Homilie Pater Piet Hoornaert 4 december 2022 : 2de zondag van de Advent A-cyclus

OPENINGSWOORD 2e ADVENTSZONDAG – 2022
 
We zien hoopvol uit naar de komst van de Heer.
Hij wil ons hart raken en maakt ons leven nieuw.
Op deze tweede zondag van de advent
is Johannes de Doper onze gids.
Zijn oproep tot bekering klinkt ook vandaag.
 
Laten we ons hart openen voor zijn woorden
en vol goede moed de weg banen voor de Heer.
 
KYRIE-LITANIE
 
Heer, Gij brengt licht in onze duisternis.
Heer, ontferm U over ons.
 
Christus, Gij moet groter worden en wij kleiner.
Christus, ontferm U over ons.
 
Heer, Gij neemt de angst en twijfel van ons weg.
Heer, ontferm U over ons.
 
V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
 
HOMILIE

2e zondag van de Advent A-cyclus
 
(Mt. 3,1-12 ; Jes. 11,1-10)
 
De lezingen van vandaag herinneren je aan het feest van de “Doop van de Heer”. Toen sprak Jesaja in de eerste lezing over de dienaar van Jahweh, en lazen we in het evangelie dat Jezus zich door Johannes liet dopen, dat Gods Geest over Hem neerdaalde en dat een stem sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’
 
Iedereen is lieveling van God.
 
De lezingen die we nu hoorden, zijn bijna een echo daarvan. Opnieuw spreekt Jesaja over de dienaar van Jahweh, die niet alleen gekomen is voor het volk van Israël, maar ook voor de heidenen. Gods heil en zegen, Gods geluk en vrede zullen dus tot de grenzen van de aarde reiken. Alle volkeren zijn volk van God, alle mensenkinderen zijn Gods kinderen en allemaal zijn ze zijn lievelingen.
 
In het evangelie zegt Johannes de Doper dat Jezus de man is op wie Gods Geest rust. Hij is de Zoon van God. Als je dat hoort, zou je denken: God is met Hem, wat kan er Hem gebeuren? Zijn leven wordt een feest! Maar Johannes noemt Hem óók het “Lam Gods” dat de zonden van de wereld wegneemt. Die woorden verwijzen naar een woord van Jesaja, waarin hij zegt dat de dienaar van Jahweh als een lam naar de slachtbank wordt geleid, een lijdende dienaar van Jahweh dus. Dat betekent letterlijk dat Jezus zijn kruis zal moeten opnemen.
 
In die woorden van Jesaja en Johannes de Doper worden de krijtlijnen getrokken waarbinnen de Blijde Boodschap werkelijkheid wordt. Jezus, de Zoon van God, is een dienaar. Geen heerser, maar een dienaar. Niet in het paleis van Herodes en niet in de riante villa van een rijke schriftgeleerde of farizeeër werd Hij geboren, wel in een stal. En toen Hij gedoopt werd, schoof Hij aan tussen tollenaars, zondaars en soldaten die hun leven wilden beteren. Daar was zijn plaats, vond Hij zelf, tussen kleine mensen, met hun goed maar ook met hun kwaad. Voor hen was Hij gekomen, om hun nieuwe kansen te geven.
 
Een oproep het over een andere boeg te gooien.
 
In die eerste lezing schildert Jesaja een toekomstvisioen waarin “de wolf en het lam samenwonen, de panter zich neervlijt naast een geitje, het kalf en de leeuw in dezelfde weide rondhuppelen en kinderen risicoloos in de buurt van een slangen­nest kunnen spelen”. Jesaja ergerde zich aan de toenmalige koning van Israël, die geen beleid voerde gebaseerd op gerechtigheid en op vertrouwen in de God van Israël. Diep ontgoocheld mijmert Jesaja zo over de toekomst: “Zoveel verraad kan God niet ongestraft laten. Hij zal een nieuwe koning doen opstaan: de Messias. Zijn beleid zal opnieuw gerechtigheid brengen. Hij zal de schepping in ere herstellen.” Een oproep dus om het over een andere boeg te gooien en zo aan een nieuwe toekomst te bouwen.
 
Bovendien wist Johannes zich aangesproken door dat ander woord van de profeet Jesaja: “Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht”. Elk jaar in de adventstijd worden wij graag met die boodschap geconfronteerd: kronkelwegen moeten recht, hobbelige paden moeten geëffend worden. Het is bijzonder druk op onze kronkelwegen. Zovelen willen langs achterpoortjes dààr geraken waar het rechte pad niet langs komt. Akkoord, zeggen mensen dan, wat we doen is niet altijd even mooi, maar een mens is toch maar een mens… Dus de kronkelwegen minimaliseren.
 
Is de adventstijd dan misschien zoiets als: nog maar eens zeggen hoe het allemaal zou moeten, en mensen voorspiegelen dat het allemaal beter wordt? Is het evangelie soms een beetje peptalk, een utopie, gebrek aan realiteitszin? En is Johannes de Doper soms wat een… Johannes de Dromer?
 
Gekonkel en gekronkel moet recht getrokken worden.
 
Nee, zegt een warmvoelend hart met enig gevoel voor geloofszin. De oneffenheden, het gekonkel en gekronkel in het domein van de sterksten moéten recht getrokken worden, opdat het Rijk van God àlle mensen te beurt zou kunnen vallen. Waar God regeert, is het goed leven voor allen.
 
Maar … God bemint niet over de hoofden van mensen heen. Hij nodigt ons uit tot bekering, tot verandering van gedrag en mentaliteit. God kan met ons pas grote dingen doen, als wij zijn licht laten dóórstralen tot in onze binnenste duisternis. Oneffenheden in de samenleving kùnnen niet weggewerkt worden zonder de diepe motivatie, zonder persoonlijke overtuiging en verantwoordelijke, vrije inzet.
 
Ware volgelingen van Jezus geloven hardnekkig dat het in deze wereld beter kàn en dus beter moèt. Zij blijven herbeginnen, onvermoeibaar. Echte volgelingen van Jezus weigeren zich erbij neer te leggen dat onze aarde stelselmatig wordt vervuild en onbewoonbaar wordt gemaakt; dat medemensen worden onderdrukt, gekleineerd, uitgebuit, van alle zorg verstoken blijven, arm en dom gehouden.
 
Echte volgelingen van Jezus geloven dat onze aarde van God komt en dat ze daarom een woonplek is van Gods kinderen. Dat deze wereld een voorsmaak is en een aanzet moet blijven van wat de liefde van God voor ons uiteindelijk in de hemel overvloedig wil schenken.
 
Sta wijd open voor de komst van Jezus.
 
Tot slot deze inspirerende Adventspassage uit een geestelijk traktaat van de H. Elisabeth van de Drie-eenheid, karmelietes uit Dijon:
 
“Zalig de ogen van je ziel, die onder het licht van een levendig en diep geloof, de komst van Jezus in haar intiem heiligdom kan zien. Maar waarin bestaat deze komst? Het is als de nieuwe geestelijke geboorte van Jezus Christus. Hij komt met zijn schatten. De komst van de Bruidegom is zo snel, dat Hij al is gekomen, én aanwezig blijft met zijn onmetelijke rijkdom. De vreugde van dit komen is altijd weer nieuw, net alsof Hij nog nooit tevoren gekomen was. Sta zo wijd open voor de komst van Jezus”.
 

 
VOORBEDEN 2e ADVENTSZONDAG 2022
 
V.   Kom tot ons, Heer, wanneer wij tot U bidden:

L.

 1. Voor de Kerk:
  Dat haar getuigenis mensen inspireert tot een nieuw leven, trouw aan uw Woord.
  Kom tot ons, Heer, met uw wijsheid …
   
 2. Om vrede:
  Dat vijanden elkaar de hand reiken
  en oprechte vriendschappen alle kansen krijgen.
  Kom tot ons, Heer, met uw vrede …
   
 3. Voor wie ziek zijn:
  Dat ze de moed niet verliezen
  en kunnen rekenen op de liefdevolle zorg van velen.
  Kom tot ons, Heer, met uw kracht …
   
 4. Om roepingen:
  Dat jongeren uw roepstem horen om,
  zoals Johannes, de weg voor de Heer te bereiden.
  Kom tot ons, Heer, met uw liefde …
   

V.   Liefdevolle God,
aan wie bedrukt zijn en geen toekomst zien,
geeft uw Woord hoop en vertrouwen.
Luister naar ons bidden en maak ons waakzaam
voor de komst van Christus Jezus, onze Heer.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven