Noveen tot Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 7-15 juli

Op 16 juli vieren wij Karmelieten en Karmelietessen ons Ordesfeest “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel” (ook wel “Scapulier feest” genoemd).
Laten we samen een noveen bidden ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.
Het noveengebed is heel eenvoudig: een gebed tot Maria, 3 x het Weesgegroet,… stilte en slotgebed. Daarnaast kan je een passende tekst van de Heilige Schrift en één uit de traditie van de Karmel lezen. Natuurlijk kunt u uw persoonlijke intenties met dit gebed verbinden!

 

OLV van de Berg Karmel

Eerste dag

Maria, aan het begin van de nieuwe schepping

Zalig zijt gij, Maria, vol van genade! tot u richten we onze ogen, want gij zijt het lichtend voorbeeld voor de gehele kerk! 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... God, Gij hebt de gezegende Maagd gevormd door de Heilige Geest en tot het begin van de nieuwe schepping gemaakt. Help ons, dat wij af zien van zonde. Laten we ons hart vernieuwen door het evangelie en laten we in loyaliteit het nieuwe gebod van de liefde volgen. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift - Psalm 87

Hij wil zijn bij mensen. Zo luidt zijn Naam. In diepe dalen op hoge vlakten aan rivieren van tranen. Waar wij Hem roepen, zingen daar zal Hij zijn. In Sion wordt Hij geroepen door vertwijfelde stemmen daar staat de Tent der Ontmoeting daar vertoeven zijn woorden. Daar is Hij begonnen, daar voor alle volkeren bereikbaar. Ik hoorde in vreemde talen: daar zijn ook wij geboren. En ik wist en beaamde daar ontspringt mijn bron. (Uit: 150 psalmen vrij, H. Oosterhuis, Ten have 2011, p. 145)  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van de Heilige Thérèse van Lisieux

O MARIA,  Thérèse van LisieuxAls ik kijk naar je leven, zoals het evangelie het vertelt, durf ik naar jou te kijken en naar u toe te komen; dan is het niet moeilijk, mij als uw kind te zien, omdat ik je sterfelijk en lijdend zie, net zoals ik. Je laat me ondervinden dat het niet onmogelijk is in uw spoor te wandelen, U koningin van de uitverkorenen! Je hebt de smalle weg naar de hemel zichtbaar gemaakt door het beoefenen van de eenvoudigste deugden. Werkelijk, je ziet ons graag, zoals Jezus van ons houdt. Liefde is, alles weggeven en bovendien ook jezelf geven; door onze toeverlaat te blijven bevestig je dit. Onze Verlosser kent je oneindige tederheid... Hij vertrouwt ons aan jou toe …
OLV Berg Karmel
De Moeder Gods overhandigt het scapulier aan H Simon Stock, schilderij in de karmelietenkerk te Linz.
Maria Boodschap

Tweede dag

Maria, de eerste leerling van de Heer

Gezegend ben je, Maagd Maria. Jij hebt de boodschap van de engel ontvangen en werd moeder van het goddelijke woord. Je bent gezegend. Je hebt in stilte de hemelse woorden overwogen en werd zo leerling van het goddelijke woord. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Heer, onze God, de Heilige Maagd Maria gaf ons het voorbeeld van een leerling, die de woorden van leven trouw bewaart. Open ons hart voor het heilswoord, opdat het door de kracht van de Heilige Geest in ons dagelijks leven overvloedige vrucht mag dragen. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift - Maria Boodschap Lucas 1, 26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging het huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen’. Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk’. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van Elisabeth van de Drievuldigheid

H Elisabeth van de Drieëenheid"De Maagd Maria bewaarde alles in haar hart", met die woorden kan het hele levensverhaal van Maria worden samengevat! Ze leefde in haar hart en wel in zo een diepte, dat geen menselijke blik haar daarin kan volgen. Als ik in het evangelie lees "dat Maria zich door het bergland van Judea spoedde", om haar nicht Elisabeth bij te staan, dan zie ik haar voor mij: zo mooi, zo stil, zo vol majesteit, zo in hun hart bij het woord van God. Steeds was Haar gebed: 'Zie, hier ben ik. De dienstmaagd des Heren".

Derde dag

Maria, dienaar van barmhartigheid

Gezegend zijt gij, Maagd Maria, u hebt uzelf de dienares van de Heer genoemd! Nu bent u verheven boven de koren van engelen, de Kerk prijst u als koningin van de hemel. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Barmhartige God, in uw raadsbesluit om ons te verlossen, hebt U gekozen voor de Heilige Maagd, uw nederige dienares, de moeder van Christus en U riep haar om deel te nemen aan zijn heilswerk. Help ons dat wij, net als Maria, U met al onze toewijding dienen en onszelf vrijwillig inzetten in de dienst aan de mensen. Dat vragen we U door Christus onze Heer. Amen  

Woorden uit de Heilige Schrift - De bruiloft van Kana Johannes 2. 1-11

Het is feest in Kana: een bruiloft. Een man en een vrouw gaan trouwen, en iedereen is uitgenodigd. Een prachtig feest. Met goeie muzikanten! Jezus is er ook. Hij mag mee met zijn moeder Maria. De mensen drinken wijn en hebben plezier. Ze dansen op de muziek. Maar dan wordt het ineens stil. Wat is er aan de hand? De wijn is op! En het feest is nog in volle gang! Iedereen moppert en mort. Sommige mensen krijgen ruzie. De muzikanten spelen vals. De bruid en de bruidegom weten niet wat ze doen moeten. Ze vragen Maria om hulp. Maria zegt: "luister maar naar mijn zoon Jezus. Die brengt vrede." Jezus zegt: "doe maar water in de lege wijnflessen. Gewoon water. En dan schenk je dat aan de gasten." De bruid en de bruidegom doen wat Jezus zegt. Ze doen water in de lege wijnflessen en schenken dat in de glazen van de gasten. De gasten drinken ervan. "Deze wijn is duizend keer beter dan de allerbeste wijn die ik ooit gehad heb!" roept er een. En meteen is het over met de ruzie. Niemand moppert meer. De muzikanten spelen nieuwe muziek en iedereen danst van vreugde. De bruid en de bruidegom vragen aan Maria hoe Jezus dat nou deed met dat water. "Waar Jezus komt, wordt alles anders," zegt Maria. "Water wordt wijn. Oorlog wordt vrede. Donker wordt licht." (Hertaald voor kinderen)  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van de Heilige Thérèse van Lisieux

O Maria, je weet het: ondanks mijn kleinheid, heb ik zoals jij de Almachtige in mij. Als ik mijn zwakheid zie, heb ik geen angst. Want de rijkdom van de Moeder behoort ook het kind... Ik ben je kind, o veel geliefde moeder! Uw deugden, uw liefde, horen ze niet ook bij mij? Als de witte hostie afdaalt in mijn hart, gelooft Jezus, je zachte lam, in jezelf te rusten! Ik weet, genadevolle Maagd, dat je in Nazareth heel bescheiden leefde en niets verlangde: geen wonderen of extases doorheen je leven, jij koningin van de uitverkorenen! Het aantal kleinen is zo groot op aarde; ze kunnen zonder angst de ogen naar u opslaan, omdat het je aangenaam was, jij onvergelijkbare moeder, op de gewone weg te gaan om hen naar de hemel te brengen!

Vierde dag

Maria, onze geestelijke moeder en lerares

Heilige Maagd Maria, GIJ hebt de Heer ter wereld gebracht. Heilige moeder van de Kerk, u houdt in ons de Geest van uw Zoon levend. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Heer God, onze Vader, door uw wonderbaar raadsbesluit werd uw Zoon geboren uit een vrouw en was haar gehoorzaam. Leer ons dieper in het geheim van het mens geworden woord door te dringen en in de gemeenschap met hem, hier op aarde een verborgen leven te leiden totdat we, geleid door de maagdelijke moeder vol vreugde in uw huis mogen binnen treden. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen  

Woorden uit de Heilige Schrift – De geboorte van Jezus – Lukas 2, 1-20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van Edith Stein

Er is een intieme verbinding van Maria met ons. Ze houdt van ons, ze kent ons, ze streeft ernaar om elkeen van ons tot die mens te maken die je moet zijn. Om iedereen zo dicht mogelijk bij de Heer te brengen. ... In Maria zien we niet de Heer, maar we zien haarzelf aan de zijde van de Heer. Haar dienstbaarheid is dienstbaarheid…haar voorspraak bij de Heer, de genade die ze uit zijn hand ontvangt en die onmiddellijk naar de mensen gaat. Ze vertegenwoordigde de Heer niet, maar bemiddelde Hem. Je kan het vergelijken met Eva aan de zijde van de eerste Adam. Ze staat daar om onzentwil. Ze is moeder van de Levende, niet omdat alle generaties uit haar voortkwamen, maar omdat haar moederliefde het hele mystieke lichaam omvat.

Vijfde dag

Maria, haven van geloof

Glorieuze moeder van Christus, in geloof ontving u uw Zoon en u geloofde in zijn opstanding toen Hij stierf. U bent voor de Kerk de haven van het geloof. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de gezegende Maagd Maria, de glorieuze moeder van uw Zoon, aan ieder van ons gegeven om ons te helpen. Haar aanroepen we in vertrouwen. Help ons op haar voorspraak om standvastig te zijn in het geloof, onwrikbaar in de hoop en in de liefde. Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen  

Woorden uit de Heilige Schrift – Jezus in de tempel Lukas 2, 41-52

Elk jaar met Pasen trekken Jozef en Maria naar Jeruzalem. Wanneer Jezus twaalf jaar is gaan ze er weer naartoe, zoals ze dat gewoon zijn. Als het feest voorbij is, keren ze terug naar huis. Maar Jezus blijft in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het merken. Want Maria denkt ‘Jezus is bij Jozef en de andere mannen’, en Jozef denkt: ‘Jezus is bij Maria en de andere vrouwen.’ Zo reizen ze een hele dag vooraleer ze door hebben dat Hij niet met hen terugkeert naar Nazaret. Wanneer ze Hem ’s avonds niet zien, gaan ze Hem zoeken bij familie en kennissen. Maar ze vinden Hem nergens. Dan keren ze naar Jeruzalem terug en zoeken Hem daar. Pas na drie dagen vinden ze Jezus in de tempel. Daar zit Hij tussen de rabbijnen. Hij luistert naar hen en stelt hun vragen. Iedereen die Hem hoort, is verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Wanneer Maria en Jozef Hem daar zien, zijn ze helemaal van streek. Zijn moeder zegt: 'Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Je vader en ik waren erg ongerust toen we je kwijt waren.' Maar Jezus zegt: 'Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat Ik bij mijn Vader moest zijn?' Maar zij begrijpen Hem niet. Hij gaat met hen mee naar Nazaret, en houdt rekening met hen. Zijn moeder bewaart dit alles in haar hart. Jezus wordt wijs en volwassen en wordt steeds meer graag gezien door God en de mensen.  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van Johannes van het Kruis

Uit de Gedichten (Mystieke Werken van Johannes van het Kruis) Van het Woord des Vaders zwanger, komt de Jonkvrouw onderweg u vragen om een onderkomen. Uit het Geestelijk Hooglied De spirituele mens beperkt zich tot het presenteren van zijn alledaagse kwelling aan de geliefde; want degenen die geestelijk leven zullen alleen op hun behoeftigheid wijzen, in plaats van te vragen wat gewenst is. Zo blijft de aard en de wijze van de remedie overgelaten aan de geliefde. De Heilige Maagd zei op de bruiloft (te Kana) alleen dit aan haar geliefde Zoon: 'ze hebben geen wijn meer.’

Zesde dag

Maria, moeder van heilige hoop

Wees gegroet, Maria, hoop van de gelovigen! Gij helpt degenen die de moed verliezen, en kijkt naar al degenen die hun toevlucht nemen tot u! 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Almachtige God, Gij laat ons de Heilige Maagd Maria vereren als de moeder van Heilige hoop. Geef dat we op haar voorspraak en met haar hulp in de hoop op de voltooiing in de hemel, op aarde onze plicht vervullen en zo eenmaal ontvangen, wat we gelovig verwachten. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift – De vlucht naar Egypte – Mt 2, 13-22

Na het vertrek van de Wijzen verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.” Jozef stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: “Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.” Wanneer Herodes gestorven was verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef in Egypte en zei: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land van Israël, want wie het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.” Toen stond Jozef op en trok met het Kind en zijn moeder naar het land Israël.  

Uit de Karmeltraditie ... een woord van Edith Stein

Het gedicht is eigenlijk nauwelijks in zijn volle kracht te vertalen. Daarom wordt het in de oorspronkelijke taal – het Duits- weergegeven. Braut des hl. Geistes Du milder Geist, der alles Gute schafft, Du meiner Seele Frieden, Licht und Kraft, Der Ew’gen Liebe Allgewalt, O zeig’ Dich mir in sichtbarer Gestalt. Da sich der Menschensohn am Jordan zeigte, Sein göttlich Haupt in tiefster Demut neigte, Da kamst Du, aller Reinheit Überfülle In einer sanften Taube lichter Hülle. Die Jünger hörten Dich im Sturmesbrausen, Das Haus erbebt von dem gewalt’gen Sausen. Auf ihrem Haupt zuckt’s auf wie Feuerzungen, Da Deine Liebesglut ihr Herz bezwungen. Doch schufst Du Dir ein treues Ebenbild: Der Schöpfung reinste Blüte, göttlich-mild. In einem Menschenantlitz himmlisch-klar Wird Deines Lichtes Fülle offenbar. Aus ihrem Auge strahlt der Liebe Glut Und weht doch Kühlung wie von klarer Flut. Ihr Lächeln ist der sel’gen Freude Schein, Fließt balsamgleich in wunde Herzen ein. An mütterlicher Hand führt sie gelind Und dennoch stark in Deiner Kraft ihr Kind. Wo ihre Füße wandeln, grünt und blüht die Flur, Und Himmelsglanz umleuchtet die Natur. Der Gnadenfülle lichte Herrlichkeit Hat sie zum Thron erwählt von Ewigkeit Und strömt durch sie herab ins Erdenland Und jede Gabe kommt aus ihrer Hand. Als Braut ist sie unlöslich Dir verbunden – O milder Geist, ich habe Dich gefunden: Du offenbarst mir Deiner Gottheit Licht Hell-leuchtend in Marias Angesicht..’

Zevende dag

Maria, moeder van mooie liefde

Wees gegroet, jij Moeder van de mooie Liefde! In u is alle genade van de weg en de waarheid, in u alle levenshoop en deugd. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Heer, onze God, de bescheiden Maagd Maria schittert voor jouw ogen de heerlijkheid af van haar Zoon en van alle deugden. Verleen ons, dat wij zoals zij nastreven wat waar is en juist en zo tot Jou komen, de bron van alle schoonheid en van de heilige Liefde. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift – Psalm 45

Met luider stem breng ik de koning hulde omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, mijn tong rept als een snel bestuurde pen van hem wiens gratie ik niet waardig ben ! Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, de woorden van uw mond zijn vol bekoring, voor eeuwig en altoos door God bemind, zijt gij veel schoner dan een mensenkind. Gord aan, o held, het zwaard van uw regering en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering; rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort en houd de teugels van het rechte woord; waarheid en majesteit zijn in uw handen en triomferend gaat gij door de landen om alle volken in uw ban te slaan; recht in het hart doet gij uw pijlen gaan. 

Uw troon, o Heer, staat bij uw rechtsgedingen onwankelbaar in alle wisselingen. Gij voert de scepter van uw majesteit als koningsstaf en staaft gerechtigheid. Uw liefde geldt het recht, uw haat het boze. Gij zijt de gesel van de goddeloze, dus heeft u boven allen God gewijd, o vorst, met olie die het hart verblijdt. 

Gij gaat gehuld in geur van specerijen, waar gij verschijnt ontwaken speelse reien. Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor, hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor - en zie de koningin staat aan uw zijde, stralend als goud, verliefd op uw geleide.... Luister, o dochter, luister en vergeet hoe gij van oorsprong en geboorte heet. Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen: hij is uw heer, die gij te voet zult vallen. Om zijnentwil voert men u schatting aan en ziet gij smekelingen voor u staan. Stralend van goud, stralend van licht en vreugde gaat gij als bruid tot wie uw hart verheugde. Men leidt u binnen waar hij resideert, die eenmaal koos en u voorgoed begeert. Zie niet meer om, de bedding der geslachten heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten de toekomst in de stroom van 's konings bloed tot waar uw geest uw kinderen ontmoet; uw zonen zult gij op de aarde stellen tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen; daarom draagt u mijn lied de tijden door en daarom looft u volk bij volk in koor.

Uit de Karmeltraditie ...

Het scapulier – Met Maria leven in de geest van de Karmel

Doopsel en doophernieuwing – Toewijding aan Maria

In de doop wordt het leven van een mens aan God toevertrouwd. Onze ganse levensweg, zijn wij geroepen dit toevertrouwen te vernieuwen. Zo zal de volledige toewijding aan God het hele bestaan van mensen doordringen. De toewijding aan Maria is een hulp en een manier om die oorspronkelijke toewijding in het doopsel te verwezenlijken. Maria leert ons hoe we volledig voor God kunnen leven. Haar leven is dat van de leerling van Christus bij uitstek. Zij is het voorbeeld van de nieuwe verloste mens naar het beeld van God. Ze leert ons hoe we de weg van haar Zoon moeten gaan om het doel te bereiken. Door het dragen van de scapulier, vernieuwen we onze doopgeloften: ons met Heer Jezus Christus te bekleden. In Maria wordt onze hoop op verlossing gehandhaafd, omdat in haar de God van het leven gewoond heeft. “Allen hebt gij u met Christus bekleed, omdat gij allen gedoopt zijt tot de gemeenschap met Christus” Gal. 3, 27 "Er is een intieme verbinding van Maria met ons. Ze houdt van ons, ze kent ons, ze streeft er naar ieder van ons te maken tot wat wij zouden moeten zijn: iedereen ten diepste met de Heer te verbinden. Dit geldt voor alle mensen." (H. Edith Stein) Maria eren in de geest van de Karmel is: ons haar houding zo goed als we kunnen eigen te maken in alle omstandigheden en situaties van ons leven – daar waar we zijn en leven. In het voorbeeld van de moeder van God, kunnen we zien hoe we ons leven, ons dagelijks leven gestalte kunnen geven in verbondenheid met de Heer :
  • Maria heeft haar leven naar God toegekeerd altijd luisterend naar Hem - met heel haar mens zijn, met geest en hart, zonder iets voor God te verbergen of te sterk te benadrukken.
  • Maria heeft onvoorwaardelijk ja gezegd tegen Gods woord - zonder voorwaarden of compromissen. Haar ‘Ja’ heeft ze trouw volgehouden, haar hele leven lang en altijd weer doorheen vele kleine stapjes vernieuwd…ook in moeilijke en pijnlijke omstandigheden.
  • Maria heeft Gods plannen voorrang gegeven op haar eigen voorstellingen en zich vol vertrouwen voor Hem opengesteld.
  • Maria heeft herkend en openlijk bekend dat God grote dingen met haar heeft gedaan - ze heeft Hem hiervoor geprezen in haar Magnificat!
  • Maria keek in haar leven ook naar de mensen naast haar, ze heeft aandacht besteed aan hun behoeften en hun hulp en ondersteuning gegeven.
Wie echt streeft om zijn leven meer en meer naar deze houding van totale beschikbaarheid en openheid voor God te richten en zich ook voor andere mensen wil inzetten, toont daarmee zijn/haar toewijding aan Maria.
 

Wij mensen hebben nood aan symbolen!

Wie het scapulier op passende wijze draagt, spreekt uit: ·  dat hij/zij vertrouwt op Maria ·  en hoe hij/zij, zoals Maria, wil leven in de navolging van Jezus Christus . En drukt uit zijn/haar leven steeds meer naar het voorbeeld van Maria te richten. Naast het toebehoren aan Maria, toont het scapulier - als een teken van het ordeskleed van de Karmel - ook de verbinding met de Orde. De brede verspreiding gaat terug op de verschijning van de Maagd Maria aan de zalige Simon Stock, aan wie Maria beloofde dat wie het scapulier draagt bij de dood, wordt gered.
 Het scapulier is samengesteld uit twee vierkante stukjes bruine stof die zijn verbonden door twee lintjes, zodat een deel op de borst en het andere deel op de rug gedragen kunnen worden. Dit stoffen scapulier kan worden vervangen door een scapulier medaille.
 De leden van de Karmelfamilie beleven hun verantwoordelijkheden op zeer verschillende manieren: in de afzondering, in het gemeenschapsleven, in het apostolaat, in de straten van de wereld… maar allemaal willen we, in de navolging van Christus en met Maria, ons inzetten voor zijn Koninkrijk en voor het welzijn van anderen.


Achtste dag

Maria, ons allen tot moeder gegeven

Bij het Kruis van Jezus, stond Maria, zijn moeder; haar ogen zagen zijn wonden, haar gelovig hart wist: door deze wonden worden alle mensen geheeld. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... Heer God, heilige Vader, Gij hebt de zaligheid van de mensen Gegrondvest op het geheim van Pasen. Uw zoon heeft ons voor zijn dood aan het Kruis, zijn moeder toevertrouwd; op haar voorspraak laat ons altijd uw kinderen blijven. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift – Jezus aan het kruis Naar het Evangelie van Johannes 19, 25-27

Jezusʼ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. Jezus zag zijn moeder staan bij de leerling die zijn beste vriend was. ‘Kijk, hij is uw zoon,’ zei Hij tegen haar. En tegen de leerling zei Hij: ‘Zij is uw moeder.’ Van toen af aan nam die leerling haar bij zich in huis.

Uit de Karmeltraditie ... Een woord van de h. Edith Stein

uit een gedicht bij Goede Vrijdag (in de oorspronkelijke Duitse taal)
Heut hab’ ich unterm Kreuz mit Dir gestanden Und hab’s so deutlich wie noch nie empfunden, Daß unterm Kreuz Du uns’re Mutter worden. Wie sorgt schon einer ird’schen Mutter Treue, Des Sohnes letzten Willen zu erfüllen. Du aber warst des Herren Magd, Des menschgeword’nen Gottes Sein und Leben Dein Sein und Leben restlos hingegeben. So hast die Seinen Du ins Herz genommen, Und mit dem Herzblut Deiner bittern Schmerzen Hast jeder Seele neues Leben Du erkauft. Du kennst uns alle: uns’re Wunden, uns’re Schwächen, Kennst auch den Himmelsglanz, den Deines Sohnes Liebe Um uns ergießen möchte in der ew’gen Klarheit. So lenkst Du sorgsam uns’re Schritte, Kein Preis ist Dir zu hoch, um uns ans Ziel zu führen. Doch die Du auserwählt Dir zum Geleite, Dich zu umgeben einst am ew’gen Thron, Sie müssen hier mit Dir am Kreuze steh’n Und müssen mit dem Herzblut bitt’rer Schmerzen Der teuren Seelen Himmelsglanz erkaufen, Die ihnen Gottes Sohn als Erbe anvertraut.


Negende dag

Maria, de moeder en het model van de Kerk

Wees gegroet, Heilige Maria, Jij, de spiegel waarin de Kerk kijkt en waarin ze het zuivere beeld ziet van haar toekomstige heerlijkheid. 3 x Weesgegroet... Maria, moeder en koningin van de Karmel, bid voor ons! 5 minuten stilte... God, door uw macht en goedheid licht de Heilige Maagd op, de kostelijkste vrucht van de verlossing, het perfect beeld van de Kerk. Geef uw volk op zijn aardse pelgrimstocht de genade met de blik op Maria, Christus gelovig na te volgen. Totdat we de volheid der heerlijkheid bereiken kijken we vol vreugde naar haar. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.  

Woorden uit de Heilige Schrift – Uit de profeet Zacharias 2, 14-17

Verheug u, dochter van Sion; want zie, ik kom, Om in uw midden te wonen: Godspraak van de Heer; Op die dag sluiten talrijke volken zich bij de Heer aan, En worden mijn volk! Dan zal Ik in uw midden wonen En ge zult weten, Dat de God van de heerscharen mij heeft gezonden! De Heer zal Juda tot erfdeel bezitten op de heilige grond, En Jeruzalem weer uitverkiezen. Zwijg stil, alle mensen, voor het aanschijn van de Heer; Want Hij staat op uit zijn heilige woning.

Uit de Karmeltraditie ... Een woord van de h. Edith Stein

O lieve moeder Maria, geef mij een hart, fris en open als het hart van een kind en transparant als het water van een klare bron. Geef me een edelmoedig hart, dat niet blijft hangen bij verdriet ; Een onbekommerd hart, dat zich vrolijk geeft; een hart dat weet heeft van zwakte en daarom innig meevoelt en meeleeft; een diep en dankbaar hart dat kleinigheden niet verwaarloosd. Geef me een zacht en nederig hart, dat lief heeft zonder wederliefde te verwachten Dat in een ander hart vol vreugde ruimte vrijmaakt voor uw Zoon, een edel en daadkrachtig hart, dat bij teleurstelling niet plat geslagen wordt, dat bij ergernis en beproeving niet verlamd wordt; dat niet boos wordt bij onoplettendheid, dat bij onverschilligheid niet wordt ontmoedigd. Maar geef me een hart dat wordt gedreven door een verlangen naar liefde voor Jezus tot meer eer en glorie voor Hem en daarin niet eerder tot rust komt dan in de hemel. Amen.

 

 

(Met dank aan de Oostenrijkse Karmelieten. Vertaald en van hen overgenomen door P. Paul De Bois)

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven