Gebedsteksten Holy Hour 27 november 2019

→ en français   → in english

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, Uw zegeningen, Uw tussenkomsten, voor elk verhoord gebed, voor elk teken van uw goedheid, voor alles wat we konden loslaten om vrij te zijn voor U. Dank voor de mensen die U op onze weg bracht. Dank U voor onze nieuwe bisschop.   Thank you, Jesus

U zag een weduwe twee muntjes in de offerkist gooien. U zei: die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen. Allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Ook U hebt alles gegeven wat U had om van te leven: Uw Lichaam, Uw Bloed, Uw Moeder, Uw Geest. U geeft Uzelf telkens opnieuw voor ons in de Eucharistie. Help ons ook onszelf te geven aan U, alles wat we hebben, alles wat we zijn.  Qui mange Ma chair

Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.’  Blijf bij Mij en waak hier met Mij

God is rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Heer, zend Uw Geest over ons en over onze nieuwe bisschop. Maak ons bekwaam om onze zending te beleven ten einde toe.  Veni Sancte Spiritus

À la fin de cette année liturgique nous Te rendons grâce. Nous avons célébrés la fête de Ta naissance, Ta mort et Ta résurrection et le don de Ton Esprit. Merci pour chaque parole que Tu as dites, pour chaque sacrement par laquelle Tu nous as touché de Ton amour. Merci pour tous les grâces et bénédictions, pour Tes interventions et les prières exhaussées, pour les grâces d’abandon et de liberté intérieure. Merci pour les personnes que Tu as mis sur notre chemin. Merci pour notre nouveau évêque.  Thank you, Jesus

Tu vis une veuve misérable qui mettait deux petites pièces dans le tronc et Tu dis: cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Tous ceux ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes; mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle avait pour vivre. Toi aussi a tout donné ce que Tu avais pour vivre: Ton Corps, Ton Sang, Ta Mère et Ton Esprit. Tu continues à Te donner dans l’ Eucharistie. Aide nous à nous donner, à Te donner tout ce qui nous avons et tout ce que nous sommes.  Qui mange Ma chair

Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas. Prenez garde ! Ne laissez pas votre esprit s’alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège ; car il s’abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps ; ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l’homme.  Blijf bij Mij en waak hier met Mij

Dieu accorde ses biens à tous ceux qui font appel à Lui. Mais comment feront-ils appel à Lui sans avoir mis leur foi en Lui? Et comment mettraient-ils leur foi en Lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne L’annonce? Et comment L’annoncera-t-on s’il n’y a pas des personnes envoyées pour cela ? Envoie Ton Esprit sur nous et sur notre nouveau évêque. Rends capable de vivre notre mission jusqu’au bout. Veni Sancte Spiritus

At the end of this liturgical year we thank You. We have followed Your steps during this year and we thank You for every word You spoke to us, for every sacrament that touched our heart, thanks for all the graces and blessings we received, for Your interventions, the graces of surrender and freedom. Thank for the persons You put on our way. Thank for our new bishop.  Thank you, Jesus

You looked up and saw a widow put in two very small copper coins in the treasury. You said: this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth; but she out of her poverty put in all she had to live on. You also gave all You had to live on: Your Body, Your Blood, Your Mother and Your Spirit. Help us to give You everything, to give You ourselves, all we have, all we are.  Qui mange Ma chair

Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away. Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.  Blijf bij Mij en waak hier met Mij

The Lord richly blesses all who call on Him. But how can they call on the One they have not believed in? And how can they believe in the One of Whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Sent the holy Spirit upon us and upon our new bishop. Make us capable to live our mission in full.  Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour : elke woensdagavond

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven