Gebedsteksten Holy Hour 22 juli 2020

→ en français   → in english

 

U bent de veelgeliefde van de Vader. Zoals de Vader U heeft liefgehad, zo hebt U ons liefgehad. U zegt tot ons: “Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al voor Mij bestemd. Wat had Ik nog meer voor u kunnen doen, dat Ik niet gedaan heb?” Dank U, U hebt voor mij gekozen, U hebt mij ervoor bestemd U te mogen kennen, U lief te hebben, alleen nog te leven voor U.  I will live for You

Met Maria Magdalena mogen wij naar U verlangen en horen hoe U vraagt: “Waarom schrei je? Wie zoek je?” U noemt ons bij onze eigen naam, U kent ons zo heel persoonlijk. U zegt: “Blijf in Mij, zoals Ik in u. Een rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok.”  Qui mange ma chair

U hebt alles prijsgegeven om ons te bezitten. Zo kostbaar zijn wij in Uw ogen. Door de kracht waarmee U in ons werkt kunt U oneindig veel meer volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden. Leer ons op U vertrouwen. Leer ons aanvaarden een instrument te zijn in Gods plan, ondanks onze kleinheid. Help ons ‘ja’ zeggen en niet te twijfelen.   Thank You Jesus

U zegt: “Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijven. Als Mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat je wilt en je zal het krijgen.” Schenk ons die genade steeds meer aan U gehecht te zijn, in U blijven geloven, op U blijven hopen, U blijven liefhebben.   Jesus, Toi qui a promis

 

 

Tu es le Fils bien-aimé du Père. Comme le Père T’a aimé, ainsi Tu nous as aimés. Tu dis: “Avant de te façonner dans le sein de ta mère, Je te connaissais; avant que tu ne sortes de son ventre, Je t’ai consacré. Qu’est-ce que J’aurais pu faire de plus pour vous, que Je n’ai pas fait?” Merci Seigneur, Tu m’as choisi, Tu m’as consacré pour Te connaitre, pour T’aimer, pour que je vive pour Toi seul.  I will live for You

Avec Marie Madeleine nous nous approchons de Toi, désirant de tout coeur de T’entendre demander: “Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?” Tu nous appelles par notre propre nom, Tu nous connais si personnellement. Tu dis: “Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous! De même que le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi.”  Qui mange ma chair

Tu as tout abandonné pour nous posséder. Nous sommes si précieux à Tes yeux. La puissance avec laquelle Tu travailles en nous Te permet d’accomplir infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Apprends-nous à Te faire confiance. Apprends-nous à accepter d’être un instrument du plan de Dieu, malgré notre petitesse. Aide-nous à Te dire «Oui» sans hésiter.  Thank You Jesus

Tu dis: “Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si Mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera.” Apprend-nous à demeurer en Toi, donne- nous la grâce de toujours croire en Toi, toujours espérer en Toi, T’aimer toujours.  Jesus, Toi qui a promis

 

 

You are the beloved Son of The Father. As the Father has loved You, so You have loved us. You say: “Before I formed you in the womb, I knew you, before you were born I set you apart. What more could I have done for you, that I didn’t yet do?” Thank You, Lord, You chose me, You consecrated me to know You, to love You, to live for You alone.  I will live for You

With Mary Magdalene we are coming to You longing with all our heart to hear You ask: “Why are you crying? Who is it you are looking for?” You call us by our very name, You know us so well. You say: “Abide in Me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in Me.”   Qui mange ma chair

For us You gave everything You had. In Your eyes we are so precious. The power with which You work in us allows You to accomplish infinitely more than anything we can ask or imagine. Teach us to trust You. Teach us to accept to be an instrument in God’s plan of salvation, despite our nothingness. Help us to say ‘yes’ to You and never doubt.   Thank You Jesus

You say: “You did not choose Me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last. If My words abide in you, ask for whatever you wish, and it will be done for you.” Teach us to abide in You, to always believe in You, always hope for You, always love You.   Jesus, Toi qui a promis

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven