !

ZALIG PAASFEEST wensen u P. Paul, P. Lukas, P. Piet en Br. Rik

 

Homilie Pater Paul De Bois 4 april 2021 : Paaszondag

“Vroeg in de morgen – het was nog donker” … zo zegt ons het Johannesevangelie vanmorgen. Nu ja, zo donker is het op dit moment buiten al niet meer. Maar toch hangt er al meer dan een jaar lang een soort “donkerte” over onze wereld. Meer en meer wordt duidelijk wat een virus dat over onze wereld rondgaat in het leven van vele mensen betekent. Het virus heeft één van de pijlers van ons gelovig-zijn onderuit gehaald. Zie ons hier nu zitten: enkele mensen verspreid over een groot kerkgebouw. Een mondmasker op, zodat je goed moet kijken om te weten wie aanwezig zijn.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 3 april 2021 : Paaswake

We zijn deze Paaswake begonnen met het wijden van vuur. Vuur is in de Schrift een krachtig symbool: Vuur kan mensen verteren lezen we in 2 Koningen 1:10, maar vuur kan ook louteren, de nacht verlichten en de weg. En … de paasschittering verlicht deze heilige nacht. De Kerk viert feest en is vol van vreugde. Daarom hebben we de paaskaars met een lofzang bejubeld, want “deze nacht heeft, over geheel de wereld, hen die in Christus geloven geheiligd”. De paaskaars is daar het stralende teken van.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 april 2021 : Goede Vrijdag

Ik hoop dat we allemaal nog dromen hebben. Dromen doen je leven, doen je hopen op … Ook als christenen blijven we hopelijk “dromen”. Dromen van de nieuwe schepping … die begint bij de Gekruisigde. We leven momenteel in een wereld die wat op zijn kop staat. Ook onze wereldwijde Kerkgemeenschap is in zwaar water aan het varen. We hebben dus nood aan perspectief. De Gekruisigde is dat perspectief. Maar het is niet zo eenvoudig om dat te zien. Jezus, hangend aan het kruis roept gemengde gevoelens op. Het kruis is misschien wel hét symbool van loslaten tot in het uiterste.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 1 april 2021 : Witte Donderdag

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zoudt doen wat Ik u gedaan heb.’ Als wij op Pasen de beloften van ons doopsel zullen hernieuwen zullen wij ‘ja’ antwoorden op de vraag: ‘Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van Christus uw naaste lief te hebben?’ Jezus is ons voorbeeld. En daden zeggen soms meer dan veel woorden. Jezus is gekomen aan de laatste avond van zijn leven. We kunnen proberen ons daarin in te leven: indien wij zouden weten dat het de laatste uren van ons leven zijn, zouden wij dan niet anders kijken naar elkaar?  (Lees verder ...)  

Overweging bij het Paastriduum 2021 door P. Paul De Bois, provinciaal

Goede broeders, Goede zusters, Graag richt ik me gedurende deze “heilige dagen” tot jullie. Sommigen van u heb ik in de voorbije tijd kunnen ontmoeten, anderen niet. (...) Als ik er zo op terugkijk, dan hebben we bewogen maanden achter ons liggen. Maanden ook met veel discussie op politiek vlak, zowel nationaal, als op Europees niveau en op wereldniveau. Een zelfde turbulentie heb ik ook opgemerkt binnen onze wereldwijde kerkgemeenschap.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 21 maart 2021 : 5de zondag van de veertigdagentijd B, met inleidingswoord en voorbeden

De liturgie van deze zondag bereidt ons voor op passiezondag. Onverbloemd wordt ons op het hart gedrukt welke weg Jezus is gegaan: die van de liefde die zichzelf wegschenkt tot het einde toe, in totale zelfontlediging en in vertrouwen op God zijn Vader. Wat betekent dit lijdens- en stervensverhaal concreet voor ons, die toch de weg van Jezus willen gaan? In antwoord daarop neemt de evangelist Johannes ons alvast mee in een beklemmend, mysterievol gebeuren van Gods liefde tot het uiterste. Jezus is gewaardeerd én veracht.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 14 maart 2021 : 4de zondag van de veertigdagentijd B

Soms zijn we getuige van belangrijke ontmoetingen. Zo was er in 2019 de ontmoeting tussen paus Franciscus en de Groot Iman van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb waar beiden een document over de ‘menselijke broederschap’ ondertekenden. Vorige week was er dan weer de ontvangst van paus Franciscus, in Najaf, door grootayatollah Ali al-Sistani. Ontmoetingen die telkens werden omschreven als tekenen van hoop en vrede. Ook de Evangelies vertellen over ontmoetingen. Jezus komt in contact met vele mensen. Dikwijls weten we niet echt wie ze zijn. Van sommigen kennen we hun naam, zoals in het Evangelie van vandaag: Nikodemus. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 7 maart 2021 : 3de zondag van de veertigdagentijd B, met inleidingswoord en voorbeden

Dit evangelie is een ouverture bij het begin van Jezus’ openbaar leven. Het is een samenvatting van het conflict tussen Jezus en de joden. Die tempelreiniging is een van de aanleidingen voor Jezus’ arrestatie en executie. Want het was een scherpe profetische daad met gevolgen. De tempel was voor de joden, en ook voor Jezus, het hart van Jeruzalem en de heiligste plaats van hun leven. Maar die ‘heiligheid’ werd besmeurd en verontreinigd door allerlei misbruiken en gesjacher. Daar gaat Jezus heftig tegen tekeer. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 28 februari 2021 : 2de zondag van de veertigdagentijd B

Eerlijk gezegd: de eerste lezing van vandaag heb ik altijd al een vreselijk verhaal gevonden. Ik heb het steeds gelezen met in mijn achterhoofd: dit kan en mag God van geen mens vragen … ook niet om iemand gewoon op de proef te stellen. Er wordt wel verteld over Abrahams vertrouwen in God … maar je leest ook de onrust bij Isaak, zijn zoon, die voortdurend vraagt waar het offerlam is. Uiteindelijk komt het in het Bijbelverhaal allemaal goed. Abraham is onderweg, hij is een vriend van God. Hij gaat vertrouwelijk met Hem om. Met andere woorden: hij is een man van geloof en vertrouwen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 21 februari 2021 : 1ste zondag van de veertigdagentijd B

Wij bereiden ons voor op Pasen, het grootste feest van ons christelijk geloof. Dan zullen wij de beloften van ons doopsel hernieuwen. Misschien interessant om nu al eens te horen wat we op die dag zullen beloven. We zullen dan antwoorden op deze drie vragen: “Belooft gij u te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als volk van God? Belooft gij u te verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich geen meester van u maakt? Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van Christus uw naaste lief te hebben?” Dan worden we verondersteld daarop te antwoorden: “ja, ik beloof.” Welnu, de veertigdagentijd wil ons helpen om dat ‘ja’ met meer overtuiging te kunnen uitspreken. En dat vraagt strijd. (Lees verder ...)  

Inleiding tot de Veertigdagentijd 2021, een video door p. Paul De Bois, en een overweging door p. Lukas Martens

Wij mogen deze nieuwe vastentijd ingaan met dankbaarheid, want het is een gunstige tijd die door Gods genade vruchtbaar zal zijn voor onszelf, voor de kerk en voor onze wereld. (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 14 februari 2021 : 6de zondag door het jaar B

Melaatsheid en dat je daar de dag van vandaag écht iets kan tegen doen kennen we misschien vooral via de Damiaanactie. Anno 2021 is deze actie een beetje op de achtergrond geraakt. De gekende steunverkoop langs de weg en deur-aan-deur kon niet doorgaan. Toch blijft het belangrijk dat we “lepra ontmaskeren” … slogan van de actie dit jaar. In de eerste lezing van deze zondag, uit Leviticus, klinken heel duidelijk de voorschriften door waaraan een melaatse zich moest houden. Ook nog in Jezus’ tijd. De zieke moet naar de priester gaan en om zijn oordeel vragen. Dat oordeel kan heel hard zijn. (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 7 februari 2021 : 5de zondag door het jaar B, met voorbeden

Dat Jezus zoveel zieken genas, zoveel wonderen deed, schijnt uniek te zijn in de geschiedenis van de godsdiensten. En toch is dat niet zijn eerste opdracht geweest. Toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen: “iedereen zoekt U”, antwoordde Jezus: “laten we naar de dorpen in de omtrek gaan, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik uitgegaan.” Daartoe weet Jezus zich door de Vader gezonden. Als Jezus die grote menigte zag die Hem volgde, allemaal mensen die waren als schapen zonder herder, begon Hij hen uitvoerig te onderrichten. Waarheid bevrijdt ... (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 2 februari 2021 : Opdracht van de Heer ~ Maria Lichtmis

Lukas begint zijn Evangelieverhaal, net zoals Matteüs trouwens, met een aantal verhalen over de geboorte en jonge jaren van Jezus en Johannes de Doper. Drie keer gaan we daarvoor naar de tempel in Jeruzalem. Zacharias verneemt er de geboorte van Johannes. Veertig dagen na zijn geboorte brengen Jozef en Maria Jezus naar de tempel om het kind aan God op te dragen en de voorschriften van de Wet te vervullen. Tenslotte sluit hij deze verhalen af met de pelgrimstocht van Jezus en zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem voor het jaarlijks paasfeest. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 31 januari 2021 : 4de zondag door het jaar B, met openingswoord en voorbeden

In het evangelie volgens Marcus zit er duidelijk een rode draad geweven. Het is een antwoord op de vraag: “Wie is deze Jezus toch?” Is Hij de profeet, over wie Mozes in de eerste lezing spreekt? Terecht stelde men zich deze vraag. Jezus’ boodschap was wél heel duidelijk: “Het koninkrijk van Gods universele liefde is nabij. Bekeer u en geloof in die blijde boodschap”. Jezus treedt zo op als leraar. Maar Hij beperkt zich niet tot woorden alleen. In Hem krijgt God een menselijk gezicht. Hij openbaarde ons wie God in zichzélf is en wie Hij voor ons mensen wil zijn. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 24 januari 2021 : 3de zondag door het jaar B, Zondag van het Woord

Vandaag is “de Zondag van het Woord”. We lezen in de liturgie niet zó veel uit het kleine profetenboek Jona. Het boek telt slechts vier hoofdstukjes. Ik vind het wel mooi dat precies op de “dag van het woord” we ook een stukje uit dát boek beluisteren. We worden uitgenodigd tot viering rond en reflectie over het woord van God. Dan is het toch een mooi toeval, vind ik, dat de eerste lezing die we vandaag uit de H.Schrift horen begint met “Het woord van de Heer werd gericht tot Jona”. Dan volgt een korte maar mooie tekst uit het boek Jona. Het vertelt over Gods macht en vooral over Gods eindeloze barmhartigheid. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 17 januari 2021 : 2de zondag door het jaar B

Wij beleven een tijd van crisis op verschillende vlakken: onze gezondheid, ons politiek systeem, ons milieu, de psychische draagkracht van mensen, de armoedebestrijding, het geloof in God… het is goed om in een tijd van crisis te luisteren naar de Schrift. Misschien komen we daar mensen tegen die iets gelijkaardigs meemaakten en gelovig hebben doorleefd. We kijken naar Samuel: in zijn tijd leek de hemel gesloten. Een woord van de Heer was een zeldzaamheid, een visioen kwam niet meer voor, er waren geen profeten meer, geen Godsmannen die spraken in Gods naam en richting konden wijzen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 10 januari 2021 B-cyclus : Doop van de Heer

Ik wil vandaag graag vertrekken vanuit de lezing uit de profeet Jesaja. Het is één van de boeken uit het Oude testament dat we misschien wel het best kennen. We horen in de liturgie dikwijls uit dit boek. Het wordt wel eens ‘het evangelie van het Oude Testament’ genoemd, omdat Jesaja zoveel nadruk legt op Gods genade en liefde. Jesaja kennen we van de vele mooie poëtische beelden die worden verwerkt. Boven alles echter gaat het de profeet om gerechtigheid. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten. Je schept ruimte voor Godservaring. Voor 2021 wens ik je die stille ruimte in jou, waarin een goddelijk komen en spreken kan ervaren worden. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 27 december 2020 : Feest van de Heilige Familie

Bij het feest van de heilige familie moet ik altijd weer denken aan de eerste keer dat ik en maand bij onze paters in Berchem woonde om te studeren voor mijn examens aan de universiteit. Ik kreeg een kamer beneden. Er was in die kamer een schouw en op het tablet ervan prijkte een beeldje in biscuit van … de heilige familie. Ik kan niet direct zeggen dat ik het bijzonder mooi vond. Maar het stond er en elke keer wanneer ik de kamer binnenkwam of verliet moest ik er wel naar kijken. Of dat beeldje bij mij nu een extra devotie voor de ‘heilige familie’ heeft bijgebracht is twijfelachtig. (Lees verder ...)  

Onze Kerstwens

 

Homilie Pater Paul De Bois : Hoogfeest van Kerstmis 25 december 2020

Gisterenavond hoorden we in het Evangelie hoe een engel “een vreugdevolle boodschap” heeft voor de herders in het veld. Ze kregen een uitnodiging mee om het kind te gaan opzoeken. In de dageraadsmis gaan de herders het kind eer brengen. Wij zijn gewend om dat met velen uit te zingen … “Adeste fideles, laeti triumphantes,Venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum, Venite adoremus, Dominum.” “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren, Komt laten wij aanbidden, die koning”. Niet zo dit jaar. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstavond 2020

Na de Goede Week en Pasen van dit jaar, vieren we vanavond opnieuw één van de belangrijkste Hoogfeesten van het kerkelijk jaar, binnen de kleine kring van onze eigen gemeenschap. Dat is niet normaal. Vieringen met 15 aanwezigen kunnen … maar zijn nog minder ‘normaal’. Liturgische vieringen in onze Katholieke Kerk kennen geen beperking. Iedereen is welkom, wie hij of zij ook is. Vandaag zouden we aan vele mensen moeten zeggen: “er is voor u geen plaats”. Dat klinkt me vanavond vertrouwd in de oren: “ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 20 december 2020 : 4de zondag van de Advent B-cyclus, met voorbeden

De heilige Teresa van Avila leert in haar boek ‘Weg van volmaaktheid’ om ons bij het bidden de vraag te stellen: “wie ben ik?” en “wie is de God tot wie ik wil spreken?” Zelfkennis en Godskennis gaan hand in hand, het één verduidelijkt het ander. Het antwoord op beide vragen mogen we telkens weer bijstellen. Kijken we naar David, die kleine herdersjongen, die verdwijnt achter zijn zeven grotere broers. Juist hem kiest God uit om hem tot beste koning van Israël te maken. Hij had alle reden om te zeggen dat God grote dingen aan hem deed. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2020 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Eén van onze grootste mystici én bovendien ook kerkleraar … het klinkt naar roem, eer en succes. Maar Johannes van het kruis heeft toch in grote mate tijdens zijn leven verraad en verachting ervaren. Ik denk alleen maar aan zijn maanden van gevangenschap in Toledo of de behandeling die hij van zijn medebroeders in Ubeda kreeg aan het einde van zijn leven. Bovendien stonden de zogenaamde sterren helemaal niet zo gunstig voor de jonge man die opgroeide als halve wees, in armoedige omstandigheden en die tevergeefs een stiel onder de knie probeerde te krijgen. We weten dat hij verpleeghulp werd in een ziekenhuis voor arme mensen en daarnaast ook lessen volgde aan het plaatselijk jezuietencollege. Hij is 21 wanneer hij intreedt bij de Karmelieten ... (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 13 december 2020 : 3de zondag ‘Gaudete’ van de Advent B-cyclus

“Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.” “Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!” Zo klinkt het in de openingszang. En de tekst gaat verder: “Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde, want de Heer is nabij. Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.” Een vers dat komt uit de Filippenzenbrief 4,4-6. Het thema van de vreugde komt in de liturgie en in het getijdengebed van deze derde adventszondag veelvuldig aan bod. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 6 december 2020 : 2de zondag van de Advent B-cyclus, met voorbeden

Advent is een uitgelezen tijd van verwachten, uitzien, waken. Wie waakzaam is, is niet alleen wakker, maar die let ook goed op. En waar moeten we dan op letten? In de adventstijd doorleven we samen een drievoudige verwachting van Jezus Christus. We weten hoe de mensen vroeger al wachtten op de komst van de Messias, die namens God de wereld zou verlossen. We kijken zélf nù ook uit naar het liturgisch vieren van dit Kerstfeest, naar het verder gastvrij ontvangen van Jezus in ons hart én naar zijn beloofde extra-terugkomst. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 29 november 2020 : 1ste zondag van de Advent B-cyclus

De advent en de veertigdagentijd vieren wij in de purperen kleur als een tijd van voorbereiding. Alhoewel de advent toch een gans andere teneur heeft dan de veertigdagentijd zijn er toch gelijkenissen. In de advent leren we vanuit de ervaring van eigen zwakheid en onvermogen, vanuit het eerlijk bekennen van eigen falen en ontrouw, onze hoop te stellen op een ingrijpen van God, op Zijn tussenkomen om ons te redden. En in die verwachting mogen wij ons verbonden weten met zoveel mensen op vandaag die uitzien naar hulp in hun nood, naar licht in hun duisternis, naar kracht in hun zwakheid. (Lees verder ...)  

Karmel Gent wenst u een Adventstijd in waakzaamheid en verwachting

Homilie Pater Paul De Bois 22 november 2020 : 34ste zondag door het jaar A : Hoogfeest van Christus Koning van het heelal

‘Christus, Koning van het heelal’. Eigenlijk een feest dat mij bij een eerste aanvoelen niet écht zoveel zegt. Ik moet dan steeds terugdenken aan mijn eerste jaren als deken van Berchem. In de kerk van de Verrezen Heer elk jaar opnieuw hét moment van de jeugdbewegingen uit het dekanaat. Nu wel niet meer met vlag en wimpel, maar wel heel pertinent in hun verschillende uniformen aanwezig. Het moet gezegd: het was een goed gevulde kerk op dat moment, met veel jonge mensen. Om nu van te dromen! Maar ik voelde me toch wat ongemakkelijk…het was allemaal wel wat over z’n hoogtepunt in de jaren ’90. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 15 november 2020 : 33ste zondag door het jaar A

Altijd weer kunnen wij ons de vraag te stellen: wie is de God in wie ik geloof? Welk beeld van God reikt de Bijbel mij aan. En wat betekent dit dan voor mijn concreet mens en christen zijn. Meteen kunnen we zeggen dat God wil dat wij gelukkig zijn en dat wij daarvoor de goede weg zouden kiezen: “Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat”, zingt de psalm. “Deelt in mijn vreugde!” zegt die meester in de parabel. God wil dat ons leven vruchtbaar is voor anderen. God wil ons laten delen in zijn eigen leven, zijn eigen geluk. We kijken naar de parabel: een man vertrouwt zijn bezit toe aan zijn dienaars. Zijn bezit bestaat uit 8 talenten. Dat lijkt niet veel, maar het tegendeel is waar. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 8 november 2020 : 32ste zondag door het jaar A, met voorbeden

Vier zondagen geleden hoorden we: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.’ Vandaag klinkt het dat ‘het met het Rijk der hemelen zal gaan als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.’ In beide parabels gaat het dus om een bruiloftsfeest, en mogen sommigen het feest niet bijwonen. In de eerste parabel wordt een bezoeker letterlijk buitengeworpen, omdat hij niet feestelijk aangekleed is. Vandaag staan vijf meisjes voor een gesloten deur, omdat ze door hun eigen domme schuld veel te laat aankomen. En in beide parabels wacht de geweigerden hetzelfde lot: ze moeten triestig in de duisternis buiten blijven. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Zusters en broeders, Ik denk dat ik het meestal nogal ‘netjes hou’ in mijn homilieën. Deze keer gaan mijn gedachten eerst naar iets wat alles behalve christelijk is. Andere jaren komt onze samenleving rond deze tijd in de ban van “Halloween”. Je ziet dan overal heksen, pompoenen met lichtjes, spinnen… Halloween is van oorsprong een Keltisch feest. De Kelten vierden nieuwjaar op 1 november. Op de avond daarvoor werd er dan feest gevierd. De oogst was binnen, alles was klaar voor de komende winter. Er was nog meer: (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Pasen, Hemelvaart, 15 augustus en 1 november zijn feesten die ons doen kijken naar een werkelijkheid waar wij gewoonlijk minder mee bezig zijn, maar die nochtans belangrijk is, want het gaat om onze eindbestemming, om onze toekomst. Met de vraag: waar zien wij naar uit? Naar wie zien wij op, naar wie kijken wij het liefst? Als gelovigen kijken wij naar iets wat niet evident is in onze wereld: naar God, de hemel, de Vader, Jezus, Maria, de heiligen. Het is een werkelijkheid die verdwenen is uit het gezichtsveld van veel van onze tijdgenoten. En soms kunnen ook wij twijfelen aan die werkelijkheid, vooral in situaties van lijden, van schrijnend onrecht, van wereldwijde pandemie. Dan vragen wij: maar waar is God in dit alles? (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 25 oktober 2020 : 30ste zondag door het jaar A

We hebben deze zondag echt wel bijzonder mooie lezingen beluisterd. Lezingen die ons recht naar de kern van ons christen-zijn brengen. Christen zijn heeft alles te maken met ‘liefde’. De liefde voor God en voor de mensen rondom ons. Dat is vlug gezegd maar die liefde moet ook heel concreet worden voor mij als karmeliet en ook voor jullie gelovige mensen van vandaag. Over de liefde worden films gemaakt, over de liefde gaan de meeste liedjes … over de liefde gaan gedichten en romans. De liefde waarover de lezingen van deze zondag het hebben gaat over nog zoveel meer. Het gaat over een liefde die ik misschien uit mezelf niet kan opbrengen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 18 oktober 2020 : 29ste zondag door het jaar A

Het evangelie brengt ons naar Jeruzalem midden een sfeer van vijandigheid, want het conflict tussen Jezus en de Joodse autoriteiten bereikt haar hoogtepunt. Zij overleggen met elkaar wat ze tegen Jezus kunnen doen, hoe ze Hem kunnen vangen, hoe ze Hem ten val kunnen brengen. “De kinderen van de wereld gaan met meer overleg te werk, dan de kinderen van het Licht”, had Jezus gezegd. Maar de kinderen van het Licht zijn ontvankelijk voor de heilige Geest. De heilige Geest zal Jezus in geven wat Hij moet zeggen. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 15 oktober 2020 : Heilige Teresa van Jezus

We staan even bij het innerlijk bidden van Teresa. Zij was kind van haar tijd. Haar tijd was helemaal anders dan de onze. Spanjes Gouden eeuw, met veel spiritualiteit onder de bevolking. Zij werd gelovig opgevoed. Het bestaan van God, het eeuwige leven, dat werd de waarheid van haar kindertijd, waar ze later op terug kon vallen. Met haar broertje vond ze er genoegen in om voortdurend te herhalen: eeuwig, eeuwig, eeuwig. Vanuit dit geloof wordt zij kloosterzuster in de karmel te Avila, haar geboortestad. Een tijdje na haar intrede wordt zij ziek.(Lees verder ...)  

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 11 oktober 2020 : 28ste zondag door het jaar A

Het onbekende van de toekomst heeft de mensen altijd geboeid, maar soms ook wel angstig gemaakt. We worden geboren, leven, sterven, en dan??? Onze wereld is ontstaan, heeft zich ontwikkeld… Waartoe??? Toch leeft in ons het vermoeden dat dit alles niet toevallig kan zijn, dat wijzelf en heel de kosmos op weg zijn naar een voltooiing, naar een volkomen geluk.  Soms staat dit eindpunt in de Bijbel reeds uitgetekend. We beluisteren het vandaag in de eerste lezing. De profeet Jesaja schildert ons een prachtig visioen: ooit gebeurt het, dat alle volkeren samenkomen op Gods heilige berg. (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 10 oktober 2020 bij de voettocht van Jong Karmel, in Karmel Oudenaarde

De leerlingen waren pas teruggekomen van hun eerste zendingstocht, komen op verhaal bij Jezus, begeven zich naar Betsaïda om daar wat uit te rusten, maar er zijn de mensen die naar Jezus komen luisteren en die van Hem genezing ontvangen. En het wordt avond. Ze vragen: Jezus, stuur die mensen toch weg. Maar nee, Jezus wil dat die mensen ter plaatse te eten krijgen. Dit is een mooi beeld van God: God is bang dat mensen onderweg gaan bezwijken. God die al het nodige doet opdat mensen in leven zouden blijven. Hij wil dat wij leven, dat wij voluit leven. Daarvoor heeft Hij ons gemaakt.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Piet Hoornaert 4 oktober 2020 : Thérèse van Lisieux

De eerste kinderjaren van Thérèse Martin bereiden haar een zeer moeilijke toekomst voor. Want om haar leven te redden, wordt ze toevertrouwd aan een voedster op het platteland. Wanneer ze terug thuis is, verliest ze op vierjarige leeftijd haar moeder, die sterft aan kanker. De familie verhuist naar Lisieux. De kleuter wordt met veel genegenheid omringd. Toch is Thérèse getraumatiseerd door het verlies van haar moeder, aan wie ze zich sterk gehecht heeft. Ze wordt verlegen en overgevoelig. Op negenjarige leeftijd zinkt ze zelfs weg in een ziekte van psychosomatische aard. Thérèse zal later vragen dat iedereen zou weten dat ze veel geleden heeft tijdens haar leven.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 3 oktober 2020 : Thérèse van Lisieux

Zij heeft mensen geholpen om in God terug een liefhebbende Vader te erkennen wiens kinderen wij mogen zijn. Dus terug naar het evangelie. Het charisma van Thérèse is het geestelijk kind-zijn. Maar daar past wel deze bedenking bij: We moeten het onderscheid maken tussen een geestelijke en een psychische dimensie in de mens. Geestelijk moeten wij meer en meer kind worden, in alles afhankelijk van God, psychisch moeten wij juist meer en meer volwassen worden, zoveel mogelijk onafhankelijk, autonoom. In het leven van Thérèse zien wij hoe zij op beide terreinen heeft gestreden.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Bois 27 september 2020 : 26ste zondag door het jaar A

De parabel die we Jezus vandaag horen vertellen is niet moeilijk en heel herkenbaar. Hoe gemakkelijk zeggen we niet “ja hoor, ik zal dat wel even doen” … maar daar blijft het bij. Soms zeggen we “daar heb ik helemaal geen zin in” … maar na een tijdje denk je “och waarom niet, ik doe het toch maar”. Het gaat meestal om kleine dingen. Maar soms kan het toch wel om belangrijker dingen gaan … al was het maar gewoon omdat mensen iets van je verwachten. Bij ons gaat het wel niet om werk in een wijngaard, maar je kan vast wel gelijkaardige dingen vinden waarop je net zoals in de parabel van vandaag reageerde.   (Lees verder ...)  

Homilie Pater Paul De Pois 20 september 2020 : 25ste zondag door het jaar A + Vlaamse Vredesweek

Hoe vaak bekruipt ons niet het gevoel dat het te laat is om eraan te beginnen. Die relaties met buren, of met een broer, een zus. Dat is nu al jaren zo, dat we geen woord meer zeggen tegen elkaar. Dat zal niet meer veranderen. Dat is zo en dat zal zo blijven. Hetzelfde liedje als het gaat over het grote wereldgebeuren. Maar … hoorden we in de eerste lezing niet de prachtige woorden: “Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen – is de Godsspraak van de Heer.” Ze verwoorden perfect waarom de parabel in het evangelie langs alle kanten botst met menselijke gedachten, maar niet met Gods gedachten   (Lees verder ...)  

Brief van P. Provinciaal n.a.v. het Feest van de Kruisverheffing 14 september 2020

Goede broeders en zusters, Het is zowat ’een goede gewoonte’ dat de provinciaal bij gelegenheid van het feest van de Kruisverheffing een ‘bemoedigende’ brief schrijft. Een traditie die ik graag in ere wil houden. Naast feestdag waarop in de Rooms-Katholieke, Orthodoxe en Anglicaanse Kerk het Heilig Kruis centraal staat is 14 september ook het begin van onze zogenaamde ’ordesvasten’. Beide aspecten hebben stevige historische wortels.  (Lees verder ...)  

Homilie Pater Lukas Martens 13 september 2020 : 24ste zondag door het jaar A

Wraak uit ons hart bannen. Het gaat vandaag over vergeven. En dat is het tegenovergestelde van wraak willen nemen, het de ander dubbel en dik betaald willen zetten. De Bijbel is één lange pedagogie om wraak uit ons hart te bannen. Totdat we bij Jezus komen die zegt dat we altijd moeten vergeven zoals ook God ons altijd vergeeft. Vergeving is de ruggengraat van het evangelie en het hart van het nieuwe testament. Er is geen enkel gezin, geen enkele gemeenschap en geen enkele persoon die in leven kan blijven zonder de genade van het vergeven. Wij zijn God zoveel dank en eer verschuldigd.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 6 september 2020 : 23ste zondag door het jaar A

In vroegere tijden werden in Israël – als de oogsttijd naderde – mensen ingehuurd als bewakers om ervoor te zorgen dat de gewassen niet gestolen werden voor de oogst. Soms bouwden ze zelfs een wachttoren. Ook in ons land hadden heel wat steden op de ringmuren bewakers in torens, om de inwoners van de stad te beschermen tegen plunderaars. Denkend aan dit soort veiligheidsmaatregelen, beschreef de profeet Ezechiël God zélf als een ‘wachter voor het huis van Israël’.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 30 augustus 2020 : 22ste zondag door het jaar A

“Zoals de hemel de aarde te boven gaat, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.” Dit vers van de profeet Jesaja kan de lezingen vandaag samenvatten. Onze gedachten, onze wegen zijn anders dan die van God. Sinds de zondeval doet God alle moeite om onze wil en onze gedachten weer op Zijn spoor te krijgen. Daartoe zendt Hij o.a. Zijn profeten. Jeremia was 40 jaar profeet in Jerusalem in een tijd van geestelijk verval. Hij kondigt aan dat er een catastrofe komt en probeert die nog te vermijden door het volk op te roepen tot bekering, maar tevergeefs.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 23 augustus 2020 : 21ste zondag door het jaar A

Paulus komt op deze zondag kort en krachtig aan het woord in de tweede lezing. Een korte lezing van slechts vier verzen uit de ‘brief aan de Romeinen’. Wellicht heb je er bij de voorlezing niet aan gedacht dat we hier enkele regels te horen kregen uit wat men steeds heeft beschouwd als een monument van het christelijk geloof. Zo zegt men dat Chrysostomus, kerkvader, patriarch van Constantinopel en sinds de 16e eeuw ook kerkvader, elke week de brief aan de Romeinen helemaal door las. In het kort uittreksel van vandaag, drukt Paulus zijn verwondering uit over Gods werken: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis.”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 16 augustus 2020 : 20ste zondag door het jaar A

Het evangelie dat we zopas beluisterden is toch een beetje eigenaardig en Jezus kan ons vanuit die tekst zelfs heel ongewoon over komen. Eerst doet Hij of Hij de vrouw niet hoort. Verder heeft ze een dubbel nadeel: ze is niet alleen een vrouw, ze is ook een Kanaänitische, dus een heidense vreemdeling. Mensen die door de joden zozeer geminacht worden dat ze hen honden noemen, wat Jezus trouwens ook doet. Maar dan gebeurt het: de vrouw staakt haar vragen aan Jezus niet ...  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 15 augustus 2020 : Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

15 augustus, zoals elk jaar, vieren we het vervulde leven van Maria. Ze is bij de Heer, zij is waar wij als christen allen eens hopen te mogen komen. In de eucharistie bidden wij: “Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.” De schrijver van de Apocalyps, de eerste lezing van vandaag, ziet een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Een monster dat met zijn staart een derde van de sterren aan de hemel meesleept en ze op de aarde smijt ...   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 9 augustus 2020 : 19de zondag door het jaar A

“Vrees niet, wees niet kleingelovig”. Als dit woord klinkt in het evangelie is het vaak een aankondiging van nieuw leven, van iets dat je blij wil maken, van goed nieuws, van verrijzenis of van een goddelijke nabijheid die bevrijdt. De leerlingen van Jezus zaten eens samen in een boot toen een zwiepende storm het meer van Gennesaret teisterde (Mt. 8,23-27). Een wat gelijkaardig verhaal vertelt dat die leerlingen vanuit hun bootje, dat door de golven geteisterd werd, Jezus over het water naar zich toe zagen komen (Mt. 14,22-23). Toen herinnerde Jezus hen aan de betrouwbare God van het verbond   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 2 augustus 2020 : 18de zondag door het jaar A

Het zou kunnen dat u tijdens het luisteren naar de lezingen enkele keren hebt gedacht: “Te mooi om waar te zijn”: “Kom kopen en genieten zonder te betalen. God is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. De liefde van Christus is zo sterk, dat niets ons daarvan kan scheiden. En tenslotte: met vijf broden en twee vissen geeft Jezus duizenden mensen te eten en er blijven 12 korven vol brokken over, voor elke apostel één.” Ja, te mooi om waar te zijn. We gaan er wat dieper op in. Jesaja spreekt tot de ballingen in Babel: mensen die aan den lijve ondervinden wat honger is en dorst. Wat een vreugde als zij nu horen over het gratis eten en drinken.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 26 juli 2020 : 17de zondag door het jaar A

Moeilijke dingen zeggen op een eenvoudige manier is een weldaad. Eén van die moeilijke dingen is: het Rijk der hemelen. En toch is dat Rijk der hemelen het beste wat er is. Jezus is gekomen om ons op te roepen in dat Rijk binnen te gaan. Daarvoor zijn we immers geschapen, daartoe heeft Hij ons verlost. En Hij gebruikt gelijkenissen om ons te helpen dat Rijk der hemelen beter te begrijpen. Vandaag hoorden we de vier laatste gelijkenissen uit de parabelrede van Mattheus: de schat, de parel, het sleepnet en de huisvader. Allemaal dingen waar we geen tekening moeten bij maken. Ze zijn onmiddellijk duidelijk. De schat en de parel… die gaan over ons.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 19 juli 2020 : 16de zondag door het jaar A

Jezus verkondigde zijn boodschap over het Koninkrijk van God het liefst in parabels. ‘Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot de menigte’, zo staat het letterlijk in het evangelie. Alles samen vertelt Hij er zo’n veertigtal, allemaal gebaseerd op een herkenbare werkelijkheid. Onkruid tussen het graan, een klein zaadje dat uitgroeit tot een stevige boom, gist die de bloem doet rijzen … Jezus gebruikt meerdere beelden om over het rijk der hemelen te spreken. Dit is best zo. Het laat zich niet in één beeld vatten. In het evangelie vandaag krijgen we drie verschillende beelden over dit rijk, dat hier op deze wereld aan het groeien is. Ze zijn weinig spectaculair.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 16 juli 2020 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Op dit hoogfeest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel komt Maria in het voetlicht te staan. Eeuwen lang reeds horen karmelieten – zoals vele andere gelovigen met ons – een uitnodiging, een oproep om op weg te gaan; om een avontuur te wagen. De naam van dat avontuur is Jezus. Het begon met Maria. In Nazareth. Ze hoort een woord en wordt er door getroffen … dat woord laat haar niet meer los. Maria zegt “ja”. Ja tegen een weg die haar volslagen onbekend voorkomt. Maar zij gelooft. En ondanks groeiend onbegrip en misverstand blijft Maria haar Zoon, Jezus, trouw. Ze blijft God trouw tot onder het kruis.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 12 juli 2020 : 15de zondag door het jaar A

Na vele weken zijn we hier terug, met de vraag daarbij: waarom ben ik teruggekomen? Een antwoord op de vraag kan zijn: om het woord van God te horen. Dan word je door de lezingen van vandaag gefeliciteerd, want zij tonen ons het belang van het luisteren naar Gods Woord. In wezen is God liefde, Hij kan niet anders dan liefhebben. En vanuit zijn liefde wil Hij Zichzelf meedelen, Zich laten kennen. De God van de Bijbel is een God die spreekt: doorheen de schepping, doorheen de profeten en doorheen Zijn eigen Zoon: “Dit is mijn Veelgeliefde, luistert naar Hem!”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 6 juli 2020 bij de openingseucharistie van het Provinciaal Kapittel te Gent

Broeders, Met deze eucharistieviering waarin we om de kracht van de Heilige Geest vragen gedurende deze kapitteldagen, verklaar ik ons provinciaal kapittel 2020 meteen voor geopend. Na toch wel heel aparte maanden, die soms best moeilijk waren en emotioneel wanneer mensen die we kennen ziek werden of zelfs gestorven zijn. Het was allemaal zo vreemd. Plots van het ene moment moest de voorbereiding van het kapittel afgebroken worden … moesten we ons kapittel zelfs uitstellen. Ja zelfs deze week zal het anders zijn dan anders. Maar nu zijn we dan toch samen. Goede medebroeders … als ik zo rond me kijk … dan lijken we op “de heilige kleine rest van Israël”.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 5 juli 2020 : 14de zondag door het jaar A

Er is een zinnetje uit de eerste lezing dat bij mij is blijven hangen: “Dan kondigt uw koning vrede af onder de volkeren.” Het is een heel kort en eigenlijk vrij duidelijk zinnetje uit de eerste lezing van vandaag. Het zinnetje spreekt van ‘vrede’. Ook de liturgie heeft het daar op verschillende plaatsen over: “Geef ons uw vrede” … “De vrede van de Heer zij met u allen” … Vrede: een woord om bij weg te dromen. Maar dan verschijnt het beeld van Trump in mijn gedachten. Hij brengt enkel verdeeldheid, roept in het rond en heft het ene na het andere verdrag op zoals het dertig jaar oude wapen- en kernwapenverdrag tussen Rusland en Amerika.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 28 juni 2020 : 13de zondag door het jaar A

In het evangelie van vandaag staan nogal stevige uitspraken. Als je denkt dat geloven alleen maar te maken heeft met zwevende woorden, met een tot niets verplichtende geloofsbelijdenis, word je hier wel flink wakker geschud: ‘Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig’. Het klinkt zo ongeveer als: ‘Wanneer je echt christen wilt zijn moet Ik, Jezus, je meer waard zijn dan je eigen leven’. We zullen wel spontaan ja knikken… Maar eerlijk gezegd: het is toch niet niks wat Jezus ons vraagt. Toen we intraden, toen we onze professie uitgesproken hebben, hebben we inderdaad gezegd dat voor ons Jezus de allerbelangrijkste in ons leven is.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 21 juni 2020 : 12de zondag door het jaar A

Kijken we even naar ons huidig leefklimaat om te zien hoe God en Jezus uit het beeld verdwijnen, uit het spreken en denken van veel mensen. God en Jezus zijn irrelevant geworden, men weet niet wat men daar moet mee aanvangen. Wie geloven worden meewarig bekeken. Er is zelfs kwaadheid tegenover kerk en christendom. Hun rol lijkt uitgespeeld. Echt Godsgeloof blijkt tegenstroom te gaan. Maar er is ook een interne tegenstroom. Zijn er niet in elke tijd profeten nodig geweest om het godsvolk weer op het rechte spoor te krijgen, terug naar het verbond met God, weg van het wedden op twee paarden, weg van een tempeldienst die enkel uiterlijk ritueel is, los van de zorg voor armen, weduwen en wezen?  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 14 juni 2020 : 11de zondag door het jaar A

Hoe word je christen, hoe kom je in aanraking met het christelijk verhaal? Hoe is het met jou en met mij gegaan? Ik ben gedoopt drie dagen na mijn geboorte. Een grote cadeau. Als kleine pruts, zat ik ’s avonds op de schoot van mijn moeder, terwijl het grote gezin rondom mij, een tientje van de rozenkrans bad. Soms draaide ik daarbij met de duimen van mijn moeder. Ik zat dus gewoon zo in het christelijk bad. Ik groeide op als christen door het concrete leven in een christelijk geïnspireerd huisgezin in te ademen. Thuis, op school en in de kerk leerde ik bidden als een vertrouwelijk spreken met een persoonlijke God.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 7 juni 2020 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Kerstmis vierden wij vorig jaar nog op de gewone wijze, Pasen en Pinksteren niet. Het feest van de Drie-eenheid, dat we mogen zien als de apotheose van die drie feesten, vieren we ook nog achter gesloten deuren. Ons geloof in de Drie-eenheid is het meest eigene aan ons christen zijn. Dit geloof is ook het eindpunt van een lange evolutie waarin God Zichzelf te kennen heeft gegeven. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God geopenbaard doorheen ingrijpende gebeurtenissen. Zo’n ingrijpende gebeurtenis krijgen we in de eerste lezing van het boek Exodus. Mozes was 40 dagen en nachten op de berg geweest met God.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 31 mei 2020 : Hoogfeest van Pinksteren

Als leerling van Jezus word je christen genoemd. Dit betekent dat je, zoals Christus (de Gezalfde), door de H. Geest gezalfd bent. Het volstaat niet Jezus te waarderen of te bewonderen om zijn leerling te zijn. Alleen als je de H. Geest hebt ontvangen, ben je zijn ware leerling. Als Jezus sterft aan het kruis schenkt Hij zijn Geest (Joh.19,30). Hij geeft die Geest in de twee richtingen van het kruis: in de verticale richting, waar Hij zijn Geest in de handen van de Vader neerlegt; en in de horizontale richting waar Hij Hem aan ons mensen aanbiedt. Bij de dood van Jezus begint dus een heel nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. De H. Geest, begint nu over heel de wereld uit te stromen. Maar pas op Pinksteren maakt Hij zich bekend in heel zijn kracht.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 24 mei 2020 : Zevende Paaszondag A

Vorige donderdag vierden we de hemelvaart van Jezus: hoe Hij op de Olijfberg voor de ogen van zijn leerlingen omhoog geheven werd en aan hun ogen onttrokken. Vandaag horen we in de eerste lezing wat daar direct op volgt: de apostelen zijn van de Olijfberg, gelegen op een kleine kilometer van Jeruzalem, teruggekeerd naar de zaal waar ze verblijf houden, en samen met Jezus’ moeder Maria, met enkele andere vrouwen en met de broeders van Jezus volharden ze eensgezind in gebed. Dat is dus wat de leerlingen en de andere aanwezigen doen: ze volharden eensgezind in gebed. Er is geen sprake van paniek omdat Jezus weg is  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 21 mei 2020 : Hemelvaart van de Heer

Paulus zegt nauwelijks iets over het aardse leven van Jezus. Zijn geloofsbelijdenis begint bij de gekruisigde, die is opgewekt en naar de Vader teruggekeerd. Hemelvaart is bij de evangelisten de laatste verschijning van Jezus. Het lijkt het einde van de aardse contacten met Jezus. Paulus voegt er voor zich wél nog de verschijning aan toe, die hij kreeg op de weg naar Damascus (1 Kor.15,8). Jezus is tot zijn Vader teruggekeerd. Van dan af is Hij nochtans intenser aanwezig, overal bereikbaar en altijd toegankelijk. Dat is het wonder van Hemelvaart. Het is einde en nieuw begin. “Hij leeft nu bij U en toch is hij ook dicht bij ons”.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 17 mei 2020 : Zesde Paaszondag A

Eigenlijk is de eerste Petrusbrief vandaag verrassend actueel: niet dat bij ons échte vervolging of laster hun slopend werk doen…eerder onverschilligheid. Ook dé grote vraag: wat en hoe wanneer vieringen met gelovigen in de kerk weer mogelijk zijn…zorgt voor onrust, vragen en bij sommige mensen zelfs angst. Een aantal gelovigen blijft dromen naar “de Kerk van weleer”…en nu wordt men er bovendien ook mee geconfronteerd dat een terugkeer naar de samenleving zoals we die kenden voor de coronacrisis niet mogelijk is. Ik merk dat vandaag heel wat mensen nood hebben aan bemoediging.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 10 mei 2020 : Vijfde Paaszondag A

“Laat uw hart niet verontrust worden”. Deze uitspraak van Jezus kan gelden voor wat veel mensen vandaag beleven. Wat gaat er gebeuren in deze pandemie? Waar zal ik het geld halen om voor mijn gezin te zorgen? Wat als ik ziek wordt? Waar gaan we naar toe? Wat staat er ons nog te wachten? Iets gelijkaardigs ging er om in het hart van de leerlingen, wanneer zij vernamen dat Jezus hen zou verlaten. Een hele tijd waren ze met Hem op weg geweest. Ze hebben gezien en gehoord wat Hij allemaal deed. Ze wisten dat ze met Hem op de goede weg zaten. Met Hem in hun midden waren ze gerust. Ze konden vertrouwen op Zijn voorzienigheid. Maar nu?   (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 3 mei 2020 : Vierde Paaszondag A + Roepingenzondag

Ik had het geluk, meer dan eens, de catacomben in Rome te kunnen bezoeken. Wat me telkens opviel: de Goede Herder is een veelvuldig voorkomende figuur. Geschilderd op muren, gebeeldhouwd op grafstenen. Het is ook duidelijk wie de Goede Herder is: Christus. Hij draagt een schaapje op zijn schouders, symbool voor ‘de mens’ die Hij gered heeft. Het beeld van de Goede Herder leefde dus heel sterk onder de eerste christenen. Jezus noemt zichzelf een goede herder. Hij noemt zich ook de veilige deur naar de kooi waarin de schapen de nacht doorbrengen. Daar kunnen ze niet gestolen worden en geslacht worden. Die deur werd door één van de herders de hele nacht bewaakt.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 26 april 2020 : Derde Paaszondag A

De Emmaüsgangers is een heel bekend en heel geliefd verhaal over twee diep ontgoochelde leerlingen die onderweg zijn van Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs, en dan ontmoeten ze Jezus. Maar om verschillende redenen is het ook een heel merkwaardig verhaal. Vooreerst heeft men nooit kunnen achterhalen over welk dorp het gaat. In het verhaal ligt Emmaüs op ruim elf kilometer van Jeruzalem, maar daar is nooit een dorp geweest dat die naam draagt. Merkwaardig is ook dat de leerlingen Jezus onderweg niet herkennen, maar dat ze Hem wel herkennen bij het breken van het brood. Waren ze dus ook aanwezig op het Laatste Avondmaal?  (Lees verder ...)

Homilie Broeder Henrik-Maria Duenas 19 april 2020 : 2de Zondag in Pasen, Goddelijke Barmhartigheidszondag

Vandaag eindigt de Paasdag, die wij acht dagen lang hebben gevierd. Een dag zo groot als de Paaszondag kan men niet beperken tot een dag alleen, en morgen is het ook nog de Paastijd die duurt tot en met Pinksteren. Deze dag die vroeger genoemd werd “Quasimodo-zondag”, omdat de intrede-antifoon begint met “Quasi modo”, uit de brief aan de Efeziërs: zoals kleine kinderen. In de vroege Kerk droegen de pas gedoopte catechumenen hun doopkleed tot op deze zondag, in de octaaf van hun doopsel. In de lezingen van vandaag, zo lijkt het mij, komen drie thema’s aan bod: geloof, vrede en Barmhartigheid.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 12 april 2020 : Paaszondag

Pasen, door de jaren zo vertrouwd geworden, Pasen 2020 zo anders dan alle vorige paaszondagen… Het is alsof we nu pas écht beseffen hoe erg mensen lijden in deze tijden van de corona-pandemie. Ze is er ten alle kanten. Wij beseffen waar we eigenlijk geen rekening meer mee hielden: dat we broos zijn, dat een klein virus ons hele wereldbestel plat legt en …dat het al met al is verbonden: levensstijl, economie, gezondheid, ontspanning, werk, geloven … Het lijkt erop dat Goede Vrijdag dit jaar de ganse Goede week overheerst en zelfs de paasvreugde een beetje verdringt. Op de sociale media circuleert een foto met een klein biddend kindje. Daarbij de sprekende tekst: “Lieve God, kunt U alstublieft 2020 verwijderen en opnieuw installeren? Het heeft een virus. Dank U wel.”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 11 april 2020 : Paaswake

Eigenlijk zouden we op deze avond “zonder zorgen en vol van vreugde” en met vele gelovige christenen te samen de opstanding van Jezus Christus moeten kunnen vieren. De paaswake: een viering die bol staat van symboliek…Het begint al bij de vuurwijding en de ceremonie met de paaskaars. Er is de zegening van het doopwater. Er zijn klokken en wierook en zang en orgelspel…het spel ook van licht en donker. We moeten het vieren. We kunnen niet anders: in het wijdingsgebed over het brandende vuur staat duidelijk: “God, Gij schenkt licht in het duister”. De paasjubelzang is zo mogelijk nog uitbundiger: “Ja, heel de aarde moet God wel prijzen. Ja, heel de aarde jubelt en juicht”.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 10 april 2020 : Goede Vrijdag

In het passieverhaal van Johannes toont Pilatus de gefolterde Jezus aan de mensenmassa met de woorden: “Ecce Homo – Ziehier de Mens”. Wat mij verwondert is dat Pilatus niet zegt : “Kijk hier is een gek!…Kijk, een kreupel geslagene…een misdadiger”. Nee, hij zet Jezus in het midden met de woorden: “Ziehier de mens!” Ziedaar de mens! Ook vandaag. Ziedaar de mens! – mensen die om hulp roepen, die om erbarmen smeken, die smachten naar iemand die medelijden met hen heeft. Ziedaar de mens! – ongeneeslijk ziek zonder enig vooruitzicht op verbetering sleept hij zich elke dag door het leven.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 9 april 2020 : Witte Donderdag

Witte Donderdag is een avond van krachtige daden. Dagen die voor zich spreken. De liturgie, vandaag, kent twee sterke tekenen, de eucharistie en de voetwassing. Met deze twee gebaren wordt “de gezindheid die was in Christus Jezus” weergegeven. Met deze tekenen getuigt Hij van zijn gegeven zijn aan zijn Vader en gegeven voor de mensen. Jezus heeft tijdens zijn leven vaak mensen rond zich samengebracht. Hij heeft met hen gegeten en gefeest. Brood en wijn zijn tekenen van leven en van feest. In de ‘normale’ vieringen van Witte Donderdag komt dit aspect volop tot uiting. De liturgie is er dan elk jaar een van wat ingehouden feeststemming.  (Lees verder ...)

Onze viering van Palmzondag 5 april 2020

Normaal vieren we het begin van de Goede Week met Palmwijding in onze pandgang en processie naar de kloosterkerk. Gewoonlijk ook met iets meer volk dan op een doorsnee zondag. Deze keer geen palmwijding, geen intredeprocessie met palmtakken in de hand… Enkel onze kleine kloostergemeenschap. Niet in onze kerk, maar in de huiskapel.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 29 maart 2020 : 5de zondag van de veertigdagentijd A

Dit is het derde teken in de evangelieteksten uit onze zondagse vastenliturgie dit jaar: de opwekking van Lazarus. Er was het levende water dat Jezus aan de Samaritaanse schonk, liefde die vergeeft, er was de blindgeborene die Jezus genas als licht van het geloof en nu is er Lazarus die Jezus opwekt uit de dood. Dit teken is een bemoediging voor onze hoop, ook in deze tijd van pandemie. Alle lezingen van vandaag hebben het over die hoop. Ezechiël brengt ons bij het volk in ballingschap. Hij kreeg het visioen van de dorre beenderen. Die beenderen zijn het huis van Israël. Het volk zegt alsmaar: onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Maar juist dan mag de profeet die grote beloften aanzeggen van Godswege   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 25 maart 2020 : Hoogfeest van Maria Boodschap – Aankondiging van de Heer

We mogen proberen de vreugde van dit feest beter te begrijpen. Na de zondeval komt er een breuk in de communicatie tussen God en mens. Er is pijn in het hart van God om Zijn liefde niet meer te kunnen delen met de mens. Doorheen vele eeuwen bereidt God de komst voor van Zijn Zoon, om het verbond tussen God en mens te herstellen. Daarvoor schept Hij Maria, onbevlekt ontvangen, om in Haar terug een volledige communicatie te beginnen met de mens. Maria bewaart echter haar vrije wil waarmee Zij voortdurend inspeelt op God genade en Zich volkomen laat leiden door de heilige Geest. Uit respect voor Haar menselijke vrijheid vraagt Hij nu om Haar ‘ja’ opdat Jezus in Haar schoot mens zou kunnen worden.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 22 maart 2020 : 4de zondag van de veertigdagentijd A

“Je ziet maar klaar met het hart”, zegt de kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry. Het gaat om dít ‘zien’ in het evangelieverhaal. Kijken doen we met onze ogen. Zo kéken de mensen naar een blinde bedelaar. Maar Jezus ‘zàg‘ deze unieke mens in al zijn ellende. En zijn hart gaat naar hem uit. Zoals spreken wij ook van iemand ‘gaarne zien’. Dan gebeurt het wonder van de echte liefde, die geneest blindheid. Wat is er precies gebeurd? Het gaat bij Johannes niet zozeer om het genezen van oogletsels, van lichamelijk leed. Een evangelieverhaal is trouwens nooit louter historisch, of zoals hier een soort medisch rapport. Het is veel méér. Het gaat hier om het diepere ‘zien’ van het geloven.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 19 maart 2020 : Hoogfeest van Sint-Jozef

Goede vrienden, Tientallen jaren komt de bisschop om voor te gaan in de viering op het hoogfeest van Sint-Jozef. Dit jaar verheugden we ons op een eerste echte kennismaking met onze bisschop Lode. Het werd anders … de maatregelen rond corona. Dus werd het een eenvoudige viering in onze gemeenschap in de huiskapel. Ik heb zo het idee dat we van Sint Jozef spontaan en gemakkelijk een heel vroom man maken en de ‘zeer zuivere bruidegom’ van Maria. De witte lelie in zijn hand verwijst naar die zuiverheid. Ik heb nu gewoon via google eens afbeeldingen van de heilige Jozef bekeken. Het ene zoete prentje na het andere…op een enkele mooie icoonafbeelding of modernere voorstelling na.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 15 maart 2020 : 3de zondag van de veertigdagentijd A

De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land, maar die weg loopt door de woestijn, en er is geen water te vinden. Ze zijn daar woedend om. Werden ze uit de slavernij bevrijd om van dorst om te komen? En is die God over wie Mozes het altijd heeft wel bij hen, of laat Hij hen in de steek? We kennen dat zelf zo goed: twijfelen of God wel bij ons is. Of we ook in bange dagen op Hem kunnen vertrouwen. Of Hij ons sterkte geeft in nood, bijvoorbeeld wanneer we in de ban geraken van het coronavirus. Of Hij naar ons wil luisteren als we Hem iets vragen. Maar God laat zijn volk, dus ook ons, nooit in de steek. De Israëlieten vinden water op een onmogelijke plaats. Het stroomt in overvloed uit een rots, maar dat kan alleen als het volk op God blijft vertrouwen.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 8 maart 2020 : 2de zondag van de veertigdagentijd A. Transfiguratie

Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren, ver van alles, alles achter zich latend, los latend wat je hoofd en hart bezig houdt. Het woord berg roept allerlei herinneringen op uit lang vervlogen tijden. Bergen reiken ten hemel en daar woont de onzichtbare God, wiens heerlijkheid schuil gaat achter de wolken. Abraham kreeg de opdracht Isaak te offeren op de berg in het land van Moria. Mozes, zo hoorde je, klom op tot de Heer, de berg op. Hij bleef daar en het volk beneden kreeg de glorie van de Heer te zien als een laaiend vuur. Elia, de profeet, angstig, op de vlucht omdat zijn leven bedreigd wordt, hoort Jahweh zeggen, als hij over zijn lot klaagt bij God: “Ga naar buiten en treed voor Jahweh op de berg.”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 1 maart 2020 : 1ste zondag van de veertigdagentijd A

Deze eerste zondag van de veertigdagentijd brengt ons bij het paradijs en bij de woestijn. Wij ontmoeten er de eerste Adam en Christus, de nieuwe Adam. Het paradijsverhaal is een rijk verhaal met veel wijsheid en stelt aloude vragen: Waarom is er goed en kwaad? Wanneer is het kwaad begonnen? Ligt de wreedheid en de agressie bij de mens in de lange strijd tijdens zijn evolutie om stand te houden en in leven te blijven? Komt het kwaad van buitenaf, van een verleider, giftig aanwezig als een sissende slang? In de Bijbel is de mens iemand die kan kiezen. Hij kan verleid worden door het kwade en geïnspireerd door het goede.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 26 februari 2020 : Aswoensdag

“Scheur uw hart en niet uw kleren. Keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde”. Met deze woorden uit de Profeet Joël, broeders en zusters, beginnen we vandaag de veertigdagentijd. En we doen dat niet alleen. We vieren deze veertigdagentijd op de eerste plaats met Jezus die zich gedurende 40 dagen terugtrok in de woestijn. En we doen het ook in gemeenschap met de Kerk die overal op de wereld openstaat voor de oproep van de Heer: “Bekeer u en verander van mentaliteit”. Veranderen van mentaliteit: het wil op de eerste plaats zeggen: ons bezinnen op onze juiste verhouding tot de Vader.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 23 februari 2020 : 7de zondag door het jaar A

Er wordt op onze dagen veel gesproken over medemenselijkheid en liefde. Maar als we zelf worden geraakt grijpen we vlug terug naar de oude stelregel uit de Joodse wet: oog om oog, tand om tand. Wat jij mij hebt aangedaan, ik doe jou hetzelfde. Maar toch sprak de Heer al andere taal in het Oude Testament hoorden we in de eerste lezing: “Wees heilig, want Ik de Heer uw God ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder”. Het gehele volk, en dus ook wij , broeders en zusters, worden opgeroepen om heilig te zijn, om de eenvoudige reden dat God heilig is. We zijn allen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Als God naar ons kijkt moet Hij zijn eigen beeld kunnen zien, en de mensen onderling moeten dus een beeld van God kunnen zien als ze naar elkaar kijken.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 16 februari 2020 : 6de zondag door het jaar A

Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om de vervulling te brengen. Dit is een uitspraak van Jezus die rijk is aan betekenis. We kunnen die zin betrekken op de goddelijke wijsheid, waarover Paulus spreekt, op dat geheime plan van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Het is een grote waarheid van ons geloof dat God een plan heeft met onze mensengeschiedenis. Hij gaat doelgericht te werk. Eens zal Gods Rijk doorbreken in onze wereld. Daarom bidden wij ook in elk Onze Vader. Al komt dat Rijk dikwijls doorheen het kruis, doorheen een schijnbare nederlaag, op een moment waar alles verloren lijkt. Het komt in elk geval en wel doorheen het hart van gewone mensen zoals u en ik, daar waar wij open zijn voor Gods liefde.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 9 februari 2020 : 5de zondag door het jaar A

Broeders en zusters, Het stukje evangelie dat we zopas gelezen hebben maakt eigenlijk deel uit van de Bergrede. Het zijn twee lezingen die we niet van elkaar kunnen scheiden. Ze horen bij elkaar. Wanneer Jezus zegt dat we het zout der aarde zijn, dat we licht zijn en de stad op de berg, wil Hij zeggen dat wij een voorbeeldfunctie hebben voor de wereld. En we zijn dat wanneer we leven volgens de zaligsprekingen. In een discussie met de Farizeeën zal Jezus zeggen : “Ik ben het licht van de wereld”. Die opdracht geeft Hij nu aan ons, dat wij , juist zoals Jezus, licht zouden zijn in een wereld waar zoveel duisternis is van oorlog, geweld, tweedracht. En Hij voegt er aan toe dat we ook het zout van de aarde zijn.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 2 februari 2020 : Opdracht van de Heer ~ Maria Lichtmis

Lichtmis valt dit jaar op een zondag en wordt die dag gevierd. Het is een feest van de Heer. De juiste naam is Opdracht van de Heer in de Tempel. Lucas is de enige evangelist die het verhaal brengt van de opdracht van Jezus. Hij is beïnvloed door de profeet Malachia die de komst meldt van de Messias in de tempel. Lucas heeft grote aandacht voor Jeruzalem. Alles staat daarop gericht. Zo eindigt het geboorteverhaal met de opgang naar Jeruzalem als hoogtepunt. Zoals in gans het evangelie van Lukas is de Geest aan het werk. Wanneer Jezus in de tempel komt, leidt de Geest Simeon bij het erkennen en het begroeten van het kind als de Gezalfde. Lucas, de evangelist van de vreugde, laat de vreugde klinken in deze ontmoeting.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 26 januari 2020 : 3de zondag door het jaar A

Volgende maand krijgen wij een nieuwe bisschop. Van een nieuwe bisschop kunnen we ook iets nieuw verwachten: een nieuwe aanpak, een nieuwe doelstelling, een nieuwe beleidsvoering, aandacht voor nieuwe gegevens. Samengevat: dat er met hem een nieuw licht mag opgaan over dit bisdom, dat door hem de heilige Geest Gods plan met de kerk verder zou kunnen zetten. Dat was ook de verwachting van Israël bij de aanstelling van elke nieuwe koning. (…) Ziedaar de nieuwe koning. Die nieuwe koning is Jezus. Laten we eens zien welke nieuwe keuzes Jezus maakt wanneer Hij aan zijn dienstwerk begint.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 19 januari 2020 : 2de zondag door het jaar A

“Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt” Het zijn woorden die we kennen. We bidden ze tot vijf maal in de eucharistie, éénmaal in het Gloria en vier maal vlak voor de communie. Jezus, het Lam Gods dat onze zonden wegneemt. Vandaag horen we in het evangelie dat die woorden van Johannes de Doper komen. Hij zag Jezus naderbij komen en hij zei: “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”. Voor ons blijven het mysterieuze woorden. Maar het Hebreeuwse woord van “lam” heeft ook nog 2 andere betekenissen: ‘dienaar en zoon’. In het lied van de dienaar Gods beschrijft de Profeet Jesaja die dienaar als een lam dat ter slachting geleid wordt.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 12 januari 2020 : Doopsel van de Heer

Mattheüs schreef zijn evangelie vele eeuwen nà de profeet Jesaja. Hij gebruikt zijn woorden en uitdrukkingen. Hij schreef ook nà het optreden van Johannes de Doper in de woestijn en bij de rivier de Jordaan. Deze Johannes kondigde de komst van de lang verwachte Messias aan met de woorden: “Bekeer je, verander je gezindheid, want het koninkrijk der hemelen is nabij”. Als teken van die ommekeer lieten mensen zich door hem dopen. Jezus sluit zich bij deze mensen aan. Maar Johannes houdt hem tegen. Waarom? Johannes is zich bewust dat juist in zijn neef Jezus dat liefde-rijk van God doorbreekt; dat Jezus de Messias is en dus géén bekering nodig heeft. Maar Jezus laat zich niet weerhouden ...  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 5 januari 2020 : Openbaring van de Heer

Ze zijn van de eersten die het Jezuskind hebben gezien: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar wie zijn ze? Wat voert hen naar de stal en waarom zijn ze tot op vandaag tot onze verbeelding blijven spreken? We vieren ook op onze dagen met een aantal gebruiken het feest van de Drie Koningen: overal gaan kinderen ‘sterzingen’ voor een goed doel. En de driekoningentaart met koffieboon erin en wie ze in zijn stukje vindt mag de kroon op het hoofd zetten, is ons ook bekend. De Bijbel spreekt van drie ‘wijzen’ die naar de sterren kijken en plots een heel heldere ster ontdekken. Ze was zo anders dan de hun bekende sterren dat ze het vermoeden krijgen dat deze ster hen wil vertellen dat ‘de koning van de Joden’ is geboren.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 29 december 2019 : Feest van de Heilige Familie

Bij dit feest van de Heilige Familie, kunnen we ons de vraag stellen: Was het gezin van Maria, Jozef en Jezus een modelgezin zonder problemen? Waar werd hij geboren? Niet veilig thuis in Nazareth, maar in Bethlehem, in een stal. Want er was nergens plaats voor hen. Zijn ouders werden niet gelukgewenst door hooggeplaatst volk. Maar wel door herders die ergens in de buurt ’s nachts op de kuddes van rijke mensen moesten letten. Ook vreemdelingen kwamen hen bezoeken, wijze mannen van ergens in het oosten. Toen kwam de dreiging van Herodes, en daarbij valt iets sterk op. Sint-Jozef zoekt veiligheid voor het kind Jezus dat hem is toevertrouwd. Want hij heeft geluisterd naar het verlangen van God. Hij heeft daarbij ook het volste vertrouwen dat God hem niet in de steek zal laten.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens : Kerstmis 2019

Kerstmis is zo aantrekkelijk, wellicht omdat het zo eenvoudig is: het gaat over een Kind in de kribbe, met Maria en Jozef, met herders en koningen, met os en ezel en een ster. Het kan ons zoveel zeggen, zonder woorden. En toch heeft dit feest met al zijn eenvoud een heel diepe betekenis, het is een onuitputtelijk geheim: God die mens wordt. Het blijft iets ongehoord. Maar dat is het eigene van ons christelijk geloof. God die naar ons toekomt, zoals wij zongen: ‘Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.’ Ja, God heeft een hele weg afgelegd om tot ons te komen, er is een eeuwenlange voorbereiding aan voorafgegaan. Maar nu is het wonder gebeurd op het hoogtepunt van de mensengeschiedenis.  (Lees verder ...)

Karmel Gent wenst u een Zalige Kersttijd

Geen ander teken ons gegeven dan deze Mens om mee te leven. Jezus, wij heten U van harte welkom


Homilie Pater Lukas Martens 22 december 2019 : 4de zondag van de Advent A-cyclus

In deze laatste dagen vóór Kerstmis mogen we de vraag van Jezus tot ons laten doordringen: maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst het geloof op aarde vinden? Paulus omschrijft vandaag zijn zending met deze zin: ik heb de genade van het apostelschap ontvangen om tot eer van Jezus’ Naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Deze mooie uitdrukking ‘de gehoorzaamheid van het geloof’ kunnen we als volgt begrijpen: door het geloof weet men zich veilig, geborgen bij God om van daaruit met vertrouwen te luisteren naar wat Hij ons zegt. Die gehoorzaamheid van het geloof is dus een houding die tegelijk kinderlijk vertrouwen inhoudt en moedig gehoor geven aan wat God vraagt.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2019 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Broeders en zusters, In de Karmel vieren we vandaag Johannes van het Kruis. Hij wordt ons als een model voorgehouden. Heel dikwijls echter verengt men dat model tot Johannes als de ascetische figuur. En dat is slechts een deel-interpretatie. Veel meer dan dat is Johannes+ degene die geniet van Gods schepping. Degene met een zeer grote menselijke bezorgdheid voor zijn medebroeders, voor de monialen karmelietessen. Degene die de mensen wil laten delen in een leven van intense verbondenheid met God. “In wat je te doen hebt, neem nooit een mens als voorbeeld…hoe heilig die ook mag zijn…maar neem Christus als voorbeeld, dan vergist ge u niet”.  (Lees verder ...)

Homilie uitvaart Pater Koen De Meester 14 december 2019

Mijnheer de Bisschop, Beste medebroeders, Goede familie van Pater Koen, Vanmorgen zijn we hier samen rondom het dode lichaam van Pater Koen. Dat maakt ons verdrietig én hoopvol tegelijkertijd. Zoals steeds bij een uitvaartliturgie brandt hier vooraan de paaskaars. Voor ons christenen hét symbool voor de Verrezen Heer. Het teken ook van ons geloof in de verrijzenis van elke mens die zijn vertrouwen heeft gesteld in God. Als jonge man in volle ontwikkeling van zijn persoonlijkheid heeft Aloïs De Meester, zoals hij toen noemde, ook de stem van God gehoord: “Vrees niet. Ik heb u bij name geroepen: gij zijt de mijne!”   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 8 december 2019 : 2de zondag van de Advent A-cyclus

Kerstmis vieren op vandaag is niet meer zoals ooit, toen de meeste mensen nog wisten waarover het ongeveer ging. Nu kunnen we ons wat zonderling voelen als gelovige in onze maatschappij. Maar in die ongemakkelijke ervaring zit er ook een kans, nl. om de eigenheid van ons christen-zijn beter kunnen waarderen. Vanuit de lezingen van vandaag kunnen we zeggen: eigen aan een christen is dat hij een mens van hoop is, midden een wereld die zich vastklampt aan wat voorbijgaat, aan schone schijn en loze geruchten. De eerste lezing begint bij dat kleine scheutje aan de wortel van een dode boom.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 1 december 2019 : 1ste zondag van de Advent A-cyclus

Mensen menen te weten wat hun verlangen kan vervullen. “Als ik maar dit of dat kan krijgen, ben ik tevreden.” Maar wat ons omringt en beleefd wordt volledig los van God, – dus zonder transparantie naar Hem – , kan nooit onze inwendige honger en dorst stillen. De kerkleraar Sint-Jan van het Kruis (1542-1591) had veel ervaring op dat punt. Indien je verzadiging zoekt in iets anders dan God, iets anders dan zijn liefde, bewijs je alleen maar dat je je eigen hart niet kent. De mens is geschapen met een vurig verlangen. Je bent voor God geschapen. Hij is je thuis. Alleen in Hem kan je verlangen rust vinden.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 24 november 2019 : 34ste zondag door het jaar C : Jezus Koning van het heelal

Hier op het kruis begint het koningschap van Jezus en zoals Hijzelf getuigde voor Pilatus is dit koningschap niet van deze wereld maar het kan en moet wel in deze wereld een begin maken. Overal waar mensen gaan leven in navolging van Jezus daar neemt dat Rijk een aanvang. Een Rijk zoals de prefatie zegt, een Rijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede. Broeders en zusters, ligt daarin niet de opdracht van ons christen-zijn! Onszelf durven loslaten en ons durven toevertrouwen aan de liefde en de tederheid van God, zoals Jezus zich liet wegglijden in de handen van zijn Vader!   (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 17 november 2019 : 33ste zondag door het jaar C

We zien het nog té vaak rondom ons : de plekken op deze aarde waar liefde, vrede en gerechtigheid geen plaats krijgen. Dat is verschrikkelijk, want dan stelt de mens haat boven liefde, wraak boven vergeving, egoïsme boven broederlijkheid, corruptie boven gerechtigheid, en winst en eigenbelang boven respect voor Gods heerlijke schepping die de aarde is “NOOIT MEER” lees ik op de IJzertoren in Diksmuide. De dagelijkse realiteit druk me met de neus op een andere realiteit: oorlog, geweld tegen mensen, de stroom aan vluchtelingen … een mensenleven stelt zo vaak helemaal niets voor! U en ik, wij noemen ons christenen.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 10 november 2019 : 32ste zondag door het jaar C

Het valt op dat Jezus in zijn antwoord het zo vanzelfsprekend heeft over het eeuwig leven en de verrijzenis. Hij aarzelt niet. Hij spreekt hier met groot ge­zag. Onze verrijzenis vloeit voort uit Gods trouw en is pure genade. De levende God laat de mensen met wie Hij een verbond gesloten heeft dus niet achter in de dood. Elders zegt Hij : “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven. Hij zal in eeuwigheid niet sterven”. En verder: “Ik ga heen en zal een plaats voor u bereiden, opdat je zult zijn waar ik ben”. “Hij is een God van levenden” betekent: als God iemand bemint – zoals Abraham – dan is dat niet voor enkele jaren. Zijn liefde is trouw. Ook na de dood is Gods liefde voor iedereen nog leven-gevend.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 3 november 2019 : 31ste zondag door het jaar C

Wij blijven lezen in de Schriften, week na week, dag na dag. De Bijbel is ons voornaamste houvast, een rots om ons leven op te bouwen en om stand te houden tegen de stormvlagen van zoveel wat ons kan doen opschrikken. Maar soms komen we in de lezingen moeilijke teksten tegen waarvan we ons de vraag stellen: over welke God is hier toch sprake? Belangrijk is daarom de Bijbel voldoende in zijn geheel te bekijken. Hij is gegroeid doorheen vele eeuwen: in het begin kon God nog niet tot mensen spreken zoals Hij dit op het einde kon. Hij moest Zich aanpassen aan de mensen van daar en toen om iets van Zichzelf te kennen te geven. Zo zien we het beeld van God langzaam evolueren doorheen de eeuwen totdat het zijn volle helderheid bereikt in Jezus.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 1 november 2019 : Allerheiligen

Of de engelen in de hemel dansen, weten we niet. Maar er wordt van hen en de heiligen gezegd dat zij God loven. Aan de hemel is in alle geval vreugde verbonden. Het heeft er wellicht alles mee te maken dat onze hoop een persoon is, Jezus Christus, die is Verrezen. De intredezang op het feest van Allerheiligen is daarom een oproep tot vreugde; Gaudeamus. “Laten wij allen ons verheugen voor de Heer, op het feest van alle Heiligen, terwijl de engelen zich mede verblijden, en er de Zoon van God om loven.” Allerheiligen is een blij feest omwille van de thuiskomst van zo velen bij God. We danken vandaag in de prefatie God omwille van de grote kring van broers en zussen die bij Hem mogen zijn.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 27 oktober 2019 : 30ste zondag door het jaar C

Jezus praat de fouten van de tollenaar niet goed. Iedereen weet dat die man geld afperst en dan nog in dienst van de Romeinse bezetter! Volksverraad heet dat. In de Bijbel wordt dit als een erge zonde gezien. Wat bewondert Jezus dan wel in die tollenaar? Hij zegt dat die man gerechtvaardigd, met Gods vrede in zijn hart, naar huis gaat. Jezus is getroffen door de oprechtheid van die man. De tollenaar is zich bewust van zijn fouten en tekorten. Hij is er beschaamd over. Toch verbergt hij ze niet. Hij durft ermee naar de Heer gaan. Hij doet zich niet beter voor dan hij is. Hij kan enkel maar stamelen: “God, wees mij zondaar genadig”.    (Lees verder ...)

Homilie uitvaart Pater Leo Debacker 26 oktober 2019

+ Beste medebroeders, familie en vrienden, Er is iemand gestorven met wie we verbonden zijn want P.Leo is familie, want P.Leo was je collega of leraar, want P.Leo is onze medebroeder. Dat maakt ons vandaag stil. We zijn hier samen rond zijn dode lichaam. Het stille teken dat het leven van onze medebroeder hier op aarde definitief voorbij is. Het blijft iets waar we het menselijk gezien moeilijk mee hebben. Het is goed om dan samen even wat herinneringen te delen. Pater Leo, Michel, groeide op in Wervik en kende een gewone jeugd. Gewoon…en toch: Jezus kwam heel duidelijk op zijn levensweg.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 20 oktober 2019 : 29ste zondag door het jaar C : Missiezondag

En op de 100e verjaardag van de oproep van één van zijn voorgangers heeft paus Franciscus oktober 2019 uitgeroepen tot een “bijzondere missiemaand”. Het thema: Gedoopt en gezonden. Ik hoop dat jullie het ook merken… Maar met die titel wordt missie niet alleen iets voor de klassieke missionaris maar richt de paus zich ook tot jou en tot mij; tot elke gedoopte christen. Van bij ons doopsel kregen we allemaal een zending mee: “heel de wereld rond te trekken en aan alle mensen de goede boodschap te verkondigen” (Marcus 16,15). Toch iets om over na te denken. Ja toch ?! Altijd weer nodigt onze paus de Kerk uit om “naar buiten te treden”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 15 oktober 2019 : H. Teresa van Jezus

Teresa toont ons een weg van zelfverwerkelijking die niets te maken heeft met de huidige ‘ik-cultuur’. Het gebed is voor haar de ontmoeting met Hem om wie alles draait, de Vriend die jou bemint en bevestigt. Enkel in Hem en door Hem komen we tot volle ontplooiing. Omdat je durft neer te knielen, kun je voortaan rechtop staan. Het vraagt alleen maar de beslistheid om je aan Hem te binden. Hij alleen kan ons vrij maken. Zoals Teresa zegt aan haar broer Rodrigo: ‘para siempre: voor altijd’. (...) Mochten ook wij dan op weg gaan naar die innerlijke burcht van het hart, daar waar de Drie-ene God verblijf houdt en waar Hij ons van binnenuit bezield om te leven volgens zijn diepste verlangen: blijven in zijn liefde.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 13 oktober 2019 : 28ste zondag door het jaar C

“Jezus, Meester, ontferm u over ons!” Dat vragen tien melaatsen aan Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Luidkeels roepen ze om hulp, en ze noemen Jezus uitdrukkelijk bij naam. Dat is merkwaardig, want in de vier evangelies samen wordt Jezus slechts acht keer bij naam aangesproken. Geen enkele keer zelfs bij Mattheus en Johannes, drie keer bij Marcus en vijf keer bij Lukas. Slechts acht keer wordt Jezus dus bij naam aangesproken. Vandaag zijn dat melaatsen. In Jezus’ tijd waren dat levende doden. De ziekte was – en is – besmettelijk en werd gezien als een straf van God. Om dat alles werden ze uit de gemeenschap gestoten. Ze moesten op verre afstand blijven, en met een ratel laten horen waar ze ergens in de buurt waren.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 6 oktober 2019 : 27ste zondag door het jaar C : Thérèse van Lisieux en de barmhartigheid

Wanneer Thérèse van Lisieux zegt: “Alleen de naastenliefde kan mijn hart ruimer maken” zijn deze woorden volledig gebaseerd op het evangelie. Door de inwerking van de H. Geest heeft Thérèse begrepen wat evangelische naastenliefde betekent. De vertaling die God zelf geeft aan zijn liefde is: barmhartigheid. Wellicht is dat de mooiste eigenschap die we aan God kunnen geven. En deze barmhartige liefde heeft het leven van Thérèse getekend. Thérèse heeft Gods barmhartigheid doorgrond en er het hoofdthema van gemaakt van haar spiritualiteit. Tijdens de meditatie van de kruisweg riep ze uit: “O welk een vuur en zachtheid tegelijk”. Kracht en zachtheid, vuur en tederheid.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 5 oktober 2019 : H. Thérèse van Lisieux

Vandaag vieren we het feest van de H. Thérèse van Lisieux. Ze wordt wel eens genoemd “de kleine Teresia”. Een naam die ze zelf gekozen heeft. Toen één van haar zusters vroeg hoe ze genoemd wilde worden, antwoordde ze: “U moet me kleine Thérèse noemen”. En toch is Thérèse door één van de pausen genoemd: een grondpijler, één van de grootste heiligen van onze tijd. Ze had geen theologie gestudeerd, had geen universiteitsdiploma’s, en toch is ze door Paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot kerklerares. Hoe komt dat! Van jongs af aan is Thérèse geconfronteerd geworden met veel lijden.    (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 29 september 2019 : 26ste zondag door het jaar C

Het fundament, de diepste kern van het christendom is een relatie van vriendschap en liefde met een levende persoon: Jezus Christus. Wie die liefdesrelatie koestert en onder- houdt kan onmogelijk zijn medemens negeren. Want zegt Jezus niet: “Wat ge aan de minsten van de mijnen doet, doet ge aan Mij. En wat ge niet aan hen doet, hebt ge ook aan Mij niet gedaan”. Als we met Jezus een persoonlijke relatie onderhouden, opgebouwd door dagelijks gebed en sacramenten; als Jezus werkelijk de vriend is van wie wij houden, dan zal ons hart automatisch en spontaan uitgaan naar de armen.    (Lees verder ...)

Homilie voor het Gouden Priesterjubileum van Pater Roeland Van Meerssche 22 september 2019

Beste Roeland, Wanneer ik zo eens terug kijk … dan is er heel wat dat ons met elkaar verbindt: je was mijn allereerste prior. Je was provinciaal toen ik de allereerste keer provinciaal raadslid werd gekozen. We leefden heel wat jaren samen in onze gemeenschap in Berchem. Nu ook weer hier in Gent… Daarmee is meteen een periode van 38 jaar gedeeld Karmelleven verbonden. Maar reeds heel wat vroeger had jij, Roeland, al eens voor de eerste keer “ja” gezegd bij je professie in de Karmel. Omdat je, net zoals Jesaja in de eerste lezing, had ontdekt, wellicht met vallen en opstaan dat God ook jou bij name heeft geroepen en je gezegd heeft: “je bent van Mij”.    (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 21 september 2019 : 25ste zondag door het jaar C

In de eerste lezing hoorden we hoe de profeet Amos heftig tekeer gaat tegen hen die hun macht en hun rijkdom misbruiken om de armen te verdrukken. Hun enige betrachting is nog rijker te worden. En de profeet laat er geen twijfel over bestaan: God de Heer zal geen van hun daden ooit vergeten. Wanneer de Heer profeten naar zijn volk zendt is het telkens opnieuw om het volk op te roepen tot bekering en tot geloof in de ene en ware God. Maar blijkbaar is het niet zo eenvoudig te geloven in de God van de Bijbel omdat het geloof moet omgezet worden in concrete daden. En daar gaat het precies om: geloven moet een werkwoord worden. Geloven in God heeft altijd te maken met een manier van “in het leven staan”.    (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 15 september 2019 : 24ste zondag door het jaar C

Doorheen de liturgie van deze zondag loopt een rode draad: Gods naam is barmhartigheid. Doorheen de lezingen klinkt ook het verlangen om ‘iets te willen doen’. Wanneer we hier in de kerk zijn samen gekomen om eucharistie te vieren, was het eerste wat we hebben gedaan, stilstaan bij onze onvolmaaktheden, bij onze fouten en tekorten. We beseffen dat we er niet altijd volop voor elkaar zijn; evenmin voor God. Soms hebben we daar spijt over. Gelukkig wil God ons dan helpen om met Hem en met elkaar een nieuw begin te maken. In de eerste lezing beluisterden we hoe het volk in de woestijn een moeilijke tijd doormaakt.    (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 8 september 2019 : 23ste zondag door het jaar C

Alle levensbeschouwingen zoeken naar wijsheid. Allen geven richtlijnen voor wat ons al of niet gelukkig maakt. Ook de bijbel heeft zijn richtlijnen, maar doet het wel op een eigen wijze en wel op twee punten. Eigen aan de bijbel is vooreerst het inzicht dat God alleen het geheim kent van het geluk van de mens. Hij alleen weet wat een mens ten diepste gelukkig maakt. En dat noopt ons tot bescheidenheid, nederigheid. ‘Nederigheid is waarheid’, zegt Teresa de Jesus. Ons op de juiste plaats situeren tegenover God. Jesaja mocht het zo laten horen: ‘Mijn wegen zijn niet uw wegen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn gedachten uw gedachten te boven’.  (Lees verder ...)

Homilie 1 september 2019 : Zorg voor de schepping. Brief van bisschop Luc Van Looy

Brief n.a.v. de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping en de oproep tot vijf weken verdere verdieping van het thema. Goede vrienden Op 1 september houdt de Kerk de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In zijn encycliek ‘Laudato Sí’ heeft Paus Franciscus aan de wereld dringende aandacht gevraagd voor de schepping, het milieu en het klimaat. Samen met de Patriarch van Constantinopel roept hij op om gedurende de periode van 1 september tot 4 oktober, feest van Franciscus van Assisi, dat thema in het bijzonder te verdiepen.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 25 augustus 2019 : 21ste zondag door het jaar C

Jezus trekt op naar Jeruzalem. Op weg erheen geeft hij onderricht en heeft Jezus contact met veel mensen. Hij krijgt ook vragen te beantwoorden. Zo wil een man weten of velen zullen gered worden. Dit is wellicht niet de vraag waar wij nu van wakker liggen. Wij willen eerder weten hoe we het hier nu goed kunnen hebben en hoe we hier en nu gelukkig kunnen zijn. Maar deze vraag naar het aantal geredden leefde wel in de joodse middens van Jezus’ tijd. De man die de vraag stelt, wil misschien het standpunt van Jezus kennen en wil van Jezus vernemen of hij zelf tot de geredden zal behoren. Hij is wellicht getroffen door het veeleisende van wat Jezus zegt.  (Lees verder ...)

Homilie uitvaart Pater Raf Goemaere 21 augustus 2019

Bijna 94 jaar is onze Pater Raf geworden. Daarvan leefde hij 72 jaar in de Karmel. Het overgrote deel in de kloostergemeenschap van Gent. Zo een lang en gevuld leven samenvatten in enkele lijnen is onmogelijk. Daarom enkele dingen slechts die hem typeren. Pater Raf kwam uit voor zijn overtuigingen. Met vurigheid en met kracht verdedigde hij zijn aanvoelen over het leven, de samenleving, de Kerk. Een uitwisseling over theologie en spiritualiteit kon gemakkelijk een boeiend gebeuren worden.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 18 augustus 2019 : 20ste zondag door het jaar C

Hier stelde zich voor Jezus de grote vraag van zijn leven. “Moet ik trouw blijven aan de ingevingen van mijn hart? Moet ik zo blijven houden van de mens en van God voor wie ik gekozen heb?” In het evangelie maken we als het ware zijn besluit mee: “Vuur ben ik komen brengen en hoe verlang ik dat het oplaait!” Dit is het moment van zijn diepe keuze: al de weerstand, alle dreigend onheil en beschuldigingen treedt Hij met liefde tegemoet. Hij blijft geloven in God en zijn liefde voor hem. Hij blijft geloven in de kracht van de liefde voor zijn medemensen. Maar… zijn handen worden gekwetst, zijn hart doorboord. Maar je trouw geloof schenkt je inspiratie en volharding.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 15 augustus 2019 : Maria Tenhemelopneming

Het feest dat wij vandaag vieren zouden we kunnen noemen: het feest van de voltooiing. De zomer is al wat op de terugkeer, de vruchten op het veld worden binnengehaald en juist in deze periode viert de Kerk dat mysterie van de voltooiing in Maria’s leven. Met heel haar wezen, met ziel en lichaam, is zij binnengegaan in een nieuw leven: verrezen voor altijd bij God. Van nu af staat een groot teken aan de hemel: een vrouw omkleed met de zon, de maan aan haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Naar haar zien wij vandaag op met grote vreugde. De ten hemel opneming van Maria is een feest om God uitbundig te danken.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 11 augustus 2019 : 19de zondag door het jaar C

Waakzaamheid is een fundamenteel gegeven van ons geloof. Christenen zijn mensen die wachten op Iemand. Ze leven in verwachting, zoals een toekomstige moeder uitziet naar de geboorte van haar kind dat nu nog verborgen is in haar schoot. Evangelische waakzaamheid voor de komst van de Heer is dus geen bangelijk afwachten van het verre of nabije komen van de Heer; maar een volop en zonder angst leven in het heden, in het nu. Want als we bang zijn voor Jezus’ komst is het omdat wij Hem niet echt kennen, omdat we nog niet overweldigd zijn geweest door zijn barmhartigheid. De goede dienaar is niet hij die denkt rechtvaardig te zijn, maar hij die, ondanks zijn zondigheid, Jezus met vreugde verwacht en zich aan zijn liefde uitlevert.  (Lees verder ...)

Homilie 9 augustus 2019 H. Edith Stein : Zuster Benedicta van het Kruis

Er is al heel veel geschreven en gepubliceerd over Edith Stein. Maar waarschijnlijk zijn er weinig mensen die weten dat zij een bijnaam had. Ik bedoel niet haar kloosternaam, maar een echte bijnaam. Misschien heeft zij het ook niet geweten, maar ze werd, in het Duits, “die Matutina” genoemd. Edith Stein was “die matutina” – de waakzame; letterlijk en figuurlijk voor dag en dauw op, waakzaam en alert op de dingen die zouden komen. Maar ook in het geloof en de zekerheid dat de Heer zegt: “Je moet niet bang zijn. Ik zal er zijn, altijd.“ (Een homilie geschreven door Frans Wiertz, bisschop van Roermond ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de heiligverklaring van Edith Stein op 12 oktober 2008 te Echt.)  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 4 augustus 2019 : 18de zondag door het jaar C

Zoals zo dikwijls horen we in de lezingen dingen die direct op ons leven van toepassing zijn. Het begint al in de eerste lezing. ‘IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid.’, zegt Prediker, en scherper kan je het wellicht niet stellen. Het heeft geen zin dat je iets onderneemt, zegt Prediker, want het resultaat is toch waardeloos. Het leven is één lijdensweg. Wat je ook doet, het is een bron van ellende. Om de drie jaar krijgen we slechts op één zondag enkele verzen te horen uit dit kleine bijbelboek. De auteur bespeelt veel snaren. Hij relativeert; hij is sceptisch. Hij is pessimist. Het loopt toch uit op de dood. Het zijn ongelooflijk pessimistische woorden, en je vraagt je af waarom Prediker dit allemaal zegt. Het beantwoordt zeker niet aan de droom van God onze Heer bij zijn schepping.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 28 juli 2019 : 17de zondag door het jaar C

Vandaag gaat het over het gebed. Dat zijn de drie pijlers van het geestelijk leven: naastenliefde, luisteren naar Gods Woord en bidden. Jezus spoort ons aan om te vragen, te zoeken en aan te kloppen met de verzekering dat we zullen ontvangen, vinden en dat men ons zal opendoen. Misschien zeggen wij: nee, dat klopt niet, dat is te mooi om waar te zijn. En toch is het waar wat Jezus zegt, maar het komt erop aan te begrijpen hoe we kunnen bidden en wie de God is tot wie we bidden. Er is een heel leven nodig om God beter te leren kennen. Dat zien we bij Abraham. Op het moment dat hij voor Sodom ten beste spreekt, is hij al een heel eind gevorderd in het kennen van God.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 21 juli 2019 : 16de zondag door het jaar C

Broeders en zusters, We moeten weer leren luisteren naar de binnenkant van het leven. We worden soms zozeer in beslag genomen door alledaagse zorgen dat we geen oog meer hebben voor de diepere waarden van het leven. En die waarden verwerven we niet door eigen inspanning: ze worden ons gegeven: liefde, vriendschap, vrede. Het zijn de zachte krachten van de H. Geest die ons gegeven worden in de ontmoeting met de Heer in gebed en beschouwing. Op sommige dagen zal de actieve rol van Martha een sterker accent krijgen, op andere momenten zullen wij, zoals Maria, de behoefte voelen om het stil te maken en ons open te stellen voor het Woord van God. Het zijn twee houdingen eigen aan ons christen-zijn.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 20 juli 2019 : de profeet Elia van de Berg Karmel

Elia is hier het prototype van vele mensen van onze tijd. Men ziet het niet meer zitten. Er zijn zoveel redenen om je zorgen te maken. Je zou af en toe wel onder de bremstruik weg willen kruipen om niets meer te zien of te horen van al die onheilspellende dingen die van alle kanten op ons afkomen. En toch, als we durven kijken met een open blik, zien we hoopvolle tekens die genezend kunnen werken tegen dit bremstruik-pessimisme. De woestijntijd van deze jaren kan een louteringsfase zijn, waarin wij worden voorbereid op een diepere en mooiere fase waarin God meer centraal komt te staan in het leven van de mens en onze geschiedenis. God laat de profeet niet in de steek.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 16 juli 2019 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

De middeleeuwse Duitse mysticus Eckhart schreef: “In de kern van elke mensenziel is er een wachttijd om Jezus te laten geboren worden”. Dit zijn diepe dingen. Hier gaat het om de kern van de karmelitaanse ruimte. Dit kan je enkel beleven in stilte en eenvoud. Maria zal wellicht in haar dorp geen echt opvallende figuur geweest zijn en haar innerlijke leven laat zich ook niet zomaar grijpen. Maria is geen ‘supermens’. Nee, grootse dingen gebeuren in stilte. Maria hoort daar thuis…bij de stille eenvoud. Wat haar siert is haar stil geloof, haar volop vertrouwen op Gods liefde, in zijn mysterie. Zo is zij beeld van de Kerk. En bovendien staat ze niet los van de geloofsgemeenschap  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 14 juli 2019 : 15de zondag door het jaar C

Van deze man zegt Jezus: ‘Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan’. Hij was ten diepste met hem begaan. Lukas die zijn evangelie in het Grieks schrijft gebruikt een heel plastisch werkwoord om de reactie van de Samaritaan uit te beelden. Je zou het kunnen vertalen als: ‘Hij werd bewogen tot in zijn binnenste’ en dat binnenste kan ook duiden op de moederschoot, het hart, de tederheid, de allerdiepste compassie. De Samaritaan laat zijn hart spreken en hij handelt vanuit zijn hart. Hij laat zich niet leiden door vooroordelen die de verhouding tussen Joden en Samaritanen verzieken. Lukas geeft als arts een precieze omschrijving hoe die man de gewonde verzorgde: wijn om de wonden te desinfecteren; olie om ze te verzachten.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 7 juli 2019 : 14de zondag door het jaar C

Paulus beëindigt zijn brief met hartstochtelijke woorden. Het gaat om een belangrijk geloofspunt, waarvoor hij veel slagen heeft moeten verduren die hij nog als merktekens op zijn lichaam draagt. Het gaat om de kracht van het Kruis. Als wij op Goede Vrijdag de kruisweg bidden zeggen wij bij elke statie: wij aanbidden U, Christus, en wij loven U omdat Gij door Uw heilige Kruis de wereld hebt verlost. De verlossing van de wereld, dat is een moeilijk begrip. ... Wat Paulus wil duidelijk maken is dat het niet onze eigen gerechtigheid of het perfect volbrengen van de wet zijn die ons vrede en heil brengen, maar wel het Kruis van Christus. Dat is bron van vrede, genade en barmhartigheid. Dat maakt van ons nieuwe mensen, een nieuwe schepping.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Reimond Hoornaert 30 juni 2019 : 13de zondag door het jaar C

Waar ga je naartoe? Volg je Jezus op de weg van het geloof en van goedheid die zichzelf geeft? Vanuit het evangelie dat je zojuist beluisterd hebt vraag je je af: Ben ik een geweldenaar? Een idealist? Een voorzichtig mens? Door zo’n levensvraag word je uitgenodigd om vastberaden mét Jezus de liefde gestalte te geven op de plaats waar je bent. Je onzichtbare, mysterieuze vriend Jezus laat je niet met rust. Jezus gaat vastberaden. Als je Hem volgt, ben je geen geweldenaar, idealist of voorzichtige. Jezus’ opdracht is moeizaam. Tot het liefhebben van de vijand toe. Hij zegt ‘ja’ als de liefde haar prijs vraagt. Jezus is standvastig. Hij wil geen “ja, maar”. De liefde mag kosten wat het wil.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 29 juni 2019 : Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Het is goed in één feest de apostelen Petrus en Paulus te gedenken, zij zijn zo belangrijk geweest in het begin van de Kerk. We mogen naar hen opkijken, hen bewonderen, maar niet zozeer om hen op een voetstuk te laten staan, maar om van hen te leren wat het betekent om christen te zijn. Zij waren mensen zoals wij, met hun eigenheid, maar ze werden uitgekozen en begenadigd door God. Laten we hen even naast elkaar plaatsen: Petrus kwam uit Galilea en was een ongeletterde visser. Paulus kwam uit Cilicië in Klein-Azië en genoot een schitterende opleiding om een verstandig theoloog te worden. Petrus was van karakter emotioneel en impulsief en worstelde met angst en menselijk opzicht. Paulus was iemand met een hevig temperament, iemand die er helemaal voor gaat.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 23 juni 2019 : 12de zondag door het jaar C

“Wat beteken ik voor jou”, is een vraag die velen met angst soms stellen, omwille van het antwoord. Want dat antwoord kan betekenen dat je ergens afgewezen wordt, dat je werkeloos wordt, niet aanvaard. Daarom willen jonge mensen alles doen om ergens bij te horen, om toch maar niet uitgesloten te worden. “Wie ben ik?” Eigenlijk is dit een religieuze vraag. “Wie ben ik voor God?” Onze echte identiteit moet je in die richting zoeken. Je mag ervan doordrongen zijn dat je door God verlangd bent, door Hem geschapen, door Hem bemind en bewoond. Als kind van Hem ben je door God bezield en bewogen. Dan is het niet meer zó belangrijk wat de mensen over jou zeggen. Dan hebben we een voldoende zelfwaardebesef, een innerlijke stabiliteit.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 16 juni 2019 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Jezus voelde zich altijd gedragen door de zachte tederheid van zijn Vader en de stuwende kracht van de H. Geest. En in alles wat Hij zei en deed, werd die unieke liefdes-verbondenheid zichtbaar. En dat, broeders en zusters, geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor ieder van ons. Indien we stil kunnen worden en naar onszelf luisteren, zullen we na een tijdje bemerken dat er ook binnen in ons, juist zoals bij Jezus, iets bezig is. Dat er een leven beweegt, omdat wij, zoals Jezus ons zegt, ooit gedoopt werden in de Vader, de Zoon en de H. Geest. Dat wil zeggen, dat we bij het begin van ons leven ondergedompeld werden in de liefde van de Drie-eenheid.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 9 juni 2019 : Pinksteren

Eerst zien en dan geloven, zeggen wij en beleven wij. En toch zijn de meest wezenlijke dingen waarvan we leven onzichtbaar zoals de lucht die wij ademen, de ervaring van het zich bemind weten. Ook de heilige Geest kunnen wij niet zien, Hij blijft gemakkelijk de Onbekende, Onbeminde. Maar toch is Hij het kostbaarste wat God ons geeft. Geheel de heilsgeschiedenis is gericht op Zijn komst. Geheel Jezus’ leven was bedoeld als voorbereiding op Zijn komen als de Belofte van de Vader. We hebben de heilige Geest ook echt nodig. Want wat baten mooie woorden en verhalen, goede voorbeelden en een rijke traditie als niemand ons helpt om dat alles tot persoonlijke ervaring en beleving te laten worden.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 2 juni 2019 : Zevende Paaszondag C

God is aan je leven gehecht Naarmate je ouder wordt en meer gelezen hebt in de Bijbel, naarmate je mensen hebt ontmoet in allerlei situaties, en ook vanuit deze ontmoetingen met mensen beluisterde wat hen bezig hield en als je vandaaruit vragen stelde aan de Bijbel, dan valt je wellicht het volgende steeds sterker op. In feite krijg je duidelijk zicht op een rode draad, namelijk dat de God, die vanuit deze Bijbel tot ons spreekt, een God is, die intens van mensen houdt. God heeft zich zo verbonden met mensen, zijn aanwezigheid is aan ons leven gehecht, en stelt ons impliciet en soms heel direct de vraag: “Verbind jij jouw leven echt ook met mijn goddelijk leven?”  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 30 mei 2019 : Hemelvaart van Christus

Jezus’ afscheid heeft een diepgaande en blijvende indruk nagelaten bij de leerlingen. Je merkt dat aan de schriftlezingen van vandaag. Het gaat om een even diepe indruk die ook bij de verrijzenisverhalen doorklinkt. Voor de leerlingen is Jezus iemand op wie ze wachten. Dat horen we duidelijk in de eerste lezing, in de Handelingen: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Jezus heeft zijn leerlingen heel duidelijk doen begrijpen dat Hij in leven was.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 26 mei 2019 : Zesde Paaszondag C

Broeders en zusters, Ik hoop dat het jullie toch al is opgevallen dat de eucharistie opent met een wens om vrede: “Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus.” Bovendien is het laatste woord opnieuw een woord van vrede; deze keer een zendingswoord: “Ga heen in vrede.” Na het gebed van het Onze Vader en net vóór het breken van het brood en het ontvangen van de communie bidden we ook om vrede. Wij richten ons rechtstreeks tot Christus. Wij herinneren hem aan de woorden die hij heeft uitgesproken in het cenakel, bij zijn afscheidsrede: “Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u ”. Het lijkt er op dat vrede een belangrijk thema is in de Bijbel. (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 19 mei 2019 : Vijfde Paaszondag C

Iets nieuw is altijd mooi, vol glans. Een nieuwe wagen, een nieuw bruidskleed, een nieuw huis, een nieuwe lente. Dit beeld gebruikt Johannes in het boek van de Openbaring om onze hoop te richten op wat zal komen, ook al is er momenteel zoveel kommer en kwelling. Johannes zag dat de eerste hemel en de eerste aarde verdwenen waren. Dat mogen we ons eens proberen voorstellen: alles waarmee wij hier zo vertrouwd zijn, allemaal weg. Met de vraag: wat schiet er nog over? Jezus zegt: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Paulus zegt ergens: alles gaat voorbij, alleen de liefde blijft. Alleen de liefdevolle verbondenheid met elkaar, het liefdevol omgaan met elkaar, blijft. Alles wat op dit punt is opgebouwd, heeft eeuwigheidswaarde.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 12 mei 2019 : Vierde Paaszondag C

Wij zijn een geschenk voor Hem. Hij heeft ons gekregen van de Vader. Daarom zal Hij ons nooit in de steek laten, zoals een herder zorg draagt voor zijn schapen. Zelfs als wij sterven laat Hij ons niet los. “Nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze uit mijn hand ontrukken”. Wij zijn een goddelijk geschenk van de Vader aan de Zoon, zozeer zijn wij bemind. Het evangelie, broeders en zusters, brengt dus een zeer sterke opwaardering van de mens. Maar misschien stoten we ook op de grootste moeilijkheid om te geloven: durven beseffen dat elke mens heel waardevol is in Gods ogen. Durven geloven dat Jezus zorg voor ons draagt omdat wij het mooiste geschenk zijn dat Hij van de Vader gekregen heeft. Daarom is Hij de goede herder. (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 5 mei 2019 : Derde Paaszondag C

Broeders en zusters, Wat zou er omgegaan zijn in het hart van de apostelen. Het zijn bewogen dagen geweest: de dood van Jezus, dan de berichten dat Hij leeft, Hij is zelfs aan hen verschenen. Maar nu zijn we enkele weken later. Stap voor stap nemen ze opnieuw de draad op. Laten we maar opnieuw gaan vissen, stelt Simon Petrus voor. Maar hoe hard ze ook hun best doen, het lukt niet. Alles wat er gebeurd is, laat hen niet los. Ze vangen niets. Het is allemaal zo pijnlijk en hopeloos. En toch was Jezus daar aanwezig, maar ze weten het niet. En wanneer Jezus hen toeroept het net langs de andere kant uit te gooien herkennen ze Hem nog niet. Totdat één van hen – hij die Jezus liefhad – plots de situatie doorziet en roept: “Het is de Heer”. Hij die liefhad herkende Hem. (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 28 april 2019 : Tweede Paaszondag C

‘Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.”’ Petrus en Johannes die gezien hadden dat het graf leeg was, zitten nu in Jeruzalem samen met de andere leerlingen achter gesloten deuren, uit vrees voor de joden. Maar ondanks die gesloten deuren komt Jezus binnen en gaat in hun midden staan. Hij komt niet speciaal omwille van Petrus en Johannes, nee, Hij komt naar iedereen. Hij komt dus ook naar ons, en we moeten ons afvragen of ook onze deuren gesloten blijven uit vrees voor anderen. Anderen die misschien hulp nodig hebben omdat ze arm zijn, of oud, of ziek. (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 21 april 2019 : Paaszondag

Broeders en zusters, Vandaag moeten we het doen met een verhaal. Het gaat over een ervaring op het kerkhof. Maria Magdalena bezoekt Jezus’ graf. Wat zij daar meegemaakt heeft, hebben we zojuist gehoord. Johannes vertelt het in zijn taal, in de woorden die hem ter beschikking staan en ik hoop dat de heftigheid van het verhaal nog steeds aan komt. Een vrouw rouwt om de dood, maar haar lieve dode vindt ze niet. Jezus is niet in het graf. Zijn wezen, dat in God zijn oorsprong vond, is niet in het stof van de aarde ondergegaan. Ze begrijpt dat echter nog niet. Ze ervaart het met vrees, maar er ontwaakt hoop in haar hart. (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 20 april 2019 : Paaswake

Broeders en zusters De paaswake is zo rijk aan symbolen en verhalen dat er niet meer zoveel moet aan toegevoegd. Over verrijzenis spreken is ook niet zo gemakkelijk. En toch: de verrijzenis is een van die grote geheimen die wij mogen doorgeven en die ons overstijgen. We hoeven niet alles te begrijpen, wel moeten we kunnen doorgeven wat ons petje te boven gaat, wat verder reikt dan ons gezond verstand ”. Pasen is de dag waarop de zware steen weggerold is. Het is een dag waar de kerk heel blij is en ze dit graag uitbazuint. Dit mag, want de feestvreugde is groot. De nacht is immers voorbij…nu is alles anders en daarom zijn we zo blij en luiden de paasklokken. (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 18 april 2019 : Witte Donderdag

Broeders en zusters, Vanuit de liturgie van vandaag is het heel duidelijk: als onze Kerk niet dient, dient ze tot niets! Een provocerende uitspraak. Even provocerend als de houding van Jezus toen Hij op de vooravond van het Paasmaal met zijn leerlingen in Jeruzalem bijeen kwam. Uitdagend, en niet alleen omdat Hij uit dat avondmaal iets heel anders heeft gemaakt dan gebruikelijk was. Jezus heeft die avond een nieuw verbond gesloten, het bezegeld met de tekenen van brood en wijn en met de woorden van de consecratie zoals ze ons werden overgeleverd. Hij geeft ons daarbij een duidelijke opdracht (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 7 april 2019 : 5e zondag van de 40dagentijd

“Wie is Jezus voor mij? Wat betekent Hij in mijn leven!” Ons antwoord mag geen antwoord uit de catechismus zijn, of een formule die we in één of ander boek gelezen hebben. Om met enkele beelden uit het evangelie volgens Johannes te spreken: Is Hij voor mij de goede herder; is Hij de Weg die ik wil gaan; is Hij het brood dat mijn dorst naar liefde en eeuwig leven stilt; wie is Jezus voor mij? Broeders en zusters, Wie op die manier wordt liefgehad zoals die vrouw, zoals Paulus, zoals zovele anderen, terwijl hij nog zondaar is, en wie tot in zijn wonde geraakt wordt door de tederheid van God, hij weet wat liefde is. Het is nooit te laat om te veranderen. Het is nooit te laat om lief te hebben.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 31 maart 2019 : 4e zondag van de 40dagentijd

Het evangelie dat we zopas beluisterden kennen we vrij goed. Het is hoofdstuk 15 van het Lukasevangelie: het hart van zijn hele evangelie. Het wordt meer en meer duidelijk dat Jezus met zijn doen en laten en met zijn spreken niet altijd en overal succes boekt. De farizeeërs en de schriftgeleerden kunnen Hem gewoon niet volgen: wie zich met slechte mensen inlaat kan zelf niet veel beter zijn. Jezus is zich bewust van hun kritiek. Zeker omdat hij samen eet met zondaars en tollenaars. Samen de maaltijd nemen is toch een sterk symbool van vertrouwelijkheid, van leven delen. Vandaar Jezus reageert: "Ik ben niet gekomen omwille van de rechtvaardigen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen".  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 24 maart 2019 : 3de zondag van de 40dagentijd

Broeders en zusters, God openbaart zich aan Mozes. Mozes die helemaal niet op zoek is naar God; hij is gewoon zijn werk aan het doen: de kudde hoeden. Maar het vreemde verschijnsel van de doornstruik die in lichter laaie stond en toch niet verbrandde trok zijn aandacht. Als Mozes naderbij komt zegt God wie Hij is: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.’ Hij is niet zomaar aanwezig. ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik daal af om mijn volk te bevrijden’, zegt God, en daarom zendt Hij Mozes naar het volk om in zijn naam de bevrijding te bewerken. God doet dat dus niet zelf, maar doet beroep op een mens, op Mozes. Maar die staat er niet alleen voor, God de Heer zal altijd bij hem en bij zijn volk zijn. (Lees verder ...)

Homilie Mgr Luc Van Looy 19 maart 2019 : Hoogfeest St Jozef

De man met de gouden handen, met het gouden hart. Op de grens van het oude en nieuwe testament staat deze volksfiguur, die in het dorp klaar stond voor iedereen die een handje nodig had, niet direct een timmerman, maar een klusjesman, iedereen kon beroep doen op hem. Iedereen was welkom bij hem. We zien in hem reeds de barmhartige Samaritaan, hij was open voor zijn zwangere vriendin, en wanneer het kind belaagd werd trok hij met vrouw en kind weg van huis. Doet dit niet denken aan Abraham? Sta op en ga met uw vrouw Sara naar onbekende streken en toch zal uw nageslacht zijn als de sterren aan de hemel. Dat wordt dus verwacht van de volgelingen van het kind Jezus: zijn als lichtende sterren aan het firmament.
 (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 17 maart 2019 : 2de zondag van de veertigdagentijd: Transfiguratie

Als we na tientallen jaren een vriend of vriendin uit onze jeugd terugzien, denken we spontaan: “Wat is die veranderd!” Hetzelfde wordt waarschijnlijk van ons gedacht. Ook op korte termijn veranderen we dikwijls van gedaante. Er zijn topmomenten van intense vreugde. Dan lopen we op rozen, leven in de wolken, krijgen vleugels. Dan straalt ons gelaat. Maar er zijn ook dieptepunten. Dan is het kommer en kwel. We zien er dan eerder somber en bedrukt uit. Maar wat is onze ware gedaante? Ons ware wezen? Wie zijn wij ten diepste? Die vraag hangt samen met: 'Waarom leven wij?' Wij, gelovigen, vragen naar Gods bedoeling met ons leven. Jezus is de juiste wegwijzer. Hij toont ons de 'weg ten leven'. Hij openbaart ons het 'ware wezen'.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 10 maart 2019 : 1ste zondag van de veertigdagentijd

Zusters en broeders, In onze kloosterrefter te Brugge, staat boven de ingangsdeur in sierlijke letters: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord Gods”. Verwijzend naar het Evangelie van vandaag. ‘Beveel aan die steen dat hij in brood verandert’, zegt de duivel tegen Jezus, en Jezus antwoordt: ‘De mens leeft niet van brood alleen. Als we zien welke tegennatuurlijke fratsen de mens de voorbije eeuwen in de natuur heeft uitgehaald en wat hij er vandaag nog meer mee uithaalt, is het blijkbaar helemaal niet gek wat de duivel wil. Hele oerwouden werden en worden gerooid of in brand gestoken, de zee is één grote vuilnisbelt geworden, het klimaat is op hol geslagen.  (Lees verder ...)

Een overweging bij het begin van de veertigdagentijd 2019 – P Provinciaal

Aswoensdag 2019 Goede medebroeders en medezusters, De eerste voorzichtige lentedagen hebben we reeds mogen beleven. De eerste prille tekenen van ‘nieuw leven’. Nieuw leven in de natuur, maar ook bij ons mensen. Die eerste zonnestralen op je gezicht voelen … het doet zo’n deugd. Zeker wanneer zich boven onze samenleving soms toch ook donkere wolken aftekenen. (…) Aswoensdag 2019 … een keerpunt ? Het begin van een avontuur. Een avontuur dat we samen aandurven en waarbij we elkaar tot steun en bemoediging willen zijn?  (Lees verder ...)

Beschouwing voor de veertigdagentijd 2019 – P Prior

Vasten en boeten zijn twee woorden die klassiek bij de veertigdagentijd horen. Vasten is een Middelnederlands woord voor vastmaken, vasthouden. … Boeten betekent: herstellen, o.a. boeten van visnetten: vissers herstellen de gescheurde netten door de losgekomen draden weer aan elkaar te knopen. … Door vasten en boeten kunnen we nieuw leven laten binnenstromen in ons wezen tot vreugde van onszelf en van de anderen.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 maart 2019 : 8ste zondag door het jaar C

Het gaat vandaag over splinters en balken. Maar niet zoals in een schrijnwerkerij. Jezus wil je iets duidelijk maken over de beoordeling van jezelf en van je medemens. Nogal wat mensen proberen de ànderen en de wereld te verbeteren, in plaats van éérst zichzelf. Je kunt het met Phil Bosmans, en met mij nu, gerust meezeggen : “Verbeter de wereld, begin met jezelf”. Voor een mens blijkt het soms moeilijk eigen fouten te erkennen en te aanvaarden. Maak je zélf een fout, dan heb je vaak direct de reactie: “Ja maar, je moet dat begrijpen, hé”. Als een ander fouten maakt, dan hoor je gemakkelijk: “Die werkt op mijn zenuwen, ’t is weer hetzelfde!”   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 24 februari 2019 : 7de zondag door het jaar C

In één van zijn toespraken zei Paus Franciscus dat de Kerk een Kerk van barmhartigheid moet zijn. Een mooi beeld dat hij daarvoor gebruikte is dat de Kerk een brug van barmhartigheid is. De Kerk is een brug die leidt doorheen de tijd naar de eeuwigheid. Maar die brug is er niet voor mij alleen, maar ook voor de anderen. Jezus is gekomen om die brug te bouwen, of om zelf die brug te zijn. Hij is de weg die ons leidt naar de Vader. En als christenen is het onze roeping om die weg te gaan, d.w.z. om Jezus te volgen. Elke christen is dus geroepen om een brug van barmhartigheid te zijn. Brug van barmhartigheid zijn wil zeggen een steun zijn voor elke medemens. Want wat is barmhartigheid!   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 17 februari 2019 : 6de zondag door het jaar C

Af en toe zou een lezing van de Schrift ons moeten wakker maken, dat is de bedoeling van de lezingen die we zonet beluisterden met die sterke woorden zoals zegen en vloek, leven en dood, arm en rijk. Zij willen ons hart bereid maken tot keuzes. Alle mensen verlangen naar geluk. Soms aanziet men geluk als iets wat je al of niet in de schoot valt, afhankelijk van of je al of niet een goede afkomst, een goede thuis gehad hebt, bespaard gebleven bent van ziekte of tegenspoed. Maar de bijbel ziet het anders: geluk is iets waar je persoonlijk voor kan kiezen, in welke omstandigheid ook.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 10 februari 2019 : 5de zondag door het jaar C

Als christen word je regelmatig uitgenodigd te beseffen dat je zondaar bent. Zo bid je bv in het Weesgegroet: “Maria, bid voor ons, arme zondaars”. Zonde is een verstoring in je relatie met God, een vorm bv van nukkigheid, weerstand, tegendraadsheid, of uitingen van spijtige gehechtheden enz. Je wil je goesting doen. Je komt respect tekort. Je wil onafhankelijk handelen, los van God. Dit heeft te maken met egoïsme, met grilligheid, met je valse ik. Dit is je springplank naar Godservaring. Maar Jezus kan je de genade schenken je te bekeren, te bevrijden.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 3 februari 2019 : 4de zondag door het jaar C

Gisteren vierden we dat Jezus werd opgedragen in de tempel, 40 dagen na kerstmis. We hoorden de oude Simeon als profeet tot Maria zeggen over Jezus: “Dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt opdat de gezindheid van veel harten openbaar zou worden.“ Wat Maria toen hoorde, gebeurt nu, dertig jaar later, in Nazareth. Jezus maakt daar openbaar wat er in het hart van zijn dorpsgenoten omgaat. Dit is het wat er aan het licht komt: Jaloersheid: toen zij hoorden wat Jezus allemaal deed in Kafarnaum voelen zij zich achtergesteld, benadeeld. Hij zou beter ook hier wat wonderen en genezingen doen.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 2 februari 2019 Opdracht van de Heer : Maria Lichtmis

Broeders en zusters, Vandaag vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. In het evangelie van deze dag horen we dat wondermooie verhaal van Simeon en Hanna. Lukas besteedt er slechts 18 verzen aan. En toch is het een gebeuren met een heel diepe betekenis. We zouden het verhaal in twee elementen kunnen splitsen. Er is eerst en vooral MARIA die haar eerstgeborene naar de tempel brengt, zoals het door de Wet wordt voorgeschreven, en Hem aan de Vader opdraagt. En dan is er die zekerheid van Simeon voor wie het nu allemaal volbracht is en die zich zomaar overgeeft aan dit Kind. Die dubbele inhoud verleent aan dit feest een bijzondere betekenis.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 27 januari 2019 : 3de zondag door het jaar C

Broeders en zusters, Lukas schreef zijn Evangelie voor ‘Theophilus’ en die naam betekent: ‘vriend van God’. Zijn wij niet allen ‘vriend van God’? Jezus heeft toch gezegd: “Ik noem u geen knechten, maar vrienden, want Ik heb u alles meegedeeld wat ik bij de Vader gezien en gehoord heb”. Dat is het goede nieuws, de Blijde Boodschap die Jezus ook ons kwam brengen: elke mens wordt tot in zijn diepste zijn op een hartstochtelijke wijze door God bemind. Niets kan Hem weerhouden voor ons ‘Liefde’ te zijn. Wanneer de Vader tot Jezus zei, bij zijn doop: “Jij bent mijn geliefde Zoon”, zegt Hij dezelfde woorden tot ieder van ons, niet alleen bij ons doopsel, maar altijd opnieuw: wij zijn de geliefden van God.   (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 20 januari 2019 : 2de zondag door het jaar C

Tot Adam in de tuin van Eden zei God: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn, Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.” Mooi hoe God begaan is met het geluk van zijn mensen. Hij wil ons gelukkig zien. De mens is inderdaad niet gemaakt om alleen te zijn, geschapen naar Gods beeld is hij mannelijk en vrouwelijk, elkaar aanvullend. Wij hebben elkaar nodig om Gods liefde te ervaren. De bijbel durft het aan om de liefde tussen man en vrouw te laten verwijzen naar de liefde van God voor zijn volk, voor de hele mensheid. Hij wil de mens opvoeden tot zijn partner. Zo deed Hij met Abraham.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 13 januari 2019 : Doopsel van de Heer

Die doop van Jezus in de Jordaan was een onderdompeling in fris water te midden van de droge woestijn. Het is onderduiken en weer boven komen. Het is herboren worden uit water dat nieuw leven geeft.  ”Gods Geest zweefde over de wateren”, staat er aan het begin van het boek der schepping. Gods Geest daalde neer over Jezus, staat er in dit evangelie. Jezus is vervuld van Gods Geest. Hij wordt genoemd: ”Liefste zoon van God, een man naar Gods hart”. Een mooiere naam is er niet. Een betere mens was er niet. Jezus van Nazaret: Gods geliefde, eigen Zoon. Menselijk evenbeeld van God.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 6 januari 2019 : Openbaring van de Heer

We stellen ons de vraag: wat gebeurt er als God zich openbaart? Als Hij teken doet, nabij komt, concreet wordt, zich te kennen geeft in gebeurtenissen en in mensen die Hij zendt? Het evangelie toont ons drie manieren om daarop te reageren. De wijzen uit het Oosten: in het Oosten kan men ’s nachts de hemel bewonderen overladen met sterren, zo dicht op elkaar gepakt, de ene naast de andere, met verschil in grootte, lichtsterkte en kleur. ... Het is mooi hoe het hart van sommigen van hen zo geraakt wordt bij het zien van een nieuwe ster dat zij niet meer ter plaatse kunnen blijven,  (Lees verder ...)

Homilie Pater Paul De Bois 1 januari 2019 : Hoogfeest Maria Moeder Gods

Broeders en zusters, Het klinkt in onze oren nu niet bijzonder spektakulair. Waarschijnlijk zijn de meesten van ons nog veel meer bezig met ‘nieuwjaarsdag’. Maar op het Concilie van Efese, in 431, vlogen de aanwezige bisschoppen mekaar zowat in de haren toen deze titel thema van de discussie was. Dé grote vraag was: is uit Maria nu de mens Jezus geboren, of de Zoon van God ? Het Concilie koos voor de titel “Theotokos”, zeg maar: diegene die Gods Zoon gebaard heeft. Het Concilie legde zo een christologische duiding vast. Eeuwen lang geraakte dit Mariafeest uit de belangstelling ...   (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 30 dec 2018 : Feest van de Heilige Familie

Op dit Feest van de Heilige Familie denken wij dankbaar aan het huisgezin uit Nazareth. Sommige mensen kunnen daar wellicht brave, romantische voorstellingen bij hebben. Vaak heeft men die erbij gefantaseerd. Maar zo braaf en flauw is het evangelie gelukkig niet. Het evangelie geeft je geen historische informatie, hoe het ooit in Nazareth is geweest. Er wordt vóór alles een geloofsvisie gegeven: over wie Jezus eigenlijk is geweest. Want er was een onderscheid tussen zijn buitenkant en zijn binnenkant, tussen hoe Hij uiterlijk overkwam, én wie Hij innerlijk was.  (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens : Kerstmis 2018

Stille nacht, heilige nacht. Laten we stil zijn vol verwondering, vol bewondering, voor het grootste van alle wonderen: God is in Jezus mens geworden. Een pasgeboren kind, een arm kind, een kind dat pijn lijdt, dat weent, zo weerloos en kwetsbaar. God wordt een mens: waar en hoe? In een arme stal, op de buiten, aan de rand van de maatschappij. Er was geen plaats voor Hem in het normale samenleven. Hij is uitgestoten, lotgenoot van vluchtelingen en daklozen. En Hij is geboren bij de marginalen, zo waren de herders van toen, eenvoudige lieden, mensen van de natuur, open voor een boodschap van een engel. (Lees verder ...)

Kerstboodschap van de Karmelietengemeenschap


Homilie Pater Paul De Bois 4de zondag van de Advent C – 23 december 2018

De profeet Micha is één van de minder bekende profeten uit de Bijbel. In de eerste lezing vandaag kondigt hij de nieuwe koning aan en zegt: “Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.” Zoals zo vaak spant de profeet de boog van het verleden naar de toekomst. Dat is wat Bijbelse profeten voortdurend doen. En ook op deze vierde adventszondag horen we een belofte: er zal een nieuwe koning aantreden, iemand die als een herder het volk zal weiden en vreugde zal brengen. Voor het volk van Israël klinkt die boodschap en die belofte als muziek in de oren. Als wij ons vandaag klaarmaken voor het kerstfeest, kijken we ook uit naar wat meer rust en vrede, naar meer rechtvaardigheid  (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 3de zondag van de Advent C – 16 december 2018

Ik heb een vraag naar jullie toe. Joeg Johannes de Doper de mensen met zijn woorden misschien schrik aan en angst voor het oordeel van God, die de mensen dan deed vragen: “Oei, wat moeten wij doen?” Althans, dat is wellicht de eerste indruk, die je krijgt bij enkele van die harde woorden. Vrees kan inderdaad een motief zijn om te doen wat je gevraagd wordt. Vrees dus voor het oordeel, voor de straf, voor vernedering; of vrees om afgewezen, uitgelachen of gepest te worden. Maar wie doet wat geboden wordt, omdat hij bang is, of uit vrees nalaat wat verboden is, hij beleeft aan zijn doen en laten weinig vreugde. (Lees verder ...)

Homilie Pater Piet Hoornaert 14 december 2018 : Sint Jan van het Kruis

“Verlang altijd naar God en laat je hart zich steeds méér aan Hem hechten”. Dit is één van de vele treffende uitspraken vol Adventsverlangen van de karmeliet en mysticus Sint Jan van het Kruis die wij vandaag vieren. Samen met de H. Teresia van Avila heeft God hem geroepen om in de 16e eeuw de Karmelorde te hervormen. Hij heeft aan dat project meegewerkt met de inzet van heel zijn persoonlijkheid; ook door het geschreven woord, waarin zijn gebedservaring is neergelegd. Jan van het Kruis vertelt vooral over de weg die een biddend mens naar God toe mag gaan. (Lees verder ...)

Homilie Pater Koen De Meester 2de zondag van de Advent C – 9 december 2018

Toen ik vroeger af en toe moest reizen tussen Rijsel en Parijs zag ik indrukwekkende werken aan de gang in verband met de aanleg van de TGV? Heuvels werden afgegraven, dalen gevuld… Een spoorlijn rechttoe rechtaan moest het worden, een perfecte glijbaan zoals dat hoort voor een supersnelle trein. Blijkbaar staat ieder van ons, tijdens de Advent, voor een dergelijk soort grondwerken. “Elk dal moet gevuld en elke berg geslecht worden”, klinkt het bij Jesaja. Is het daarom dat de Heer zo moeilijk bij ons binnenraakt? Omdat we Christus over rotsen en bergen doen klauteren. (Lees verder ...)

Homilie Pater Lukas Martens 1ste zondag van de Advent C – 2 december 2018

Een mens in onze maatschappij die gelooft in God, dat is een wonder, een mens die vanuit dit geloof blijft hopen tegen alle hoop in, is een wonder, een mens die vanuit die hoop blijft groeien in liefde voor elkaar en voor allen is een wonder. Het Joods Christelijk geloof is een wonder, een prachtig avontuur. Het vindt zijn neerslag in de Schrift, een boek vol ervaringen van mensen met God. Het is een boek dat doorheen de eeuwen bijgewerkt, zo fijn geslepen en gepolijst is dat het de mooiste diamanten en edelstenen bevat. (Lees verder ...)

Advent = Hij komt


Homilie Pater Piet Hoornaert 34ste zondag B – 25 nov 2018 – Christus Koning van het heelal

Geen onruststoker of verzetsstrijder. Om de betekenis van het feest van Christus “koning van het heelal” goed te begrijpen moet je terugkeren naar het Johannesevangelie, waar Jezus geconfronteerd wordt met Pilatus. Jezus is bij deze landvoogd aangeklaagd, omdat hij zich “koning der joden” noemt. Maar het is duidelijk dat Pilatus zeer sterk twijfelt aan die pretentie van Jezus. Tot driemaal toe vraagt hij ernaar. De man die hij voor zich krijgt, beantwoordt totaal niet aan zijn verwachting. (Lees verder ...)

Homilie Pater Roeland Van Meerssche 33ste zondag B – 18 november 2018

Broeders en zusters, het liturgisch jaar loopt stilaan ten einde. De evangelist Marcus, die dit jaar onze gids is geweest, neemt in deze viering afscheid van ons. Hij doet het met woorden van Jezus over ‘de laatste dingen’ of misschien juister gezegd ‘over de voltooiing van het Godsrijk, waarheen we op weg zijn’. Maar in die rede van Jezus over de ‘laatste dingen’ moeten we niet zozeer aandacht schenken aan het kleed waarin zijn boodschap gewikkeld is, als wel aan de inhoud zelf van de boodschap. (Lees verder ...)

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven