Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 25 november 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U bent de geliefde Zoon van de Vader. Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van Uw liefde. U bent het beeld van de onzichtbare God. In U is alles geschapen wat zichtbaar en onzichtbaar is. U bent het hoofd van het lichaam, de Kerk. Wie zou Uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen U aanbidden. U heeft Uw koningschap aanvaard. Wij bidden U in naam van allen die wij aan U toevertrouwen: “Jezus, denk aan mij, wanneer U in Uw Koninkrijk gekomen zijt.”  Jesus, remember me

U bent het Lam op de troon, U bent Herder en Koning. U heeft beloofd: “Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen. Het verdwaalde dier zal Ik opzoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde verbinden, het zieke sterken. Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere.” Wij vragen: genees ons, bevrijd ons van negatieve en verslavende invloeden. Laat elke boze geest in en rondom ons gebonden zijn aan de voet van Uw Kruis.  Holy is the Lord

U zag een weduwe twee muntjes in de offerkist gooien. U zei: “die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen. Allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven.” Ook U hebt alles gegeven wat U had om van te leven: Uw Lichaam, Uw Bloed, Uw Moeder, Uw Geest. U geeft Uzelf telkens opnieuw voor ons in de Eucharistie. Help ons ook onszelf te geven aan U, alles wat we hebben, alles wat we zijn.  Qui mange Ma chair

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, Uw zegeningen, Uw tussenkomsten, voor elk verhoord gebed, voor elk teken van uw goedheid, voor alles wat we konden loslaten om vrij te zijn voor U. Dank voor de mensen die U op onze weg bracht. Maak ons klaar voor de genade van een nieuw kerkelijk jaar.   Thank you, Jesus

 

 

Tu es le Fils bien-aimé du Père. Il nous a transférés dans le royaume de Ton amour. Tu es l’image du Dieu invisible. Tout ce qui est visible et invisible a été créé en Toi. Tu es la tête du corps, qui est l’Eglise. Qui ne glorifierait Ton nom? Car Toi seul es saint. Toutes les nations se prosterneront devant Toi. Tu as manifesté Ton Règne. Nous Te prions au nom de tous ceux que nous voulons Te confier: « Jésus, souviens-Toi de moi quand Tu viendras dans Ton Royaume.»  Jesus, remember me

Tu es l’Agneau vainqueur, Tu es Berger et Roi. Tu as promis: « Moi-même Je ferai paître Mon troupeau. La bête perdue, Je la chercherai; celle qui se sera écartée, Je la ferai revenir; celle qui aura une patte cassée, Je lui ferai un bandage; la malade, Je la fortifierai. Je vais juger entre brebis et brebis. » Nous Te demandons: guéris-nous, libère-nous de tout influence négative et addictive. Que tout esprit mauvais en nous et autour de nous soit lié au pied de Ta croix.  Holy is the Lord

Tu vis une veuve pauvre qui mettait deux petites pièces dans le tronc et Tu dis: « cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Tous ont jeté une partie de leur abondance, mais elle a sacrifié de sa pauvreté tout ce dont elle avait pour vivre.» Toi aussi a tout donné ce que Tu avais pour vivre: Ton Corps, Ton Sang, Ta Mère et Ton Esprit. Tu continues à Te donner dans l’ Eucharistie. Aide-nous à nous donner, à Te donner tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes.  Qui mange Ma chair

À la fin de cette année liturgique nous Te rendons grâce. Nous avons célébrés la fête de Ta naissance, Ta mort et Ta résurrection et le don de Ton Esprit. Merci pour chaque parole que Tu as dite, pour chaque sacrement par laquelle Tu nous as touchés de Ton amour. Merci pour tous les grâces et bénédictions, pour Tes interventions et les prières exhaussées, pour les grâces d’abandon et de liberté intérieure. Merci pour les personnes que Tu as mis sur notre chemin. Prépare-nous pour la grâce du nouvel ans liturgique.  Thank you, Jesus

 

 

You are the most beloved Son of the Father. He has brought us into the kingdom of Your love. You are the image of the invisible God. In You all things were created: visible and invisible. You are the head of the body, the church. Who would not glorify Your name? For You alone are holy. All nations will worship You. We pray in the name of all whom we entrust to You: “Jesus, remember me, when You come into Your Kingdom.”  Jesus, remember me

You are the Lamb that reigns. You are Shepherd and King. You promised: “I myself will tend my sheep and have them lie down. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will judge between one sheep and another.” We ask You to break all negative and addictive influences. Let any evil spirit in and around us be bound at the foot of Your Cross.  Holy is the Lord

You looked up and saw a widow throw two small copper coins in the treasury. You said: “this poor widow has put in more than all the others. All threw in some of their abundance, but she sacrificed of her poverty all she had to live on.” You also gave all You had to live on: Your Body, Your Blood, Your Mother and Your Spirit. You give Yourself again and again for us in the Eucharist. Help us to give You everything, to give You ourselves, all that we have, all that we are.  Qui mange Ma chair

At the end of this liturgical year we thank You. We celebrated Your birth, Your death and resurrection and the gift of Your Spirit, and we thank You for every word You spoke to us, for every sacrament that touched our heart, thank You for all the graces and blessings we received, for Your interventions, for every answered prayer, for the graces of surrender and inner freedom. Thank You for the persons You put on our way. Prepare us for the grace of a new liturgical year.   Thank you, Jesus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven