Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 17 maart 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Omhoog geheven van de aarde, trekt U allen tot U. Met hoeveel liefde kijkt U naar ons. Met hoeveel liefde verlangt U ernaar ons hart te genezen waar het is gewond door liefdeloosheid. U zegt: “Mijn Vader is altijd aan het werk en daarom werk ook Ik. Wie Mij ziet, ziet de Vader. Maar jullie geloven niet, omdat het jullie te doen is om de eer die je van elkaar ontvangt en de eer niet zoekt die komt van de enige God.” Ook in dit sacrament bent U altijd werkzaam aanwezig. Vermeerder ons geloof.  Jesus I believe
 
Een hofbeambte verzocht U zijn zoon te genezen die op sterven lag. U zei: “Als je geen wonder-tekenen ziet, geloof je niet.” En hij: “Kom toch, Heer, eer mijn kind sterft!” U zei: “Ga, uw zoon leeft.” De man geloofde. Zijn zoon was genezen juist op het uur waarop U gezegd had: ‘Uw zoon leeft’. Wij bidden U op de voorspraak van de heilige Jozef voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.  I will live for You alone
 
Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar indien hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld zal het behouden voor het eeuwige leven. Zou een vrouw haar zuigeling kunnen vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? Zelfs indien zij die zou vergeten, Ik vergeet u nooit. In Mijn handpalmen heb Ik u geschreven.   Jesus, remember me
 
Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan. U bent ons licht, U bent de Waarheid. Laat ons altijd de waarheid doen.   Jésus, le Christ
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Elevé de terre, Tu attires à Toi tous les hommes. Avec tant d’amour Tu as envie de guérir nos cœurs là où ils sont blessés par manque d’amour! Tu dis: « Mon Père travaille toujours et c’est pourquoi Je travaille aussi. Qui Me voit, voit le Père. Mais comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? » Dans l’Eucharistie Tu es présent et toujours agissant. Augmente notre foi.  Jesus I believe
 
Un officier royal Te priait de guérir son fils mourant. Tu dis: « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais! » Et lui: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure! » Tu dis: « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à Ta parole. C’était à l’heure même où Tu lui avait dit: ’Ton fils vit’, que la fièvre l’a quité. Nous Te prions par l’intercession de Saint Joseph pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grâce de guérison, de libération, une grâce de foi.  I will live for You alone
 
Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair? Même si celles-là oubliaient, Moi, Je ne t’oublierai pas! Voici que sur Mes paumes Je t’ai gravé.  Jesus, remember me
 
Voici comment le jugement se manifeste : la lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l’obscurité à la lumière, parce qu’ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s’en écarte. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu’il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Tu es la Lumière, Tu es la Vérité. Aide-nous à toujours faire la vérité.  Jésus, le Christ

 

 

Lifted up from the earth, You draw all of us to You. With how much love do You long to heal our heart where it is wounded by lovelessness. You say: “My Father is always at work and that is why I am also working. Whoever sees Me, sees the Father. But how can you believe when you accept glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God?” In the holy Eucharist You are present and always at work. Increase our faith.  Jesus I believe
 
A royal official begged You to heal his son, who was close to death. You said: “Unless you people see signs and wonders, you will never believe.” He said: “Sir, come down before my child dies.” You replied: “Go, your son will live.” The man took You at Your word. His son was healed at the very hour when You said: “Your son will live”. We pray You on the intercession of Saint Josef for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith.  I will live for You alone
 
Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain; but if it dies, it bears much fruit. Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands.   Jesus, remember me
 
This is the verdict: Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. You are the Light, You are the Truth. Help us to always do what is true.   Jésus, le Christ

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven