Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 20 mei 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Dank U voor Uw leven hier op aarde, vanaf Uw ontvangenis tot aan Uw hemelvaart. Dank voor Uw woorden, Uw daden, voor elke wonde, elke pijn, elke traan, voor alles waarmee U de Vader eer hebt gebracht en ons hebt gered. Alles hebt U doorleefd uit liefde voor mij. Help mij Uw liefde te aanvaarden. Help mij U van harte lief te hebben. Help mij U te kennen als de levende Heer, niet uit boeken, maar vanuit het samen zijn met U in mijn hart.  Thank You, Jesus

“Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is; maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen.”  Jesus, remember me

“Houd Mij niet vast want Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader, naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God. Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in Mijn Naam. Vraag en je zal verkrijgen en je vreugde zal volkomen zijn. De Vader zelf houdt van u, omdat jullie van Mij houden en geloven dat Ik van God ben uitgegaan”. Heer, in Uw Naam vragen wij om genade van de heilige Geest om steeds beter open te komen voor de wil van de Vader in deze moeilijke tijd.  Abba, Father

“Jullie hart is vol droefheid. Maar het is goed voor u dat Ik heenga, anders kan de Helper niet komen. Daarom zend Ik tot u wat door Mijn Vader is beloofd. Blijft in de stad, totdat je met kracht uit den hoge zult zijn toegerust. Johannes doopte met water, maar jullie zullen binnen enkele dagen gedoopt worden in de heilige Geest”.  Veni Sancte Spiritus

 

 

Nous Te bénissons pour Ta vie ici sur terre, dès Ta conception jusqu’ à Ton ascension. Nous Te rendons grâce pour Tes paroles, pour tout ce que Tu as fait, pour chaque blessure, chaque souffrance, chaque larme, pour tout ce que Tu as vécu pour honorer le Père et sauver les âmes. Tu as tout vécu par amour pour moi. Aide-moi à accepter Ton Amour. Aide-nous à T’aimer de tout cœur. Aide-moi à Te connaître comme le Seigneur vivant, non pas par les livres, mais en demeurant avec Toi dans mon coeur?  Thank You, Jesus

“La femme sur le point d’accoucher, s’attriste, parce que son heure est venue; mais quand elle a enfantée, elle oublie ses douleurs dans la joie qu’un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes tristes, mais Je vous reverrai et votre coeur se réjouira et votre joie, nul ne vous l’ enlève.“  Jesus, remember me

“Ne Me retiens pas, car Je ne suis pas encore monté vers le Père, Mon Père et votre Père, Mon Dieu et votre Dieu. Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en Mon Nom: demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. Le Père Lui-même vous aime parce que vous M’avez aimé et que vous avez cru que Je suis sorti de Dieu”. Seigneur, en Ton Nom nous prions que la grâce de L’Esprit Saint nous introduit de plus en plus dans la volonté du Père en ce temps difficile.  Abba, Father

“L’affliction a rempli votre cœur. Mais il vaut mieux pour vous que Je m’en aille. Si Je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Et voici que Moi, j’envoie sur vous la promesse de Mon Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut. Jean a bien donné le baptême d’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici quelques jours”.  Veni Sancte Spiritus

 

 

We thank You for Your life here on earth, from Your conception to Your ascension. We bless You for Your words, for everything You did, for every wound, every pain, every tear, every act to glorify the Father and to save me. You did everything out of love for me. But do I accept to be loved by You? Do I love You with all my heart? Do I really know You as the Living Lord, not from books but from being with You in my heart?  Thank You, Jesus

“When a woman is in labour, she has pain, because her hour has come. But when her child is born, she no longer remembers the anguish because of the joy of having brought a human being into the world. So you have pain now; but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you”.  Jesus, remember me

“Do not hold on to Me, because I have not yet ascended to the Father, My Father and your Father, My God and your God. Until now you have not asked for anything in My Name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete. The Father Himself loves you, because you have loved Me and have believed that I came from God”. Lord, in Your Name we ask the grace of the Holy Spirit to become more and more open to the Will of the Father in this difficult time.  Abba, Father

“Sorrow has filled your hearts. Nevertheless it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Advocate will not come to you. See, I am sending upon you what My Father promised. So stay here in the city until you have been clothed with power from on high. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now.”  Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven