Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 31 maart 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

In de Olijfhof zei U tot de leerlingen: Ik ben bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waak met Mij. U bad: “Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet Mijn wil gebeuren, maar die van U.” Een engel verscheen om U te sterken. U ging terug naar de leerlingen en vond ze in slaap. U zei: “Ging het dan uw krachten te boven om één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak”.  Blijf bij Mij en waak hier met Mij
 
Uw uiterlijk was niet het bekijken waard; U was geen verschijning die onze bewondering wekt. U werd geminacht en gemeden, man van smarten, met ziekte vertrouwd, het waren onze ziekten die U op zich nam en onze smarten die U hebt gedragen; U werd gestraft; ons bracht het vrede en dankzij Uw striemen is er voor ons genezing. Wij allen waren als schapen verloren gelopen, ieder van ons was eigen wegen gegaan; de schuld van ons allen is op U neergekomen.  Jesus, we adore You
 
In de nacht waarin U werd uitgeleverd nam U brood en zei: ‘Dit is Mijn lichaam voor u. Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken.’ Zo nam U ook de beker en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als u hieruit drinkt, om Mij te gedenken.’ In elke Eucharistie verkondigen wij Uw dood totdat U wederkomt. Laat ons bewust zijn hoe U in elke communie waarlijk tot ons komt. Schenk ons een nederig hart, een diep geloof om U in werkelijkheid te ontvangen.   Qui mange ma chair
 
U zei tot Petrus: “Als jij je niet door Mij laat wassen, kan je Mijn deelgenoot niet zijn.” Toen U dan hun voeten had gewassen sprak U tot hen: “Begrijp je wat Ik je gedaan heb? Als Ik, de Heer en Leraar, jullie voeten heb gewassen, dan behoren ook jullie elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat je zou doen zoals Ik jou gedaan heb. Een dienaar staat niet boven zijn heer. Wanneer je dit beseft: zalig ben je als je er naar handelt”.   O Lord help is to love
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
A Gethsémani Tu dis à Tes disciples: “Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec Moi”. Tu priais: “Père, si Tu veux écarter de Moi cette coupe. Pourtant, que ce ne soit pas Ma volonté mais la Tienne qui se réalise”! Un ange apparut pour Te fortifier. Tu vins vers Tes disciples, ils dormaient. Tu disais: “Vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec Moi ! Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est faible”.  Blijf bij Mij en waak hier met Mij
 
Tu n’avais ni aspect tels que nous Te remarquions, ni apparence telle que nous Te recherchions. Tu étais méprisé, laissé de côté, homme de douleurs, familier de la souffrance. Ce sont nos souffrances que Tu as portées, ce sont nos douleurs que Tu as supportées. La sanction, gage de paix pour nous, était sur Toi et dans Tes plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants et sur Toi est retombée la perversité de nous tous.  Jesus, we adore You
 
Dans la nuit où Tu fus livré, Tu pris du pain et dis: ‘Ceci est Mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de Moi.’ Tu fis de même pour la coupe en disant: ‘Cette coupe est la nouvelle Alliance en Mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de Moi.’ A chaque Eucharistie nous annonçons Ta mort, jusqu’à ce que Tu viennes. Oui, c’est Toi qui viens vers nous dans la sainte Communion. Donne-nous un cœur humble, une foi profonde pour Te recevoir en toute vérité.  Qui mange ma chair
 
Tu dis à Pierre: «Si Je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec Moi.» Après leur avoir lavé les pieds, Tu leur dis: «Comprenez-vous ce que Je vous ai fait? Vous M’appelez “maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car Je le suis. Si donc Moi, le Seigneur et le maître, Je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme Je l’ai fait pour vous. Un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique.  O Lord help is to love

 

 

On the Mount of Olives You said to Your disciples: “I am deeply grieved, even to death; remain here, and stay awake with Me”. You prayed: “My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not what I want but what You want.” An angel appeared to strengthen You. You went back to the disciples and found them asleep. You said: “Could you not stay awake with Me one hour? Stay awake and pray that you may not come into the time of trial; the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”  Blijf bij Mij en waak hier met Mij
 
You had no beauty or majesty to attract us to You, nothing in Your appearance that we should desire You. You were despised and rejected, a man of suffering, and familiar with pain. You took up our pain and bore our suffering, the punishment that brought us peace was on You, and by Your wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and on You was laid the iniquity of us all.  Jesus, we adore You
 
On the night You were betrayed, You took bread and said: ‘This is My Body, which is for you; do this in remembrance of Me.’ In the same way, You took the cup, saying: ‘This cup is the new covenant in My Blood; do this, whenever you drink It, in remembrance of Me. In every Eucharist we proclaim Your death until You come. It is You Who comes to us in holy Communion. Let us receive You with a humble heart and a profound faith.   Qui mange ma chair
 
You said to Peter: “Unless I wash you, you have no share with Me.” When You had finished washing their feet, You asked: “That I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. No servant is greater than his master. Now that you know these things, you will be blessed if you do them.   O Lord help is to love

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven