Homilie Pater Piet Hoornaert 7 mei 2023 : 5de Paaszondag cyclus A

OPENINGSWOORD

‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’.
Zo zegt Jezus tot zijn leerlingen.
Want zo openbaart Jezus dat God liefde is.
In Jezus’ grote zorg voor mensen
herkennen we inderdaad die liefde van de Vader.
In de woorden die Hij spreekt tot zondaars en verstotenen,
herkennen we de stem van de Vader.
 
Wanneer wij vandaag gelovig luisteren naar Jezus
en mét Hem en zoals Hem
voor mensen zorg dragen,
dan opent zich de weg naar de Vader
en wordt onze band met God versterkt.
 
Laten we die gelukkige verbondenheid met de Vader
in deze H. Eucharistie dankbaar vieren.

KYRIE-LITANIE

Heer, Gij zijt de weg:
neem ons bij de hand als we andere wegen gaan.
Heer, ontferm U over ons.
 
Christus, Gij zijt de waarheid:
leer ons U kennen als we twijfelen.
Christus, ontferm U over ons.
 
Heer, Gij zijt het leven:
blijf ons nabij als de dood ons bedreigt.
Heer, ontferm U over ons.
 

HOMILIE

5e PAASZONDAG – A / CYCLUS – Johannes 14,1-12

Jezus houdt een lange afscheidsrede aan tafel. Hij wil zijn vrienden voorbereiden op wat komen gaat. Het zal geen gemakkelijke weg worden. Wij horen dat de leerlingen zich grote zorgen maken over hoe het verder moet, als Jezus uit hun kring verdwijnt. Ik denk dat zijn woorden ons ook vandaag kunnen bemoedigen en perspectief geven als geloofsgemeenschap.
 
Hij vertelt over zijn dood, de weg die Hij moet gaan. Maar vooral over de tijd dat Hij niet fysiek meer aanwezig zal zijn, maar toch voor altijd met hen verbonden wil zijn.
 
Invoelend gaat Jezus in op je vragen.
 
Zowel Petrus al eerder, en nu Tomas en Filippus, zijn als leerlingen onzeker en zoekend. Hun vragen zijn begrijpelijk, heel menselijk. En iedere keer gaat Jezus in op de vraag en legt Hij opnieuw uit hoe zij verder kunnen gaan: namelijk in geloof en vertrouwen. Jezus schenkt zijn apostelen aandacht, gaat ook mee in hun angsten en overwegingen. Hij blijft zichzelf en benadrukt: “Kijk naar mijn daden, Ik ben in de Vader, de Vader is in Mij. Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht ook zélf kunnen verrichten”.
 
De eerste christenen later hadden het eveneens zwaar. In het boek Handelingen van de Apostelen worden we daar in meegenomen. Na de eerste schok en verwarring, komt de kracht van de H. Geest. Vele mensen sluiten zich aan, maar er ontstaan eveneens interne discussies. Vervolging is ook aan de orde. Er zijn zelfs al martelaren. Vandaar dat deze toespraak van Jezus, door de evangelist Johannes opgetekend, helemaal mee gekleurd wordt door de situatie, waarin de volgelingen van Jezus ook làter verkeren. Johannes laat Jezus zo vele woorden van troost, van bemoediging spreken. Hij wil voortdurend de mensen een hart onder de riem steken.
 
Blijf goed overeenkomen.
 
Misschien herkent u het wel – dat iemand die stervende is, troostende woorden aanreikt aan zijn of haar dierbaren, die straks verder moeten zonder die geliefde persoon. Zoals ik wel eens hoorde: “Wees maar niet bang, laat mij maar los. Ik heb een goed leven gehad, jullie kunnen echt verder zonder mij. Blijf goed overeenkomen”. Ik denk dat we daar allemaal wel herinneringen aan hebben. En dan ervaren we hoe ontroerend – maar ook hoe belangrijk – dat kan zijn.
 
In dit licht mogen we de tekst van vandaag horen: “Wees niet bang, Ik weet dat jullie geloven in de Vader en ook in Mij. Houdt dat vast. Wees trouw en met elkaar verbonden. Zie mijn leven als een Weg, een Waarheid ten leven”. Als je Jezus’ volgeling bent, kun je zelfs in de diepste wanhoop je ogen gericht houden op Jezus als het Licht. Wie Jezus ziet, ziet God en omgekeerd.
 
Zo’n woorden gaan pas iets betekenen als wij ze levend houden, als wij ze oppakken en als ze richtinggevend worden voor ons doen en laten.
 
Het Evangelie van Johannes is een grote geloofsbelijdenis dat Jezus de Messias is – dat God in Jezus vlees en bloed geworden is. Jezus en de Vader zijn één. God woont in Jezus. Hij belichaamt God als betrouwbare waarheid.
 
Daar is Jezus vol van.
 
Wij horen over de innige verbondenheid die er is tussen Jezus en de Vader. Daar is Jezus vol van. Het is een houding van waaruit hij omgaat met hetgeen hem overkomen zal. Dan is het is geen blind noodlot dat hem wacht, maar een fiere en krachtige keuze voor mensen welke op drie manieren onder woorden wordt gebracht.
 
Zij beginnen allemaal met ‘Ik ben’. Het zijn woorden die ons direct herinneren aan de Godsnaam “Ik zal er zijn voor u”, zoals God zich aan Mozes openbaarde bij het brandend braambos. Het zijn belangrijke woorden, die in ons hart geschreven moeten staan.
 
Ik ben de weg’, horen wij Jezus zeggen. Daarmee wordt zijn levensgang aangeduid. Hij wijst niet ‘n weg, maar zegt dat hij die weg belichaamt in zijn doen en spreken. Hij is daarin trouw gebleven tot het einde toe. Daarin gelijkt hij op de God, die omziet naar het volk dat eerst in Egypte vernederd werd en die hij wegvoert door de woestijn heen naar een nieuw land, waar het goed wonen zal zijn.
 
Jezus zegt ook: ‘Ik ben de waarheid’. In dat woord gaat het om de betrouwbaarheid van Jezus en zijn weg. Je mag erop vertrouwen dat het de levensloop van Jezus is die zal leiden naar waarachtig leven. Je wordt dus niet bedrogen of opgelicht. Johannes gebruikt daarbij vaak de uitdrukking ‘eeuwig leven’. Daarin wordt een rustige vastheid en een bestendigheid aangegeven. Zo’n leven in verbondenheid met Jezus draagt in zichzelf zin en waarde. Het vervult ons menselijk verlangen naar échte levensvreugde. Daarom zegt hij ook: ‘Ik ben het leven’.
 
Zijn woorden zijn ankers van hoop en vertrouwen.
 
Ook wij mogen in onze dagen in Jezus’ woord het anker vinden van hoop en vertrouwen en een geloofsgemeenschap zijn, die leeft in diepe verbondenheid met God. Hij roept ons vanaf het begin om zijn partners te zijn in het zorg dragen voor een wereld, die een goede woonplaats van mensen wil én kan zijn.
 
Wij hebben dus in Jezus een betrouwbare herder, die niet alleen spréékt over de weg, maar ons in zijn persoon – tot op vandaag – bezielt om in zijn weg te volharden. Door als christen te leven in deze maatschappij gaan wij vastberaden zijn weg. Tegen onbegrip of weerstand in, zullen wij ervaren dat hij op een verheerlijkte wijze écht in ons midden aanwezig is en in ons levenskracht wakker maakt.
 
Is er een mooier sacrament waarin dat werkelijkheid wordt dan de H. Eucharistie, die we nu graag verder vieren ‘tot zijn gedachtenis’.
 

VOORBEDEN

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 6-7 MEI 2023

V.   God,
uw hart gaat uit naar alle mensen en heel de schepping. Tot U richten wij nu onze voorbeden:
 
Lector

1. voor mensen die kwetsbaar en weerloos zijn,
voor ieder die hulp en steun nodig heeft
en daarvoor aangewezen is op anderen;
dat ze met eerbied en aandacht bejegend worden…
 
2. voor de christenen overal ter wereld,
die lijden onder geweld, achterstelling, vervolging;
dat zij kracht en troost vinden in hun geloof
en staande blijven in hun beproeving…
 
3. voor mensen die zorgen voor anderen,
in de gezondheidszorg,
in de opvang van vluchtelingen en ontheemden;
dat ze steeds bezield en gemotiveerd zijn
en hun werk met toewijding en voldoening verrichten…
 
4. voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse;
dat ons gezamenlijk geloof ons met elkaar verbindt,
dat wij elkaar van dienst zijn met de gaven en talenten
die U aan ieder van ons heeft gegeven…
 
5. Heer Jezus, Goede Herder,
wie u iets in eenvoudig gebed vraagt, ontvangt het ook :
laat dan toch het hart van jongeren opengaan,
opdat ze edelmoedig antwoord geven op uw liefdevolle uitnodiging
door – arm, rein en vrij –
hun leven voor u te geven als priester of Godgewijde.
 
V. God, wil in uw goedheid onze gebeden verhoren,
bewaar ons in de liefde en de Geest van Jezus, uw Zoon.
Hij is het die ons samenbrengt als uw geliefde mensen;
aan Hem komt alle eer en glorie toe,
nu en in eeuwigheid.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven