Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 3 maart 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

We zijn hier samen als op een hoge berg, om U te ontmoeten in de intimiteit van onze stille aanbidding. Uw leerlingen zagen U stralen van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Het bereidt er ons op voor om U eens te zien van aangezicht tot aangezicht. Laat Uw liefde ons innerlijk herscheppen en omvormen.  Jesus, we adore You
 
Ook in de eucharistie bent U Gods wijsheid en Gods kracht, U bent de dwaasheid van God die wijzer is dan de mensen en de zwakheid van God die sterker is dan de mensen. Wat voor de wereld zwak is, kiest U uit om het sterke te beschamen. Leer ons te roemen, niet op onszelf, maar op U. Opdat Uw woord in ons zou groeien, moeten wij het verkondigen, de genaden die wij mochten ervaren delen met anderen. Door de dwaasheid van onze verkondiging wil U de gelovigen redden.  Qui mange Ma chair
 
Ik prijs U, Heer. Nooit wil ik Uw weldaden vergeten. U vergeeft mij. U bent vol liefde en medelijden. Zoals de hemel hoog is boven de aarde, zo is Uw goedheid voor wie op U vertrouwen. U weet waaruit wij gemaakt zijn. U denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens, zijn dagen zijn als gras. Maar Uw goedheid kent geen einde, zij gaat uit naar allen die Uw verbond onderhouden. Verheerlijk mijn ziel, de Heer. Bless the Lord
 
“Mijn kind, U bent altijd bij Mij en al het Mijne is ook van u. Wat verlang je? Ben je in staat de beker te drinken die Ik ga drinken? Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Noem niemand op aarde vader, jullie hebben maar één vader, de Hemelse.” Heer, bid voor ons tot de Vader, dat Hij ons vrij maakt van de angst om te verliezen wat wij hebben, dat Hij ons beschermt in deze pandemie en dat Hij hen verlicht en sterkt die het opnemen voor de zwaksten.   Lord, I want to be a Christian
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Nous voici ensemble comme sur une haute montagne, pour Te rencontrer dans l’intimité de notre prière silencieuse. Tes élèves ont vu Te transfigurer en rayonnant une lumière éblouissante. Te regarder purifie nos yeux, renforce notre foi et nous prépare à la vision de Ta Sainte Face. Laisse Ton Amour nous transformer déjà intérieurement.  Jesus, we adore You
 
Dans l’Eucharistie Tu es la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Tu es la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu qui est plus fort que les hommes. Tu choisis ce qui est faible dans le monde, pour confondre ce qui est fort. Apprend-nous à nous glorifier non en nous-même, mais en Toi. Pour faire grandir Ta Parole en nos cœurs, nous devons l’offrir aux autres, partager la grâce reçue. C’est par la folie de notre prédication que Tu veux sauver ceux qui croient.  Qui mange Ma chair
 
Mon âme Te bénit. Je n’oublie aucun de Tes bienfaits. Tu pardonnes toutes mes iniquités. Tu Te couronnes de bonté et de compassion. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Ta bonté est grande envers ceux qui ont confiance en Toi. Tu éloignes de nous nos transgressions. Tu sais de quoi nous sommes formés, Tu Te souviens que nous sommes poussière. L’homme, ses jours sont comme l’herbe. Mais Ta bonté est de tous les temps et pour toujours pour ceux qui gardent Ton alliance. Que toutes Tes oeuvres Te bénissent! Bless the Lord
 
« Mon enfant, toi, tu es toujours avec Moi, et tout ce qui est à Moi est à toi. Que veux-tu que Je fasse? Peux-tu boire la coupe que Je vais boire? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. N’appelez personne sur la terre votre “père”, car vous n’en avez qu’un seul, le Père céleste. » Seigneur, prie pour nous le Père: qu’Il nous libère de la peur de perdre ce qu’on a, qu’Il nous protège dans cette pandémie et qu’Il éclaire et fortifie ceux qui prennent soin des faibles.  Lord, I want to be a Christian

 

 

We are here together as on a high mountain, to meet You in the intimacy of silent prayer. You showed Yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright. Looking at You purifies our eyes, it strengthens our faith and prepares us to the vision of Your holy Face. Let Your Love transform us already innerly.  Jesus, we adore You
 
In the Eucharist You are the power of God and the wisdom of God. You are God’s foolishness that is wiser than human wisdom, You are God’s weakness that is stronger than human strength. You chose what is weak in the world to shame the strong. Teach us not to boast in ourselves, but in You. In order for Your word to grow in us, we must proclaim it. You call us to share with others the grace we have received. It is through the foolishness of our proclamation, that You save those who believe.  Qui mange Ma chair
 
I bless You, Lord, You are merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. You have not dealt with us according to our sins. You know how we are formed, You remember that we are dust. For man, his days are like grass. As the heavens are high above the earth, so great is Your mercy toward those who thrust You. Your mercy is from everlasting to everlasting with those who fear You and keep Your covenant. Bless the Lord, all His works, bless the Lord, O my soul.  Bless the Lord
 
« My Child, you are always with Me, and everything I have is yours. What is it you want? Can you drink the cup I am going to drink? Love your enemies and pray for those who persecute you. Call no one on earth your father, for you have only one Father—the One in heaven.” Lord, pray to the Father for us to free us from the fear of losing what we have, to protect us in this pandemic, and to enlighten and strengthen those who stand up for the weakest.   Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven