Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 18 november 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U bent gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Altijd blijft U op zoek. U hebt dorst naar het hart van elke mens om iedereen thuis te brengen in de liefde van de Vader. U roept elkeen bij zijn eigen naam en zegt: “Kom snel naar beneden want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” Leer ons U op te nemen in ons eigen huis, in ons hart, in ons leven, want U bent nederig en zachtmoedig en wij zullen rust vinden voor onze ziel.  N’ai pas peur

U weende over Jeruzalem en zei: “Mocht je toch inzien wat u tot vrede strekt! Maar nu is dat voor uw ogen verborgen. De tijd, waarin barmhartig op u werd neergezien, heb je niet erkend.” U weent ook over ons wanneer wij niet open zijn voor Uw liefde, Uw vrede, Uw genade. Jezus, heb medelijden met ons. U vraagt: “Wat wil je dat Ik voor je doe?” Heer, maak dat ik kan zien om U te volgen.  Kyrie

In de hemel buigen allen zich voor U neer en zingen een nieuw lied met gouden schalen in de hand vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen –: “U bent waardig, want U bent geslacht en U hebt ons gekocht voor God met Uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie.” U zegt: Wie Ik liefheb, die bestraf en tuchtig Ik. Welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer! Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”   Holy is the Lord

In het boek van de Openbaring zegt U: “U bent standvastig, u hebt zware lasten gedragen omwille van Mijn Naam en u bent niet bezweken. Maar wat Ik tegen u heb is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Denk aan het woord dat u hebt ontvangen: bewaar het en bekeer u. Wie overwint, hem zal Ik een wit steentje geven en op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven… “   Jesus, remember me

 

 

Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu continues toujours à nous chercher. Tu as soif du cœur de chaque homme pour ramener chacun à l’amour du Père. Tu appelles chacun par son propre nom et Tu dis avec insistance: «Descend vite car Il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison, dans la maison de ton cœur, la maison de ta vie. » Aide-nous à T’ accueillir car Tu es doux et humble de cœur et nous trouverons du repos pour nos âmes.  N’ai pas peur

Tu pleuras sur Jérusalem. Tu disais : »Si tu avais su comment trouver la paix! Mais cela a été caché à tes yeux parce que tu n’as pas reconnu le temps où tu as été visitée. » Tu pleures aussi sur nous quand nous ne sommes pas ouvert pour recevoir Ton Amour, Ta paix, Ta grâce. Jésus, aie pitié de moi! Voici Ta demande: « Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » Seigneur, que je retrouve la vue pour pouvoir Te suivre.  Kyrie

Par Toi le ciel est ouvert. Tous se prosternent devant Toi chacun tient une harpe et une coupe d’or pleine de parfum, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau: « Tu es digne car Tu as été immolé et Tu as racheté pour Dieu, par Ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. » Tu dis: « Tous ceux que j’aime, Je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi! Voici, Je me tiens à la porte et Je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui et Je prendrai la cène avec lui et lui avec Moi.»  Holy is the Lord

Dans le livre de l’ Apocalypse Tu dis : « Tu as de la persévérance: tu as souffert à cause de Mon Nom et tu n’as pas perdu courage. Mais J’ai contre toi que ta ferveur première, tu l’as abandonnée. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi! Au vainqueur Je donnerai une pierre blanche, et, gravé sur la pierre, un nom nouveau que personne ne connaît sinon qui le reçoit. Car j’ai eu faim et vous M’avez donné à manger.»  Jesus, remember me

 

 

You came to seek and save the lost. You are always looking for us. You are thirsty for the heart of every human being to bring everyone home to the love of the Father. You are calling everyone by their very name saying: “Come down immediately. I must stay at your house today, at the house of your heart, the house of your life.” Help us to welcome You in our home for You are gentle and humble in heart, and we will find rest for our souls.  N’ai pas peur

You wept over Jerusalem and said: “If you had only known what would bring you peace but now it is hidden from your eyes, because you did not recognize the time of God’s coming to you.” You weep also over us when we are not open to receive Your Love, Your peace, Your graces. Jesus, have mercy on me! You ask: “What do you want Me to do for you?” Lord, let me see so that I can follow You.  Kyrie

Heaven is open. All fall before You, the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sing a new song: “You are worthy for You were slaughtered and by Your blood You ransomed for God saints from every tribe, language, people and nation; You say: I reprove and discipline those whom I love. Be earnest, therefore, and repent. Listen! I am standing at the door, knocking; if you hear My voice and open the door, I will come in to you and eat with you, and you with Me.   Holy is the Lord

In the book of Revelation You say: “You have persevered and have endured hardships for My Name, and have not grown weary. Yet I hold this against you: You have forsaken the love you had at first. Remember, therefore, what you have received, hold it fast, and repent. To the one who is victorious, I will give a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. For I was hungry and you gave Me something to eat.”   Jesus, remember me

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven