Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 5 mei 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde.” Het is Uw verlangen dat wij altijd in Uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons aanvaarden door U bemind te zijn. Help ons dikwijls denken aan de liefde die U voor ons hebt. Als wij blijven kiezen voor vriendschap met U moet geen moeilijkheid of beproeving ons bang maken. Geef dat wij ons doorheen alles door U bemind kunnen weten.  My heart belongs to You
 
U zegt: “Ik ben de wijnstok, Mijn Vader de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. De rank draagt alleen vrucht als zij blijft aan de wijnstok, los van Mij kunnen jullie niets.”  Qui mange Ma chair
 
U zegt: “Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten te dragen die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam, Hij zal het je geven.” Maak ons open voor de nieuwe dingen die de heilige Geest door ons wil bewerken, ook in deze moeilijke tijd. Leer ons luisteren naar Uw Moeder: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!”  With Mary
 
“Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook u vervolgen.” Help ons alles doorstaan, opdat mensen de liefde van Uw Hart mogen leren kennen. Zend ons de Helper, Uw heilige Geest. Versterk het hart van wie worden bedreigd of in moeilijkheden verkeren omwille van U. Verlicht allen die vertwijfeld zijn, radeloos, zonder hulp.   Veni Sancte Spiritus
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Tu dis: “Comme le Père M’a aimé, Je vous ai aimé. Demeurez dans Mon Amour.” C’est Ton désir que nous demeurions toujours en Ton Amour. Te connaître, Jésus, est la mission principale de notre vie. Apprends-nous à accepter d’être aimés par Toi. Aide-nous à contempler souvent l’amour que Tu as pour nous. Si nous continuons à choisir l’amitié avec Toi, aucune difficulté ou épreuve ne devrait nous effrayer. Donne qu’à travers tout nous pouvons nous savoir aimés par Toi.  My heart belongs to You
 
Tu dis: “Je suis la vraie vigne et Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en Moi, porte du fruit, Il l’émonde, afin qu’il en porte davantage. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire.“  Qui mange Ma chair
 
Tu dis: “ Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure: si bien que tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous l’accordera.” Ouvre nos cœurs aux nouveautés que l’Esprit Saint veut accomplir à travers nous, même en ce temps difficile. Apprends-moi à écouter Ta Mère: “Faites tout ce qu’Il vous dira”.  With Mary
 
“Si le monde vous hait, sachez qu’il M’a haï le premier.  S’ils M’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Aide-nous à endurer tout, afin que le monde connaisse l’Amour de ton Cœur. Envoie-nous ton Esprit Saint, qu’Il fortifie les coeurs de qui sont menacés ou en difficulté pour l’amour de Toi, qu’Il illumine ceux qui sont désespérés, éperdus, sans appui.  Veni Sancte Spiritus

 

 

You said: “As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My love.” It is Your desire that we remain in Your love always. To know you, Jesus, is the most important mission in our lives. Teach us to accept to be loved by You. Help us to think often about the love You have for us. Teach us how to remain in Your love. If we continue to choose friendship with You, no difficulty or trial should frighten us. Grant us the grace to always remember we are loved by You.  My heart belongs to You
 
You said: “I am the vine and My Father is the vine-grower. Every branch in Me that bears fruit, He prunes to make it bear more fruit. To bear fruit you must abide in Me. Apart from Me you can do nothing.”  Qui mange Ma chair
 
You said: “ You did not choose Me but I chose you. And I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask Him in My Name.” Open our hearts to the new things that the Holy Spirit wants to accomplish through us, even in this time of trouble. Help us to listen to Your Mother: “Do whatever He tells you”.   With Mary
 
“If the world hates you, be aware that it hated me before it hated you. If they persecuted me, they will persecute you.” Help us to endure everything so that the world may know the love of Your Heart. Send us the Holy Spirit, that He strengthens the hearts of those who are at this moment in danger and suffer persecution for Your Name’s sake, that He enlightens those who are despairing, desperate and helpless.   Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven