Gebedsteksten “Holy Hour” 22 april 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

De leerlingen zaten achter gesloten deuren, maar U stond plots in hun midden en zei: ‘Vrede zij u!’ En tot Tomas: ‘Zie Mijn handen en leg je hand in Mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Zalig die niet zien en toch geloven’. Mijn Heer en mijn God, Uw wonden zijn teken van Uw Liefde, van Uw barmhartigheid die overwint. Kom ook hen tegemoet die gevangen zitten in eenzaamheid, ongeloof, ziekte en pijn.  Jesus, I believe

Het was donker en er woei een hevige wind op het meer. De leerlingen zagen U over het water gaan en bij de boot komen. Ze werden bang maar U zei: “Wees gerust, Ik ben het, vrees niet”. Ze wilden U aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land. Ga zo ook naar allen die zich nu in stormachtige situaties bevinden, laat hen Uw stem horen. Maak hun hart open voor Uw vrede.  Wees stil en weet

Uw leerlingen verhieven eensgezind hun stem tot God: “Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt, geef Uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid Uw woord mogen verkondigen en laat door het uitstrekken van Uw hand genezingen en wondertekenen geschieden door de naam van Uw heilige dienaar Jezus”. De plaats waar zij bijeen waren beefde. Allen werden vervuld van de heilige Geest. Heer, hoor ons gebed in deze situatie van pandemie. Geef dat Uw woord mag verkondigd worden en dat er genezingen mogen gebeuren.  Heal me, o Lord

Petrus zei: “Heer, U weet alles, U weet dat ik U bemin”. U zei: “Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt”. Heer, maar ons beschikbaar voor U en voor mensen in nood, in deze tijd.  I will live for You alone

 

 

Les disciples étaient réunis dans la maison les portes fermées à clé, mais Tu vins et dis:“La paix soit avec vous!” Puis à Thomas:“Regarde Mes mains; mets ta main dans Mon côté. Cesse de douter et crois! Heureux sont ceux qui croient sans M’avoir vu”. Mon Seigneur et mon Dieu, en Tes plaies nous reconnaissons Ton Amour vainqueur, Ta Miséricorde. Viens aussi vers tout ceux qui sont captivés par la solitude, l’incroyance, la maladie, la souffrance.  Jesus, I believe

Il faisait nuit et l’eau du lac était agitée. Les disciples virent T’approcher de la barque en marchant sur l’eau et ils furent saisis de peur. Mais Tu dis:“C’est moi, n’ayez pas peur!” Ils voulaient Te prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre. Vas de même vers tout ceux qui se trouvent pour le moment dans des situations turbulentes. Qu’ils entendent Ta voix. Ouvre leur coeur pour recevoir Ta paix.  Wees stil en weet

Tes disciples s’adressèrent à Dieu: “Maître, c’est Toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, accorde à Tes serviteurs de dire Ta Parole en toute assurance. Etends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le Nom de Jésus, Ton saint Serviteur.” A la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient fut ébranlé: ils furent tous remplis du Saint Esprit. Entends notre prière en ce temps de pandémie. Accorde aussi maintenant à Tes serviteurs de dire Ta Parole avec assurance et que se produisent des guérisons.  Heal me, o Lord

Pierre dit: “Seigneur, Toi qui connais toutes choses, Tu sais bien que je T’aime”. Tu lui dis: “Quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais; lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui te nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas”. Seigneur, rends-nous disponible pour Ta volonté et pour ceux qui sont dans le besoin dans ces temps-ci.  I will live for You alone

 

 

Your disciples were in the house, the doors locked, You stood among them and said “Peace be with you!” And to Thomas: “See My hands. Put your hand into My side. Stop doubting and believe. Blessed are those who have not seen and yet have believed.” My Lord and my God, in Your wounds we recognize Your Love, Your Mercy. Come to all those who are imprisoned in loneliness, unbelief, sickness and pain.  Jesus, I believe

It was dark and the sea became rough because a strong wind was blowing. Your disciples saw You walking on the sea and coming near the boat. They were terrified. But You said: “It is I; do not be afraid”. They wanted to take You into the boat but immediately the boat reached the land. Likewise, go to all those who suffer stormy situations. Let them hear Your voice. Open their heart for Your peace.  Wees stil en weet

Your disciples prayed: “Lord, who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them, grant to Your servants to speak Your word with all boldness, while You stretch out Your hand to heal and signs and wonders are performed through the name of Your holy servant Jesus.” When they had prayed, the place in which they were gathered was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit. Lord, hear our prayer in this pandemic. Grant that Your word may be spoken and stretch out Your hand to heal.  Heal me, o Lord

Peter said: “Lord, You know all things; You know that I love you”. You said: “When you were younger you dressed yourself and went where you wanted; but when you are old you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go”. Lord, make us available to You and to those in need in these times.  I will live for You alone

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven