Homilie Pater Lukas Martens 9 juni 2019 : Hoogfeest van Pinksteren

Eerst zien en dan geloven, zeggen wij en beleven wij. En toch zijn de meest wezenlijke dingen waarvan we leven onzichtbaar zoals de lucht die wij ademen, de ervaring van het zich bemind weten. Ook de heilige Geest kunnen wij niet zien, Hij blijft gemakkelijk de Onbekende, Onbeminde. Maar toch is Hij het kostbaarste wat God ons geeft. Geheel de heilsgeschiedenis is gericht op Zijn komst. Geheel Jezus’ leven was bedoeld als voorbereiding op Zijn komen als de Belofte van de Vader.

We hebben de heilige Geest ook echt nodig. Want wat baten mooie woorden en verhalen, goede voorbeelden en een rijke traditie als niemand ons helpt om dat alles tot persoonlijke ervaring en beleving te laten worden. En wat baten persoonlijke ervaring en beleving als wij die niet kunnen doorgeven aan anderen?

In het evangelie geeft Jezus een mooie naam aan de heilige Geest: Hij is de andere Helper die voor altijd bij ons zal blijven. Als Hij spreekt over een ‘andere’ Helper dan bedoelt Hij Zichzelf als de eerste Helper. En dat woordje Helper klinkt in het Grieks van Johannes de Parakleet, dat wil zeggen: de Verdediger, de Advocaat, dus iemand die het voor ons opneemt, onze belangen behartigt, onze zaak bepleit als in een gerechtelijk proces.

Vraag is dan: hoe is Jezus onze Verdediger geweest?

Hij heeft ons bevrijd van de machten van de duisternis. Hij is het Licht van de wereld. Er is in onze wereld zoveel leugen en bedrog, soms noemt men wat goed is kwaad en wat kwaad is goed. Door het voorbeeld van Zijn leven en door Zijn onderricht verdedigt Jezus ons tegen onwaarheid en leugen. Hij is de Waarheid in Persoon.

Hij verdedigt ons ook tegen onze zelfzucht, onze eigen wil. Tegen Petrus zei Hij : Ga weg, satan, want je laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Jezus heeft veel moeite gehad om Zijn leerlingen op de weg te brengen van de gegevenheid. In de voetwassing wilde Hij hen dit heel duidelijk maken.

Jezus verdedigt ons vooral door ons de bevrijden van de diepe argwaan tegenover God, van onze twijfel aan Gods liefde. Midden de storm zegt Jezus: wees niet bang, Ik ben er. Hij leerde Zijn leerlingen met kinderlijk vertrouwen tot God bidden als tot onze hemelse Vader.

Die verdediging zet de heilige Geest verder:

Hij wordt de Geest van de Waarheid genoemd. Hij helpt ons groeien in waarachtigheid. Hij helpt ons onderscheiden wat echt goed en wat echt kwaad is.

Hij maakt ons tot gegeven mensen. Mensen die niet meer leven voor zichzelf, maar voor de Heer. Mensen die gesloten zijn op zichzelf maakt Hij open, begaan met anderen om te leven in verbondenheid.

En Hij leert ons bidden: Abba, lieve Vader. Hij leert ons bij alles wat zich aan ons aandient Gods hulp te vragen. Hij maakt bange leerlingen tot onbevreesde verkondigers.

De heilige Geest is de andere Helper die daarvoor voor altijd bij ons blijft.

Het Joodse Pinksteren wordt gevierd op de 50ste dag na Pasen en herdenkt de gave van de wet en het verbond op de Sinaï. Want wat baat het dat God Zijn volk bevrijdt uit Egypte als Hij hen ook niet een wet geeft om hen in die vrijheid te kunnen bewaren? Zo is ook het Christelijk Pinksteren een herdenking van de gave van de wet, maar niet geschreven op stenen platen, maar gegrift in ons hart. Ouders kunnen hun kinderen het goede voorbeeld geven en een goede duiding bij hoe het moet, maar zij kunnen hun kinderen niet hun eigen geest meedelen of hun woorden griffen in hun hart. Dat kan God wel en dat is het werk van de Geest. Zo worden wij mensen naar Gods Hart.

De heilige Geest is de ‘Goede Gast ons zo nabij’, is en blijft altijd bij ons, is dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn, Hij is het die altijd verzucht in ons hart. Maar Hij heeft graag dat wij Hem uitnodigen, Hem dikwijls aanroepen, Hem om hulp vragen bij alles wat zich aandient om onze zending te beleven. Kom heilige Geest, help ons om deze Eucharistie goed te kunnen vieren.

In naam van mijn medebroeders wens ik jullie van harte een zalig Pinksteren.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven