Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 24 juni 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij”; zo zegt U tot elk van ons. Wij hebben U lief zonder U ooit gezien te hebben, wij geloven in U, zonder U ook nu te zien. U staat in ons midden en toch kennen wij U nog zo weinig. In de eucharistie is Uw hart levend, beminnend, overvloeiend en gevoelig voor onze liefde tot U. U bent het Lam. Uw bloed stroomt als een heilzaam bad dat ons reinigt van alle zonden. Door op te kijken naar U herwinnen wij onze diepste waardigheid.  Jesus, we adore You

Een melaatse riep: “Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken”. U raakte hem aan en zei: “Ik wil het, word rein”. “Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn. Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn kind zal beter worden.” Toen het avond was bracht men velen bij U. Met Uw woord dreef U de geesten uit en U genas alle zieken. Zie naar de zieken die wij hier voor U brengen.  Heal me, O Lord

Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Buiten de wil van uw Vader zal niet een mus op de grond vallen. Bij u is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; je bent meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.  Abba Father

Hierin bestaat de liefde, niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad. De Vader heeft U naar ons gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat U de Zoon van God bent, woont God in hem en woont hij in God. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons. Als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben.  O Lord, help us to love

 

 

«Avant de te former dans le ventre de ta mère, Je t’ai choisis; avant ta naissance, Je t’ai destiné à Moi ». C’est ainsi que Tu parles à chacun de nous. Nous T’aimons sans Te voir, nous croyons en Toi, sans même Te voir à ce moment. Tu es parmi nous et pourtant nous Te connaissons si peu. Dans l’Eucharistie, Ton cœur est vivant, aimant, débordant et sensible à notre amour pour Toi: Tu es l’Agneau. Ton sang coule comme un bain de guérison qui nous purifie de tout péché. En Te regardant, nous retrouvons notre dignité la plus profonde.  Jesus, we adore You

Un lépreux Te disait: “Seigneur, si Tu le veux, Tu peux me purifier. Tu le touchas et dis: “Je le veux, sois purifié!” “Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, souffrant terriblement. Je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.” Le soir venu, on T’amena de nombreux personnes. Tu chassas les esprits d’un mot et guéris tous les malades. Regarde les malades que nous T’apportons ici.  Heal me, O Lord

Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi, qui aime son fils ou sa fille plus Moi, n’ est pas digne de Moi. En dehors de la volonté de votre Père, un moineau ne tombera pas au sol. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte: vous valez mieux que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour Moi devant les hommes, Je me déclarerai Moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux.  Abba Father

Voici ce qu’est l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est Lui qui nous a aimés. Le Père T’a envoyé vers nous comme Sauveur du monde. Quiconque confesse que Tu es le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Dieu, nul ne l’a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.  O Lord, help us to love

 

 

“Before I formed you in the womb, I chose you; before you were born, I destined you for Me.” Thus You speak to each of us. We love you without ever seeing You, and even without seeing You now, we believe in you. You are in our midst and yet we know You so little. In the Eucharist Your heart is alive, loving and so sensitive to our love for You. You are the Lamb. Your blood flows like a healing bath that cleanses us from all sin. By looking at You we regain our deepest dignity.  Jesus, we adore You

A man with leprosy said: “Lord, if You are willing, you can make me clean.” You touched the man and said: “I am willing, be clean!” “Lord, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. I do not deserve to have You come under my roof but just say the word, and my servant will be healed.” When evening came, many people were brought to You and You drove out the spirits with a word and healed all the sick. Look at the sick we are bringing here before You.  Heal me, O Lord

Whoever loves father or mother more than Me, whoever loves son or daughter more than Me is not worthy of Me; and whoever does not take up the cross and follows Me is not worthy of Me. Not one sparrow will fall to the ground apart from the Fathers will. And even the hairs of your head are all counted. So do not be afraid; you are of more value than a flock of sparrows. Everyone who acknowledges Me before others, I will acknowledge him before My Father in heaven.  Abba Father

In this is love, not that we loved God but that He loved us. The Father sent You to us as the Savior of the world. God abides in those who confess that You are the Son of God and they abide in God. No one has ever seen God; if we love one another, God lives in us. Since God loved us so much, we also ought to love one another.  O Lord, help us to love

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven