Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 1 juli 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U bent mens geworden uit liefde voor ons, U bent gestorven uit liefde voor ons. U bent verrezen en uit liefde blijft U aan onze zijde staan, in de mooie en in de moeilijke momenten. Uw trouw is groter dan onze ontrouw en sterker dan onze verloocheningen. Ook aan ons stelt U de vraag: Heb je Mij lief? U kent onze angst en onze moeite. U weet alles van ons. Geef dat we niet zozeer vertrouwen op onze eigen bekwaamheid, maar op Uw trouw die onwankelbaar is. U laat ons nooit in de steek. Uzelf verloochenen kunt U niet.  We adore You

U stapte in de boot met de leerlingen. Plots begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar U sliep. Ze maakten U wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, wij vergaan’. U zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang, kleingelovigen’. U stond op, richtte een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.  Wees stil en weet

Tot driemaal toe vroeg Paulus de doorn uit zijn vlees weg te nemen. U antwoordde: “Mijn genade is u genoeg, kracht wordt juist in zwakheid volkomen”. Help ons om ter wille van U zwakheid te doorstaan, smaad, benauwdheid. Ook al hebben wij nu voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, wij wachten in geloof op redding van God. Ons geloof is kostbaarder dan vergankelijk goud, dat ook door het vuur gelouterd wordt. Heer, versterk ons geloof.  Jesus, I believe

U zag iemand zitten aan het tolhuis en zei: “Volg mij.” De man stond op en volgde U. U kijkt in het hart van elke mens. U ziet elke verborgen pijn. Maar ook het goede dat in elkeen tot ontplooiing wil komen. U bent gekomen om zondaars te roepen, U bent gekomen voor de zieken, want U bent goed en Vriend van de mensen. Wij willen U volgen maar help ons vooruit te kijken, want wie de hand aan de ploeg slaat en omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.  Kyrie

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Par amour pour nous Tu T’es fait homme, par amour Tu es mort et ressuscité et par amour Tu es toujours à nos côtés, tant dans les beaux moments que dans les moments difficiles. Ta fidélité est plus grande que nos infidélités et plus forte que nos reniements. À nous aussi, Tu poses la question: M’aimes-tu? Tu connais nos peurs et nos efforts. Aide-nous à avoir plus de confiance en Ta fidélité inébranlable, qu’en nos propres capacités. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne peux Te renier.  We adore You

Tu montas dans la barque avec Tes disciples et voici qu’il y eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque allait être recouverte par les vagues. Mais Tu dormais. Ils Te réveillèrent en disant: ‘Seigneur, au secours! Nous périssons’. Tu leur dis: Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Alors, debout, Tu menaças les vents et la mer, et il se fit un grand calme.  Wees stil en weet

Paul Te suppliait par trois fois d’écarter une écharde de sa chair. Tu lui déclarais: “Ma grâce te suffit car la puissance est accomplie dans la faiblesse. Aide-nous à endurer la faiblesse, le reproche, les ennuis pour Toi. Bien que nous souffrions maintenant pendant une courte période de toutes sortes d’épreuves, nous attendons fidèlement le salut de Dieu. Notre foi est plus précieuse que l’or périssable, qui est également purifié par le feu. Seigneur, renforce notre foi.  Jesus, I believe

Tu vis assis au bureau des taxes un homme. Tu dis: “Suis-moi”. Il se leva et Te suivit. Tu regardes le cœur de chaque homme. Tu vois la souffrance cachée. Mais aussi le bien qui vit dans le cœur de chacun pour être développé. Tu es venu pour appeler les pécheurs, Tu es venu pour les malades, car Tu es bon et ami des hommes. Nous voulons Te suivre, mais apprends-nous à regarder en avant car quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le Royaume de Dieu.  Kyrie

 

 

You were made man out of love, out of love You died and rose again and out of love You are always at our side, in the beautiful moments and in the difficult ones. Your fidelity is greater than our infidelity and stronger than our denials. You ask each one of us: “Do you love Me?” Grant that we do not rely so much on our own ability, but on Your unwavering faithfulness. You never let us down. You cannot deny Yourself.  We adore You

You got into the boat with Your disciples. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But You were sleeping. They woke You, saying: Lord, save us! We’re going to drown! You replied, You of little faith, why are you so afraid?” Then You got up and rebuked the winds and the sea; and there was a dead calm.  Wees stil en weet

Paul appealed to You about a thorn that was given him in the flesh. You said: “My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness”. Help us to endure weakness, insult and calamity for Your sake. Although we now suffer for a short time from all kinds of trials, we are faithfully waiting for salvation from God. Our faith is more precious than perishable gold, which is also purified by fire. Lord, strengthen our faith.  Jesus, I believe

You saw a man sitting at the tax booth. You said: “Follow me”. He got up and followed You. You see into the heart of every man. You see every hidden pain but also the good that is hidden in every person and wants to be developed. You came to call sinners, You came for the sick, because You are good and friend of man. We want to follow You but help us to look forward because no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the Kingdom of God.  Kyrie

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven