Gebedsteksten Holy Hour 28 oktober 2020

→ en français   → in english

 

Niemand kent dag of uur van Uw komst, maar elke dag komt U een beetje dichterbij. Eens zult U ons binnenbrengen in een volle gemeenschap met U. En toch vergeten wij U zo gemakkelijk, we denken alleen aan onszelf, aan onze zaken, wij doen alles op ons eentje. Maar is het mijn vaste hoop U eens te mogen zien in Uw heerlijkheid? Ben ik opmerkzaam voor de tekenen van Uw Aanwezigheid? Is mijn hart bereid om U te ontvangen? Schenk ons de genade om naar Uw komst te verlangen.  We adore You, Lord Jesus

Eens waren wij duisternis, nu zijn wij licht door onze gemeenschap met U. Help ons leven als kinderen van het licht. Als ik niet stil sta bij wat er binnenkomt in mijn hart, wordt het een plaats waar iedereen komt en gaat. Een hart dat zijn intimiteit niet bewaart kan niet naar U luisteren. Leer mij alleen zijn, in stilte bij mijzelf en bij U, met de vraag: wat is er vandaag gebeurd in mijn hart? Wat heeft mij beroerd? Leer mij mijn hart bewaken uit liefde voor U. My heart belongs

Velen kwamen om naar U te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; de hele menigte probeerde U aan te raken, want er ging een kracht van U uit die allen genas. U richtte toen Uw blik op Uw leerlingen en zei: “Zalig die wenen, want zij zullen worden getroost. Zalig wie zuiver zijn van hart, want zij zullen God zien. Zalig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Veel laatsten zullen eersten en veel eersten, laatsten zijn.” Heer, laat er een kracht van U uitgaan in deze moeilijke tijd.  Heal me, O Lord

Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle gelovigen. Bid ook voor wie in dienst staan van de verkondiging, dat hen het woord gegeven mag worden om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben, met een onvergankelijke liefde.  Blijf bij Mij

 

 

Personne ne sait le jour et l’heure où Tu viendras, mais chaque jour Tu Te rapproches un peu plus de nous. Un jour Tu nous amèneras en pleine communion avec Toi, et pourtant nous T’oublions si facilement, nous ne pensons qu’à nous-mêmes, à nos affaires, nous nous débrouillons tout seul. Mais est-ce que j’espère vraiment de Te voir un jour dans Ta gloire? Est-ce que je discerne les signes de Ta présence? Mon cœur est-il prêt à Te recevoir? Accorde-nous la grâce de nous réjouir de Ta venue.  We adore You, Lord Jesus

Autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière grâce à notre communion avec Toi. Apprends-nous à vivre comme des enfants de lumière; Si je ne me rends pas compte de ce qui entre dans mon cœur, il devient un endroit où tout le monde va et vient. Un cœur sans intimité ne peut pas T’écouter. Apprend-moi à rester seul en silence avec moi-même et avec Toi pour me poser la question: que s’est-il passé aujourd’hui dans mon cœur? Quelles choses ont traversé mon cœur? Apprend-moi à protéger mon cœur par amour pour Toi.   My heart belongs

Une grande multitude était venue pour T’entendre et se faire guérir de leurs maladies; toute la foule cherchait à Te toucher, parce qu’une force sortait de Toi et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur Tes disciples, Tu dis:«Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers.» Seigneur, laisse sortir de Toi une force en ce temps difficile.  Heal me, O Lord

Que l’Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances; employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les croyants, pour les prédicateurs: que la parole soit placée dans leurs bouche pour annoncer hardiment le mystère de l’Evangile. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ d’un amour inaltérable.  Blijf bij Mij

 

 

Nobody knows the time of Your coming, but every day you come a little closer to us. One day you will bring us into full communion with You. And yet we forget You so easily, we think only of ourselves, of our business, we do everything on our own. But is it my deep desire to see You in Your glory? Do I discern the signs of Your Presence? Is my heart ready to receive You? Grant us the grace to long for Your coming.  We adore You, Lord Jesus

Once we were darkness, but now we are light through our communion with You. Let us live as children of light. If I do not pay attention to what enters my heart, it becomes a place where everything comes and goes. A heart without intimacy cannot listen to You. Teach me to be alone, in silence with myself and with You, asking: what happened in my heart today? What has touched me? Teach me to guard my heart out of love for You.    My heart belongs

A great number of people came to hear You and to be healed of their diseases. All people tried to touch You, because power was coming from You and healing them all. Looking at Your disciples, You said: “Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. The last will be first, and the first will be last.” Lord, let power be coming from You in this time of troubles.   Heal me, O Lord

Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. To this end, keep watch during the night, persistently pleading for all the Lord’s people. Pray for those who preach, that they may be given the word to boldly reveal the mystery of the gospel. Pray that they may declare it fearlessly, as it should. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an imperishable love.   Blijf bij Mij

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven