Gebedsteksten “Holy Hour” 15 april 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Na Uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: “Wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen”. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet. Ze omklemden Uw voeten en aanbaden U. Wij hebben U lief, zonder U ooit gezien te hebben, wij geloven in U, hoewel wij U ook nu niet zien. Dank U voor elke keer dat wij oog in oog met U mochten staan en aanvoelen hoezeer U ons bemint. Dank voor elke keer dat ons hart in ons brandde toen U met ons sprak. Kom nu ook allen tegemoet die getroffen zijn door de huidige pandemie. Dat zij iets van Uw aanwezigheid mogen ervaren.  He is Lord

Blijf bij ons, want het is avond en de dag loopt ten einde. Aan Uw leerlingen hebt U gezegd: “O onverstandigen die zo traag zijn in het geloof aan alles wat de profeten hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en dan Zijn heerlijkheid binnengaan?” Uw liefde heeft gezegevierd over zonde en dood, over haat en leugen. Open onze ogen voor Uw Aanwezigheid en help hen die lijden onder de pandemie tot overgave aan Uw Liefde, die sterker is dan de dood.  Jesus, we adore You

U bent mijn Heer, U maakt mij diep gelukkig, niemand gaat U te boven. U bent mijn enig bezit, U houdt mijn lot in Uw handen. Ik ben verrukt om wat mij is toebedeeld. Ik houd U steeds voor ogen, met U aan mijn zijde wankel ik niet. Uw nabijheid is mijn vreugde, U toont mij de weg naar het leven, naar eeuwig geluk aan Uw zijde.  Confitemini

Tot Magdalena zei U: “Waarom schrei je? Houd Mij niet vast, ga naar Mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God”. Help ons meer te gehoorzamen aan God dan aan mensen. Geef dat wij ons laten toerusten met kracht uit den hoge om liefde te brengen in deze situatie van wereldwijde beproeving.  Lord, I want to be a Christian

 

 

Après Ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: «Soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité.» Tu vins à la rencontre des femmes. Elles Te saisirent les pieds en se prosternant devant Toi. Nous T’aimons sans T’avoir vu, nous croyons en Toi, sans Te voir encore. Merci pour chaque fois que Tes yeux ont croisé les nôtres, que Tu nous as fait sentir que Tu nous aimes. Viens maintenant à la rencontre, nous Te prions, de tous ceux qui souffrent à cause de la pandémie actuelle. Qu’ils peuvent sentir un peu Ta Présence.  He is Lord

Reste avec nous; le jour baisse déjà et la nuit approche. A Tes disciples Tu dis: « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d’entrer dans Sa gloire? » Ton Amour a vaincu le péché et la mort, la haine et le mal. Ouvre nos yeux pour Ta Présence et donne à ceux qui souffrent de la pandémie la grâce d’abandon à Ton Amour qui est plus fort que la mort.  Jesus, we adore You

Tu es mon Seigneur, mon Bonheur, mon Bien, rien ne Te dépasse ! Je Te bénis, Tu me conseilles; Je Te contemple constamment, avec Toi à mes côtés je ne faiblis pas. Ta proximité fait ma joie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joies devant Ta face, des délices éternelles à Ta droite.  Confitemini

« Pourquoi pleures-tu ? Ne Me retiens pas! Va trouver Mes frères et dis-leur que Je monte vers Mon Père qui est votre Père, vers Mon Dieu qui est votre Dieu ». Aide-nous à écouter plutôt Dieu que les hommes. Apprends-nous à nous laisser revêtir de puissance, pour mettre l’amour dans cette situation d’épreuve mondial.  Lord, I want to be a Christian

 

 

After Your death on the cross, everything seemed to be over. Then came the message of the angel: “Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, for He has risen”. You met the women. They clasped Your feet and worshipped You. Although we have not seen You, we love You; and even though we do not see You now, we believe in You. Thank you for every time Your eyes met ours, for every time You made us realize that You love us. So we ask You: come to all those who suffer because of the actual pandemic. That they may experience a glimpse of Your Presence.  He is Lord

Stay with us, for it is evening; the day is almost over. You said to Your disciples: “How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken! Did not the Messiah have to suffer these things and then enter His glory?”. Your love has triumphed over sin and death, over falsehood and hatred. Open our eyes for Your Presence, and help those who suffer because of the pandemic to surrender to Your Love which is stronger than death.  Jesus, we adore You

You are my Lord; in You I take refuge. Nothing is beyond You. You counsel me. I keep my eyes always on You. With You at my right hand, I will not be shaken. You show me the path of life. You will fill me with joy in Your Presence, eternal delights at Your right hand.  Confitemini

To Mary Magdalen You said: “Woman, why are you weeping? Do not hold on to Me, go to My brothers and tell them, I am ascending to My Father and your Father, to My God and your God.” Help us to listen to God rather than to men. Let us be clothed with power from on high so that we sow love in the midst of this worldwide situation of trial.  Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven