Gebedsteksten Holy Hour 26 februari ’20 Aswoensdag

→ en français   → in english

Wij kijken naar U op onze weg naar Pasen. Verbonden met al onze medechristenen, willen wij strijden tegen het kwaad met de wapens van gebed, vasten en barmhartigheid. Schenk ons een standvastig hart dat zich gesloten houdt voor de verleider, maar open voor U. Laat ons van ganser harte terugkeren tot U, want U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Maak ons hart meer gelijk aan dat van U. Geef dat wij de genade van deze tijd niet tevergeefs ontvangen.  My heart belongs

Het is Uw Geest die ons in deze tijd naar de woestijn stuurt om er ons vertrouwen op de Vader laten beproeven en vrij te komen van onze afgoden, om de Vader te aanbidden en Hem alleen te dienen. Laat ons leven, niet voor het oog van de mensen, maar voor de Vader die in het verborgene is en in het verborgene ziet. Leer ons bidden: Vader, Uw wil geschiede, vergeef ons zoals ook wij vergeven en laat ons niet ten onder gaan in de beproeving maar verlos ons van de kwade.  Abba Father

Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: verdrukten bevrijden, geen vinger meer bedreigend uitsteken, geen valse aanklachten indienen, de hongerige aanbieden wat je voor jezelf verlangt. U niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan zal uw licht opgaan in de duisternis en zal de Heer u steeds blijven leiden, dan groeien uw wonden spoedig dicht. Als je dan roept, geeft de Heer u antwoord en smeek je om hulp, Hij zal zeggen: Hier ben Ik!  O Christe Domine Jesu

U bent genadig en trouw. Daarom vraag Ik U: Heer, ontferm U over mij, ik wil mij met U laten verzoenen. Schep in mij een zuiver hart, geef mij weer een vastberaden geest. Maak mijn lippen los om Uw lof te zingen. Laat Uw heilige Geest mij steunen in mijn goede intenties voor deze vastentijd en mij sterk maken in de zorg voor mijn medemens.  Veni sancte spiritus

Nous Te regardons sur notre chemin vers Pâques. Avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous voulons lutter contre le mal avec les armes de la prière, du jeûne, de la miséricorde. Donne-nous un cœur fort, fermé au tentateur, mais ouvert à Toi. Laisse-nous revenir à Toi de tout notre coeur, car Tu es bien-veillant, miséricordieux et fidèle. Fait en sorte que notre cœur devient semblable au Tien, que nous ne recevions en vain la grâce de ce temps favorable.  My heart belongs

C’est Ton Esprit Saint Qui nous envoie en ce temps de carême au désert pour laisser tester notre confiance en Dieu le Père, pour nous libérer de nos idoles pour adorer et servir Lui seul. Vivons, non pour les yeux des gens, mais pour le Père qui est dans le secret et qui voit dans le secret. Enseigne-nous à prier: Père, que Ta volonté soit faite, pardonne-nous comme nous pardonnons et ne nous laisse pas périr en tentation, mais délivre-nous du mal.  Abba Father

Le jeûne tel que Je l’aime le voici: libérer les opprimés, ne plus sortir les doigts menaçants, ne pas déposer de fausses accusations, offrir aux affamés ce que vous voulez pour vous-même, ne jamais craindre de prendre soin de ton frère? Alors ta lumière montera dans les ténèbres et le Seigneur continuera à te guider, puis tes blessures se fermeront bientôt et lorsque tu appelleras, le Seigneur te répondra; quand tu demanderas de l’aide, Il dira: “Me voici!”  O Christe Domine Jesu

Tu es miséricordieux et fidèle. C’est pourquoi je Te demande: aie pitié de moi, je veux être réconcilié avec Toi. Crée un cœur pur en moi, redonne-moi un esprit déterminé. Desserrez mes lèvres pour chanter Tes louanges. Que Ton Esprit Saint me soutienne dans mes bonnes intentions pour ce Carême et me rende fort en prenant soin de mon prochain.  Veni sancte spiritus

We look at You on our way to Easter. United with all our fellow Christians we want to fight against evil with the weapons of prayer, fasting and mercy. Give us a steadfast heart that is closed to the deceiver, but open to You. Let us return to You with all our heart, for You are gracious and loving, patient and faithful. Make our hearts more equal to Yours. Give that we do not receive in vain the grace of this time. My heart belongs

It’s Your holy Spirit who guide us into the desert so that our faith in the Father can be tested and that we be released from our idols to worship the Father and serve Him alone. Let us live, not for the eyes of men, but for the Father who is in the secret and sees in the secret. Teach us to pray: Father, Your will be done, forgive us as we forgive and do not lead us into temptation but deliver us from evil.  Abba Father

Is not this the kind of fasting I prefer: “If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? Is it not to never turn away from your own flesh and blood? Then the Lord will always guide you; When you will call, He will answer; when you cry for help, He will say: Here I am.  O Christe Domine Jesu

Lord, You are merciful and faithful. That is why I ask You: have mercy on me, I want to be reconciled to You. Create in me a pure heart, give me again a determined mind. Loosen my lips to sing Your praise. Let Your Holy Spirit support me in my good intentions for this Lent and make me strong in caring for my fellow man.  Veni sancte spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven