Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 28 april 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, U bent gekomen opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Leer ons vertrouwen dat U ons leidt en vergezelt, dat U met ons mee gaat. Dank dat wij U mochten leren kennen, U soms dichtbij mochten voelen, dank omdat U ons leven hebt veranderd, dank voor wat U ons heel persoonlijk hebt gevraagd, dank voor Uw woord dat ons heeft uitgenodigd om een stap verder te zetten.  Lord Jesus, we adore You
 
“Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. En wat je ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als je Mij iets zult vragen in Mijn Naam, zal Ik het doen”. Heer, ik vraag U: blijf bij mij, toon mij Uw wil, laat mij Uw stem horen opdat ik U kan volgen. Heb medelijden met hen die het meest lijden onder deze pandemie.  Jesus, I believe
 
“Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Niemand neemt Mij het leven af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.” Help de herders van Uw Kerk, dat zij U trouw blijven, vorm hen tot wijze, verlichte gidsen voor Uw volk. Laat ook jongeren Uw stem horen. Vorm hen tot mensen naar Uw hart die in alles Uw wil volbrengen.  I will live for You alone
 
Hoor mij, Heer, als ik tot U roep, wees genadig, antwoord mij. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg Uw gelaat niet voor mij. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verlaat mij niet. Al verlaten mij vader en moeder, U neemt mij liefdevol aan. Wijs mij Uw weg, Heer, bescherm mij tegen mijn vijanden. Maak mij dapper en vastberaden, om te wachten op U.   Confitemini Domino
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour détruire; mais Tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance. Apprends-nous la confiance en Toi qui nous guide, qui nous accompagne, qui marche avec nous. Merci pour la grâce de Te connaître, de Te sentir parfois près de nous, merci d’avoir changé nos vies, merci pour ce que Tu nous as demandé personnellement, merci pour Ta parole qui nous a invités à faire un pas de plus.  Lord Jesus, we adore You
 
“Celui qui croit en Moi fera lui aussi les œuvres que Je fais; il en fera même de plus grandes, parce que Je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, Je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous Me demandez quelque chose en Mon Nom, Je le ferai”. Seigneur, je Te demande: reste près de moi, montre-moi Ta volonté, laisse-moi entendre Ta voix que je puisse Te suivre. Aie pitié de ceux qui en cette pandémie souffrent le plus.  Jesus, I believe
 
“Celui qui Me voit, voit aussi Celui qui M’a envoyé. Personne ne M’enlève la vie, mais Je la donne de Moi-même; un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie.” Aide les pasteurs de Ton Eglise à être toujours fidèles à Toi et à devenir des guides sages et éclairés de Ton Peuple. Fait que de nombreux jeunes entendent Ta voix, qu’ils deviennent des hommes selon Ton cœur, qui accomplirons Ta volonté en tout.  I will live for You alone
 
Ecoute mon cri d’appel, Seigneur! Par pitié, réponds-moi! Je cherche Ta face, Seigneur. Toi qui m’as secouru, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas. Père et mère m’ont abandonné, Tu me recueilles. Montre-moi Ton chemin, conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me guettent. Rends-moi fort, donne-moi du courage, pour que je T’attende.  Confitemini Domino

 

 

The thief comes only to steal and kill and destroy; You have come that we may have life, and have it to the full. Give us faith in You who guide us, who accompany us and journey with us. Thank You for the grace to get to know You, to feel You near us at times, thank You for changing our lives, thank You for what You have asked of us personally, thank You for Your word that has invited us to take a step further.  Lord Jesus, we adore You
 
“Whoever believes in Me will do the works I have been doing and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. I will do whatever you ask in My Name, so that the Father may be glorified in the Son. Whatever you ask Me in My Name, I will do it”. Lord, I ask You: stay with me, show me Your will, let me hear Your voice that I may follow You. Have mercy on those who suffer most in this pandemic.  Jesus, I believe
 
“The one who looks at Me is seeing the One who sent Me. No one takes My life from Me, but I lay it down of My own accord. No servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him.” Help the shepherds of Your Church to be faithful to You and to become wise and enlightened guides of Your people. Let young people hear Your voice, that they become men and women after Your heart, who will do Your will in everything.   I will live for You alone
 
Hear, o Lord, when I cry aloud, be gracious to me and answer me. Your face, Lord, do I seek. Do not hide Your face from me. You who have been my help, do not forsake me. If my father and mother forsake me, You will take me up. Teach me Your way, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies. Let me be strong and let my heart take courage, that I can wait for You!   Confitemini Domino

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven