Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 24 maart 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Op het kruis bent U omhoog geheven. U trekt alle mensen tot U. U verzoent ons met God en met elkaar. Het uur van uw kruis is het donkerste uur van de geschiedenis, maar ook bron van heil voor allen die in U geloven. Uw kruis is vruchtbaar. Uw dood is een onuitputtelijke bron van nieuw leven. Uw Liefde is een kracht ten leven. In die liefde zijn wij ondergedompeld bij het doopsel. Door die liefde worden wij gevoed in de eucharistie. Geef dat ook wij ons leven verliezen voor U en onze medemensen.  O Christe Domine Jesu
 
U sprak over de graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven om veel vrucht voort te brengen. Toen werd Uw ziel ontroerd. U sprak: “Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam!” Omhooggeheven aan het kruis, trekt U alle mensen tot U. Trek ons in de brand van Uw liefde. Help ons angst en ongeloof overwinnen. Leer ons van harte met U bidden: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest’.  Abba, Father
 
Een vrouw betrapt op overspel werd bij U gebracht. U zei: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen op haar”. U bleef alleen achter met de vrouw. U zei: “Heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet. Ga en zondig van nu af niet meer”. Heer, laat dit woord van U diep tot ons doordringen: ook Ik veroordeel u niet. U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.   Kyrie
 
Men hield een maaltijd tot Uw eer; Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde Uw voeten en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas vroeg: “Waarom is die olie niet verkocht om het geld aan de armen te geven?” U zei: “Laat haar, ze doet dit voor de dag van Mijn begrafenis; de armen heb je altijd bij jullie, Mij niet altijd.”   With Mary
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Par Ta croix Tu as été élevé. Tu attires tous les hommes à Toi. Tu les réconcilies avec Dieu et entre eux. L’heure de Ta Croix est la plus sombre de l’histoire, mais aussi la source de salut pour tous ceux qui croient en Toi. Ta croix est féconde. Ta mort est une source inépuisable de vie nouvelle. Ton Amour est une force vivifiante. Dans cet amour nous sommes immergés par le Baptême. Cet amour nous nourrit dans l’Eucharistie. Fasse que nous aussi, nous perdons nos vies pour Toi et pour nos frères.  O Christe Domine Jesu
 
Tu as parlé du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour porter du fruit en abondance. Ton âme était troublée. Tu demandais: « Que dois-Je dire? Père, sauve-Moi de cette heure? Mais c’est précisément pour cette heure que Je suis venu. Père, glorifie Ton nom. » Elevé de la terre, Tu attires tous les hommes vers Toi. Attire-nous dans le feu de Ton Amour. Aide-nous à vaincre l’angoisse et l’incroyance, apprend-nous à prier: ‘Père, entre Tes mains je remets mon esprit’.  Abba, Father
 
On T’emmenait une femme surprise en adultère. Tu dis: “Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre”. Tu restais seul avec elle. Tu lui dis: “Personne ne t’a condamnée? Moi non plus, Je ne te condamne pas: va, et désormais ne pèche plus”. Seigneur, que cette parole pénètre profondément en nous: Moi non plus, Je ne te condamne pas. Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.  Kyrie
 
On offrit un dîner en Ton honneur : Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur très précieux; elle oignit Tes pieds, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. Judas dit: “Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour donner l’argent aux pauvres?” Tu dis: “Laisse-la! Elle observe cet usage en vue de Ma sépulture. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais Moi, vous ne M’avez pas pour toujours”.  With Mary

 

 

On the cross You have been lifted up. You draw everyone to You. You reconciled us to God and to one another. The hour of Your Cross, the darkest in history, is also the source of salvation for those who believe in You. Your cross is fruitful. Your death is an inexhaustible source of new life. Your Love is a life giving force. In this love we are immersed through Baptism. This love is nourished by the eucharist. Grant us the grace to lose our own life for You and for our brothers and sisters.  O Christe Domine Jesu
 
You spoke about a kernel of wheat that must fall to the ground and die to bring forth much fruit. Your soul was troubled. You said: « What shall I say? Father, save Me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify Your name!” Lifted up from the earth, You draw all people to You. Draw us into the fire of Your love. Help us to overcome fear and disbelief. Teach us to pray with You: ‘Father, into Your hands I commit my spirit’.  Abba, Father
 
They brought in a woman caught in adultery. You said: “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her”. You were left alone with the woman. You asked: “Has no one condemned you? Neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin”. Let this word penetrate deeply into our heart: neither do I condemn you. You look at us. You grant us our personal dignity. You enable us to change our life and follow new paths.   Kyrie
 
They gave a dinner for You. Mary took a pound of costly perfume made of pure nard, anointed Your feet and wiped them with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Judas said: “Why was this perfume not sold and the money given to the poor?” You said: “Leave her alone. She bought it for the day of My burial. You always have the poor with you, but you won’t always have Me.”   With Mary

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven