Gebedsteksten Holy Hour 5 juni 2019

Op de laatste dag van het feest riep U uit: wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Laat ons van U drinken, van Uw liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons. Laat Uw Geest ons zalven met olie van barmhartigheid om wonden te genezen van ruzie en misverstand. Laat ons eensgezind volharden in het gebed samen met Uw Moeder. Laat ons met Haar zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord.

Le dernier jour de la fête, Tu Te mis à proclamer: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et que boive celui qui croit en Moi. De son sein couleront des fleuves d’eau vive. Laisse nous boire de Ton amour, de Ton pardon, de Ton désir de nous. Que Ton Esprit oint tout notre être de l’huile de Ta miséricorde qui guérit les blessures des erreurs. Nous voici, unanimes, assidus à la prière, avec Ta Mère. Fait que nous puissions Te dire avec Elle: qu’il me soit fait selon ta parole.

On the last day You cried out: Let anyone who is thirsty come to Me and let the one who believes in Me drink. Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water. Let us drink of Your love, Your pardon, Your thirst for us. Let Your spirit anoint our whole being with the oil of Your mercy, which heals the injuries caused by mistakes and disputes. Now we are here all joined together constantly in prayer along with Mary, Your Mother. With a sincere heart we want to say: May Your word to me be fulfilled. With Mary

Jezus, ik vertrouw mij toe aan Uw Hart, zie mij aan, zie wat er in mij leeft, zie naar hen die ik bij U wil brengen, doe zoals Uw Hart U ingeeft, ik reken op U en geef mij aan U over, ik geloof in Uw Liefde voor mij, doe met mij wat U goed vindt, ik wil alles aanvaarden, ik leg mijn geest in Uw handen, want U bent mijn Verlosser. Laat komen Uw rijk.

Jésus, à Ton coeur je me confie, regarde ce qui se passe en moi, les personnes que je voudrais aider, fais selon le désir de Ton Coeur, laisse agir Ton Coeur, je crois en Ton Amour pour moi, Jésus, je compte sur Toi, je m’abandonne à Toi, je veux accepter tout, entre Vos mains je remets mon esprit, car c’est Toi mon Sauveur. Que Ton règne vienne.

I have confidence in You, look at me, at those I want to help, do with me as You desire, work in me according to Your Heart, I believe in Your Love for me, I count on You, I accept everything. I surrender myself into Your hands, without reserve. Let Your kingdom come. Jesus, we adore You

Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die U Mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn zoals Wij opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt. Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de kwade. Voor hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn. Dank U, Jezus, voor Uw gebed, de Vader verhoort altijd Uw gebed.

Père saint, garde-les en Ton Nom que Tu M’as donné, pour qu’ils soient un comme Nous sommes un afin que le monde croie que Tu M’as envoyé. Je ne Te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Pour eux Je Me consacre Moi-même, afin qu’ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Merci, Jésus, pour Ta prière, Ton Père exhausse toujours Ta prière.

Holy Father, protect them in Your Name that You have given Me, so that they may be one, as We are one so that the world may believe that You have sent Me. I am not asking You to take them out of the world, but I ask You to protect them from the evil one. For their sakes I sanctify Myself, so that they also may be sanctified in truth. Thank You, Jesus, for Your prayer, Your Father is always hearing Your prayer. Vader, maak ons één.

U vroeg tot drie keer: heb je Me lief? Petrus antwoordde: Heer, U weet alles, U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei U: ‘Zorg voor Mijn schapen. Toen je jong waart, deed je zelf uw gordel om en ging waarheen je wilde, maar wanneer je oud bent, zal jij je handen uitstrekken, een ander zal je omgorden en je brengen waarheen je niet wilt. Jij, volg Mij. Zend ons Uw Geest want anders kunnen wij U niet volgen.

Tu demandais jusque trois fois: M’aimes-tu ? Pierre dit: Seigneur, Tu sais tout; Tu sais que je T’aime ! Tu dis: Prends soin de Mes brebis. Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais ; lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Toi, Suis-Moi. Envoi nous Ton Esprit. Sans Lui nous ne pouvons pas Te suivre.

You asked for tree times: do you love Me more than these? Peter said: Lord, You know all things; You know that I love You. You said, Feed My sheep. When you were younger, you used to fasten your own belt and to go wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go. You, Follow Me! Send us the Holy Spirit, without Him we can’t follow You. Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

Holy Hour : elke woensdagavond

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven