Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 17 juni 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Wij danken U, Jezus, voor het offer van Uw leven en voor wat U ons hebt geopenbaard. Zo hebt U gebeden: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” Open ons hart voor de Liefde van de Vader.  Jesus, le Christ

“Kom tot Mij allen die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Ik zal u rust en verlichting schenken. Leert van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” Ik heb zo nood aan Uw hart, aan Uw tedere liefde. Uw liefde blijft mij steunen doorheen alles, Uw Liefde bemint alles in mij, zelfs mijn zwakheid. Uw Hart verlaat mij dag noch nacht. Vanuit die liefde bent U mens geworden, heeft U Uw bloed vergoten en leeft U verder voor mij in de eucharistie. Uw hart is er voor mij alleen zoals ook het mijne er is alleen voor U.  My heart belongs to You

De duivel gebruikt onze misstappen en de wonden van ons leven om ons het gevoel te geven dat het onmogelijk is dat U van ons houdt. Maar U blijft van ons houden door alles heen ook als wij ons daarvoor onwaardig voelen. Bedek mij met Uw Kostbaar Bloed. Zend het zwaard van uw heilige Geest om alle negatieve gebondenheden te breken. Door de kracht van Uw Naam, breek en bindt de macht van alle kwade geesten in mij en rondom mij. Genees mijn negatieve emoties en de wonden van mijn geest en hart. Laat de Liefde van Uw Hart als een stroom van vergeving en reiniging over mij komen. Heilige Geest kom en vul opnieuw mijn hart met Uw gaven.  Jesus, we adore You

Uw tedere liefde is in onze wereld zo miskend en verworpen. U die mijn jonge leven wou bekoren en zegenen, blijf dicht bij mij tot aan de laatste avond. Aan U alleen heb ik mijn leven prijsgegeven en al mijn verlangens zijn U bekend. Schenk mij uw eigen hart, om U daarmee lief te hebben en al mijn broeders en zusters bij U te brengen.  O Christe Domine Jesu

 

 

Nous Te rendons grâce, Jésus, pour le sacrifice de Ta Vie et pour tout ce que Tu nous as révélé. Ainsi Tu as prié: “O Père, Seigneur du ciel et de la terre, Je Te loue d’avoir révélé aux tout-petits ce que Tu as caché aux sages et aux personnes intelligentes. Oui, Père, dans Ta bienveillance, Tu as voulu qu’il en soit ainsi. Tout M’a été remis par Mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler.” Ouvre nos coeurs à l’Amour du Père.  Jesus, le Christ

“Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et Je vous donnerai le repos. Laissez-Moi vous instruire, car Je suis doux et humble de cœur.” J’ai tant besoin de Ton Cœur. Ton Cœur est brûlant de tendresse, Tu restes mon appui sans aucun retour. Tu aimes tout en moi, même ma faiblesse. Ton amour ne me quitte ni la nuit, ni je jour. Par cet Amour Tu es devenu homme, Tu versas Ton sang et Tu vis encore pour moi dans l’eucharistie. Ton cœur est à moi seul comme le mien est à Toi.  My heart belongs to You

Le diable utilise nos erreurs et les blessures de notre vie pour nous donner l’impression qu’il est impossible que Tu nous aimes réellement. Mais Tu nous aimes tendrement, même nous nous sentons indignes. Couvre-nous de Ton Précieux Sang, envoie l’épée de Ton Esprit Saint pour couper toutes dépendances négatives. Par la puissance de Ton Nom coupe et lie la force des esprit mauvais en moi et autour de moi. Guéris mes émotions négatives et les blessures de mon cœur et de mon esprit. Que l’Amour de Ton Cœur m’inonde d’une fleuve de pardon et de purification. Esprit Saint, viens et rempli mon cœur de nouveau avec Tes dons.  Jesus, we adore You

De toutes parts Ton amour est méconnu et rejeté; O Toi qui sus bénir, charmer ma jeunesse, reste auprès de moi jusqu’au dernier soir. A Toi seul j’ai donné ma vie et tous mes désirs Te sont bien connus. Pour T’aimer donne-moi Ton divin Cœur Lui-même pourque j’amène à Toi tous mes frères et sœurs.  O Christe Domine Jesu

 

 

We thank You, Jesus, for the sacrifice of Your Life and for everything You revealed to us. This is how You prayed: “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because You have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what You were pleased to do.” All things have been committed to Me by My Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal Him.” Open our hearts to the Love of the Father.  Jesus, le Christ

“Come to Me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Learn from Me, for I am gentle and humble in heart.” We need so much Your Heart that is burning with tenderness. Your love is my support forever. You love everything in me, even my weakness. Your love leaves me neither day nor night. By that Love You became man. You shed Your blood and You still live for me in the Eucharist. Your heart is mine alone, just as mine is Yours alone.  My heart belongs to You

The devil uses our mistakes and the wounds of our lives to give us the impression it is impossible for You to love us. But you continue to love us through everything, even if we feel unworthy. Cover me with Your Precious Blood. Send the Sword of Your Holy Spirit to break all negative bounds. Through Your Name and Power, break and bind the power of all evil spirits in and around me. Heal all negative emotions and every wound in my heart and spirit. Let my whole being be cleansed and forgiven by the Flood of Love of Your Heart. Holy Spirit, come and fill my heart again with Your gifts.  Jesus, we adore You

Your tender love is so ignored and rejected in our world. You who wanted to charm and bless my young life, stay close to me until the last night. I have given my life to You alone and all my desires are known to You. Give me Your own Heart, to love You with it and to bring all my brothers and sisters to You.  O Christe Domine Jesu

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven