Homilie Pater Lukas Martens 29 mei 2022 : 7de Paaszondag cyclus C

Foto: Engel op een schilderij in onze Karmelkerk

Adem
 
Onder u zijn er zeker enkelen die bij een stervende aanwezig zijn geweest terwijl deze zijn laatste adem uitblies. Dat is altijd een bijzonder intens moment. Zeker als het om iemand ging die ons dierbaar was geworden. Wij leven zolang wij ademhalen. Onze ademhaling zegt iets over het leven dat wij krijgen van God, moment voor moment. Daar staan wij doorgaans niet bij stil.
 
In uw handen, mijn geest
 
Bij Jezus en bij Stefanus is hun moment van sterven helemaal bezield door overgave aan God. Zij geven bewust hun leven uit handen. Op het kruis sprak Jezus: Vader, vergeef hen want ze weten niet wat zij doen. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En Stefanus: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Hun sterven had een grote uitwerking. Jezus’ sterven maakte dat mensen die Hem kort ervoor nog hoonden en beschimpten, zich nu op de borst sloegen. En een honderdman kwam tot geloof, zeggend: ‘Waarlijk, Hij was de Zoon van God’. Het sterven van Stefanus was een zaadje, dat kon kiemen in het hart van Paulus en zo vrucht dragen voor een wereldwijde kerk. Het raakt mij altijd wanneer wij op Goede Vrijdag bij het lezen van het passieverhaal op het moment dat Jezus de geest gaf een moment van stilte houden. Die stilte is geladen met een diepe werkelijkheid. Het is een keerpunt in de mensengeschiedenis.
 
Intimiteit
 
Stefanus en Jezus zijn voor ons een voorbeeld van mensen die zich ten volle lieten bezielen door de heilige Geest. Het is de taak van Gods Geest ons bekwaam te maken voor het beleven van intimiteit en zending. En intimiteit is nog iets meer dan het met elkaar samenleven in vrede en harmonie. Intimiteit is: hetzelfde leven leiden als de ander. Zo één zijn met elkaar dat men kan zeggen: jij leeft in mij en ik in jou. Het is leven vanuit dezelfde bezieling, met hetzelfde hart. Het is leven in volkomen vertrouwen. Zo leefde Jezus vanuit de Vader. Hij was zo helemaal één met de Vader, dat Hij kon zeggen: wie Mij ziet, ziet de Vader. Hetzelfde geldt voor Stefanus en Jezus. Zo één met elkaar. En dat is het mooiste wat bestaat:zo verbonden zijn in liefde en vertrouwen, zo zeker zijn van de ander dat je ook bij beproevingen weet dat de ander je graag ziet, dat de ander je nooit zal laten vallen, dat de ander je blijft steunen om het beste van jezelf te geven.
 
Heerlijkheid
 
Het is die ervaring die Jezus benoemt met het woord ‘heerlijkheid’. We voelen wel aan wat dat woord betekent, maar we kunnen het moeilijk omschrijven. In zijn gebed tot de Vader zegt Jezus over zijn leerlingen: ‘Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij de heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt omdat Gij Mij hebt liefgehad voor de grondvesting der wereld.’ Daarmee toont Jezus dat heerlijkheid alles te maken heeft met een groot gewicht aan liefde die iemand mocht ervaren. En Jezus bad ook: ‘Heilige Vader, Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen dat Gij Mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.’ Dat zijn woorden waar we een hele tijd kunnen bij stilstaan om ze tot ons te laten doordringen. Er zit zoveel in.
 
Zending
 
De Geest laat ons intimiteit beleven maar ook zending, zending midden deze wereld. Want er is iets mis met onze wereld. De wereld erkent God niet. Johannes spreekt daarover in zijn proloog: het licht schijnt in het duister, maar de duisternis nam het niet aan. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet. Er is ongeloof en onwetendheid. Of we kunnen het zeggen met de os en de ezel uit het begin van de profeet Jesaja. God sprak over zijn volk: ‘Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen.  Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip.’ Vandaar dat Jezus zei aan Pilatus: ‘hiertoe ben Ik geboren en in de wereld gekomen: om getuigenis af te leggen van de waarheid.’ Getuigen van de Waarheid midden een wereld met zoveel geestelijke onwetendheid en ongeloof, dat is een grote opdracht. We kunnen ervoor terugschrikken en zeggen: daar is niets aan te doen!
 
Bidden om de Geest
 
En toch, in deze Pinksternoveen worden we opgeroepen tot gebed om de komst van de Geest. Hij is de Meester van het onmogelijke. God verhoort ons waar we eensgezind bidden in Jezus’ Naam. En wij mogen aannemen dat de Vader het gebed dat Jezus heeft gebeden op het Laatste Avondmaal zal verhoren, hoe dan ook. Alles wat Jezus op die avond aan de Vader heeft gevraagd, zal ooit vervuld worden, daar mogen wij zeker van zijn. Dat mogen wij geloven, dat mag onze hoop zijn, wat er in de wereld ook gebeurt. Jezus heeft zijn gebed toen beëindigd met de woorden: ‘Uw Naam heb Ik aan hen geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen’. We zijn bemind met dezelfde liefde waarmee de Vader zijn Zoon beminde en die liefde mogen wij in ons dragen. Dat is de rijkdom die Jezus ons wou meedelen.
 
Kom Heer Jezus
 
Johannes beëindigt vandaag het laatste Bijbelboek: het boek van de openbaring. Daarin openbaart Jezus waar het uiteindelijk zal op uitlopen: op de voltooiing van Gods plan, met heerlijkheid en overwinning. Het is de apotheose. Voor de tijdgenoten van Johannes die als christenen in verdrukking leven is dat een bron van hoop en bemoediging. Een aansporing om te blijven bidden: Kom Heer Jezus. Dat zijn de drie woorden van de Bijbel. Jezus is de sleutel van de geschiedenis. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis.
 
Kom heilige Geest
 
Laten wij in deze dagen naar Pinksteren toe bidden in verbondenheid met zovelen die leven in verdrukking, in vervolging, in situaties van wanhoop en pijn, met zovelen die Gods liefde niet kennen. In hun naam mogen wij bidden: Vader, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede. Kom Heer Jezus. Kom heilige Geest en vorm ons tot mensen die leven vanuit intimiteit en zending, tot heil van de ganse wereld.

 


 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven