Gebedsteksten “Holy Hour” 25 maart 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

Met hoeveel liefde kijkt U ons aan. Met hoeveel liefde verlangt U ernaar ons hart te genezen waar het is gewond door liefdeloosheid. U zegt: “Mijn Vader is altijd aan het werk en daarom werk ook Ik. Wie Mij ziet, ziet de Vader. Maar jullie geloven niet, omdat het jullie te doen is om de eer die je van elkaar ontvangt en de eer niet zoekt die komt van de enige God.” Ook in dit sacrament bent U altijd werkzaam aanwezig. U raakt ons vol tederheid aan. Met Uw Vader verdedigt U ons. Laat ons rusten aan Uw Hart.  Mon âme se repose

U zegt: Zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? Zelfs indien zij die zou vergeten, Ik vergeet u nooit. In Mijn handpalmen heb Ik u geschreven. Heer, denk aan allen die het op dit ogenblik bijzonder moeilijk hebben: de zieken, de verplegenden, de artsen, de gezinnen.  Jesus, remember me

Een hofbeambte verzocht U zijn zoon te genezen die op sterven lag. U zei: Als je geen wondertekenen ziet, geloof je niet’. En hij: Kom toch, Heer, eer mijn kind sterft!” U zei: “Ga, uw zoon leeft.” De man geloofde en later besefte hij dat zijn zoon was genezen juist op het uur waarop U gezegd had: uw zoon leeft. Wij bidden U op de voorspraak van Uw Moeder voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.   Heal me, O Lord / With Mary

Eens was u duisternis, nu bent u licht, door uw gemeenschap met de Heer. Leef dan ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht is: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Onderzoek wat de Heer behaagt. Heer, U bent mijn licht, mijn behoud, bij U is mijn leven veilig. Eén ding vraag ik U: Uw schoonheid en liefde te mogen aanschouwen. Ik zoek Uw nabijheid. Als vader en moeder mij zouden verlaten, dan neemt U mij liefdevol aan.  Iedere nacht…

Avec tant d’amour Tu nous regardes pour guérir notre cœur de pécheur! Tu dis: Mon père travaille toujours et c’est pourquoi Je travaille aussi. Qui Me voit, voit le Père. Mais comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Dans l’Eucharistie Tu es présent et toujours agissant. Tu nous touches avec tendresse. Avec Ton Père, Tu nous défends toujours. Laisse-nous reposer sur Ton Cœur.  Mon âme se repose

Tu dis: Une femme, pourrait-elle oublier son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair? Même si celles-là oubliaient, Moi, Je ne t’oublierai jamais! Voici Je t’ai gravé sur les paumes de Mes mains. Seigneur, souviens-Toi de ceux qui sont en grande difficulté pour le moment: les malades, les infirmières, les docteurs, les familles.  Jesus, remember me

Il y avait un officier royal qui Te priait de guérir son fils qui était mourant. Tu dis: Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais! Et lui: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure! Tu lui dis: Va, ton fils vit. Cet homme crut à Ta parole. Après il constata que c’était à l’heure même que Jésus lui avait dit: ton fils vit, que la fièvre l’a quitté. Nous Te prions par l’intercession de Ta Sainte Maman pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grâce de guérison, de libération, une grâce de foi.  Heal me, O Lord / With Mary

Autrefois, vous étiez ténèbres; maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s’appelle: bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Seigneur, Tu es ma lumière et mon salut, Tu es la forteresse de ma vie, je Te demande une chose: contempler Ta beauté et Ton amour. Je cherche Ta face, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas. Si mon père et ma mère m’abandonnent, Tu vas me recueillir.  Iedere nacht…

With how much love do You look at us. With how much love do You long to heal our heart where it is wounded by lovelessness. You say, “My Father is always at work and that is why I also work. Whoever sees Me sees the Father. But how can you believe when you accept glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? In the holy Eucharist You are present and always at work. You touch us with tenderness. With Your Father You always defend us. Let us rest at Your Heart.  Mon âme se repose

You say: Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will never forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands. Lord, remember those who are in great difficulty in this moment: the sick, the nurses, the doctors, the families.  Jesus, remember me

A royal official begged You to heal his son, who was close to death. You said: “Unless you people see signs and wonders, you will never believe.” He said, “Sir, come down before my child dies.” You replied: “Go, your son will live.” The man took You at Your word. Afterwards he realized that his son got better at the exact time at which You had said “Your son will live”. We pray You on the intercession of Your Holy Mother for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith.  Heal me, O Lord / With Mary

Once you were darkness, but now in the Lord you are light. Live as children of light – for the fruit of the light is found in all that is good and right and true. Try to discern what is pleasing to the Lord. Lord, You are my light and my salvation; You are the stronghold of my life. One thing I ask You: to behold Your beauty and Your love. I search Your face. Do not forsake me. If my father and mother forsake me, You will take me up!  Iedere nacht…

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven