Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 4 november 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Uw Liefde kent geen rust. U blijft altijd zoeken naar het verloren schaap totdat U het vindt. Hier zijn wij, door U gezocht, door U gevonden. Er is vreugde in Uw Hart, vreugde in de hemel. Geef dat wij U liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel, geheel ons verstand en al onze krachten. Verander ons hart van steen in een hart van vlees, een hart van liefde. Help ons aanvaarden alles wat U ons geeft. Uw Lichaam en Bloed, Uw Liefde, Uw Leven.  Jesus

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor U, en sterven wij, dan sterven wij voor U: of wij leven of sterven, U behoren wij toe. U zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan Uw verheerlijkt lichaam. U kennen gaat alles te boven. U zegt: wie geen afstand doet van alles wat hij bezit, kan Mijn leerling niet zijn.  Jezus, ik houd van U

U zegt: voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen. Ieder van ons zal rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. Wij bidden U voor onze overledenen, ook voor diegenen aan wie niemand denkt. Richt Uw blik vol medelijden op hen, op ons en help ons de weg te gaan van volkomen loutering. Moge onze zuster de lichamelijke dood ons wakend vinden in gebed. Houd in ons het verlangen brandend om sereen en voor eeuwig te gaan rusten in U.   He is Lord

Ik heb U lief. U bent gekruisigd uit liefde voor mij, ik wil een bruid zijn voor Uw Hart, U bekleden met heerlijkheid, U beminnen tot ik ervan sterf! Maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U: Bekleed mij met Uzelf. Stem mij innerlijk af op alle verlangens van Uw ziel. Doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen dat mijn leven alleen nog een uitstraling van Uw Leven mag zijn. Kom in mij de Vader aanbidden, kom in mij verzoening bewerken en redding.  I will live for You

 

 

Ton Amour ne Te laisse aucun repos, Tu demeures toujours en recherche de Ton brebis perdue, jusqu’à ce que Tu la trouves. Nous voici, Tu nous as cherchés, Tu nous as trouvés. Joie dans Ton Cœur et joie au ciel. Donne-nous la grâce de T’aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, en cœur d’amour, aide-nous à accueillir tout ce que Tu nous donnes : Ton Corps et Ton Sang, Ton Amour et Ta Vie.  Jesus

Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour Toi, et si nous mourons, nous mourons pour Toi. Que nous vivions ou mourions, nous appartenons à Toi. Tu transfigureras notre corps humilié pour le rendre conforme à Ton corps de gloire. Te connaître tel que Tu es est au-delà de tout! Tu as dit : quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être Mon disciple.  Jezus, ik houd van U

Tu dis: Moi, le Seigneur vivant, Je l’affirme: tous les humains se mettront à genoux devant Moi, et tous reconnaîtront Dieu publiquement. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu de ses décisions. Nous prions pour nos défunts, y compris ceux dont personne ne se souvient. Regarde-les, regarde-nous avec pitié, aide-nous à suivre le chemin de la purification complète. Que notre soeur la Mort corporelle nous trouve vigilants dans la prière. Garde en nous le désir ardent de reposer sereinement et éternellement en Toi.  He is Lord

Je T’aime, Tu fus crucifié par amour pour moi, je veux être une épouse pour Ton Cœur, je veux Te couvrir de gloire, je veux T’aimer jusqu’à en mourir! Mais je sens mon impuissance et je Te demande de me revêtir de Toi-même, d’identifier mon âme à tous les mouvements de Ton âme, de me submerger, de m’envahir, de Te substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de Ta Vie. Viens adorer le Père en moi, viens faire en moi la réconciliation et le salut.  I will live for You

 

 

Love grants You no rest. You always keep looking for the lost sheep until You find it. And now, here we are. You searched for us, You found us. There is joy in Your Heart, joy in heaven. Grant us the grace to love You with all our heart and with all our soul, with all our mind and with all our strength. Transform our heart of stone into a heart of flesh, a heart of love. Help us to accept everything You give us: Your Body, Your Soul, Your Love, Your Life.  Jesus

None of us live for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. If we live, we live for You; and if we die, we die for You. So, whether we live or die, we belong to You. You will transform our poor body to make it conform to Your glorified body. Knowing you is beyond anything. You say: he who does not renounce everything he possesses cannot be My disciple.  Jezus, ik houd van U

You said : As surely as I live, every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God. So then, each of us will will have to account for ourselves to God. We pray for our dead, even for those whom no one thinks of. Look upon them, upon us, with pity, and help us to go the way of complete purification. May sister death find us awake in prayer. Keep in us the longing to rest serenely and forever in You.  He is Lord

I love You, You were crucified out of love for me, I wish to be a bride for Your Heart; I wish to cover You with glory; I wish to love You even unto death! But I feel my weakness and I ask You to clothe me with Yourself, to to tune my soul to the desires of your soul, to overwhelm me, to possess me, to substitute Yourself for me that my life may be but a radiance of Your Life. Come in me to worship the Father, come in me to restore and to save.  I will live for You

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven