Homilie Pater Piet Hoornaert 12 juni 2022 : Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid

Foto: houtsnijwerk van onze preekstoel

OPENINGSWOORD
 
Het Hoogfeest van de H. Drie-eenheid probeert te raken
aan die onpeilbare diepte van Gods liefde.
 
Want God heeft zich aan de mensen laten kennen:
als de Vader, die alles in het leven roept, leidt en behoudt,
als de Zoon, die toont hoe een barmhartige God ons heel nabij komt,
als de H. Geest, die ons van binnenuit vernieuwt en helpt
om meer op Jezus te gelijken.
 
God heeft zich laten kennen
als één grote beweging van liefde, genegenheid en zelfgave.
Het vriendelijk mysterie dat we vandaag vieren,
zegt vóór alles dat God liefde is
en niet anders:
één God bezield met een pure drie-persoonlijke liefde.
 
Zo worden wij uitgenodigd om bewust deelgenoot te worden
aan die liefde tussen Vader, Zoon en H. Geest.
Want sinds ons H. Doopsel bewonen zij ons diepste wezen.
 
Laten we in deze viering ons daar dankbaar aan herinneren
en ons hart helemaal voor de drie goddelijke personen openstellen.
 

 
Homilie H. DRIE-EENHEID Joh 16,12-15
 
De leerlingen van Jezus hebben kunnen ervaren, dat er een God de Vader was! Want Jezus raakte nooit uitgepraat over zijn Vader. Als wij nu aan Jezus zouden vragen: “Heer, wat brengt dat bij voor ons, dat er een God de Vader is?” Dan zou Hij ons stomverbaasd aankijken en zeggen: “Maar beste mens, Ik heb niets anders gedaan — en ook niets anders willen doen — dan die geweldige, scheppende liefde van mijn Vader zichtbaar maken. Ik heb mijn Vader verheerlijkt. Daartoe heeft Hij mij gezonden…”.
 
God de Vader, de Zoon en de H. Geest komen formidabel goed overeen.
 
In de Drie-eenheid is God de Vader de hoogte, de Zoon Jezus de breedte en is de H. Geest de diepte. In de Drie-eenheid heeft elk van de goddelijke Personen zijn eigen taak. Ze komen formidabel goed overeen. De Vader ontwerpt de plannen, de Zoon voert ze uit en door de H. Geest wordt het werk van de Zoon een werkelijkheid in het leven van elke mens. De Vader heeft het recept samengesteld, de Zoon heeft het geneesmiddel bereid en de heilige Geest past het op ons toe.
 
Alles wat Jezus gedaan heeft, zou buiten ons blijven, als de H. Geest het niet binnen in ons bracht. De H. Geest woont in je hart, en door de sacramenten ben je gemerkt met zijn zegel. Maar Hij is een vriend van stilzwijgendheid en stilte. Wanneer je in gebed naar zijn onuitsprekelijke verzuchtingen in je binnenste luistert (Rom 8,26), geef je Hem de kans je altijd dieper in God binnen te voeren.
 
Ieder mens heeft een ingeboren verlangen naar een innerlijk vuur, dat is de H. Geest. Als Hij in ons begint te branden worden – geleidelijk aan – alle slechte gewoonten van de oude mens uitgezuiverd, uitgedreven. Laat je dus wakker schudden door de Geest. De vrede die door Jezus is beloofd, heeft als voorwaarde dat je je leven anders organiseert. Wees niet bang van oude gewoonten af te zien, om je éérst wat onveilig en onzeker te voelen. Wees niet bang voor de waarheid, ook al is ze pijnlijk.
 
Je zult mensen ontgoochelen of voor naïef doorgaan.
 
Wees ook niet bang dat je een teken van tegenspraak wordt. Als de H. Geest in je leven brandt, word je noodzakelijkerwijs een ander mens. Je wordt wat vreemd voor de wereld, een pelgrim op aarde. Je zult bepaalde mensen ontgoochelen, anderen zullen je voor naïef houden. Maar het is niet de vrede van de wéreld die je moet zoeken. Jezus zegt: “Mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft” (Joh 14,27).
 
Je hebt de H. Geest ontvangen. Hij woont in je hart, je bent een kind van het licht. Misschien ben je je niet voldoende bewust van je zondigheid. Maar wees vooral voldoende bewust van je heiligheid, van het goddelijk leven in je binnenste. Wellicht voel je je dikwijls leeg en krachteloos. Je meent niets te ervaren van de vreugde en vrede die Jezus zijn leerlingen beloofde. Toch is het ondenkbaar dat Jezus zijn beloften niet zou houden.
 
Wat je het allermeest nodig hebt, is het besef welke gaven God je reeds geschonken heeft. Het gebeurt vaak dat mensen die proberen te bidden ervaren en klagen: “Het is alsof er een muur was tussen God en mij. Wat moet ik doen?” Het beste is in te zien dat zo’n muur niet kan bestaan. “Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt” (1 Kor 2,12). Je mag in de absolute geloofsovertuiging leven dat je baadt in licht, dat je door God omsloten wordt en zijn leven in je binnenste draagt.
 
Hoe ervaar jij Gods aanwezigheid in je leven?
 
Veronderstel eens dat ik je zou vragen hoe je de aanwezigheid van God in je leven ervaart, dan zou je wellicht je eigen gekleurd verhaal hebben.
Een kind van bijna negen zou bv. zeggen: ‘God is iemand die heel goed voor mij zorgt en altijd bij mij wil zijn.’
 
Een man die – na een alcoholverslaving – zijn leven weer op de rails heeft: ‘In al mijn ellende stak ik toch iedere dag een lichtje bij een Jezusbeeld aan. Ik weet zeker dat Hij mij gered heeft.’
 
Een man die zijn partner verloren heeft: ‘Mijn vrouw is nu bij Hem, ik weet zéker dat ze bij God gelukkig is!’
 
Een moeder van vier kleine kinderen: ‘Af en toe zie ik het echt niet zitten, als ze allemaal ziek zijn en de strijk zich hoog heeft opgestapeld; maar dan denk ik: “Allee, leef moment tot moment. Alles wat je zó met liefde doet, is een cadeau voor boven.’
 
Een man die zijn leven lang landbouwer is geweest, zou zeggen: ‘Iedere keer als ik zag dat de eerste groene sprietjes van het zaaigoed boven de aarde kwamen, en er weer een kalfje geboren werd, zei ik bij mezelf: God laat mij niet in de steek.’
 
De échte troost in je leven ontvang je van Gods Geest.
 
Doorheen deze kleine getuigenissen, wordt vijf keer een leven met God samengevat. Vijf keer leven in zijn H. Geest, die levend maakt. We zouden niet echt troost ondervinden bij ons verdriet, als die H. Geest er niet was, van wie Jezus zei, dat hij de trooster is.
 
Alle hulpvaardigheid, die er in de wereld te vinden is, is uiteindelijk afkomstig van Hem, van wie Jezus zei, dat Hij de Helper zou zenden. Zonder die H. Geest hadden we geen kerk, geen H. Schrift, geen sacramenten. Die Geest maakt ons van mensenkind, kind van God. Hij brengt ons met God in relatie. Als wij die Geest willen ontvangen, dan hebben we een goede geest.
 
Goede dingen bestaan in drieën.
 
Als Jezus aan zijn leerlingen de opdracht geeft: “Gaat en onderwijst alle volken”, dan moeten wij ook zijn methode gebruiken. Wij mogen aan de mensen vertellen wie God is, maar vooral laten merken dàt God er is. Alle goede dingen bestaan in drieën. Dus laten we – in de lijn van Jezus, de Zoon – de creatieve liefde van God de Vader zichtbaar maken en ook de hulp en troost van hun liefdevolle H. Geest. Dat wens ik ons en u toe op dit Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid.
 

 
VOORBEDEN 11-12 JUNI 2022
 
P.    God,
wij zijn allen gegrondvest in het mysterie van uw Drie-eenheid.
In de naam van Jezus en in de kracht van uw beider Geest bidden wij:
 
L.
1. voor mensen die het geheim van hun leven wantrouwen,
voor wie zichzelf klein maken, in vrees voor U;
dat zij zich laten dragen door de liefde die U zelf bent,
rechtvaardig, maar boven alles groot in trouw …
 
2. voor allen die verlangen naar zin en diepgang,
die zoeken naar de betekenis van hun bestaan;
voor jongeren die zich geroepen weten
tot het priesterschap of het religieuze leven
dat zij mensen mogen ontmoeten in wie zij zich herkennen,
mensen die aan uw waarheid en onderscheiding gestalte geven …
 
3. voor de wetenschappers, voor alle mensen van onze tijd,
die hun talenten inzetten om het leven te dienen;
dat zij zich verwonderd durven openen voor uw geheim
en mogen weten dat U alles wat is draagt en dient …
 
4. voor wie gedoopt zijn in uw Naam: Vader, Zoon en Geest,
voor ieder die door Jezus U leerde kennen als onze Vader;
dat zij leven vanuit hun geloof, in vrede met U,
en niet nalaten te werken aan de eenheid van uw Kerk …
 
P.    Enige en ware God,
zo bidden wij U op dit feest.
Verhoor het gebed dat wij tot U richten
omwille van Jezus, uw levend Woord aan ons,
voor nu en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 


 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven