Homilie Pater Lukas Martens 28 juli 2019 : 17de zondag door het jaar C

Er bestaan schilderijen in drieluik: een middenpaneel met een paneel links en rechts. Dat mogen we toepassen op drie stukjes uit het Lucasevangelie die we vandaag en de twee vorige zondagen hebben beluisterd. Het middenpaneel is Martha en Maria: het belang van het luisteren naar God, open en ontvankelijk zijn voor wat Hij ons wil meedelen en ons wil laten kennen van de rijkdom van zijn Hart: Zijn Liefde die absoluut wil redden wat verloren was. Vorige zondag ging het over de parabel van de barmhartige Samaritaan, met de vraag: wie is mijn naaste. Vandaag gaat het over het gebed. Dat zijn de drie pijlers van het geestelijk leven: naastenliefde, luisteren naar Gods Woord en bidden.

Jezus spoort ons aan om te vragen, te zoeken en aan te kloppen met de verzekering dat we zullen ontvangen, vinden en dat men ons zal opendoen. Misschien zeggen wij: nee, dat klopt niet, dat is te mooi om waar te zijn. En toch is het waar wat Jezus zegt, maar het komt erop aan te begrijpen hoe we kunnen bidden en wie de God is tot wie we bidden.

Er is een heel leven nodig om God beter te leren kennen. Dat zien we bij Abraham. Op het moment dat hij voor Sodom ten beste spreekt, is hij al een heel eind gevorderd in het kennen van God. Het is interessant te weten wat er voorafging aan het stukje dat we lazen uit het boek Genesis: ‘God sprak: nu Ik met Abraham een verbond sloot is hij Mijn vriend, zou Ik dan voor hem Mijn plannen verbergen? Hij moet immers een machtig volk worden en in hem zullen alle naties gezegend zijn.’ God neemt Abraham dus in vertrouwen. Maar ook Abraham neemt God in vertrouwen. Hij is zo stoutmoedig dat Hij God tot betere gedachten wil brengen: ‘Ach, God, zoiets kunt U toch niet doen, de rechtvaardigen samen met de boosdoeners doen omkomen. Ik moet U toch niet leren wat rechtvaardigheid is. Wat zal men wel van U zeggen’. Het toont aan dat Abraham een volwaardige gesprekspartner is geworden van God en dat hij weet dat God mensen wil redden. Dat brengt ons bij de vraag: welk beeld hebben wij van God. Bij Abraham is dit langzaam gegroeid en ook in de Bijbel zien wij het beeld van God alsmaar duidelijker worden om in Jezus tot volle helderheid te komen. God is tegelijk rechtvaardig en barmhartig. In het begin volstaan tien rechtvaardigen om Sodom te redden, later zegt Jeremia namens God dat één rechtvaardige volstaat om gans Jerusalem te redden en uiteindelijk zal God de hele wereld redden omwille van één rechtvaardige, namelijk: Zijn eigen Zoon.

Dat maakt Paulus duidelijk met het beeld van de oorkonde, de schuldbrief die tegen ons getuigde. Jezus heeft hem met Zijn lichaam aan het kruis genageld en vernietigd. Alles is verzoend en door de doop zijn wij nu al met Christus gestorven en verrezen. De vrijheid van de kinderen Gods is ons nu al toegezegd. En tegelijk is dat een levenslange groei, een leven lang leren bidden.

Het evangelie van vandaag maakt ons duidelijk welk beeld van God Jezus ons geeft. Hij is Vader en Vriend. Iedereen kan begrijpen wat dat betekent, hopelijk ook vanuit eigen ervaring. God als Vader wil zeggen: ik mag op Hem vertrouwen want Hij kent mij, Hij heeft mij gemaakt, ik ben het werk van Zijn handen. Hij heeft alleen het beste met mij voor. Hij kan maken dat mijn leven uiteindelijk iets bijzonder goed wordt.

In het Onze Vader dat Jezus leert, mogen we de twee eerste zinnen nooit overslaan. Daarmee moet al ons bidden beginnen: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Jezus heeft gezegd: zoek eerst het Rijk Gods en al het andere zal u erbij gegeven worden. We kunnen maar echt bidden als we voldoende weten tot wie we ons richten en ons gebed zal verhoring vinden als ons verlangen voldoende in de richting van Zijn verlangen gaat. Daarna mogen we vragen om alles wat wij nodig hebben: brood, vergeving, bescherming, maar met deze bedenking: wij bidden in het meervoud. ‘Ons’ dagelijks brood, vergeef ‘ons onze’ zonden, leid ‘ons’ niet in bekoring. Zo leert Jezus ons bidden voor alle mensen van heel de wereld. Zo is het Onze Vader de samenvatting van gans het evangelie, dit wil zeggen: het laatste luik kan niet zonder het eerste en zonder het middenpaneel.

Tenslotte nog deze laatste bedenking: Lucas onderlijnt het belang van het vragen om de Heilige Geest. Hij is het beste wat wij kunnen vragen en Hij is het beste wat God ons kan geven. Hij stemt ons eigen verlangen meer en meer af op het verlangen van God. Als wij bidden zullen niet meteen al onze problemen opgelost worden, maar we krijgen de heilige Geest die ons helpt en troost om die problemen te doorleven in verbondenheid met God die onze Vader is, in verbondenheid met Jezus, onze Verlosser. Kom heilige Geest, leer ons bidden.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven