Gebedsteksten Holy Hour 15 juli 2020

→ en français   → in english

 

U bent de Allerhoogste en toch aanwezig in dit kleine Hostiebrood, de Geringste in ons midden. Maak het stil in ons om ons door U te laten beminnen. Heer, hier ben ik. Zie mij aan. U kent mijn hart, mijn zorgen, mijn onmacht, mijn zwakheid, mijn verlangens. Hier ben ik, neem mij, vorm mij om naar Uw Hart. Doe met mij zoals Uw Hart het U ingeeft. Met Uw Moeder zeg ik: “mij geschiede naar uw woord.”  We adore You

U zegt: “Gelukkig úw ogen omdat zij zien en úw oren omdat zij horen! Vele profeten hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.” Maak het stil in ons. Laat Uw woord wortel in ons schieten zodat wij niet ten val komen bij verdrukking, dat zorgen noch rijkdom Uw woord verstikken, laat ons hart goede grond zijn voor wat U ons wil zeggen: “Ik houd van jou, zoals je bent”.  With Mary

U bent hier aanwezig, U bent zo stil, U zwijgt, U luistert naar ons hart. Help ons luisteren naar U, hoe U tot ons spreekt over Uw liefde. Niemand houdt meer van ons dan U. Niemand heeft meer voor ons gedaan en geleden dan U. Niemand is zo dicht bij ons als U. Het geknakte riet zult U niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven. U bent al onze liefde en onze dankbaarheid waardig.  Bless the Lord

Maak ons open om ook deze woorden te horen en te verstaan: “Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig, wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt is Mij niet waardig. Wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het redden. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. ” Met U willen wij de Vader prijzen omdat Hij deze dingen verborgen heeft voor wijzen en verstandigen maar ze heeft geopenbaard aan kleinen.  Lord, I want to be a Christian

 

 

Tu es le Très Haut et pourtant, Tu es présent ici dans cette petite Hostie, Tu es le plus Petit parmi nous. Faites qu’il soit silencieux en nous pourque nous puissions nous laisser aimer par Toi. Seigneur, me voici, regarde-moi, Tu connais mon cœur, mes soucis, mon impuissance, ma faiblesse, mes désirs. Me voici, prends moi, transforme mon cœur pour Te ressembler. Fait selon le désir de ton Cœur, laisse agir ton Cœur. Avec Ta Mère je dis: “qu’il me soit fait selon Ta parole.”  We adore You

Tu dis: “Heureux vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce qu’elles entendent. Beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu.” Faites silence en nous. Laisse Ta parole s’enraciner en nous pour ne pas tomber dans la détresse, que ni les soucis ni les richesses ne l’étouffent, que notre cœur soit une bonne terre pour recevoir ce que Tu veux nous dire: “Je t’aime telle que tu es.”  With Mary

Tu es present ici, Tu es si silencieux, Tu écoutes notre coeur, aide-nous à T’écouter, comment Tu nous parles de Ton amour. Personne ne nous aime plus que Toi. Personne n’a fait et souffert plus pour nous que Toi. Personne n’est aussi proche de nous que Toi. Tu ne briseras pas le roseau froissé, Tu n’éteindras pas la mèche qui fume encore. Tu mérites tout notre amour, toute notre reconnaissance.  Bless the Lord

Laisse-nous comprendre ces paroles: “Qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas digne de Moi; quiconque ne prend pas sa croix et vient à Ma suite n’est pas digne de Moi. Qui perdra sa vie à cause de Moi l’assurera. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera.” Avec Toi nous louons le Père d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits.  Lord, I want to be a Christian

 

 

You are the Most High and yet You are present in this small Holy Host, You are the Smallest among us. With our silence, we allow You to love us. Lord, here I am, look at me, You know my heart, my worries, my weakness, my desires. Here I am, take me, transform my heart, do with me as Your Heart desires. With Your Mother I say: “Let it be to me according to Your word.”  We adore You

You say: “Blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. Many prophets longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it.” Make silence in us. Let Your word take root in us so as not to fall under tribulation, that neither worry nor wealth suffocate Your word, let our heart be good soil for what You want to tell us: “I love you as you are.”  With Mary

You are present here, You are so silent, You are listening to our hearts. Help us to listen to You, how You speak to us about Your love. Nobody has loved us as much as You do. Nobody has done and suffered more for us than You. Nobody is as close to us as You. A bruised reed You will not break and a smoldering wick You will not snuff out. You are worthy to receive all our love and gratitude.  Bless the Lord

Give us an open heart to hear and understand these words of You: “Anyone who loves their father or mother more than Me is not worthy of Me; whoever does not take up their cross and follow Me is not worthy of Me. Whoever loses their life for My sake will find it. Our present sufferings do not outweigh the glory that will be revealed to us.” Together with You we praise the Father because He has hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children.  Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven