Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 26 mei 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U hebt ons hart gemaakt om lief te hebben, maar liefde kunnen we alleen leren van U. Neem dan ons hart en leg het in dat van U om te kunnen liefhebben wat U bemint, om blij te zijn met wat U vreugde bezorgt, om pijn te voelen door wat U bedroeft, om te verlangen naar wat U verlangt en om bezorgd te zijn voor wat U zorgen baart. Vervul ons hart met Uw liefde. Kom Heer en bemin in ons.  My heart belongs to You
 
Laat deze waarheid doordringen tot ons hart: dat U gekomen bent om te zoeken en te redden wat verloren was. Zoveel gaat verloren door angst, verwarring, bezorgdheid, wanhoop en twijfel. U hebt gezegd: “Wees niet bang, Ik heb de wereld overwonnen.” Kom en red in ons wat verloren was voor de Vader.  N’ai pas peur
 
Er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen achterlaat omwille van Mij en het evangelie of hij krijgt nu in deze tijd dat alles in honderdvoud, zij het ook met vervolgingen, en in de komende wereld eeuwig leven. Alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. Jezus, ik houd van U
 
Doorstroom mijn ziel met Uw geest en Uw leven. Doordring geheel mijn wezen zodat mijn leven een uitstraling mag zijn van U en elkeen die ik ontmoet Uw aanwezigheid mag ervaren. Blijf met mij en straal door mij heen opdat mijn leven U mag verheerlijken. Laat mij U verkondigen niet enkel door woorden maar door de glanzende volheid van mijn liefde voor U.   Jesus
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Tu as créé notre coeur pour aimer, mais l’amour ne peut s’apprendre que de Toi. Prends nos cœurs dans Ton cœur pour pouvoir aimer ce que Tu aimes, pour nous réjouir de ce qui T’ apporte de la joie, pour être douloureux de ce qui T’ attriste , pour désirer tout ce que Tu désires, pour nous préoccuper de ce qui Te trouble. Comble notre cœur de Ton amour. Viens, Seigneur, et aime en nous.  My heart belongs to You
 
Laisse pénétrer cette vérité dans nos cœurs: Tu es venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Tant de choses sont perdues par la peur, la confusion, l’anxiété, le désespoir et le doute. Tu as dit: “N’ai pas peur, J’ai vaincu le monde.” Viens sauver en nous ce qui était perdu pour le Père.  N’ai pas peur
 
Personne n’aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de Moi et à cause de l’Evangile, sans recevoir tout ça au centuple en ce temps-ci, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé. Jezus, ik houd van U
 
Inonde mon âme de ton Esprit et de ta Vie. Pénètre tout mon être pour que ma vie rayonne de Toi et que tous ceux que je rencontre ressentent Ta Présence. Reste avec moi et brille à travers moi pour que ma vie Te glorifie. Permets-moi de Te proclamer non seulement par des mots mais par la plénitude brillante de mon amour pour Toi.  Jesus

 

 

Lord, You created our hearts to love, but love can only be learned from You. So take our hearts and put them in Yours to love what You love, to be happy with what brings You joy, to feel pain by what grieves You, to long for what You desire and to be concerned for what worries You. Fill our hearts with Your love. Come Lord, and love in us.  My heart belongs to You
 
Let this word enkindle our heart: You have come to seek and to save what was lost. So much was lost through confusion, doubts, anxiety, indifference and despair. You said: “Take heart! I have overcome the world.” Come and save what was lost for the Father.  N’ai pas peur
 
There is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or fields, for My sake and for the sake of the good news, who will not receive that all a hundredfold, with persecutions, now in this age and in the age to come eternal life. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.  Jezus, ik houd van U
 
Flow through my soul with Your spirit and Your life. Permeate all my being so that my life may radiate You and everyone I meet may feel Your presence. Stay with me and shine through me so that my life may glorify You. Let me preach You not only by words, but by what I do and by the shining fullness of my love for You.   Jesus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven