Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 24 februari 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Uw Vader in de hemel heeft ons geopenbaard wie U bent. U bent de Gezalfde, de Zoon van God. Help ons het stil te maken in onszelf om naar U te kijken, naar U te luisteren en ons door U te laten beminnen. Dat wij begrijpen wie U voor ons wil zijn en wie U wil dat wij zijn voor U. Geef dat ik nooit het verlangen verlies naar U, naar Uw liefde. Maak mij door deze aanbidding vrij van mijn afgoden en mijn ijdelheden.  Lord Jesus, we adore You
 
U nam Uw leerlingen mee op de berg. Voor hun ogen veranderde U van gedaante, Uw gezicht straalde als de zon en Uw kleren werden wit als het licht. Uit de stralende wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem.’ Doorgrond mij, Heer, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze, wijs mij de weg die mij leidt naar U.  Holy is the Lord
 
Mijn Heer, U bent de Enige! Kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb geen andere helper dan U en ik ga mijn leven op het spel zetten. Gedenk ons, Heer, openbaar U in het uur van onze nood. Geef mij moed en leg mij een gelukkig woord in de mond. Red ons door Uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer. Jesus, remember me
 
De wereld verdraagt Uw Godheid niet, ook niet de verkondiging van het evangelie. Zovelen van onze broeders en zusters worden vervolgd. Maar U bent trouw, U laat niet toe dat wij boven onze krachten worden beproefd. Met de beproeving schenkt U ook de uitweg, zodat wij haar kunnen doorstaan. Geef dat wij ons niet schamen voor U, maar dat wij ons deel dragen in het lijden voor het evangelie, door de kracht die U ons geeft.   Lord, I want to be a Christian
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Ton Père qui est aux cieux nous a révélé qui Tu es: le Christ, Fils de Dieu. Aide-nous à trouver le silence intérieur pour Te contempler, pour T’écouter et pour nous laisser aimer par Toi. Pour comprendre au plus profond de nous-mêmes qui Tu veux être pour nous et qui Tu veux que nous soyons pour Toi. Ne me laisse jamais perdre ma soif de Toi et de Ton amour. Par cette adoration, libère-moi de mes idoles et de mes vanités.  Lord Jesus, we adore You
 
Tu emmenais Tes disciples à l’écart sur une haute montagne. Tu fus transfiguré devant eux: Ton visage resplendit comme le soleil, Tes vêtements devinrent blancs comme la lumière. De la nuée lumineuse une voix disait: ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il M’a plu de choisir. Ecoutez-le!’ Scrute-moi, mon Dieu et connais mon cœur; éprouve-moi et connais mes soucis. Empêche-moi de prendre le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin d’éternité.  Holy is the Lord
 
Mon Seigneur, c’est Toi le seul Dieu: viens à mon aide, car je suis seul, je n’ai d’autre secours que Toi, et je vais risquer ma vie. Tu fais tout ce que Tu as promis. Souviens-Toi, Seigneur! Révèle-Toi au moment de notre détresse; donne-moi du courage. Mets sur mes lèvres un mot heureux. Délivre-nous par Ta main, viens me secourir car je suis seul, et je n’ai que Toi, Seigneur, Toi qui connais tout. Jesus, remember me
 
Le monde ne peut tolérer Ta divinité, pas même la prédication de l’Évangile. Un grand nombre de nos frères et sœurs sont persécutés. Mais Tu es fidèle, Tu ne permets pas que nous soyons testés au-delà de nos forces. Avec l’épreuve, Tu fourniras également une issue pour que nous puissions l’endurer. Fais que nous n’ayons pas honte de Toi, mais que nous partagions notre part de souffrance pour l’Évangile par la force que Tu nous donnes.  Lord, I want to be a Christian

 

 

Your Father in heaven has revealed us who You are: the Christ, Son of God. Help us to find inner silence, to contemplate You, to listen to You, to let us be loved by You. To understand deep inside who You want to be for us and who You want us to be for You. Let me never lose my thirst for You and for Your love. Let me adore You so that You can release me from my idols and my vanities.  Lord Jesus, we adore You
 
You led Your disciples up a high mountain and You were transfigured. Your face shone like the sun and Your clothes became dazzling white. From a bright cloud a voice said : “This is my Son, the Beloved; with Him I am well pleased; listen to Him! » Search me, O God, and know the depts of my heart; test me and know my hidden thoughts. See if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting.  Holy is the Lord
 
O Lord, You are the only one! Help me, because I am alone and have no helper but You and I will risk my live. Remember us, Lord, reveal Yourself in the hour of our need. O God almighty, hear the voice of the despairing, save us from the hands of evildoers and save me from my fear. Because I am alone and have no one but You, Lord.  Jesus, remember me
 
The world doesn’t accept Your Divinity, nor the preaching of the gospel. So many brothers and sisters are persecuted. But You are faithful, You do not allow us to be tested beyond our strenght. With the trial, You also provide the way out so that we can endure it. Grant that we are not ashamed of You, but that we bear our part in suffering for the gospel through the strenght that You give us.   Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven