Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 16 december 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

De lege kribbe wacht op U. U komt in alle eenvoud, nederig, teder. U wordt een klein kind, een stukje brood, want U wil ons hart raken met Uw goedheid. Nooit dringt U Zich aan ons op. Altijd kijkt U naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen. Geef ons in deze kerstnoveen een open hart om U te ontmoeten en te luisteren naar wat U ons wil zeggen, ook als wij dit minder graag horen.  Jésus, le Christ
 
U bent midden onder ons, en toch kennen wij U nog zo weinig. Het beste wat ons in het leven kan overkomen is U te ontmoeten. Allen zijn wij geroepen tot een intieme vriendschap met U. Uw liefde is niet abstract, maar concreet en heel persoonlijk. Wij worden christen door U altijd weer te ontmoeten en ons door U te laten aankijken. Het is Uw vreugde bij ons te zijn, Uw Liefde maakt ons nieuw. Ja, U bent Degene die moest komen, wij hebben geen ander te verwachten.  Jezus, ik houd van U
 
Dank U voor de wonderbare gave van Uw Moeder. Zij geloofde dat Gods woorden aan Haar tot vervulling zouden komen. Zij geloofde dat voor U niets onmogelijk is, dat U altijd de kracht bezit om te doen wat U zegt. Laat ons met Uw Moeder zeggen: “mij geschiede naar Uw Woord. Iedere tijd opnieuw gaat Uw genade naar wie U erkent. U bent onze Verlosser. Wij verheerlijken Uw naam.”   Jesus, I believe
 
Wees geduldig en moedig, want de Heer komt spoedig. Klaagt niet over elkaar. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Jezus, maak dat wij ons met Kerstmis helemaal kunnen geven aan U. Leer ons altijd blij zijn, bidden zonder ophouden en God danken voor alles. Laat Uw Geest ons daarvoor overschaduwen.   Lord, I want to be a Christian

 

→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 

La crèche vide T’attend. Tu viens en toute simplicité, humble et doux. Tu Te fais petit, un petit enfant, un petit morceau de pain. Tu veux toucher nos cœurs par Ta bonté. Tu ne T’imposes jamais. Tu regardes chacun en face, dans les yeux, avec Amour. Pour cette neuvaine nous Te demandons la grâce d’un cœur ouvert pour Te rencontrer, pour écouter ce que Tu veux nous dire, même si nous n’aimons pas l’entendre.  Jésus, le Christ
 
Tu Te tiens au milieu de nous et pourtant nous Te connaissons encore si peu. La chose la plus importante qui puisse nous arriver c’est de Te rencontrer. Nous sommes tous appelés à vivre une amitié intime avec Toi. Ton amour n’est jamais abstrait, mais toujours concret et très personnel. En Te rencontrant toujours de nouveau, en nous laissant regarder par Toi, nous devenons de vrais chrétiens. C’est Ta joie d’être avec nous, Ton Amour nous renouvelle. Oui, Tu es Celui qui devait venir, nous ne devons pas en attendre un autre!  Jezus, ik houd van U
 
Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de Ta Maman. Elle croyait que ce que Lui a été dit de la part de Dieu s’accomplirait! Elle croyait que pour Dieu rien n’est impossible, qu’Il a toujours le pouvoir de faire ce qu’Il dit. Aide-nous à Te dire comme Marie: “qu’il me soit fait selon Ta parole. Ta bonté s’étend d’ âge en âge sur ceux qui Te craignent. Tu es notre Sauveur. Nous te magnifions.”   Jesus, I believe
 
Prenez patience, ayez le cœur ferme, car l’avènement du Seigneur est proche. Ne gémissez pas les uns contre les autres. Prenons un exemple à la souffrance patiente des prophètes, qui ont parlé au nom du Seigneur. Jésus, aide-nous à nous donner entièrement à Toi à Noël. Apprends-nous à être toujours joyeux, à prier sans cesse, à être reconnaissants en toute circonstance. Que Ton Esprit Saint descende sur nous pour nous aider.  Lord, I want to be a Christian

 

 

The empty manger that awaits You reminds me that You never impose Yourself on me. You live with simplicity, humble and meek. You become a child, a small piece of bread, You want to touch my heart with Your goodness. You look at me with love. You look me in the eye. In these days before Christmas, give me an open heart to meet You and listen to what You want to say to me, even if I don’t like to hear it.  Jésus, le Christ
 
You are in our midst and yet we know You so little. The most important thing that can happen to us is to meet You. You call everyone to an intimate friendship with You. Your love is not abstract, but concrete and very personal. To be a christian means to always meet You, again and again, to let You watch over us, You know our first and last name. It is Your joy to be with us, Your love makes us new. Yes, You are the One who was to come, we should not expect another!  Jezus, ik houd van U
 
We bless You for the marvelous gift of Your Holy Mother. She believed that Gods Words would be fulfilled in Her, she believed that nothing is impossible to God, that He always has the power to do what He says. Help us to say with Her: “be it done unto me according to Your Word. Gods mercy extends to those who fear Him from generation to generation. You are our Savior. We praise You.”   Jesus, I believe
 
Be patient and courageous, for the Lord is coming soon. Do not complain about each other. Consider the patient suffering of the prophets who spoke in the name of the Lord. Jesus, make that we can give ourselves completely to You at Christmas. Teach us to rejoice always, pray without ceasing, and thank God for everything. Let Your Spirit overshadow us for this.   Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven