Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2019-2020

→ en français   → in english

Wij willen U danken voor het voorbije jaar: voor elk teken van Uw Aanwezigheid, voor elke seconde dat U ons hebt bemind, voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, voor Uw zegen doorheen alles wat wij hebben doorleefd. U bent Heer van ons leven, Heer van de tijd. U hebt alles in handen. Uw liefde kent geen rust. Onze naam staat voorgoed geschreven in Uw hand. Bij U zijn wij veilig.  Thank You Jesus

Het voorbije jaar vertrouwen wij toe aan Uw barmhartigheid. Schenk ons vergeving voor wat niet goed was, genees ons hart waar het gebroken werd. Dank voor Uw geduld en Uw grote trouw. U bent liefdevol en genadig. U vergeldt ons niet naar onze schuld. U weet waaruit wij zijn gemaakt, U vergeet niet dat wij gevormd zijn uit stof. Ontferm U over ons.  O Christe Domine Jesu

We beginnen het nieuwe jaar met het hoogfeest van Uw Moeder. Zij moge ons helpen om doorheen dit nieuwe jaar Uw Naam te aanroepen met geloof en liefde. Jezus, Uw Naam is balsem, verdediging en hulp voor ieder hart. Jezus, wees met mij, voor mij, achter mij, naast mij, in mij, wees boven en onder mij. Wees bij mijn opstaan en mijn slapengaan, wees in elk hart dat aan mij denkt, in iedere mond die met mij spreekt, in elk oog dat naar mij kijkt, in ieder oor dat mij hoort. Wees alles in mij.  With Mary

U bent het Lam dat vrede brengt, wij bidden met volharing voor Uw geliefde Syrische volk en om vrede voor de ganse wereld. Bescherm allen die vervolging lijden omwille van Uw Naam. Schenk hoop en vertroosting aan vluchtelingen en migranten. Genees de wonden van volkeren die lijden onder de gevolgen van geweld. Wij bidden om een nieuwe regering voor ons land. O Heer, voor ons geboren, troost allen die terneergeslagen zijn door ziekte en lijden; ondersteun hen die zich inzetten voor hun broeders en zusters. Help ons om elke dag vredestichters te zijn in onze gezinnen en in onze wereld. Wij vragen U al deze intenties voor te leggen aan de Vader, Uw Vader, onze Vader.  Abba Father

Zegen allen die een speciale plaats hebben in ons hart. Zegen hen die dit jaar belangrijke keuzes moeten maken. Zegen hen voor wie wij de genade van het geloof willen bekomen. Zegen hen die op zoek zijn naar hun roeping. Laat Uw Geest ons verlichten, laat Hij ons verteren met Uw Liefde en ons leiden op de juiste weg. En laat Uw Moeder naar ons omzien en ons bewaren voor alle kwaad, voor elke illusie, voor ieder gevaar.  Veni Sancte Spiritus

Nous Te rendons grâce pour l’année passée: pour chaque signe de Ta présence dans nos vies, pour chaque seconde que Tu nous a aimé, pour chaque jour ou Tu nous a protégé, pour Ta bénédiction à travers tous ce que nous avons vécus. Tu es Seigneur de notre vie. Tu tiens tout en Vos mains, Ton amour ne connais pas de repos. Tu sais tout, Tu sais que je T’aime.  Thank You Jesus

L’année passée, nous le confions à Ta miséricorde. Pardonne nous ce qui n’était pas si bien, guérie notre cœur où il fut brisé. Nous Te rendons grâce pour Ta fidélité et Ta tendresse. Tu es miséricordieux et bienveillant. Tu ne nous a pas rendu selon nos fautes. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu Te souviens que nous sommes poussière. Ayez pitié de nous.  O Christe Domine Jesu

Nous commençons le nouvel an par la célébration de Ta sainte Maman Marie. Qu’Elle reçoit pour nous la grâce de prononcer Ton Nom avec foi et amour tout au long de cette nouvelle année. Jésus, Ton Nom est baume, protection, une aide pour tout coeur humain. Jésus, sois avec moi, devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, sois en moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi, sois dans chaque coeur qui pense à moi, sois dans tout oeil qui me regarde, sois dans toute oreille qui m’entend. Sois tout en moi. With Mary

Tu es l’Agneau qui apporte la paix, nous prions avec insistance pour ton peuple syrien bien-aimé et pour la paix dans le monde entier. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de Ton Nom. Donne espoir et consolation aux réfugiés et aux migrants. Guéris les blessures des peuples qui subissent les effets de la violence. Nous prions pour un nouveau gouvernement pour notre pays. O Seigneur, né pour nous, réconforte tous ceux qui sont déprimés par la maladie et la souffrance; soutiens ceux qui s’engagent pour leurs frères et sœurs. Aide-nous à être chaque jour des artisans de paix dans nos familles et dans le monde entier. Nous Te demandons de soumettre toutes ces intentions au Père, Ton Père, notre Père.  Abba Father

Bénis ceux qui nous sont chèrs. Bénis ceux qui ont des choix importants à faire cette année. Bénis ceux pour qui nous voulons obtenir la grâce de la foi. Bénis ceux qui sont à la recherche de leur vocation. Que Ton Esprit nous éclaire, qu’Il nous consume par Ton amour et nous guide sur le vrai chemin. Que Ta Maman nous garde et nous préserve de tout mal, de toute illusion, de tout danger.  Veni Sancte Spiritus

We thank for the past year: for every sign of Your presence, for every second You have loved us, for every day You have protect us, for Your blessing. You are the Lord of our live, You keep everything in Your hands, Your love is always at work. You know everything, You know that I love You.  Thank You Jesus

We entrust the past year to You. Forgive us what was not so good and heal our heart where it has been broken. Thank You for Your patience and fidelity, You are compassionate and gracious. You do not reward us according to our iniquities for You know how we were made of, You remember that we are dust. Have mercy on us.  O Christe Domine Jesu

We start this new year with the celebration of Your Mother Mary. May She help us throughout this year to pronounce Your Name with faith and love. Jesus, Your Name is a balsam, a protection, a help for every heart. Jesus, be with me, before me, behind me, be in me, beneath me, above me, on my left, on my right. Jesus, be in every heart that thinks of me, in every mouth that speaks to me, in every eye that sees me, in every ear that hears me. Be everything in me.  With Mary

You are the Lamb who brings peace, we pray with perseverance for Your beloved Syrian people and for peace in the entire world. Protect all who suffer persecution for Your name’s sake. Give hope and consolation to refugees and migrants. Heal the wounds of peoples who suffer the effects of violence. We pray for a new government for our country. O Lord, born for us, comfort all who are depressed by illness and suffering; support those who are committed to their brothers and sisters most in need. Help us to be peacemakers every day in our families and in the entire world. We ask You to submit these intentions to the Father, Your Father, our Father.  Abba Father

Bless those who have a special place in our hearts. Bless those who have to make important choices this year, bless those for whom we want to obtain the grace of faith. Bless those who are looking for their vocation. Let Your Spirit enlighten us, consume us with Your Love and lead us along the true road. May Your Mother Mary look upon us and save us from all evil, from all illusion and from all danger.  Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven