Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 30 december 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Wij willen U danken voor het voorbije jaar: voor elk teken van Uw Aanwezigheid, voor elke seconde dat U ons hebt bemind, voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, voor Uw zegen doorheen alles wat wij hebben beleefd. U bent Heer van ons leven, Heer van de tijd. U hebt alles in handen. Uw liefde kent geen rust. Onze naam staat voorgoed geschreven in Uw hand. Bij U zijn wij veilig.  Thank You, Jesus
 
Het voorbije jaar vertrouwen wij toe aan Uw barmhartigheid. Schenk ons vergeving voor wat niet goed was, genees ons hart waar het gebroken werd. Dank voor Uw geduld en Uw grote trouw. U bent liefdevol en genadig. U vergeldt ons niet onze schuld. U weet waaruit wij zijn gemaakt, U vergeet niet dat wij gevormd zijn uit stof. Ontferm U over ons.  O Christe Domine Jesu
 
Uw licht heeft het hart doordrongen van Uw Moeder Maria en van Sint-Jozef. Uw licht heeft de herders en de wijzen naar U toe geleid. Laat Uw licht ook stralen over ons, deze avond. Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat voor de wereld groot is, wijs en sterk. Laat ons kiezen voor licht, eenvoud, nederigheid. U bent louter licht en liefde. Laat ons in U geloven en horen hoe U ons vraagt: wat verlang je, wat zoek je?  Jésus, le Christ
 
U komt ons redden uit onze hoogmoed, uit onze onmacht om lief te hebben en te vergeven. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God moet leven juist zoals U geleefd hebt. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat, is nog in duisternis. Wie zijn broeder liefheeft blijft in het licht en komt niet ten val. Help ons in het komende jaar, meer lief te hebben, Uzelf en elke mens. Alles wat wij doen aan een broeder of zuster, is gedaan aan U, heer Jezus.   O Lord, help us to love

 

→ Liederen HOLY HOUR songs chansons


 

Nous Te rendons grâce pour l’année passée: pour chaque signe de Ta présence, pour chaque seconde que Tu nous as aimés, pour chaque jour que Tu nous as protégés, chaque nuit que Tu as veillé sur nous, pour Ta bénédiction à travers tout ce que nous avons expérimenté. Tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur des temps. Tu as le contrôle. Ton amour n’a pas de repos. Notre nom est à jamais écrit dans Ta main. Nous sommes en sécurité avec Toi.  Thank You, Jesus
 
L’année passée, nous le confions à Ta miséricorde. Pardonne-nous ce qui n’était pas si bien, guérie notre cœur où il fut brisé. Nous Te rendons grâce pour Ta fidélité et Ta tendresse. Tu es miséricordieux et bienveillant. Tu ne nous as pas rendu selon nos fautes. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu Te souviens que nous sommes que poussière. Ayez pitié de nous.  O Christe Domine Jesu
 
Ta lumière divine a inondé les cœurs de Ta Sainte Maman Marie et de Saint Joseph, et a guidé les pas des bergers et des mages. Qu’elle brille aussi pour nous ce soir. Merci pour Ta proximité qui ne faiblit jamais. Aide-nous à ne pas nous laisser tromper par les apparences, par ce qui pour le monde est grand, sage, puissant. Aide-nous à chercher la lumière, la simplicité, l’humilité. Augmente notre foi en Ton Amour et laisse-nous entendre Ta demande: Que cherchez-vous?  Jésus, le Christ
 
Tu viens pour nous sauver de notre orgueil, de notre incapacité d’aimer, de pardonner. Celui qui prétend demeurer en Toi, il faut qu’il marche lui-même dans la voie où Toi, Tu as marché. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est toujours dans les ténèbres. Qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n’y a rien en lui pour le faire trébucher. Aide-nous pendant le nouvel an de T’aimer plus, Toi et chaque homme. Tout ce que nous faisons à un frère ou à une sœur, c’est à Toi que nous le faisons, Seigneur Jesus.   O Lord, help us to love

 

 

We want to thank You for the past year: for every sign of Your Presence, for every second that You have loved us, for every day that You have protected us, every night that you have watched over us, for Your blessing through all that we have experienced. You are Lord of our lives, Lord of the times. You are in control. Your love has no rest. Our name is forever written in Your hand. We are safe with You.  Thank You, Jesus
 
We entrust the past year to You. Forgive us what was not so good and heal our heart where it has been broken. Thank You for Your patience and fidelity, You are compassionate and gracious. You do not reward us according to our iniquities for You know what we were made of, You remember that we are dust. Have mercy on us.  O Christe Domine Jesu
 
Let Your divine light shine for us this evening, as it flooded the hearts of Your mother Mary and of St. Joseph, as it guided the steps of the shepherds and the magi. We praise You for Your closeness to each of us as a gift that never fades away! Let us not be deceived by appearances, by what the world considers great, wise and powerful. Let us seek the light, humility and simplicity. You are all light and love. Let us believe in You and hear how You ask us: what do you want, what are you looking for?  Jésus, le Christ
 
You come to save us from our pride, our lack of forgiveness, our inability to love. Whoever claims to live in You must live as You did. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister remains in the light and does not fall. Help us in the coming year to love more, You and everyone. Everything we do to a brother or sister is done to You, Lord Jesus.   O Lord, help us to love

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven