Previous Article Next Article Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019
Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019 Posted on 24 april 2019

Na uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet. Ze omklemden uw voeten en aanbaden U. Wij hebben U lief, zonder U ooit gezien te hebben, wij geloven in U, hoewel wij U ook nu niet zien. Dank U voor elke keer dat wij oog in oog met U mochten staan en aanvoelen hoezeer U ons bemint. Dank voor elke keer dat ons hart in ons brandde toen U met ons sprak.

Après ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité. Tu vins à la rencontre des femmes. Elles Te saisirent les pieds en se prosternant devant Toi. Nous T’aimons sans T’avoir vu, nous croyons en Toi, sans Te voir encore. Merci pour chaque fois que tes yeux ont croisé les nôtres, que Tu nous a fais sentir que Tu nous aimes.

After Your dead on the cross, everything seemed over. Then came the message of the angel: Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here; for He has been raised. You met the women. They clasped your feet and worshiped You. Although we have not seen You, we love You; and even though we do not see You now, we believe in You. Thank you for every time your eyes met ours, for every time you made us realize that You love us. He is Lord

Blijf bij ons, want het is avond en de dag loopt ten einde. Aan uw leerlingen hebt U gezegd: O onverstandigen die zo traag zijn in het geloof aan alles wat de profeten hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan? Uw liefde heeft gezegevierd over zonde en dood, over haat en leugen. Open onze ogen voor uw Aanwezigheid, open ons hart voor uw nabijheid, voor Uw Liefde die sterker is dan de dood.

Reste avec nous; le jour baisse déjà et la nuit approche. A tes disciples Tu dis: Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d’entrer dans sa gloire ? Ton Amour a vaincu le péché et la mort, la haine et le mal. Ouvre nos yeux pour ta présence, ouvre notre cœur pour ta proximité, pour ton Amour plus fort que la mort.

Stay with us, for it is evening; the day is almost over. You said to your disciples: How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken! Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory. Your love has triumphed over sinfulness and death, over falsehood and hatred. Open our eyes for your Presence, open our heart for Your closeness, Your love stronger than dead. Jesus, we adore You

U bent mijn Heer, U maakt mij diep gelukkig, niemand gaat U te boven. U bent mijn enig bezit, U houdt mijn lot in uw handen. Ik ben verrukt om wat mij is toebedeeld. Ik houd U steeds voor ogen, met U aan mijn zijde wankel ik niet. Uw nabijheid schenkt mij overvloedige vreugde, U toont mij de weg naar het leven, naar eeuwig geluk aan uw zijde.

Tu es mon Seigneur, mon Bonheur, mon Bien, il n’y a rien au-dessus de Toi! Je Te bénis, Tu me conseille; Je Te contemple constamment devant moi, Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.

You are my Lord; in You I take refuge. Apart from You I have no good thing. You counsel me; I keep my eyes always on You. With You at my right hand, I will not be shaken. You make known to me the path of life; You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Confitemini

Tot Magdalena zei U: waarom schrei je? Houd Mij niet vast, ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Help ons meer te gehoorzamen aan God dan aan mensen. Geef dat wij ons laten toerusten met kracht uit den hoge om liefde te brengen waar haat is, licht waar het duister is, om er niet op uit zijn zelf begrepen te worden, als wel om anderen te begrijpen, want het is door zichzelf te vergeten dat men zich ontvangt uit uw hand.

A Marie Madeleine Tu dis: Pourquoi pleure Tu ? Ne Me retiens pas! Va trouver mes frères et dis-leur que Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Aide nous à écouter plutôt Dieu que les hommes. Apprends nous à nous laisser revêtir de puissance, pour mettre l’amour là où est la haine, la lumière, là où sont les ténèbres, que nous ne cherchons pas tant à être compris qu’à comprendre. Car c’est en s’oubliant qu’on se retrouve.

To Mary you said: Woman, why are you weeping? Do not hold on to Me, Go to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’ Help us to listen to God rather than to men. Let us be clothed with power from on high so that we sow love, where is hatred, light, where is darkness, so that we may not so much seek to be understood as to understand, for it is in dying to self we are born to eternal life. Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

Holy Hour