Gebedsteksten Holy Hour 5 februari 2020

→ en français   → in english

Dank voor elke diepe ontmoeting met U. Vele harten blijven nog voor U gesloten. U ziet de ontgoocheling van wie hun geluk zoeken buiten U, U ziet de eenzame, ongelukkige bejaarde die leeft zonder U, U ziet jongeren die voor U geen plaats hebben in hun volle agenda, in hun levensvreugde. En toch bent U daar en wacht. U klopt aan, U smeekt, maar men heeft geen aandacht voor U. Men heeft U niet nodig. In naam van hen allen willen wij U aanbidden, hier blijven bij U dit uur.  Jesus, we adore You

Een vrouw die aan vloeiingen leed kwam midden de menigte naar U toe en raakte Uw kleed aan. U voelde een kracht van U uitgaan en zei: ‘Wees gerust, Mijn dochter. Uw geloof heeft u gered’. Jaïrus hoorde dat zijn dochtertje gestorven was, en U zei hem: wees niet bang, maar blijf geloven. U pakte het meisje bij de hand en zei: ‘Ik zeg je, sta op.’ Wij brengen U onze zieken. Laat ook nu een genezende kracht van U uitgaan. U bent dezelfde gisteren, vandaag en eeuwig.  Heal me, O Lord

Dank U, Heer, voor de bescherming van Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest. Laat het zwaard van Uw heilige Geest alle negatieve genetische en verslavende invloeden verbreken. Schenk ons vergeving. Zuiver, vernieuw en bescherm ons hele zijn. Door Uw Naam en Uw gezag bind ik elke boze geest in en rondom ons aan de voet van Uw kruis. Laat Uw heilige Geest ons nu vervullen met Uw vrede.  Holy is the Lord

Ik heb in mijn leven veel ellende en nood gekend, laat mij nu opstaan, laat mij herleven. Herstel mij in mijn oorspronkelijke waardigheid, omgeef mij met Uw troost. Dan zal ik U loven, U zonder ophouden zegenen en getuigen van Uw barmhartigheid, van de grote dingen die U aan mij deed. Ik zal naar U blijven verlangen met heel mijn hart. U Laat mij niet alleen, U laat mij nooit in de steek.  Thank You Jesus

Merci pour chaque rencontre profonde avec Toi. Tant de cœurs Te résistent. Tu vois la déception de tant d’hommes et de femmes qui cherchent leur satisfaction en dehors de Toi. Tu vois le vieillard solitaire et désolé loin de Toi. Tu vois la jeunesse qui Te bouscule hors de ses journées plein d’activité. Et pourtant, Tu es là et Tu attends. Tu frappes, Tu supplies, mais on ne fait pas attention à Toi. On n’as pas besoin de Toi. Au nom de tous ceux, nous T’adorons, nous demeurons ici avec Toi.  Jesus, we adore You

Une femme, souffrante d’hémorragie, s’approcha par derrière et toucha Ton vêtement. Tu T’aperçus qu’une force sortait de Toi et Tu dis: Confiance, Ma fille! Ta foi t’a sauvée. Jaire apprenait que sa fille était morte. Tu lui dis: Sois sans crainte, crois seulement. Tu prenais la main de l’enfant et lui dis: Je te le dis, réveille-toi! Nous T’apportons nos malades. Laisse ce soir sortir de Toi une force qui guérit. Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement.  Heal me, O Lord

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour la protection de Ton précieux Sang. Nous Te demandons la guérison des blessures de notre cœur et de notre esprit. Que l’épée de Ton Esprit Saint brise tout influence négative génétique et addictive. Pardonne nous, purifie, renouvelle et protège notre être tout entier. Par Ton Nom et Ton autorité je lie tout esprit mauvais en nous et autour de nous au pied de Ta croix. Laisse Ton Esprit Saint nous remplir de Ta paix.  Holy is the Lord

Dans ma vie, j’ai vu tant de détresses et de malheurs, fait-moi relever, laisse-moi vivre à nouveau. Restaure-moi en ma dignité originelle, réconforte-moi par Ta consolation. Alors, je pourrai Te louer, Te bénir et témoigner de Ta miséricorde, des merveilles que Tu as fait pour moi. Tu ne me laisses pas seul, Tu ne m’abandonnes jamais.  Thank You Jesus

We thank You for every profound encounter with You. Many hearts resist You. You look at the disappointment of so many hearts that could find rest in You as nowhere else. You look at the lonely, unhappy old people who stay far away from You. You look at the young people that are pushing You out of their days full of activities, of their joy of life. And yet, You are there waiting, knocking, begging, but they don’t pay any attention to You, they don’t need You. In the name of them all, we adore You, we remain here with You.  Jesus, we adore You

A woman who had been subject to bleeding came up behind You and touched Your cloak. You felt a power going out from You and said: Take heart, daughter, your faith has healed you. Jairus heard that his daughter was dead and You said: Don’t be afraid; just believe. You took the girl by the hand and said: I say to you, get up! We bring You our sick. Let also this evening go out from You a healing power. You are the same, yesterday, today and forever.  Heal me, O Lord

Thank You for the protection of Your precious Blood. We ask You to heal the wounds in our heart and mind. Let the sword of Your Holy Spirit break all negative genetic and addictive material. Forgive us. Purify, renew and protect our whole being. Through Your Name and Authority I bind any evil spirit in and around us at the foot of Your Cross. Let Your Holy Spirit, fill us with peace.  Holy is the Lord

I have experienced a lot of misery and distress in my life, now let me stand up, let me revive. Restore me to my original dignity, surround me with Your comfort. Then I will praise You, bless You and bear witness to Your mercy. I will sing for delivering me, for doing great things for me. I will continue to yearn for You with all my heart. You don’t leave me alone, You never abandon me.  Thank You Jesus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven