Homilie Pater Piet Hoornaert 6 november 2022 : 32ste zondag door het jaar C

OPENINGSWOORD
 
Gaandeweg groeide in Israël de overtuiging,
dat de God van de uittocht
een God is die trouw blijft
over de grens van de dood heen.
 
Hij die zich het lot aantrok van zijn volk
en het redde uit het slavenhuis,
Hij is het ook die geen mens in het niets zal laten vallen.
Hij is geen God van doden, maar van levenden.
Moge die overtuiging ook ons deel zijn.
 
KYRIE-LITANIE
 
Heer, als wij onrecht en verdrukking
stilzwijgend laten gebeuren,
Heer, ontferm U over ons.
 
Christus, als wij rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot uitsluiting van mensen,
Christus, ontferm U over ons.
 
Heer, als wij handelen als heersers over uw schepping
in plaats van als beheerders,
Heer, ontferm U over ons.
 
V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
 

 
HOMILIE
 
Lc 20,27-38
 
In deze tijd van het jaar ademt gans de natuur én de liturgie – na Allerheiligen en Allerzielen – het mysterie van leven en sterven uit. Het is een erg belangrijk aspect van ons leven als gelovige christen.
 
Hoe zal het leven over de dood zijn?
 
De Bijbel blijft sober als hij spreekt over het leven na de dood – of juister – over leven over de dood heen. Mensen uit alle tijden hebben gepoogd hier meer over te weten en uit te maken of hoe het niet of wél zal zijn. Spreken over een ander leven, of over verrijzenis uit de doden, wekt ook in onze tijd tegengestelde reacties op. De enen geloven erin; anderen zeggen: “Wij kunnen er niets over weten”; sommigen hebben een vreemde interesse voor reïncarnatie; weer anderen halen de schouders op.
 
De Sadduceeën geloofden niet in de verrijzenis. In de discussie met Jezus fantaseren ze een absurd voorbeeld om de opstanding uit de doden belachelijk te maken. Ze stellen Jezus de vraag: “Als een vrouw in dit leven met zeven mannen getrouwd is geweest, aan wie behoort ze dan bij de verrijzenis?”
 
Voor Jezus is eeuwig leven vanzelfsprekend.
 
Het valt op dat Jezus in zijn antwoord het zo vanzelfsprekend heeft over het eeuwig leven en de verrijzenis. Hij aarzelt niet. Hij spreekt hier met groot gezag. Onze verrijzenis vloeit voort uit Gods trouw en is pure genade. De levende God laat de mensen met wie Hij een verbond gesloten heeft dus niet achter in de dood. Elders zegt Hij : “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven. Hij zal in eeuwigheid niet sterven”. En verder: “Ik ga heen en zal een plaats voor u bereiden, opdat je zult zijn waar ik ben”.
 
“Hij is een God van levenden” betekent: als God iemand bemint – zoals Abraham – dan is dat niet voor enkele jaren. Zijn liefde is trouw. Ook na de dood is Gods liefde voor iedereen nog leven-gevend. In de verrijzenis van Jezus wordt dit ten diepste bevestigd. Eeuwig leven is voor Jezus “bij God zijn”, “van God zijn”. Hij verwijst daarom naar die lange weg van trouw, die door de geschiedenis van het volk Israël loopt. Jahweh herstelt steeds opnieuw het gekwetste leven. De dood kan dan ook geen einde maken aan zijn intense betrokkenheid op ieder van ons.
 
Als God je verlangd heeft en geboren liet worden uit liefde, en als de liefde ons hier als mensen samenbindt, dan stopt die liefde niet bij het sterven. God laat je niet vallen bij je overlijden.
 
Overvloedig, gelukkig leven.
 
Maar het eeuwig leven is toch ook ànders dan ons leven nú: er is geen sprake meer van huwen. Wij zullen lijken op engelen: d.w.z. vervuld zijn van vreugde en liefde, en gelukkig aan God toe te behoren. De hemel is waar God is. De hemel, het eeuwig leven is een toestand van volkomen gelukzaligheid voor de mens over de dood heen. Zo beseffen wij dat wij als persoon verenigd zijn met God, die boordevol liefde is en antwoord op al onze verlangens naar zinvolheid, waarheid, geluk en relatie. De hemel is dus eeuwige gemeenschap van de mens met God.
 
De Bijbel spreekt van Bruiloftmaal, van leven in overvloed, van bekleed worden met Jezus Christus. Er zal geen nacht, lijden en verdriet meer zijn. God zal ons alles duidelijk maken. Jezus weet dat menselijke woorden en beelden te kort schieten om deze toestand op te roepen. Ook Paulus drukt het zo uit: “Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen hetgeen God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”
 
Definitieve gemeenschap met God betekent geen isolement, maar leidt juist tot de volmaakte gemeenschap met de engelen en heiligen, met de familieleden en vrienden uit de tijd van ons aardse leven. Wij zullen in de hemel onze verheerlijkte lichamelijkheid ontvangen. Wij zullen erbij lopen op ons best. De identiteit van onze persoon is gewaarborgd. Wij zullen elkaar dan ook kunnen herkennen en écht ontmoeten en beminnen in God.
 
De hemel is ook vervulling van het aardse leven. Daarom wordt ook de volbrachte en doorleden vrucht van ons aardse leven, van onze inzet en dienstbaarheid opgenomen in de verheerlijking. De vreugde van de hemel is ook de vreugde over de beloning die ieder van ons zal mogen ontvangen. Zo bekroont God in feite onze verdiensten als het werk van zijn eigen genade.
 
De hemel nu al in ons hart.
 
De hemel begint reeds nu. Hij is in onze ziel. Sinds ons doopsel wonen daar de Drie goddelijke personen, die wij in gebed gezelschap mogen houden. Wij treden nu al binnen in het verrijzenisgebeuren. Elke dag zijn wij bezig te verrijzen, telkens als wij kiezen voor het leven en verzaken aan datgene wat naar de dood leidt: ons “valse ik” moet uitgezuiverd worden. Wij moeten trachten in dit leven onze taak of roeping zo goed mogelijk te verwezenlijken.
 
In deze Eucharistie ontvangen wij reeds de verrezen Jezus als onderpand van onsterfelijkheid. Maar over de dood heen treden wij dan, volledig gelouterd en aanvaard door Gods barmhartige liefde, de hemel binnen. Onze verrijzenis is dan het leven van God, dat sinds ons doopsel in ons in kiem aanwezig, volledig openbloeit, ons helemaal inpalmt en voldoet.
 
De H. Elisabeth van Dijon schrijft: “De hemel is het huis van de Vader, waar wij verwacht worden als geliefde kinderen die naar huis terugkeren. Om ons daarheen te leiden is Jezus onze reisgezel geworden”. Amen.
 

 

VOORBEDEN
 
V. Eeuwige God, uw genade is ons een blijvende steun.
Ze sterkt ons in ons gebed:
 

 1. Voor Gods Kerk op aarde:
  dat ze zich geroepen weet
  om het verrijzenisgeloof te verkondigen;
  voor allen ook die treuren om het verlies van hun geliefden:
  dat ze troost vinden in dit geloof en nieuwe levensmoed …
   
 2. voor regeringsleiders en politici,
  voor allen die leidinggevende posities bekleden;
  dat zij zich keren tegen elke vorm van onderdrukking
  en ieder mens in zijn waarde eerbiedigen …
   
 3. voor mensen op wie we kunnen rekenen,
  die eerlijk en betrouwbaar zijn;
  dat zij deze goede eigenschap bewaren
  en anderen daarin tot voorbeeld zijn …
   
 4. voor mensen die de hoop levend houden,
  die de vlam van uw genade verder dragen;
  voor mensen die zich geroepen weten
  om Jezus van nabij te volgen als priester of religieus;
  dat zij uw aanwezigheid kenbaar maken
  en dat uw Geest hen blijft bezielen …
   
 5. voor mensen die oprecht van U getuigen,
  die vertellen over uw oneindige liefde;
  dat U hen aanmoedigt en sterkt
  om uw boodschap te verkondigen …
   

V. Liefdevolle God, wil ons uw liefde en uw genade tonen
door onze gebeden te verhoren.
Sterk ons in onze trouw aan U,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

 

Foto: troonhemel boven het sacramentsaltaar in de rechterbeuk en boven het beeld van H. Teresa

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven