Gebedsteksten Holy Hour 3 april 2019

Met hoeveel liefde kijkt U ons aan. Met hoeveel liefde verlangt U ernaar ons hart te genezen waar het is verwond door geweld en liefdeloosheid. U wacht op ons zoals de Vader die zijn verloren zoon omhelst. U verwelkomt ons en begrijpt ons met zoveel medelijden. U raakt ons vol tederheid aan door de sacramenten, U vormt ons om door uw genade. Met uw Vader verdedigt U ons altijd. Laat ons opnieuw geboren worden en rusten aan Uw Hart.

Avec tant d’amour Tu nous regardes pour guérir notre cœur de pécheur! Tu nous attends comme le Père qui embrasse son fils perdu. Tu nous accueilles, Tu nous comprends avec tant de compassion. Par les sacrements Tu nous touches avec tendresse. Par ta grâce Tu nous modèles. Avec ton Père, Tu nous défends toujours. Tu nous laisses renaître de nouveau. Tu nous laisse reposer sur ton Cœur.

We turn our heart’s gaze to You and we feel in us that God loves us so much! You heal the heart of the sinner. You wait for us as the father of the prodigal son. Through the sacraments You touch us with tenderness and You shape us by your grace. Your strength restores life being and You understand our miseries. You have given your life for our sins. With your father You defend us always. You let us be reborn in love, to a new life. We may rest at Your Heart. Mon âme se repose

De Vader heeft U lief en laat U alles zien wat Hij doet. U kan niets doen uit Uzelf, U kan alleen doen wat U de Vader ziet doen. U zoekt niet uw eigen wil, maar de wil van hem die U gezonden heeft. Wie U ziet, ziet de Vader. U zegt: Mijn Vader is altijd aan het werk en daarom werk ook Ik. Maar u gelooft niet, omdat het u te doen is om de eer die u van elkaar ontvangt en u de eer niet zoekt die komt van de enige God. Ook in dit sacrament bent U altijd werkzaam.

Le Père T’aime et Te montre tout ce qu’il fait. Tu ne peux rien faire de Toi-même, mais seulement ce que Tu vois faire le Père. Tu ne cherches pas ta propre volonté, mais la volonté de celui qui T’a envoyé. Qui Te voit, voit le Père. Tu dis: Mon Père est toujours à l’œuvre et Moi aussi Je suis à l’œuvre. Mais comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Dans l’Eucharistie Tu es présent et toujours agissant.

The Father loves You and shows You all that He is doing; You can do nothing on Your own, but only what You see the Father doing; whatever the Father does, You do likewise. You seek to do not Your own will but the will of Him who sent You. Whom sees You, sees the Father. You say: My Father is still working and I also am working. But how can you believe when you accept glory from one another and do not seek the glory that comes from the one who alone is God? In the holy Eucharist You are present and always at work. I will live for You alone

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie zijn leven prijsgeeft zal het behouden voor het eeuwige leven. Zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? Zelfs indien zij die zou vergeten, Ik vergeet u nooit. In mijn handpalmen heb Ik u geschreven. Denk aan allen die het op dit ogenblik bijzonder moeilijk hebben.

Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher la gardera pour la vie éternelle. La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair? Même si celles-là oubliaient, Moi, Je ne t’oublierai pas ! Voici que sur mes paumes Je t’ai gravée. Souviens Toi de ceux qui sont en grand difficulté pour le moment.

Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Remember those who are in great difficulty in this moment. Jesus, remember me

Een hofbeambte verzocht U zijn zoon te genezen die op sterven lag. U zei: Als je geen wondertekenen ziet, geloof je niet’. En de beambte: Kom toch, Heer, eer mijn kind sterft!” En U: “Ga, uw zoon leeft.” De man geloofde en later besefte hij dat zijn zoon was genezen juist op het uur waarop U gezegd had: uw zoon leeft. Wij bidden U voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.

Il y avait un officier royal qui Te priais de guérir son fils qui se mourait. Tu dis: Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais! Et lui: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure! Tu lui dit: Va, ton fils vit. Cet homme crut à ta parole. Après il constata que c’était à l’ heure même que Jésus lui avait dit: Ton fils vit que la fièvre l’a quittée. Nous Te prions pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grâce de guérison, de libération, une grâce de foi.

A royal official begged You to heal his son, who was close to death. You said: “Unless you people see signs and wonders, you will never believe.” The official said, “Sir, come down before my child dies.” You replied: “Go, your son will live.” The man took You at your word. Afterwards he realized that his son got better at the exact time at which You had said “Your son will live.” We pray You for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith. Heal me, O Lord

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

 

Holy Hour : elke woensdagavond

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven