Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 6 januari 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

God heeft ons het eerst liefgehad. Niet wij hebben Hem liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons het leven te brengen, om door het offer van Zijn leven onze zonden uit te wissen. Wij danken U Jezus dat U naar ons toe gekomen bent, om alles met ons te delen, om naast ons te staan in onze zwakheid, om ons op te nemen in Uw goddelijke leven. Help ons dit nieuwe jaar U te volgen als kinderen van het licht. Help ons steeds weer dingen achter te laten en vissers van mensen te worden.  Jezus, ik houd van U
 
U verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk en allen die ergens aan leden of werden gekweld bracht men bij U en U genas hen. Toen U die grote menigte zag voelde U medelijden met hen omdat zij leken op schapen zonder herder. U onderwees hen en vermenigvuldigde voor hen het brood. Heb medelijden, ook met ons en met hen die wij hier voor U brengen.  Heal me, O Lord
 
U was aan het bidden, de avond viel, U was alleen aan land. U zag dat Uw leerlingen in de boot zich aftobden om vooruit te komen. Tegen het einde van de nacht kwam U te voet over het meer naar hen toe; U wilde hen voorbijgaan. Maar toen zij U zagen, meenden zij een spook te zien en schreeuwden het uit. Maar U begon onmiddellijk met hen te spreken: “Weest gerust, Ik ben het. Vrees niet.” U klom in de boot en de wind ging liggen. Zij raakten buiten zichzelf van verbazing, zij waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, hun geest was verblind.   Wees stil en weet
 
De Geest die geheel Uw leven en Uw dienstwerk heeft bezield is dezelfde die vandaag ons christelijk leven leidt. Zo gemakkelijk vergeten wij Uw Geest. Het is zo nodig dat wij vragen om Zijn hulp, Zijn kracht, Zijn inspiratie. Laat Hij ons verder helpen in dit nieuwe jaar, dat Hij ons hart vervult en in ons het vuur ontsteekt van Uw liefde.   Jésus, Toi qui a promis

 

→ Liederen HOLY HOUR songs chansons


 

Dieu nous a aimés le premier. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés; Il a envoyé Son Fils unique dans le monde pour nous apporter la vie, pour effacer nos péchés par le sacrifice de Sa vie. Nous Te rendons grâce, Jésus. Tu es venu à nous, pour partager notre humanité, pour Te tenir à nos côtés dans nos faiblesses, pour nous unir à Ta divinité. Aide-nous durant cette nouvelle année à Te suivre comme des enfants de la Lumière. Aide-nous à quitter tout pour devenir des pécheurs d’hommes.  Jezus, ik houd van U
 
Tu proclamais la Bonne Nouvelle du Règne. On T’amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments et Tu les guéris. Tu vis cette foule nombreuse. Tu fus pris de pitié pour eux parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Tu Te mis à leur enseigner et Tu les nourris en multipliant les pains. Ayez pitié de nous aussi et de ceux que nous apportons ici devant Toi.  Heal me, O Lord
 
Tu priais, la nuit tombait, Tu étais seul à terre. Voyant que Tes disciples s’épuisaient à ramer contre le vent, vers la fin de la nuit, Tu venais vers eux à pied à travers le lac; Tu voulais les passer. En Te voyant, ils crurent voir un fantôme et ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Tu leur parlas: « Confiance, c’est Moi, n’ayez pas peur. » Tu montas dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient bouleversés. Ils n’avaient rien compris à sujet des pains, leur cœur était aveuglé.   Wees stil en weet
 
L’Esprit qui a animé toute Ta vie et Ton ministère est le même Esprit qui, aujourd’hui guide notre vie chrétienne. Mais souvent Il est le grand Oublié de nos prières. Nous avons si grand besoin de demander Son aide, Sa force, Son inspiration, pour qu’Il nous guide tout au long de la nouvelle année, pour qu’Il remplisse nos cœurs et qu’Il enflamme en nous le feu de Ton Amour.  Jésus, Toi qui a promis

 

 

God first loved us. This is love: not that we loved Him, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins and to bring us life. We thank You, Jesus. You came to us, to share our humanity, to stand beside us in our weaknesses, to share in Your divinity. Help us during this new year to follow You as children of the Light. Help us to leave things behind to become fishers of men.  Jezus, ik houd van U
 
You proclaimed the good news of the Kingdom. People brought to You all who suffered various diseases and You healed them. You saw the large crowd, You felt pity for them, because they were like sheep without a shepherd. So You began teaching them and multiplied for them the bread. Have mercy on us too and on those we bring here before You.  Heal me, O Lord
 
You prayed, night fell, You were alone on land. You saw the disciples exhausted from rowing against the wind. Shortly before dawn You went out to them, walking on the lake. You were about to pass them by, but when they saw You, they thought You were a ghost. They cried out. Immediately You spoke to them “Take courage! It is I. Don’t be afraid.” Then You got into the boat and the wind ceased. They were astounded, for they had not understood about the loaves, their hearts were blinded.   Wees stil en weet
 
The Holy Spirit who has animated all of Your life and ministry, is the same Spirit that today guides our Christian life. But so often He is the forgotten One in our prayers. We need His help so much, His strength, His inspiration so that He can lead us forward in this new year, that He can fill our hearts and kindle in us the fire of Your love.   Jésus, Toi qui a promis

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven