Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 21 april 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U zegt: “Mijn lichaam is echt voedsel, Mijn bloed is echte drank. Zoals de Vader die leeft Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij”. Bij deze woorden keerden velen van Uw leerlingen U de rug toe. U vroeg aan de twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus zei: “Heer, naar wie zouden we gaan? In Uw woorden vinden wij eeuwig leven. U bent de heilige van God. U weet alles, U weet dat ik U liefheb”.  Qui mange ma chair
 
Bij zijn steniging riep Stefanus: “Heer, ontvang mijn geest en reken hun deze zonden niet aan”. Nadien hoorde Paulus Uw stem: “Ik ben Jezus die jij vervolgt”. Heer, wij bidden U voor zovelen die op dit moment vervolging lijden om Uw Naam. Kom hen snel te hulp. Heer, wij leggen ons leven en dat van zovelen in Uw hand, wij prijzen U om de wonderen van liefde die U aan ons doet.  Jesus, we adore You
 
U bent onze voorspreker bij de Vader, U bent geheel zondeloos, U maakt al onze zonden goed en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik koester mij onder Uw vleugels, met heel mijn hart houd ik vast aan U, het is Uw hand die mij steunt. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar U mij leidt.  Thank You Jesus
 
Dit zou ons een heilige onrust moeten geven: dat zovelen zonder de kracht, het licht en de troost leven van Uw vriendschap, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt. Er wacht buiten een menigte die honger heeft en U blijft ons herhalen: Geeft gij hen maar te eten. Leer ons spreken, liefhebben en op weg gaan met mensen, zo nederig en zachtmoedig als U. Blijf bij mij, Heer, want ik ben zwak en ik heb Uw kracht nodig.   Jezus
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Tu dis: “Ma chair est une vraie nourriture et Mon sang est une vraie boisson. Le Père qui M’a envoyé est vivant et Je vis par Lui; de même, celui qui Me mange vivra par Moi”. Après T’avoir entendu, beaucoup de Tes disciples se retirèrent. Tu demandas aux douze: “Voulez-vous partir, vous aussi?” Pierre répondit: “Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Tu sais tout. Tu sais que je T’aime”.  Qui mange ma chair
 
Pendant sa lapidation Etienne criait: “Seigneur Jésus , reçois mon esprit, ne leur compte pas ce péché.”. Peu après Paul entendait Ta voix: “Je suis Jésus que tu persécutes”. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et soeurs qui souffrent la persécution pour Ton nom. Sauve les par Ta fidélité! En Tes mains, Seigneur, nous remettons nos vies et la vie de nos proches, nous Te louons pour les miracles d’amour que Tu fais pour nous.»  Jesus, we adore You
 
Tu es notre défenseur devant le Père, Tu es juste; Tu es victime d’expiation pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Tu as été mon aide, je m’attache à Toi de toute mon âme et Ta main droite me soutient. Même si je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car Tu m’accompagnes.  Thank You Jesus
 
Voici ce qui doit saintement nous préoccuper : que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de Ton amitié, Seigneur, sans une communauté de foi qui les accueille. Dehors, il y a une multitude affamée et Tu nous répètes sans arrêt: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Apprends-nous à parler, à aimer, à marcher avec les gens, doucement et humblement comme Toi. Reste avec moi, parce que je suis faible et j’ai besoin de Ta force.  Jezus

 

 

You say : “My flesh is real food and My blood is real drink. Just as the living Father sent Me and I live because of the Father, so the one who feeds on Me will live because of Me”. On hearing it, many of Your disciples turned back. You asked the Twelve: “Do you want to go away as well?” Peter said: “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You are the Holy One of God. You know everything. You know that I love You”.  Qui mange ma chair
 
When Stephen was stoned he cried: “Lord Jesus, receive my spirit, do not hold this sin against them”. After that Paul heard Your voice: “I am Jesus, whom you are persecuting”. In the name of all our brothers en sisters who are persecuted we pray: save them in Your steadfast love. In Your hands, we surrender our lives and those of our beloved ones, we praise You for the miracles of love You do for us.”.  Jesus, we adore You
 
You are our advocate with the Father, You are the Righteous One. You are the atoning sacrifice for our sins and not only for ours but also for the sins of the whole world. You are my help, I sing in the shadow of Your wings. I cling to You; Your right hand upholds me. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me.   Thank You Jesus
 
This should rightly disturb us: the fact that so many of our brothers and sisters are living without the strength, light and consolation born of Your friendship, without a community of faith to support them. On our doorstep people are starving and You do not tire of saying to us: Give them something to eat. Let us speak, love and walk with people, meekly and humbly like You. Stay with me, because I am weak, and I need Your strength.   Jezus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven