Gebedsteksten Holy Hour 19 augustus 2020

→ en français   → in english

 

Alles was klaar voor het bruiloftsmaal, maar allen hadden hun verontschuldigingen. Zij gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Uw liefde wordt niet bemind, niet ontvangen. U smeekt, U bedelt om onze openheid. Wij ontvangen druppelsgewijs, maar U wil een oceaan van liefde geven. Wij zijn terughoudend. Angst houdt ons omsloten als een muur van ijs. Laat de straling van Uw Liefde dat ijs doen smelten opdat Uw Liefde kan doordringen tot ons hart.  Jezus, ik aanbid U

In elke eucharistie worden uw dood en verrijzenis weer actueel en geeft U zichzelf helemaal aan ons. Als wij met dit geloof communiceren dan maakt U ons één met U, dan wordt ons leven omgevormd in U, dan komen wij in eenklank met Uw Hart, uw gedachten, uw manier van leven. Kom en leef Uw leven in ons.  Qui mange Ma chair

Wij vragen U voor onszelf en voor hen van wie wij houden om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest. Laat het zwaard van Uw heilige Geest alle negatieve genetische en verslavende invloeden verbreken. Schenk ons vergeving. Zuiver en vernieuw ons hele zijn. Door Uw Naam en Uw gezag bind ik elke boze geest in en rondom ons aan de voet van uw kruis. Laat de gaven van Uw Geest in ons groeien en vervul ons met Uw overstromende liefde. Wij vertrouwen dit gebed toe aan de voorspraak van Uw Moeder.   Jesus

U zei tot iemand: Wil je volmaakt zijn, ga naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen, dan zal je een schat bezitten in de hemel. Ieder die iemand of iets heeft achtergelaten omwille van Mij, zal het honderdvoud daarvan krijgen en deel hebben aan het eeuwig leven. Heer, waar U gaat, ga ik; waar U blijft, blijf ik. Uw volk is mijn volk, Uw God mijn God. Waar U sterft zal ik sterven. Dan zal de dood ons voorgoed verenigen.   Jezus, ik houd van U

 

 

Tout était prêt pour le banquet de noce, mais tous les invités avaient des excuses. Ils s’en allèrent, l’un dans son champ, l’autre dans ses affaires. Ton amour n’est pas aimé, pas reçu. Tu Te fais suppliant, mendiant notre accueil. Nous Te recevons que goutte par goutte, pendant que Tu veux nous offrir un océan d’amour. Nous gardons une réserve, une peur qui nous entoure comme un mur de glace! Nous l’exposons ici aux rayonnement de Ton Amour qui la fait fondre pour que Ton Amour puisse toucher nos coeurs profondément.  Jezus, ik aanbid U

Chaque eucharistie rends présent l’ événement de Ta mort et de Ta résurrection. Tu Te donnes Toi-même tout entier. Lorsque nous recevons la sainte communion avec cette foi, Tu nous uni à Toi, Tu transforme notre vie. Uni à Ton Coeur, nous assimilons Tes choix, Tes pensées, Tes comportements. Viens vivre Ta vie en nous.  Qui mange Ma chair

Nous Te demandons pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chèrs la guérison des blessures de notre cœur et de notre esprit. Que l’épée de Ton Esprit Saint brise tout influence négative génétique et addictive. Pardonne nous, purifie et renouvelle notre être tout entier. Par Ton Nom et Ton autorité je lie tout esprit mauvais en nous et autour de nous au pied de Ta croix. Laisse Ton Esprit Saint nous remplir de Ses dons et nous combler par Ton immense Amour. Nous Te confions cette prière par l’intercession de Ta Sainte Maman.  Jesus

À quelqu’un Tu disais: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Quiconque aura laissé quelqu’un ou quelque chose à cause de Moi, recevra beaucoup plus et, en partage, la vie éternelle. Seigneur, où Tu iras j’irai, où Tu passeras j’ y passerai; Ton peuple sera mon peuple et Ton Dieu mon Dieu; où Tu mourras, je mourrai. La mort nous unira pour toujours.  Jezus, ik houd van U

 

 

Everything was ready for the wedding banquet, but all those invited had their apologies. They went away, one to his field, the other to his business. Your love is not loved, not received. You are pleading, even begging us to welcome You. We accept Your love only drop by drop, while You want to give us an ocean of love. We remain reserved because of our fears which surround us like a wall of ice. We expose it here to the radiance of Your Love to melt it so that Your Love might touch our hearts profoundly.  Jezus, ik aanbid U

You live in us and we in You. Every Eucharist makes present the event of Your death and resurrection. You give Yourself entirely to us. When we receive You with faith in the holy Communion, You make us one with You, You transform our life and in tune with Your heart, we assimilate Your choices, Your thoughts, Your behavior. Come in live Your life in us.   Qui mange Ma chair

We ask You for ourselves and for those we love to heal the wounds in our heart and mind. Let the sword of Your Holy Spirit break all negative genetic and addictive material. Forgive us. Purify and renew our whole being. Through Your Name and Authority I bind any evil spirit in and around us at the foot of Your Cross. Let Your Holy Spirit increase in us His gifts and fill us with Your immense Love. We entrust this prayer to the intercession of Your Mother.   Jesus

You said to somebody: If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Everyone who has left someone or something for My sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life. Lord, where You go, I will go; where You stay, I will stay; Your people shall be my people, and Your God my God. Where You die, I will die. Dead will unite us forever.   Jezus, ik houd van U

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven