Homilie Pater Lukas Martens 14 januari 2023 : 2de zondag door het jaar A

God en mens: Jezus
 
Wij zijn hier samen als mensen die geloven in Jezus of zoals Paulus zegt: als ‘mensen die de naam van de Heer aanroepen’. De Naam van de Heer aanroepen is Hem erkennen als God. Hem erkennen als God is dan Hem aanvaarden als de Meester van ons leven, als het centrum van de wereld en van de geschiedenis. Dat is gemakkelijk gezegd, dat zijn grote woorden, maar komt dat wel overeen met de overtuiging van ons hart. Uiteindelijk blijft het een geheim dat ons denken te boven gaat: Jezus, God en mens. Het is allerminst evident om daarin te geloven. Zeker niet in onze tijd waar geloven in God sowieso als achterhaald wordt beschouwd.
 
Heer van de geschiedenis
 
God is Heer van de geschiedenis. We zouden dat ook kunnen begrijpen als God die zich doorheen de geschiedenis heel langzaam te kennen geeft. Mensen kunnen zo’n rijkdom niet in één keer aan. Daar zijn eeuwen voor nodig. Adam heeft gefaald in dat kennen van God, heeft zich laten afleiden door de suggesties van de slang. Sindsdien was er angst, argwaan, afstand: is God wel zo goed als Hij zegt? Dan begint die langzame openbaring doorheen vele eeuwen met Godsmannen als Abraham, Mozes, David en de profeten. En vandaag is er de profeet Johannes de Doper
 
Blijven rusten op
 
Johannes heeft gezien en getuigd: Deze is de Zoon van God! Er was een tijd dat ook hij Jezus niet kende, hoewel hij juist als zending had om Jezus aan de wereld te openbaren. Hij heeft die zending kunnen volbrengen door de tussenkomst van de heilige Geest. Die Geest heeft hem laten zien hoe Hij als een duif op Jezus neerdaalde en op Hem bleef rusten. Dat is belangrijk: dat blijven rusten. De duif moet zich wel bijzonder thuis gevoeld hebben bij Jezus dat zij op Hem wou blijven rusten. Zonder dat Johannes het woord Messias uitspreekt, bedoelt hij toch hetzelfde. Hij getuigt dat Jezus Messias is, d.i. Gezalfd met de heilige Geest en Zoon van God. Let wel: dat zijn twee namen die eertijds aan elke koning werden gegeven op het moment dat hij tot koning werd gezalfd: gezalfde en zoon van God. Maar de meeste koningen bleven niet trouw aan hun zalving. Zij weerstreefden de heilige Geest door eigenbelang, machtswellust en hoogmoed. Als Johannes zegt dat hij zag hoe de Geest op Jezus bleef rusten toont dit aan dat dit bij Jezus niet het geval was.
 
Eerst verlossing
 
Jezus is Diegene die altijd, onophoudend de leiding van de heilige Geest heeft gevolgd zonder ooit zijn eigen wil te laten primeren op die van God. Hij bleef steeds vervuld van de heilige Geest zodat Hij in staat was om die Geest ook op een nieuwe wijze over de wereld te laten komen. Maar opdat Jezus daarin zou slagen was het nodig dat Hij eerst de verlossing tot stand bracht en daarom begon het evangelie vandaag met deze sterke uitspraak: Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt’. Dat is een zin die voor mensen die regelmatig naar de mis komen zo gewoon is geworden dat we de draagwijdte daarvan niet altijd tot ons laten doordringen.
 
Lam van God
 
Het evangelie van Johannes staat vol Bijbelse uitdrukkingen. Zijn woorden hebben daarom een heel rijke, diepe betekenis. Het Lam verwijst naar het paaslam dat de Israëlieten in Egypte moesten slachten en het bloed daarvan aan hun deurposten strijken om gered te blijven van de dood. Dat was de 10de plaag. Met dat lam vierden zij voor de eerste keer Pasen: God gaat bevrijdend aan ons voorbij. De tweede betekenis van het Lam Gods vinden wij bij Jesaja in de liederen over de lijdende dienstknecht van de Heer. Hij die de zonden van het volk wegdraagt, door hun lijden op zich te nemen. Het Lam is solidair tot het uiterste met alle onschuldige slachtoffers uit de ganse wereldgeschiedenis. En zo heeft Hij verlossing gebracht.
 
Heeft Jezus onze wereld wel veranderd?
 
Om te eindigen moeten we toch deze vraag stellen: als het zo is dat Jezus is gekomen om de zonden van de wereld weg te nemen en om de Geest op een nieuwe wijze over de wereld te laten komen, waarom is er vandaag dan nog altijd zoveel geweld, haat, kwaad, misbruik en vul maar aan. Is er wel zoveel veranderd in onze wereld? Je ziet toch dat kwaad en zonde gewoon blijven voortwoekeren. Wat is er dan veranderd?
 
Twee sporen
 
Wat anders is: dat zonde en kwaad niet meer fataal zijn. Dat Jezus mensen de mogelijkheid schenkt om kinderen van God te worden en ons te bevrijden uit een duivels raderwerk. Er is een weg geopend waarop wij kunnen gaan om het werk van Jezus verder te zetten. Waaruit bestaat die weg? Het eerste spoor van die weg is, dat wij met Jezus verbonden blijven in geloof, hoop en liefde. Dat wil zeggen dat wij zoals Jezus helemaal gekeerd zijn naar de Vader, alles doen tot Zijn eer en zeggen: zie, ik kom, om uw wil te doen. Met Jezus mogen wij, in naam van de mensheid, ‘ja’ zeggen aan God en er voor kiezen om te spreken en te handelen zoals Hij dat zou gedaan hebben. Het tweede spoor is: ons laten leiden door de heilige Geest als kracht in onze zwakheid. Zoals Johannes mogen wij openstaan voor de aanwijzingen van de heilige Geest die inzicht geeft en teken doet, die ons doet bidden in nood, die ons doet kiezen voor liefde, vergeving, eenvoud en onbaatzuchtigheid. Zo kan Jezus, God en mens, een beetje meer Meester worden van ons leven en centrum van de geschiedenis. Dat is onze toekomst. Laten we dan bidden: Jezus, Messias, Lam van God, ontferm U over ons en over onze wereld.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven