Homilie Pater Paul De Bois 30 mei 2019 : Hemelvaart van Christus

+

Broeders en zusters,

Onze oude gotische kathedralen, ook onze eigen kerk, daarin trekken de hoge zuilen en gewelven onze aandacht naar boven…naar de hemel, de plaats waar Jezus is. Het hoogfeest dat we vandaag vieren is heel dikwijls afgebeeld in de schilderkunst. Bijna altijd zie je de Verrezen Christus die tussen de apostelen omhoog stijgt. De apostelen hebben de blik naar Jezus gericht. Ze kijken omhoog.

Je kan dit feest nauwelijks anders in beeld brengen. Maar eigenlijk is dit een misleidende voorstelling. Het maakt van de hemelvaart van Jezus zoiets als een eindpunt: Hij gaat terug naar de hemel. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er is meer.

Jezus’ afscheid heeft een diepgaande en blijvende indruk nagelaten bij de leerlingen. Je merkt dat aan de schriftlezingen van vandaag. Het gaat om een even diepe indruk die ook bij de verrijzenisverhalen doorklinkt.

Voor de leerlingen is Jezus iemand op wie ze wachten. Dat horen we duidelijk in de eerste lezing, in de Handelingen: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Jezus heeft zijn leerlingen heel duidelijk doen begrijpen dat Hij in leven was. En nog steeds koesteren ze verkeerde verwachtingen: zal Jezus het koninkrijk van Israël nu herstellen? Ze krijgen geen antwoord. Wel zegt de Heer hen: “gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest, die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.” Het loopt dus uit op een zending: de leerlingen krijgen van Jezus de opdracht om van Hem te getuigen bij de mensen.

Hemelvaart is dus niet de afsluiting van het verrijzenisgebeuren. Het gaat verder: de leerlingen van Jezus moeten zijn gedachtenis levendig houden. De apostelen toen, maar wij vandaag hebben ook die opdracht. Dat moet groeien “in de kracht van de Geest”. In de afscheidsrede heeft Jezus het duidelijk gezegd: “Wanneer de Helper komt, de Geest van de waarheid, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn.”

Alles wat voor Jezus belangrijk was, alles wat Hij gedaan heeft moeten de leerlingen verder vertellen. Ze moeten dat vurig en krachtig doen … met geestdrift dus! D.w.z. bezield door Gods Geest.

Goede vrienden, vandaag is het onze beurt om die geestdriftige getuigen te zijn van Jezus’ boodschap.

Hemelvaart nodigt je uit om na te denken hoe wij toekomst willen geven aan het Jezusverhaal. Ook wij zijn door ons doopsel en vormsel mensen die door de H. Geest in beweging worden gezet.

Misschien voel je je daar niet echt klaar voor. Hoe moet je in godsnaam vandaag aan je kinderen, kleinkinderen, je leerlingen op school, onder vrienden of hier in de kerk…hoe breng je het verhaal van Jezus ter sprake. Niet als zomaar een verhaaltje, maar zo dat het mensen enthousiast maakt.

Niet gemakkelijk en de Kerk heeft er weet van. Vanaf Hemelvaart zijn er negen dagen van bidden om de H. Geest, opdat de pinkstervlam ook bij ons mag gaan branden. Negen dagen om open te komen voor de adem van Gods Geest… om kracht te vinden om het werk van de verrezen Heer verder te zetten.

Ik eindig met een sympathiek verhaaltje:

“Er waren eens… twee monniken. In een oud boek lazen ze dat aan het eind van de wereld een plaats is waar hemel en aarde elkaar raken. Aan de poort daar kan je kloppen en Gods woonplaats binnengaan. Dus de twee gaan op zoek naar die plaats, waar ze God zouden vinden. Ze zochten overal en uiteindelijk staan ze voor de poort. Ze kloppen aan en tot hun grote verbazing gaat de poort van hun eigen klooster open! Eerst verstaan ze er niks van. Uiteindelijk begrijpen ze: de plaats waar God aanwezig is, is de plaats waar we wonen, leven en werken”.

Mannen van Galilea, wat staat ge naar boven te kijken… We moeten niet in een wereldvreemd gedroom Jezus zoeken ver weg in de hemel boven ons. Integendeel: de Heer, Hij leeft nu bij God, maar Hij is ook heel dicht bij ons.

Wanneer je zo beetje bij beetje Jezus’ aanwezigheid begint te ontdekken, dan kan je ook zijn opdracht ter harte nemen: “Gaat over de hele wereld en verkondig de vreugde van het Evangelie”.

Laat ons die opdracht ter harte nemen. Laat ons aan de wereld en aan mekaar in woord en daad blijven vertellen van Jezus’ nabijheid en bezig-zijn met ieder van ons. Alleen als je getuige van Jezus wil worden heb je het feest van Hemelvaart echt begrepen.

o.a.m.d.g.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven