Homilie Pater Piet Hoornaert 13 juni 2021 : 11de zondag door het jaar B

Mc 4, 26-34

Als mens ben je méér dan je verstand en je gevoelens alleen. Het leven is veel méér dan wat exacte wetenschap je kan vertellen. De gave van het geloof in God ontvang je, als je je openstelt voor de waardevolle liefde die God voor jou en onze schepping heeft. Zijn goddelijk leven in jou komt op de eerste plaats. De woorden die dit dan verduidelijken zijn uiteraard belangrijk. Maar als je probeert iets over echt menselijk leven en over God te vertellen, kan dit het beste doen in beelden en verhalen. Dat spreekt je aan. Ze roepen iets op van wat je mag beleven. De kracht van beelden en gelijkenissen is dat zij je persoonlijk betrekken bij wat er gezegd wordt. Zij willen je laten ervaren wie God concreet voor mensen wil zijn.

Gods manier van doen is doeltreffend.

In de lezingen van vandaag gaat het inderdaad over gelijkenissen rond zaaien, planten, groeien en vrucht dragen. Het toont Gods manier van doen. Niet spectaculair, maar wel effectief. Zijn stille groeikracht toont zijn liefdevolle zorg en bekommernis voor jou. Dat is de hele grote waarheid van je geloof en dan ook een enorme opluchting. De profeet Ezechiël tekent dat erg mooi. Hij zegt dat God zelf een stekje plant dat zal uitgroeien tot een boom, waarin zelfs de vogels hun nesten bouwen.
 
Geloven betekent dan ook dat je je opent voor wat er stilzwijgend in je hart, je leefkring, je gezin, familie en op het werk gebeurt. Daarvoor is het nodig dat je een echt luisterende en ontvangende mens bent en blijft. O.L.Vrouw is een goede hemelse moeder, die je helpt verder te durven kijken dan het waarneembare. Ik denk daarbij aan de poëtische tekst van het lied : “Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, sprekend nabij, de stilte verwacht U”.
 
Geloven is vragen om open geademd te worden en dat je zelf Gods aarde wordt, waar zijn liefde, respect, herbergzaamheid, verzoening en vrede opbloeien in je hart, in je woorden, je manier van doen.

Een teer twijgje wordt een geweldige ceder.

De betekenis van de naam Ezechiël is : “God is mijn sterkte”. Hij was een profeet onder de Joodse ballingen, die na de eerste val van Jeruzalem in 597 vóór Christus naar Babylon werden getransporteerd. Het zijn jaren van crisis. Deze ballingen leefden dus ver van hun geboortegrond. Alles leek voorbij voor de dynastie van koning David. Men kon niet meer naar de tempel. Het eigen geloof belijden werd steeds moeilijker. Meer en meer mensen raakten vervreemd van hun religieuze wortels. Het voelde alsof God het volk in de steek had gelaten. En dat ook zij God verlaten hadden …
 
Maar dat was er helemaal naast. Want God houdt zijn belofte van nabijheid. Hij laat zijn mensen nooit in de steek! Dat werd opnieuw bevestigd! En om de ballingen moed in te spreken, komt Ezechiël met dit prachtige visioen. “Zelf zal ik uit de kruin van de meest verheven ceder een takje nemen en een plek geven; uit de top van zijn loten pluk ik een teer twijgje en zelf zal ik dat poten op een hoge maar heuvelachtige berg”.
 
En omdat het zo met liefde omringd wordt, zal er iets groots uit voort komen, iedere keer opnieuw met de verbazing, de verwondering daarbij, als het nieuwe frisse groen ontluikt. Denk maar aan de kleine kinderen die – bij wijze van spreken – die geplante zaadjes wel elke morgen uit de potjes, of uit de grond kunnen kijken.
 
Wat opgroeit zal twijgjes krijgen, vrucht voortbrengen en een geweldige ceder worden; onder hem zullen allerlei vogels wonen, een grote biodiversiteit. In de schaduw van zijn bladeren zullen die wonen. Nu weet je wel dat zo’n boom niet in een paar dagen of een paar jaar groeit en vrucht draagt. Dat vraagt om groot geduld, liefdevolle verzorging en veel vertrouwen! Daar gaat soms meer dan één generatie over.

God zal je vertrouwen in Hem nooit ontgoochelen.

Dat is het Rijk Gods. Het betekent allereerst : vertrouwen in de werkzame aanwezigheid van een menslievende God. Hij zal het werk van zijn handen niet verlaten. Want zijn Naam is : “Emmanuel”, God met ons. “Ik zàl er zijn voor jou.” Dus je mag zijn zoals een opgroeiend kind dat vertrouwt op de aanwezigheid van zijn ouders als het leert lopen, of als het later zijn weg in het leven mag vinden. Wie op God vertrouwt, zal niet ontgoocheld worden. Hij zal zijn leven zien openbloeien tot in zijn ouderdom. Maar daarin heb je dus ook zélf jouw verantwoordelijkheid. Zo kan je eigen leven zelf een gelijkenis worden, een beeld van Gods werkzaamheid.
 
In het Evangelie is Jezus vandaag in communicatie met een grote menigte. De toestroom is overweldigend. Iedereen wil die rabbi horen spreken. Men wil bemoedigd worden. Want die toehoorders zaten óók in een crisis, want hun land was bezet door een vreemde overmacht.
 
En Jezus vertelt dan. Het zaad van het bemoedigend woord van God is reeds nu door mij in jou gezaaid. Daar mag je zeker van zijn. Dat koninkrijk is anders dan jij verwacht en denkt. Het is niet direct politiek in te vullen. Maar het gaat om de grond en de zin van je bestaan, het is existentieel. Het is in je hart aanwezig. Het is midden onder jullie. Want het gaat om de liefde van God die je bewoont, je omringt en stuwt. Je hoeft dus niet ongeduldig te zijn en zeker niet te zeggen : “O, we zien toch niets van die liefde van God, van dat Koninkrijk. De wereld lijkt op dezelfde manier door te gaan en misschien zelfs wel serieus door te draaien”.

Als gelovige word je op de proef gesteld.

Daarom gebruikt Jezus dan het beeld van een zaaier die wéét en kan wachten : “Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag. Het zaad ontkiemt, vanzelf draagt de aarde vrucht”. Het leven gaat schijnbaar gewoon door. Maar in het verborgene van de aarde, vindt al een wonder plaats. Het zaad ontkiemt. Je ziet dat niet direct. Maar het rekent wel op jouw talentvolle bijdrage : een goede omkadering met de juiste temperatuur en op je vertrouwen op God. Als je alert om je heen kijkt, kun je Gods liefde aan het werk zien. Het probleem is, dat je het vaak wellicht niet wíl zien. Maar je mag niet toegeven aan dat cataract, aan die blinde vlek.
 
En natuurlijk is dat zien moeilijker als je leven door lijden, ziekte en vele zorgen wordt doortrokken, of door de dood van een geliefd iemand. “Breng ons niet in beproeving”, bid je dan. Wellicht word je als gelovige ook in deze tijd op de proef gesteld. Maar laat de armen niet zakken. Heb – in vertrouwen – oog voor het positieve dat Gods groeikracht door jou heen, in de kerkgemeenschap, maar ook in onze maatschappij vrucht laat dragen.

 

VOORBEDEN 12-13 juni 2021

P.   God van leven,
het is uw scheppingskracht die onze aarde vervult,
U tooit haar met groen gewas, opdat zij een rijke oogst kan geven.
Gedenk dan wat U gemaakt hebt, nu wij U bidden:

 

1. Voor alle mensen in een leidinggevende positie;
dat zij ruimte geven aan groei en ontwikkeling;
dat ieder die aan hun zorg is toevertrouwd echt tot bloei kan komen
en vrucht mag dragen tot welzijn van henzelf en van vele mensen …
 
2. Voor de Katholieke Kerk, voor alle geloofsgemeenschappen;
dat zij zich onophoudelijk laten voeden door het Woord van de H. Schrift;
dat zij in deze wereld een blij teken mogen zijn van uw liefde en trouw
en vol overgave mogen meewerken
aan de ontdekking en ervaring van deze magnifieke, goddelijke liefde
door de mensen in onze maatschappij …
 
3. Voor alle mensen die zich inzetten voor elkaar en voor deze wereld;
dat zij voluit mogen genieten van de aarde die ons gegeven is,
en dat zij leven in uw mooie schepping
in het vertrouwen dat zelfs de geringste vrucht waardevol is …
 
4. Voor alle mensen die oprecht naar U zoeken;
dat zij in hun hart uw heilige Geest ervaren,
dat zij de openheid én de kracht vinden
het geschenk van het geloof in U te aanvaarden
en daarin te volharden als waardevolle volgelingen van uw Zoon …
 
5. Liefdevolle God,
laat jonge mensen gevoelig worden
voor uw roeping tot de Karmel;
laat hen ook uw kracht ervaren
om hierop met heel hun hart
een positief antwoord te geven,
op voorspraak van Maria, Moeder van de Karmel …

 

P.   God, U die ook het kleine de kans geeft
om uit te groeien tot iets groots;
wij bidden U: verlies ons niet uit het oog.
Luister naar ons zoeken en vragen
en blijf ons nabij, vandaag en alle dagen.
Amen.

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven