Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 14 april 2021

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

De leerlingen zaten achter gesloten deuren, maar U stond plots in hun midden en zei: ‘Vrede zij u!’ En tot Tomas: ‘Zie Mijn handen en leg je hand in Mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Zalig die niet zien en toch geloven’. Mijn Heer en mijn God, Uw wonden zijn teken van Uw Liefde, van Uw barmhartigheid die overwint. Kom ook nu Uw leerlingen tegemoet die gevangen zitten in eenzaamheid, ongeloof, ziekte en pijn.  Jesus, I believe
 
Het was donker en er woei een hevige wind op het meer. De leerlingen zagen U over het water gaan en bij de boot komen. Ze werden bang maar U zei: “Wees gerust, Ik ben het, vrees niet”. Ze wilden U aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land. Ga zo ook naar allen die zich nu in stormachtige situaties bevinden, laat hen Uw stem horen. Maak hun hart open voor Uw vrede.  Wees stil en weet
 
Uw leerlingen verhieven eensgezind hun stem tot God: “Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt, geef Uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid Uw woord mogen verkondigen en laat door het uitstrekken van Uw hand genezingen en wondertekenen geschieden door de naam van Uw heilige dienaar Jezus”. De plaats waar zij bijeen waren beefde. Allen werden vervuld van de heilige Geest. Heer, laat Uw Geest komen over ons, over Uw kerk.  Heal me, o Lord
 
U toonde Uw wonden en zei: “Vrede zij U. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” U ademde over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest, als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” Geef dat wij ons laten leiden door Uw Geest.   Veni Sancte Spiritus
 


→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 
Les disciples étaient réunis dans la maison, les portes fermées à clé, mais Tu vins et dis: “La paix soit avec vous!” Puis à Thomas: “Regarde Mes mains; mets ta main dans Mon côté. Cesse de douter et crois! Heureux sont ceux qui croient sans M’avoir vu”. Mon Seigneur et mon Dieu, en Tes plaies nous reconnaissons Ton Amour vainqueur, Ta Miséricorde. Rencontre aussi maintenant Tes disciples qui sont pris au piège de la solitude, l’incroyance, la maladie, la souffrance.  Jesus, I believe
 
Il faisait nuit et l’eau du lac était agitée. Les disciples virent T’approcher de la barque en marchant sur l’eau et ils furent saisis de peur. Mais Tu dis: “C’est moi, n’ayez pas peur!” Ils voulaient Te prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre. Vas de même vers tous ceux qui se trouvent pour le moment dans des situations turbulentes. Qu’ils entendent Ta voix. Ouvre leur coeur pour recevoir Ta paix.  Wees stil en weet
 
Tes disciples s’adressèrent à Dieu: “Maître, c’est Toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, accorde à Tes serviteurs de proclamer Ta Parole en toute assurance. Etends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le Nom de Jésus, Ton saint Serviteur.” A la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient fut ébranlé: ils furent tous remplis du Saint Esprit. Seigneur, envoie Ton Esprit sur nous, sur Ton Eglise.  Heal me, o Lord
 
Tu montrais Tes plaies et dis: « La paix soit avec vous. Comme le Père M’a envoyé, à Mon tour Je vous envoie. » Tu soufflas sur eux et leur dis: « Recevez l’Esprit Saint; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » Faites que nous pouvons nous laisser guider par Ton Esprit.  Veni Sancte Spiritus

 

 

Your disciples were in the house, the doors locked, You stood among them and said “Peace be with you!” And to Thomas: “See My hands. Put your hand into My side. Stop doubting and believe. Blessed are those who have not seen and yet have believed.” My Lord and my God, in Your wounds we recognize Your Love, Your Mercy. Come to Your disciples who are trapped in loneliness, unbelief, sickness and pain.  Jesus, I believe
 
It was dark and the sea became rough because a strong wind was blowing. Your disciples saw You walking on the water and approaching the boat. They were terrified. But You said: “It is I; do not be afraid”. They wanted to take You into the boat but immediately the boat reached the land. Likewise, go to all those who suffer stormy situations. Let them hear Your voice. Open their heart for Your peace.  Wees stil en weet
 
Your disciples prayed: “Lord, who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them, grant to Your servants to proclaim Your word with all boldness, while You stretch out Your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of Your holy servant Jesus.” When they had prayed, the place where they were gathered trembled, and they were all filled with the Holy Spirit. Lord, send Your Holy Spirit on us, on Your church.   Heal me, o Lord
 
You showed Your wounds and said: « Peace be with you. As the Father has sent Me, so I send you. » You breathed on them and said: « Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. » Grant us the grace to be guided by Your Spirit.   Veni Sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven